Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

NN 45/2011 (20.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

HRVATSKI SABOR

1047

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/52

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03. i 110/07.) u članku 2. riječi: »Kaznenog zakonika« zamjenjuju se riječima: »Kaznenog zakona«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »Kaznenim zakonikom« zamjenjuju se riječima: »Kaznenim zakonom«.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Državni odvjetnik može rješenjem odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona ako pravna osoba nema imovine ili je ona tako neznatna da ne bi bila dovoljna niti za pokriće troškova postupka ili ako se protiv nje vodi stečajni postupak.«.

Članak 4.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Tijelo koje vodi postupak utvrđuje istovjetnost predstavnika pravne osobe i njegovo ovlaštenje za sudjelovanje u postupku.«.

U stavku 5. iza riječi: »djela« stavlja se zarez i dodaju riječi: »niti njezin branitelj«.

Članak 5.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba dužna je u roku od osam dana od primitka prvog poziva odrediti predstavnika i tijelu koje vodi postupak dostaviti dokaz o njegovom ovlaštenju. O tome će tijelo koje vodi postupak u pozivu upozoriti pravnu osobu.

(2) Ako pravna osoba ne odredi predstavnika u roku iz stavka 1. ovoga članka, prije podizanja optužnice postavit će ga rješenjem predsjednik suda na zahtjev tijela koje vodi postupak.

(3) Ako pravna osoba prestane postojati prije nego je pravomoćno okončan kazneni postupak tako da ima sveopćega pravnog sljednika, taj je sljednik dužan odrediti svog predstavnika u roku od osam dana od prestanka pravne osobe, u protivnom predstavnika će rješenjem prije podizanja optužnice postaviti predsjednik suda, a nakon podizanja optužnice sud.

(4) Ako pravna osoba odredi predstavnika protivno članku 27. stavku 2. i 5. ovoga Zakona, tijelo koje vodi postupak pozvat će je da u roku od osam dana odredi drugog predstavnika. Ako pravna osoba ne odredi predstavnika u tom roku, postavit će ga rješenjem prije podizanja optužnice predsjednik suda, a nakon podizanja optužnice sud.

(5) Protiv rješenja o postavljanju predstavnika žalba nije dopuštena.«.

Članak 6.

Iza članka 28. dodaje se naslov i članak 28.a koji glase:

»ISPITIVANJE PREDSTAVNIKA

Članak 28.a

Prvo ispitivanje predstavnika okrivljene pravne osobe ne snima se uređajem za audio-video snimanje, a iskaz predstavnika pravne osobe unosi se u zapisnik.«.

Članak 7.

U članku 33. iza riječi: »matični broj,« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj,«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 34. i u članku 34. riječi: »glavna rasprava« zamjenjuju se riječju: »rasprava« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U članku 35. točki 1. iza riječi: »matični broj,« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Kazneni postupak pokrenut primjenom odredaba Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06.) dovršit će se po odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03. i 110/07.).

Kazneni postupak pokrenut primjenom odredaba Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08. i 76/09.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/11-01/02

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.