Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi

NN 46/2011 (22.4.2011.), Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1060

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POTPORI ZA KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i načini za ostvarivanje prava na potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi u okviru mjera ruralnog razvoja.

(2) Potpora za kapitalna ulaganja podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem javnog natječaja za dodjelu potpore za kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za potpore za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u ovom članku za koji se traži potpora za kapitalna ulaganja putem natječaja raspisanog na temelju ovog Pravilnika.

– »Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

II. ULAGANJA I UVJETI

Članak 3.

(1) Korisnici sredstava potpore za kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: korisnici) su poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a te pravne osobe registrirane za otkup, čuvanje, doradu i distribuciju poljoprivrednih proizvoda.

(2) Podnositelj prijave potpore za kapitalna ulaganja u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 4.

(1) Troškovi koji su prihvatljivi za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi:

a) Kod kupovine uzgojno valjanih grla stoke prihvatljivi su troškovi kupnje stoke (uključujući troškove transporta) a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

b) Kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje (uključujući troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

c) Kod opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

d) Kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata prihvatljivi su troškovi:

– nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta) sukladno građevinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),

– troškovi izvođenja radova sukladno građevinskom projektu (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove, troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta, te troškove transporta), a prema računima ili ugovorima za obavljene radove izdanih od dobavljača;

e) Kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi za podizanje voćnjaka i maslinika koji su površinom veći od 0,5 ha i za podizanje vinograda koji su površinom veći od 0,25 ha za: kupnju certificiranog sadnog materijala, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, postavljanja sustava za navodnjavanje, protugradnih sustava i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.

(2) Troškovi na računima ili ugovorima mogu biti izraženi u kunama ili stranoj valuti.

(3) Troškovi na računima ili ugovorima čija je vrijednost izražena u stranoj valuti, bit će preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja troškova.

Članak 5.

Troškovi koji nisu prihvatljivi za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi:

a) kupnja nekretnina;

b) nabava rabljene opreme, strojeva i poljoprivredne mehanizacije;

c) nabava građevinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta);

d) nabava stoke koja nije uzgojno valjana;

e) troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova;

f) troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma;

g) bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;

h) troškovi konverzije; troškovi tečajnih razlika i naknada;

i) troškovi pristojbi javne uprave (opći upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora);

j) troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu;

k) plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada;

l) izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi;

Članak 6.

(1) Odluku o raspisivanju Natječaja donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Odlukom iz prethodnog stavka ovoga članka određuju se sektori i vrste ulaganja koji se potiču, ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za realizaciju Natječaja, intenzitet potpore u skladu s odredbama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 92/10) te rokovi za realizaciju Natječaja.

III. PRIJAVA I POSTUPAK

Članak 7.

(1) Natječaj raspisuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Natječajem se određuju rokovi, uvjeti i potrebna dokumentacija za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« te na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije (www.apprrr.hr).

(4) Prijave na Natječaj šalju se isključivo poštom preporučeno, s povratnicom, na adresu Agencije.

Članak 8.

(1) Nakon objave Natječaja iz članka 7. ovoga Pravilnika, podnositelj podnosi prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom.

(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Prijave podnesene izvan roka propisanog Natječajem ne razmatraju se.

(4) U slučaju nepotpune prijave, Agencija upućuje podnositelju Zahtjev za dopunu prijave.

(5) Podnositelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva za dopunu prijave.

(6) Ravnatelj Agencije imenuje Povjerenstvo za odobrenje potpore za kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(7) Na temelju prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Agencije izdaje podnositelju Odluku o odbijanju prijave, ako prijava ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja.

(8) Na temelju prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Agencije izdaje podnositelju Odluku o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje u roku od 45 dana od dana završetka Natječaja, ako prijava udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i Natječaja.

(9) Odlukom o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje utvrđuju se uvjeti za odobrenje isplate.

(10) Ravnatelj Agencije imenuje Povjerenstvo za rješavanje po prigovorima.

(11) Na Odluke iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, podnositelj prijave može uložiti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima, u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(12) Odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima su konačne.

Članak 9.

(1) Najniži iznos ulaganja koji se može odobriti za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi iznosi 50.000,00 kuna.

(2) Najviši iznos ulaganja koji se može odobriti za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi iznosi 10.000.000,00 kuna.

Članak 10.

Agencija vodi Evidenciju kapitalnih ulaganja po korisnicima i stavkama kapitalnog ulaganja za koja je odobrena i isplaćena potpora.

Članak 11.

