Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

NN 70/2011 (21.6.2011.), Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1515

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

I.

Donosi se Mreža osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, kojom se utvrđuju školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Mreža iz stavka 1. ove točke sadržana je u Prilogu 1. Mreža osnovnih škola i Prilogu 2. Mreža srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, koji su sastavni dio ove Odluke.

II.

Mrežom iz točke I. ove Odluke utvrđuju se postojeće školske ustanove (osnovne škole, osnovne i srednje škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama, gimnazije, strukovne i umjetničke škole, te učenički domovi) i područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi.

III.

Mreža iz točke I. ove Odluke izmijenit će se na temelju izmijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu mreže, kao što su naseljenost područja na kojem djeluju školske ustanove, broj djece i demografska projekcija, geografski položaj, povijesno-kulturna viđenja školstva u regiji, udaljenost školskih ustanova i potrebe tržišta rada.

IV.

U slučaju da je Mrežom iz točke I. ove Odluke utvrđeno područje na kojemu se može osnovati školska ustanova ili odobriti izvođenje novog obrazovnog programa, te u slučaju iz točke III. ove Odluke, školska ustanova, odnosno program, moći će se osnovati, odnosno izvoditi, ukoliko su ispunjene sve zakonske pretpostavke, te uzimajući u obzir potrebna financijska sredstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/11-01/02

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednica

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA

I. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Mreža osnovnoškolskih ustanova uređena je člankom 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010).

U svibnju 2010. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka, u kojemu je navedeno da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izraditi prijedlog mreže osnovnih i srednjih škola i mrežu srednjoškolskih programa, te je uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Cilj izrade novoga prijedloga mreže je uspostava racionalne mreže osnovnih škola i programa odgoja i obrazovanja, koje će biti dostupne učenicima, usmjerene na opće dobro svih sudionika i društva u cjelini, kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Sukladno strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijega, dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja radi stvaranja intelektualnoga i radnoga ljudskog kapitala kao ključnog bogatstva hrvatske države.

Mrežom osnovnoškolskih ustanova, prema odredbama članka 9. Zakona, utvrđuju se osnovnoškolske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, područjima na kojima se može osnovati školska ustanova te programima odgoja i obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Mreža osnovnih škola ustrojava se na način da zadovoljava iskazane potrebe utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području županije, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, te ispunjava uvjete i mjerila propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« br. 63/2008 i 90/2010).

Mrežom nisu predviđena ukidanja osnovnih škola, ali je iskazana potreba osnivača za osnivanjem novih osnovnih škola i programa, mogućim promjenama osnivačkih prava i statusnim promjenama područnih škola koje mogu donositi osnivači, sukladno propisima.

Podaci o školama s prostornom prilagodbom, sa športskim dvoranama i produženim boravkom dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Donošenjem mreže osnovnih škola postići će se sljedeći učinci:

– mreža će udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnog područja,

– mreža će zadovoljiti pedagoška mjerila i propisane standarde u odnosu na veličinu škola, rasprostranjenost i dostupnost obrazovnih programa, demografske uvjete, potrebe društva i prostorno-tehničke, kadrovske i ostale didaktičke uvjete,

– mreža će osigurati zaštitu nacionalnih i lokalnih interesa,

– mreža će osigurati zadovoljavanje svih preduvjeta za uspješnu provedbu programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

1. Osnivači osnovnih škola u Republici Hrvatskoj

Osnivači osnovnih škola su Vlada Republike Hrvatske, županije, gradovi i općine, te druge pravne i fizičke osobe.

