Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

NN 34/2011 (23.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

787

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08), izda točke 3. dodaju se nove točke 4., 5., 6., 7. i 8. koje glase:

»4. »sati rada« označavaju vremenski period tijekom kojeg se od pomorca zahtijeva da radi za račun broda

5. »sati odmora« označavaju vremenski period izvan sati rada, a koji ne uključuje kratke odmore

6. »pomorac« označava osobu koja je zaposlena, ukrcana ili radi u bilo kojem svojstvu na brodu

7. »brodovlasnik« označava vlasnika broda ili drugu organizacija ili osobu, kao što su menadžer, agent ili zakupoprimac, koji je preuzeo odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika i koji je preuzimanjem takve odgovornosti pristao preuzeti obveze i odgovornosti nametnute brodovlasniku, bez obzira ispunjava li neka druga organizacija ili osoba određene dužnosti ili odgovornosti u ime brodovlasnika

8. »Ministarstvo« označava ministarstvo nadležno za pomorstvo«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. na zahtjev Ministarstva dostaviti informacije o članovima posade broda koji održavaju stražu i drugi članovi posade koji rade noću.

Članak 3.

U članku 8. stavci 8., 9. i 10. brišu se, a stavak 11. postaje stavak 8.

Članak 4.

(1) U članku 8a. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Noćnim radom iz stavka 1. ovog članka smatra se razdoblje od najmanje 9 sati, koje počinje ne kasnije od ponoći, a završava ne ranije od 5 sati ujutro.

3. Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na pomorce kojima bi se time poremetila učinkovita izobrazba u skladu s utvrđenim programom i planom rada, te ako se zbog posebne vrste dužnosti ili programa izobrazbe utvrdi da takav rad neće štetiti njihovom zdravlju i sigurnosti.«

(2) Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi:

»(4) Članovi posade broda koji održavaju stražu po noći, te imaju zdravstvene poteškoće za koje im je ovlaštena zdravstvena institucija potvrdila da su uzrokovana noćnim radom, bit će raspoređeni na dnevni rad, kada god je to moguće.«

Članak 5.

Iza članka 8a. dodaje se novi članak 8b. koji glasi:

»Članak 8b.

(1) Zapis o satima odmora pomorca mora se nalaziti na dostupnom mjestu na brodu i biti raspoloživ inspekciji i pomorcu.

(2) Preslik Zapisa o satima odmora pomorca iz prethodnog stavka dostavlja se pomorcu u vremenskim razdobljima ne duljim od 30 dana, odnosno prilikom iskrcaja s broda, što je ranije.

(3) Raspored radnog vremena i zapis o satima odmora vode se u standardiziranom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku u obrascu iz Priloga 1. i 2. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(4) Zapis iz stavka 1. ovog članka potpisuje zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba te pomorac na kojeg se zapis i odnosi.

(5) Zapis iz stavka 1. ovog članka mora se ovjeravati najmanje jedanput u 3 godine u sklopu redovnog inspekcijskog pregleda broda.

(6) Ovjeru iz stavka 6. ovog članka obavlja inspektor sigurnosti plovidbe.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/70
Urbroj: 530-04-11-11
Zagreb, 9. veljače 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.