(1) Za isti projekt, odnosno kapitalno ulaganje, korisnik može potporu ostvariti samo jednom.

(2) Korisnik koji je ostvario pravo na proračunska sredstva za projekt odnosno kapitalno ulaganje izvan okvira ovoga Pravilnika, ne može za to isto ulaganje ostvariti pravo na potporu po osnovi ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore za kapitalna ulaganja ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji 5 godina od datuma Odluke o odobrenju isplate iz članka 12. ovoga Pravilnika.

IV. ISPLATA

Članak 12.

(1) Podnositelj kojemu je izdana Odluka o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje podnosi zahtjev za isplatu potpore Agenciji po završetku ulaganja, zajedno s dokumentacijom propisanom Natječajem.

(2) Agencija izdaje Odluku o odobrenju isplate u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu podnositelju koji je udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja.

(3) Agencija izdaje Odluku o odbijanju isplate u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu podnositelju koji nije udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Na temelju Odluke o odobrenju isplate, Agencija isplaćuje potporu na žiro-račun Korisnika u roku 60 dana od dana njenog donošenja.

(5) Korisnik kojemu Agencija isplati potporu na žiro-račun dužan je označiti predmet ulaganja u roku od 60 dana u skladu s uputama navedenim u Dodatku 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Predmet ulaganja mora biti označen najmanje 5 godina.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 13.

(1) Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore za kapitalna ulaganja provodi poljoprivredna inspekcija nakon donošenja Odluke o odobrenju isplate iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Inspekcijskim nadzorom iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% korisnika.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Agencija će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika državne potpore zahtijevati povrat u slučaju:

1. administrativne pogreške,

2. ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario sredstva potpore.

(2) Korisnik državne potpore iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješit će se sukladno odredbama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 140/09, 47/10, 61/10, 93/10 i 109/10).

Članak 16.

(1) Iznimno od odredbe članka 15. ovoga Pravilnika, korisnici, koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dobili odluku nadležnog središnjeg stručnog povjerenstva o odobrenju programa u okviru Operativnog programa podizanja trajnih nasada, Operativnog programa za razvoj povrćarstva i cvjećarstva, Operativnog programa razvitka svinjogojske proizvodnje, Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje i Operativnog programa potpore proizvodnji slavonskoga kulena, mogu ostvariti potporu za kapitalna ulaganja ukoliko završe investiciju i podnesu zahtjev za potporu za kapitalna ulaganja do 30. studenoga 2011. godine.

(2) U rješavanju zahtjeva za potporu za kapitalna ulaganja iz prethodnoga stavka ovoga članka primjenjivat će se:

– odredbe Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« broj 66/08 i 114/08), osim odredbi članka 8. točke 7., 8. i 18., članka 12. stavka 3. i članka 15. toga Pravilnika i

– odredbe članka 12. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o odobrenju potpore za kapitalna ulaganja po zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se rok isplate potpore.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 140/09, 47/10, 61/10, 93/10 i 109/10).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/65
Urbroj: 525-12-1-0541/11-4
Zagreb, 28. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Korisnici potpore za kapitalna ulaganja moraju nabaviti odgovarajuću informativnu ploču prema danom obrascu i ista se mora postaviti na mjesto ulaganja na:

– objekt čija je izgradnja sufinancirana na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na vidnom mjestu objekta u zoni glavnog ulaza;

– objekt u slučaju da je financirana oprema u njemu na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na vidnom mjestu objekta u zoni glavnog ulaza;

– poljoprivredni stroj (traktor, kombajn) na način da se informativna ploča (od plastike ili u vidu samoljepive naljepnice otporne na atmosferilije (dimenzija D. 21 cm X V 14,8 cm), postavi na vidno mjesto u zoni ulaza u kabinu vozila ili drugo istaknuto vidno mjesto;

– površini višegodišnjeg nasada, kod kojeg je financirano podizanje ili opremanje (navodnjavanje, protugradne mreže, sustav protiv mraza) na način da se informativna ploča (od metala ili plastike, dimenzija D. 42 cm X V 29,7 cm) postavi na ulazu na parcelu ili ogradu parcele

– svu drugu opremu i strojeve na način da se informativna ploča (od plastike ili u vidu samoljepive naljepnice otporne na atmosferilije, dimenzija D. 7,4 cm X V 5,2 cm) postavi na vidno mjesto.

Podloga informativne ploče je bijele boje.

Informativna ploča mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje pet godina od dana donošenja Odluke o isplati kapitalnih ulaganja.