Popis osnivača osnovnih škola u Republici Hrvatskoj po županijama

I. Zagrebačka županija

1. Zagrebačka županija

2. Grad Vrbovec

3. Grad Velika Gorica

4. Grad Zaprešić

5. Grad Samobor

6. Grad Dugo Selo (osnovna glazbena škola)

7. Grad Ivanić Grad (osnovna glazbena škola)

8. Grad Jastrebarsko (osnovna glazbena škola)

II. Krapinsko-zagorska županija

1. Krapinsko-zagorska županija

2. Grad Krapina

3. Općinu Stubičke Toplice

4. Grad Pregrada (osnovna i srednja glazbena škola)

5. Ružica Gelo (osnovna glazbena škola)

III. Sisačko-moslavačka županija

1. Sisačko-moslavačka županija

2. Grad Sisak

3. Grad Kutina

IV. Karlovačka županija

1. Karlovačka županija

2. Grad Karlovac

V. Varaždinska županija

1. Varaždinska županija

2. Grad Varaždin

3. Grad Ludbreg (osnovna glazbena škola)

4. Grad Novi Marof (osnovna glazbena škola)

VI. Koprivničko-križevačka županija

1. Koprivničko-križevačka županija

2. Grad Koprivnica

3. Grad Križevci

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

1. Bjelovarsko-bilogorska županija

2. Grad Bjelovar

3. Grad Daruvar (osnovna i srednja glazbena škola)

VIII. Primorsko-goranska županija

1. Primorsko-goranska županija

2. Grad Rijeka

3. Crikvenica

4. Grad Opatija

5. Aleksandra Matić (osnovna glazbena škola)

6. Ante Radnić (osnovna glazbena škola)

7. Denis Khermayer (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

8. Društvo prijatelja waldorfske pedagogije (osnovna škola s alternativnim programom)

9. Grad Mali Lošinj (osnovna glazbena škola)

10. Olivera Mirković (osnovna glazbena škola)

IX. Ličko-senjska županija

1. Ličko-senjska županija

2. Grad Gospić

X. Virovitičko-podravska županija

1. Virovitičko-podravska županija

2. Grad Virovitica

3. Grad Slatina (osnovna glazbena škola)

XI. Požeška-slavonska županija

1. Požeška-slavonska županija

2. Grad Požega

3. Grad Pakrac

4. Požeška Biskupija

XII. Brodsko-posavska županija

1. Brodsko-posavska županija

2. Grad Slavonski Brod

XIII. Zadarska županija

1. Zadarska županija

2. Grad Zadar

3. Anka Marić i Dolores Mufa (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

4. Benediktinke svete Marije, Zadar (osnovna glazbena škola)

XIV. Osječko-baranjska županija

1. Vlada RH

2. Osječko-baranjska županija

3. Grad Osijek

4. Grad Beli Manastir (osnovna glazbena škola)

XV. Šibensko-kninska županija

1. Šibensko-kninska županija

2. Grad Šibenik

3. Šibenska biskupija

XVI. Vukovarsko-srijemska županija

1. Vukovarsko-srijemska županija

2. Grad Vinkovci

XVII. Splitsko-dalmatinska županija

1. Splitsko-dalmatinska županija

2. Grad Split

3. Grad Makarska

4. Grad Omiš (osnovna glazbena škola)

5. Karmen Salečić (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

6. Željko Jakus i Zoran Ćetković (osnovna glazbena i plesno baletna škola)

7. Vesna Glazba d.o.o. (osnovna glazbena škola u Pučišćima)

XVIII. Istarska županija

1. Istarska županija

2. Grad Pula

3. Grad Labin

4. Grad Pazin

5. Grad Poreč

6. Grad Rovinj

7. Grad Umag

8. Branka Červar (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

1. Dubrovačko-neretvanska županija

2. Grad Dubrovnik

XX. Međimurska županija

1. Međimurska županija

2. Grad Čakovec

XXI. Grad Zagreb

1. Grad Zagreb

2. Dr. sc. Martin – Tino Časl (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

3. Udruga roditelja »Maria Montessori« Zagreb (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

4. Udruga roditelja i učitelja waldorfske škole u Zagrebu (osnovna škola s alternativnim općeobrazovnim programom)

5. Vlatka Gođevac (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

6. Židovska vjerska zajednica Bet Izrael (osnovna škola s općeobrazovnim programom)

7. Ladislav Račić (privatna glazbena škola)

2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Zagrebačka županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Zagrebačkoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo

