Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1124

Na temelju članka 138. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 – ispr.) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« br. 30/09) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/10) u članku 5. stavku 2. točki 5. iza riječi: »isprave« briše se točka-zarez i riječi: »klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja o primjerenome obliku školovanja, vrsta programa uz mogućnost upisa i promjene rješenja tijekom školovanja«.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Matična knjiga grafički se oblikuje za ove vrste škola i obrazovnih programa: osnovne škole, posebne odgojno-obrazovne ustanove, osnovne glazbene škole, gimnazije, srednje glazbene škole, strukovne programe, program za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege te programe obrazovanja za zanimanja za vezane obrte.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. podstavku I. Imenik, točki 1. iza riječi: »roditelja« briše se zarez i riječi: »primjereni program obrazovanja koji učenik polazi«.

U stavku 5. podstavku II. Pregled rada, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Popis vrsta primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama u srednjim školama.«

U stavku 5. podstavku II. Pregled rada, u točki 10. iza riječi: »odjela« dodaju se riječi: »te podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 6. podstavku I. Imenik, u točki 1. iza riječi: »ustanove« briše se zarez i riječi: »primjereni program obrazovanja koji učenik polazi«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 2. točka 13. briše se.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 13.

Članak 5.

U članku 24. stavku 1. alineje 8. i 9. brišu se.

Članak 6.

U članku 36. stavku 1. podstavku A. Razredne svjedodžbe, u alineji 1. riječi: » na obrascima broj 1A, 1B, 1C zamjenjuju se riječima: »na obrascima broj 1A i 1B«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrasci svjedodžbi, potvrda i uvjerenja iz stavka 1) ovoga članka ispisuju se iz informacijskih sustava u nadležnosti ovoga ministarstva, odnosno za škole Grada Zagreba i iz informacijskog sustava Grada Zagreba.«

Članak 7.

U članku 37. stavku 3. briše se oznaka obrasca: »1C«.

U stavku 4. briše se oznaka obrasca: »11«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Obrazac broj 11 tiskan je na jednoj strani lista dvobojnim tiskom: tekstualni dio u crnoj boji na podlozi svijetlosive boje.«

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci 1B, 1C i 7, te obrazac učeničke knjižice.

Novi obrasci 1B, 7 i novi obrazac učeničke knjižice počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/09-01/00552

Urbroj: 533-09-11-0007

Zagreb, 27. travnja 2011.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.


OBRASCI