2. OSNOVNA ŠKOLA IVAN BENKOVIĆ, Dugo Selo

3. OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić Grad

4. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA, Ivanić Grad

5. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA, Graberje Ivaničko

6. OSNOVNA ŠKOLA POSAVSKI BREGI, Posavski Bregi

7. OSNOVNA ŠKOLA »LJUBO BABIĆ«, Jastrebarsko

Područna škola Cvetković

Područna škola Desinec

Područna škola Domagović

Područna škola Petrovina

Područna škola Plešivica

Područna škola Gorica Svetojanska

Područna škola Volavje

Područna škola Čeglje

8. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina

Područna škola Komin

Područna škola Prepolno

Područna škola Radoišće

9. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Donja Zelina

Područna škola Psarjevo

Područna škola Nespeš

10. OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA, Šenkovec

Područna škola Drenje

11. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko

Područna škola Laduč

12. OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Brdovec

13. OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA, Rugvica

14. OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ, Božjakovina

Područna škola Lupoglav

15. OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA, Pušća

Područna škola Dubravica

16. OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDJELJA, Sveta Nedelja

Područna škola Strmec

Područna škola Rakitje

Područna škola Kerestinec

Područna škola Rakov Potok

17. OSNOVNA ŠKOLA KLINČA SELA, Klinča Sela

Područna škola Kupinec

Područna škola Repišće

18. OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR NAZOR«, Pisarovina

Područna škola Donja Kupčina

Područna škola Bratina

19. OSNOVNA ŠKOLA »KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC«, Krašić

Područna škola Kostanjevac

Područna škola Prekrižje

Područna škola Vukšin Šipak

20. OSNOVNA ŠKOLA GRADEC, Gradec

Područna škola Cugovec

Područna škola Haganj

Područna škola Repinec

Područna škola Tučenik

21. OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVA, Dubrava

Područna škola Bolč

Područna škola Farkaševac

Područna škola Nova Kapela

22. OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE, Jakovlje

Područna škola Igrišće

Područna škola Kraljev Vrh

23. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, Kloštar Ivanić

24. OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE, Križ

Područna škola Novoselec

25. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Marija Gorica

26. OSNOVNA ŠKOLA POKUPSKO, Pokupsko

Područna škola Hotnja

27. OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, Kravarsko

Područna škola Donji Hruševec

Područna škola Gornji Hruševec

Područna škola Kozjača

28. OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska

Područna škola Gornja Bistra

Područna škola Jablanovec

29. OSNOVNA ŠKOLA LUKA, Luka

30. OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA, Bedenica

2. Osnivač Grad Samobor

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA, Samobor

Područna škola Farkaševac

Područna škola Mirnovec

2. OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA, Sveti Martin pod Okićem

Područna škola Klake

Područna škola Pavučnjak

3. OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR, Samobor

Područna škola Celine

Područna škola Smerovišće

4. OSNOVNA ŠKOLA RUDE, Rude

Područna škola Manja Vas

5. OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA, Bregana

Područna škola Grdanjci

Područna škola Noršić Selo

Područna škola Novo Selo

3. Osnivač Grad Velika Gorica

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica

Područna škola Lukavec

Područna škola Dubranec

Područni odjeli Cerovski Vrh

2. OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica

Područna škola Velika Buna

Područni odjeli Šiljakovina

3. OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA, Vukovina

Područna škola Bukevje

Područna škola Buševec

Područna škola Mraclin

Područna škola Novo Čiče

Područna škola Rakitovec

Područni odjeli Veleševec

4. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE HRIBARA, Velika Gorica

Područna škola Gradići

Područna škola Donja Lomnica

5. OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, Velika Gorica

6. OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA, Velika Mlaka

Područna škola Mičevec

7. OSNOVNA ŠKOLA ŠĆITARJEVO, Šćitarjevo

4. Osnivač Grad Zaprešić

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić

2. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Zaprešić

Područna škola Pojatno

3. OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO, Kupljenovo

Područna škola Hruševec Kupljenski

5. Osnivač Grad Vrbovec

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec

Područna škola Banovo

Područna škola Dijaneš

Područna škola Gornji Tkalec

Područna škola Preseka

Područna škola Rakovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec

Područna škola Lonjica

Područna škola Negovec

Područna škola Poljana

Područna škola Poljanski Lug

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Krapinsko-zagorska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Krapinsko-zagorskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA, Donja Stubica

Područna škola Lepa Ves

Područna škola Vučak

2. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Klanjec

Područna škola Lučelnica

3. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, Zabok

Područna škola Martinišće

Područna škola Špičkovina

4. OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA, Zlatar Bistrica

5. OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA, Pregrada

Područna škola Benkovo

Područna škola Gorjakovo

Područna škola Kostel

Područna škola Sopot

Područna škola Stipernica

6. OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA, Bedekovčina

Područna škola Poznanovec

7. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, Brestovec Orehovički

Područna škola Orehovica

8. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORA, Budinščina

Područna škola Hrašćina

9. OSNOVNA ŠKOLA ĐURE PREJCA, Desinić

Područna škola Velika Horvatska

Područna škola Vinagora

10. OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC, Đurmanec

Područna škola Hromec

Područna škola Macelj

Područna škola Putkovec

11. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica

Područna škola Dobri Zdenci

Područna škola Dubovec

Područna škola Hum Stubički

Područna škola Sveti Matej

12. OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA, Hum na Sutli

Područna škola Brezno

Područna škola Druškovec

Područna škola Lupinjak

Područna škola Prišlin

Područna škola Taborsko

13. OSNOVNA ŠKOLA PAVLA ŠTOOSA, Kraljevec na Sutli

Područna škola Radakovo

14. OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA, Tuhelj

15. OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, Konjščina

Područna škola Jertovec

16. OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice

Područna škola Gregurovec

Područna škola Mala Erpenja

17. OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA, Lobor

Područna škola Petrova Gora

18. OSNOVNA ŠKOLA MAČE, Mače

Područna škola Peršaves

19. OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA, Marija Bistrica

Područna škola Globočec

Područna škola Laz Bistrički

Područna škola Selnica

20. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ, Mihovljan

Područna škola Novi Golubovec

Područna škola Gregurovec

21. OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE, Oroslavje

Područna škola Krušljevo Selo

22. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Petrovsko

Područna škola Slatina

23. OSNOVNA ŠKOLA SIDE KOŠUTIĆ, Radoboj

Područni odjel Jazvine

Područni odjel Šemnica Gornja

24. OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Sveti Križ Začretje

Područna škola Kozjak Začretski

Područna škola Mirkovec

Područna škola Sekirišće

25. OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Veliko Trgovišće

Područna škola Dubrovčan

Područna škola Strmec

26. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Zlatar

Područna škola Donja Batina

Područna škola Martinšćina

27. OSNOVNA ŠKOLA BELEC, Belec

Područna škola Petruševec

28. OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE, Gornje Jesenje

29. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA, Kumrovec

2. Osnivač Općina Stubičke Toplice

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE, Stubičke Toplice

3. Osnivač Grad Krapina

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Krapina

Područna škola Podgora

Područna škola Škarićevo

2. OSNOVNA ŠKOLA »LJUDEVIT GAJ«, Krapina

Područna škola Donja Šemnica

Područna škola Lepajci

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Sisačko-moslavačka županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Sisačko-moslavačkoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA DVOR, Dvor

Područna škola Rujevac

2. OSNOVNA ŠKOLA GLINA, Glina

Područni odjel Viduševac

Područna škola Maja

3. OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA, Hrvatska Kostajnica

Područna škola Graboštani

4. OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA, Novska

Područna škola Brestača

Područna škola Bročice

Područna škola Stari Grabovac

5. OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ, Rajić

6. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA, Petrinja

Područna škola Hrastovica

7. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Petrinja

Područna škola Češko Selo

8. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Petrinja

Područna škola Mošćenica

Područna škola Mala Gorica

9. OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, Gora

Područna škola Nebojan

10. OSNOVNA ŠKOLA GVOZD, Gvozd

11. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Lipovljani

Područna škola Kozarice

Područna škola Kraljeva Velika

Područna škola Nova Subocka

Područna škola Piljenice

Područna škola Stara Subocka

12. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Lekenik

Područna škola Stari Farkašić

Područna škola Letovanić

Područna škola Pešćenica

13. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, Martinska Ves

Područna škola Mahovo

14. OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC, Jasenovac

Područna škola Puska

15. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Jabukovac

16. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA, Popovača

Područna škola Gornja Jelenska

Područna škola Osekovo

Područna škola Potok

Područna škola Stružec

Područna škola Voloder

17. OSNOVNA ŠKOLA LUDINA, Velika Ludina

Područna škola Gornja Vlahinička

Područna škola Grabričina

Područna škola Katoličko Selište

Područna škola Okoli

18. OSNOVNA ŠKOLA SUNJA, Sunja

Područna škola Letina

19. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Topusko

20. OSNOVNA ŠKOLA KATARINA ZRINSKA, Mečenčani

21. OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN, Hrvatska Dubica

2. Osnivač Grad Sisak

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA, Sisak

Područna škola Novo Pračno

2. OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, Sisak

Područna škola Tišina Kaptolska

3. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO, Sisak

Područna škola Crnac

4. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR, Sisak

Područna škola Žabno

5. OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC, Sisak

6. OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO, Sisak

Područna škola Hrastelnica

Područna škola Setuš

Područna škola Tišina Erdedska

7. OSNOVNA ŠKOLA SELA, Sela

Područna škola Žažina

Područna škola Greda

8. OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Budaševo

Područna škola Gušće

Područna škola Kratečko

Područna škola Lonja

Područna škola Preloščica

Područna škola Svinjičko

Područna škola Topolovac

9. OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO, Komarevo

3. Osnivač Grad Kutina

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA, Banova Jaruga

Područna škola Jamarice

Područna škola Janja Lipa

Područna škola Međurić

Područna škola Zbjegovača

2. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Kutina

Područna škola Kutinska Slatina

Područna škola Stupovača

3. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA, Kutina

Područna škola Gornja Gračenica

Područna škola Donja Gračenica

4. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA KEFELJE, Kutina

Područna škola Mikleuška

Područna škola Repušnica

5. OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA, Kutina

Područna škola Gojlo

Područna škola Ilova

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Karlovačka županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Karlovačkoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Duga Resa

Područna škola Belavići

Područna škola Donji Zvečaj

Područna škola Zvečaj

2. OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, Duga Resa

Područna škola Bosiljevo

Područna škola Grabrk

3. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, Ogulin

Područna škola Desmerice

Područna škola Ogulinski Hreljin

Područna škola Turkovići

Područna škola Zagorje

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Ogulin

Područna škola Drežnica

Područna škola Jasenak

Područna škola Kučinići

5. OSNOVNA ŠKOLA SLAVA RAŠKAJ, Ozalj

Područna škola Hrašće

Područna škola Lović Prekriški

Područna škola Mali Erjavec

Područna škola Podbrežje

Područna škola Police

Područna škola Trg

Područna škola Vivodina

Područna škola Vrhovac

6. OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ, Slunj

7. OSNOVNA ŠKOLA VOJNIĆ, Vojnić

8. OSNOVNA ŠKOLA ANTUN KLASINC, Lasinja

9. OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ, Barilović

Područna škola Cerovac

Područna škola Belaj

Područna škola Leskovac

Područna škola Siča

10. OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD, Cetingrad

Područna škola Maljevac

11. OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI, Draganići

Područna škola Mrzljaki

12. OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL, Generalski Stol

Područna škola Toplice Lešće

Područna škola Bukovlje

Područna škola Lipa

13. OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI, Krnjak

Područna škola Tušilović

14. OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ, Netretić

Područna škola Dubravci

Područna škola Jarče Polje

Područna škola Novigrad na Dobri

Područna škola Zagradci

15. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPDOL, Josipdol

Područna škola Modruš

Područna škola »Siniša i Zrinko Rendulić«, Oštarije

Područna škola Skradnik

Područna škola »Lucija Capan« Tounj

Područna škola Vojnovac

16. OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI, Plaški

Područna škola Saborsko

17. OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA, Rakovica

Područna škola Drežnik Grad

18. OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE, Žakanje

Područna škola Kamanje

Područna škola Ribnik

2. Osnivač Grad Karlovac

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BANIJA, Karlovac

Područna škola Hrnetić

Područna škola Donje Mekušje

2. OSNOVNA ŠKOLA REČICA, Rečica

Područna škola Šišljavić

3. OSNOVNA ŠKOLA ŠVARČA, Karlovac

4. OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK, Karlovac

5. OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC, Karlovac

Područna škola Stative

Područna škola Velika Jelsa

Područna škola Zadobarje

6. OSNOVNA ŠKOLA TURANJ, Karlovac

Područna škola Ladvenjak

Područna škola Vukmanićki Cerovac

Područna škola Vukmanić

7. OSNOVNA ŠKOLA MAHIČNO, Mahično

Područna škola Goršćaki

8. OSNOVNA ŠKOLA DRAGOJLE JARNEVIĆ, Karlovac

9. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA SELJAN, Karlovac

10. OSNOVNA ŠKOLA SKAKAVAC, Skakavac

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Varaždinska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Varaždinskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, Ivanec

Područna škola Kuljevčica

Područna škola Prigorec

Područna škola Tina Ujevića, Salinovec

2. OSNOVNA ŠKOLA METEL OŽEGOVIĆ, Radovan

Područna škola Gačice

Područna škola Margečan

3. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG, Ludbreg

4. OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF, Novi Marof

Područna škola Ključ

Područna škola Madžarevo

Područna škola Podevčevo

Područna škola Remetinec

5. OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE, Donje Makoišće

Područna škola Završje

6. OSNOVNA ŠKOLA CESTICA, Cestica

Područna škola Lovrečan

7. OSNOVNA ŠKOLA KNEGINEC GORNJI, Gornji Kneginec

Područna škola Lužan

8. OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI, Jalžabet

Područna škola Kelemen

9. OSNOVNA ŠKOLA VIDOVEC, Vidovec

Područna škola Nedeljanec

10. OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC, Petrijanec

Područna škola Nova Ves

Područna škola Strmec Podravski

11. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Sveti Ilija

12. OSNOVNA ŠKOLA BELETINEC, Beletinec

13. OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC, Trnovec

14. OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC, Šemovec

15. OSNOVNA ŠKOLA VINICA, Vinica

Područna škola Ladanje Gornje

Područna škola Natkrižovljan

16. OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC, Sračinec

Područna škola Svibovec Podravski

17. OSNOVNA ŠKOLA FRANJE SERTA, Bednja

Područna škola Vrbno

18. OSNOVNA ŠKOLA GUSTAV KRKLEC, Maruševec

Područna škola Druškovec

Područna škola Greda Jurketinec

19. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Klenovnik

20. OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, Donja Voća

Područna škola Antuna Gustava Matoša, Gornja Voća

21. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, Lepoglava

22. OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA, Kamenica

Područna škola Žarovnica

23. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA, Višnjica

Područna škola E. J. Drašković, Cvetlin

24. OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC, Martijanec

25. OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ, Sveti Đurđ

26. OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC, Veliki Bukovec

27. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, Varaždinske Toplice

Područna škola Petkovec

Školski odjeli u Specijalnij bolnici za reumatske bolesti

28. OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC, Svibovec Toplički

Područna škola Drenovec

Područna škola Gornja Poljana

29. OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM, Breznički Hum

Područna škola Šćepanje

30. OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠČICA, Ljubeščica

31. OSNOVNA ŠKOLA BISAG, Bisag

32. OSNOVNA ŠKOLA VISOKO, Visoko

33. OSNOVNA ŠKOLA TUŽNO, Tužno

Područna škola Črešnjevo

2. Osnivač Grad Varaždin

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

2. II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

3. III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

4. IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

5. V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

6. VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

7. VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Koprivničko-križevačka županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Koprivničko-križevačkoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA, Đurđevac

Područna škola Budrovac

Područna škola Mičetinac

Područna škola Sirova Katalena

Područna škola Čepelovac

2. OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI, Koprivnički Bregi

Područna škola Glogovac

3. OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK, Drnje

Područna škola Josipa Generalića, Hlebine

Područna škola Frana Galovića, Peteranec

Područna škola Sigetec

Područna škola Torčec

4. OSNOVNA ŠKOLA GOLA, Gola

Područna škola Gotalovo

Područna škola Novačka

Područna škola Otočka

Područna škola Ždala

5. OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD, Legrad

Područna škola Podravska Selnica

Područna škola Veliki Otok

6. OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, Đelekovec

Područna škola Imbriovec

7. OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski

Područna škola Delovi

Područna škola Plavšinac

8. OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA, Rasinja

Područna škola Kutnjak

Područna škola Kuzminec

Područna škola Subotica Podravska

Područna škola Veliki Poganac

9. OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC, Sokolovac

Područna škola Mala Mućna

Područna škola Srijem

Područna škola Velika Mućna

Područna škola Veliki Botinovac

10. OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC, Orehovec

Područna škola Bočkovec

Područna škola Fodrovec

Područna škola Gregurovec

Područna škola Miholec

11. OSNOVNA ŠKOLA SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY, Gornja Rijeka

Područna škola Hižanovec

Područna škola Kolarec

12. OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI, Kloštar Podravski

Područna škola Kozarevac

Područna škola Podravske Sesvete

Područna škola Prugovac

Područna škola Suha Katalena

13. OSNOVNA ŠKOLA »GRIGOR VITEZ«, Sveti Ivan Žabno

Područna škola Cirkvena

Područna škola Sveti Petar Čvrstec

Područna škola Trema

14. OSNOVNA ŠKOLA MOLVE, Molve

Područna škola Medvedička

Područna škola Repaš

15. OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC, Ferdinandovac

Područna škola Crnec

Područna škola Drenovica

16. OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, Virje

Područna škola Hampovica

Područna škola Miholjanec

Područna škola Šemovci

17. OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA, Kalinovac

18. OSNOVNA ŠKOLA KALNIK, Kalnik

2. Osnivač Grad Koprivnica

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, Koprivnica

Područna škola Jagnjedovec

Područna škola Reka

2. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, Koprivnica

Područna škola Bakovčice

Područna škola Koprivnički Ivanec

Područna škola Kunovec

Područna škola Starigrad

3. OSNOVNA ŠKOLA »ĐURO ESTER«, Koprivnica

Područna škola Vinica

3. Osnivač Grad Križevci

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Križevci

Područna škola Carevdar

Područna škola Majurec

Područna škola Većeslavec

Područna škola Kloštar Vojakovački

Područna škola Đurđic

2. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA, Križevci

Područna škola Apatovac

Područna škola Dubovec

Područna škola Glogovnica

Područna škola Poljana Križevačka

Područna škola Sveta Helena

Područna škola Veliki Raven

Područna škola Vojakovački Osijek

Područna škola Vojakovac

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA, Čazma

Područna škola Dapci

Područna škola Draganec

Područna škola Grabovnica

Područna škola Miklouš

Područna škola Vrtlinska

2. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Daruvar

Područna škola Ivanovo Polje

Područna škola Gornji Daruvar

Područna škola Doljani

Područna škola Gornji Sređani

Područna škola Batinjani

Područna škola Frankopanska

3. ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG ČESKA ZAKLADNI ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKEHO, Daruvar

Područna škola Gornji Daruvar

Područna škola Doljani

Područna škola Donji Sređani

Područna škola Ljudevit Selo

4. OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA, Garešnica

Područna škola Garešnički Brestovac

Područna škola Hrastovac

Područna škola Kaniška Iva

Područna škola Kapelica

Područna škola Tomašica

Područna škola Veliki Pašijan

Područna škola Zdenčac

5. OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, Trnovitički Popovac

6. OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA, Grubišno Polje

Područna škola Ivanovo Selo

Područna škola Veliki Zdenci

7. OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA, Kapela

Područna škola Donji Mosti

Područna škola Gornje Sredice

Područna škola Jabučeta

Područna škola Jakopovac

Područna škola Stari Skucani

8. OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO, Veliko Trojstvo

Područna škola Malo Trojstvo

Područna škola Šandrovac

Područna škola Ćurlovac

9. OSNOVNA ŠKOLA NOVA RAČA, Nova Rača

Područna škola Slovinska Kovačica

Područna škola Sasovac

Područna škola Međurača

Područna škola Dautan

Područna škola Severin

Područna škola Bulinac

10. OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA, Velika Pisanica

Područna škola Babinac

Područna škola Bedenik

Područna škola Lasovac

Područna škola Ribnjačka

11. ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA Josipa Ružičke – Česká základni škola Josefa Růžičkyeška, Končanica

Područna škola Daruvarski Brestovac

Područna škola Stražanac

Područna škola Dioš

12. OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, Dežanovac

Područna škola Blagorodovac

Područna škola Imsovac

Područna škola Sokolovac

Područna škola Trojeglava

Područna škola Uljanik

13. OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ, Sirač

Područna škola Kip

Područna škola Šibovac

14. OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU, Đulovac

Područna škola Veliki Bastaji

Područna škola Donja Vrijeska

15. OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA, Ivanska

Područna škola Donja Petrička

Područna škola Narta

Područna škola Stara Ploščica

16. OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE, Štefanje

Područna škola Laminac

17. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Veliki Grđevac

Područna škola Donja Kovačica

Područna škola Mala Pisanica

Područna škola Pavlovac

18. OSNOVNA ŠKOLA BEREK, Berek

19. OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, Hercegovac

Područna škola Ladislav

Područna škola Palešnik

20. OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE, Rovišće

Područna škola Predavac

Područna škola Podgorci

Područna škola Zrinski Topolovac

Područna škola Prgomelje

Područna škola Kraljevac

21. OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA, Velika Trnovitica

Područna škola Nova Plačica

2. Osnivač Grad Bjelovar

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Područna škola Ciglena

Područna škola Nove Plavnice

Područna škola Klokočevac

Područna škola Tomaš

Područna škola Kokinac

2. II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Područna škola Ždralovi

Područna škola Centar

3. III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Područna škola Gudovac

Područna škola Galovac

Područna škola Obrovnica

Područna škola Veliko Korenovo

4. IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Područna škola Gornje Plavnice

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Primorsko-goranska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Primorsko-goranskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI, Čabar

Područna škola Gerovo

Područna škola Plešce

Područna škola Prezid

Područna škola Tršće

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Delnice

Područna škola Crni Lug

3. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Brod na Kupi

4. OSNOVNA ŠKOLA »FRAN KRSTO FRANKOPAN«, Krk

Područna škola Baška

Područna škola Dobrinj

Područna škola Dubaštica

Područna škola Omišalj

Područna škola Punat

Područna škola Vrbnik

Područna škola Vrh

5. OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA, Cres

Područna škola Martinšćica

Područna škola Valun

6. OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA, Rab

Područna škola Banjol

Područna škola Barbat

Područna škola Kampor

Područna škola Lopar

Područna škola Mundanije

Područna škola Supetarska Draga

7. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Vrbovsko

Područna škola Desanke Trbović, Gomirje

Područna škola Jablan

Područna škola Lukovodl

Područna škola Stanka Majetića, Senjsko

Područna škola Nikole Tesle, Moravice

Područna škola Ivana Gorana Kovačića, Severin na Kupi

Područna škola Veliki Jadrč

8. OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA, Kostrena

9. OSNOVNA ŠKOLA BAKAR, Bakar

Područna škola Krasica

Područna škola Kukuljanovo

Područna škola Škrljevo

10. OSNOVNA ŠKOLA HRELJIN, Hreljin

Područna škola Praputnjak

Područna škola Zlobin

11. OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE, Čavle

Područna škola Grobnik

12. OSNOVNA ŠKOLA RUDOLFA STROHALA, Lokve

13. OSNOVNA ŠKOLA »JELENJE-DRAŽICE«, Dražice

14. OSNOVNA ŠKOLA MILAN BROZOVIĆ, Kastav

15. OSNOVNA ŠKOLA KLANA, Klana

16. OSNOVNA ŠKOLA SVETI MATEJ, Viškovo

17. OSNOVNA ŠKOLA KRALJEVICA, Kraljevica

Područni odjel Kraižišće

Područni odjel Šmrika

18. OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR, Fužine

Područna škola Lič

Područna škola Vrata

19. OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA, Lovran

Područna škola Brseč

Područna škola Dobreć

Područna škola Mošćenica

Područna škola »Eugen Kumičić«, Mošćenička Draga

Područna škola Tuliševica

20. OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA, Mali Lošinj

Područna škola Ilovik

Područna škola Nerezine

Područna škola Susak

Područna škola Unije

Područna škola Veli Lošinj

21. OSNOVNA ŠKOLA »Dr. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ«, Matulji

Područna škola Jušići

Područna škola Rukavac

22. OSNOVNA ŠKOLA »DRAGO GERVAIS«, Brešca

Područna škola Vele Mune

Područna škola Pasjak

Područna škola Rupa-Lipa

Područna škola Veli Brgud

23. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Novi Vinodolski

24. OSNOVNA ŠKOLA DR. JOSIPA PANČIĆA, Bribir

25. OSNOVNA ŠKOLA JURJA KLOVIĆA, Tribalj

26. OSNOVNA ŠKOLA SKRAD, Skrad

Područna škola Kupjak

27. OSNOVNA ŠKOLA DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA, Ravna Gora

Područna škola Stara Sušica

Područna škola Stari Laz

28. OSNOVNA ŠKOLA MRKOPALJ, Mrkopalj

29. OSNOVNA ŠKOLA BROD MORAVICE, Brod Moravice

2. Osnivač Grad Rijeka

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE – SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE, Rijeka

2. OSNOVNA ŠKOLA »BRAJDA«, Rijeka

3. OSNOVNA ŠKOLA »CENTAR«, Rijeka

Područna škola Orehovica

Područna škola Pašac

4. OSNOVNA ŠKOLA »ZAMET«, Rijeka

5. OSNOVNA ŠKOLA DOLAC – SCUOLA ELEMENTARE DOLAC, Rijeka

6. OSNOVNA ŠKOLA GELSI – SCUOLA ELEMENTARE »GELSI«, Rijeka

7. OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE »SAN NICOLO«, Rijeka

8. OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR GORTAN«, Rijeka

Područna škola Draga

9. OSNOVNA ŠKOLA KANTRIDA, Rijeka

Područna škola pri Dječjoj bolnici Kantrida

10. OSNOVNA ŠKOLA KOZALA, Rijeka

11. OSNOVNA ŠKOLA »EUGEN KUMIČIĆ«, Rijeka

12. OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE, Rijeka

13. OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE, Rijeka

14. OSNOVNA ŠKOLA »NIKOLA TESLA«, Rijeka

15. OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE, Rijeka

16. OSNOVNA ŠKOLA »TRSAT«, Rijeka

17. OSNOVNA ŠKOLA »TURNIĆ«, Rijeka

18. OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA, Rijeka

19. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VEŽICA, Rijeka

20. OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA, Rijeka

21. OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI, Rijeka

22. OSNOVNA ŠKOLA »FRAN FRANKOVIĆ«, Rijeka

23. OSNOVNA ŠKOLA »PEHLIN«, Rijeka

3. Osnivač Grad Crikvenica

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Crikvenica

Područna škola Dramalj

Područna škola Jadranovo

2. OSNOVNA ŠKOLA ZVONKA CARA, Crikvenica

Područna škola Selce

Područni odjeli Thalassotherapia

4. Osnivač Grad Opatija

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA »RIKARD KATALINIĆ JERETOV«, Opatija

Područna škola Ičići

Područna škola Poljane

Područna škola Veprinac

Odjel Volovsko

5. Osnivač Denis Khermayer

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA GRIVICA, Rijeka

6. Osnivač Društvo prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka

1. OSNOVNA WALDORFSKA ŠKOLA, Rijeka

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Ličko-senjska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Ličko-senjskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA DONJI LAPAC, Donji Lapac

2. OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA, Otočac

Područna škola Hrvatsko Polje

Područna škola Čovići

Područna škola Kompolje

Područna škola Kuterevo

Područna škola Lipovlje

Područna škola Ličko Lešće

Područna škola Prozor

Područna škola Sinac

Područna škola Vrhovine

Područna škola Švica

3. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Senj

Područna škola dr. Milana Anića, Krasno

Područna škola Nikole Šimunića, Krivi Put

Područna škola V. Novaka, Sv. Juraj

Područna škola prof. Bože Katalinića,Vratnik

4. OSNOVNA ŠKOLA LUKE PERKOVIĆA, Brinje

Područna škola Jezerane

Područna škola Križ Kamenica

Područna škola Križpolje

Područna škola Letinac

Područna škola Lipice

Područna škola Stajnica

5. OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG, Karlobag

6. OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ, Perušić

7. OSNOVNA ŠKOLA ANŽ FRANKOPAN, Kosinj

Područna škola Krš Gradina

Područna škola Rudinka

Područna škola Vukelić Selo

8. OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠA, Novalja

Područna škola Kolan

Područna škola Lun

Područna škola Metajna

Područna škola Zubovići

Područna škola Jakišnica

9. OSNOVNA ŠKOLA LOVINAC, Lovinac

10. OSNOVNA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA, Mukinje

Područna škola Vaganac

Područna škola Smoljanac

11. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Udbina

Područna škola Podlapača

12. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Korenica

Područna škola Ličko Petrovo Selo

2. Osnivač Grad Gospić

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA, Gospić

Područna škola Bilaj

Područna škola Brušane

Područna škola Lički Novi

Područna škola Smiljan

2. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Lički Osik

Područna škola Mušaluk

3. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ, Klanac

Područna škola Donje Pazarište

Područna škola Aleksinica

Područna škola Kalinovača

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Virovitičko-podravska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Virovitičko-podravskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Orahovica

Područna škola Nova Jošava

2. OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, Slatina

Područna škola Bakić

Područna škola Gornji Miholjac

Područna škola Josipovo

Područna škola Novaki

Područna škola Vaška

3. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Slatina

Područna škola Sladojevci

Područna škola Kozice

Područna škola Novi Senkovac

Područna škola Donji Meljani

4. OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, Zdenci

Područna škola Crnac

Područna škola Veliki Rastovac

5. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Čačinci

Područna škola Humljani

6. OSNOVNA ŠKOLA GORNJE BAZJE, Gornje Bazje

Područna škola Dugo Selo Lukačko

Područna škola Lukač

Područna škola Terezino Polje

Područna škola Turanovac

Područna škola Veliko Polje

7. OSNOVNA ŠKOLA GRADINA, Gradina

Područna škola Žlebina

Područna škola Bačevac

Područna škola Brezovica

Područna škola Budakovac

Područna škola Detkovac

Područna škola Novi Gradac

Područna škola Rušani

8. OSNOVNA ŠKOLA DAVORIN TRSTENJAK, Čađavica

Područna škola Ilmin Dvor

Područna škola Noskovci

Područna škola Sopje

9. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Nova Bukovica

Područna škola Miljevci

10. OSNOVNA ŠKOLA MIKLEUŠ, Mikleuš

Područna škola Četekovac

11. OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN, Voćin

Područna škola Hum

Područna škola Ćeralije

12. OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJE, Suhopolje

Područna škola Borova

Područna škola Cabuna

Područna škola Levinovac

Područna škola Orešac

Područna škola Pepelana

Područna škola Pčelić

13. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Špišić Bukovica

Područna škola Lozan

Područna škola Rogovac

Područna škola Vukosavljecica

Područna škola Bušetina

Područna škola Okrugljača

14. OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Pitomača

Područna škola Dinjevac

Područna škola Stjepana Sulimanca Štefine, Turnašica

Područna škola Velika Črešnjevica

Područna škola Grabrovnica

Područna škola Kladare

Područna škola Križnica

Područna škola Mala Črešnjevica

Područna škola Otrovanec

Područna škola Sedlarica

Područna škola Stari Gradac

Područna škola Starogradački Marof

2. Osnivač Grad Virovitica

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Virovitica

Područna škola Korija

Područna škola Podgorje

Područna škola Sveti Đurađ

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Virovitica

Područna škola Milanovac

Područna škola Rezovac

Područna škola Rezovačke Krčevine

Područna škola Čemernica

Područna škola Taborište

XI. POŽEŠKA-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Požeško-slavonska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Požeško-baranjskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, Pakrac

Područna škola Badljevina

Područna škola Donja Obrijež

Područna škola Prekopakra

2. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA, Brestovac

Područna škola Pavlovci

Područna škola Skenderovci

Područna škola Zakorenje

Područna škola Ivandol

3. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, Čaglin

Područna škola Djedina Rijeka

Područna škola Ljeskovica

Područna škola Ruševo

Područna škola Sovski Dol

4. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Jakšić

Područna škola Cerovac

Područna škola Rajsavac

Područna škola Tekić

Područna škola Trapari

Područna škola Treštanovci

5. OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, Kaptol

Područna škola Alilovci

Područna škola Podgorje

6. OSNOVNA ŠKOLA ZDENKA TURKOVIĆA, Kutjevo

Područna škola Bektež

Područna škola Ciglenik

Područna škola Grabarje

Područna škola Gradište

Područna škola Kula

Područna škola Mitrovac

Područna škola Poreč

Područna škola Tominovac

Područna škola Vetovo

7. OSNOVNA ŠKOLA fra KAJE ADŽIĆA, Pleternica

Područna škola Buk

Područna škola Sulkovci

Područna škola Zagrađe

Područna škola Zarilac

Područna škola Bučje

Područna škola Brodski Drenovac

Područna škola Frkljevci

Područna škola Gradac

Područna škola Požeška Koprivnica

Područna škola Kuzmica

Područna škola Požeške Sesvete

Područna škola Ratkovica

8. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«, Velika

Područna škola Biškupci

Područni odjel Radovanci

Područni odjel Toranj

9. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Trenkovo

Područna škola Mihaljevci

10. OSNOVNA ŠKOLA LIPIK, Lipik

Područna škola Dobrovac

Područna škola Donji Čaglić

11. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Poljana

Područna škola Antunovac

2. Osnivač Grad Požega

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA »DOBRIŠA CESARIĆ«, Požega

Područna škola Nova Lipa

2. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA, Požega

3. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA KANIŽLIĆA, Požega

Područna škola Vidovci

3. Osnivač Požeška biskupija

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA, Požega

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Brodsko-posavska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Brodsko-posavskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Nova Gradiška

Područna škola Dolina

Područna škola Sičice

Područna škola Vrbje

2. OSNOVNA ŠKOLA »MATO LOVRAK«, Nova Gradiška

Područna škola Ljupina

Područna škola Mačkovac

Područna škola Visoka Greda

3. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ«, Bebrina

Područna škola Banovci

Područna škola Kaniža

Područna škola Stupnički Kuti

Područna škola Šumeće

Područna škola Zbjeg

Područna škola Dubočac

4. OSNOVNA ŠKOLA »VIKTOR CAR EMIN«, Donji Andrijevci

Područna škola Staro Topolje

Područna škola Sredanci

Područna škola Divoševci

5. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Gundinci

6. OSNOVNA ŠKOLA »VJEKOSLAV KLAIĆ«, Garčin

Područna škola Bicko Selo

Područna škola Sapci

Područna škola Trnjani

Područna škola Klokočevik

Područna škola Zadubravlje

7. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN MAŽURANIĆ«, Sibinj

Područna škola Slobodnica

Područna škola Stari Slatinik

Područna škola Gornji Andrijevci

Područna škola Ravan

Područna škola Grgurevići

Područna škola Grižići

8. OSNOVNA ŠKOLA »JOSIP KOZARAC«, Slavonski Šamac

9. OSNOVNA ŠKOLA »SIKIREVCI«, Sikirevci

10. OSNOVNA ŠKOLA »DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ«, Oriovac

Područna škola Slavonski Kobaš

Područna škola Brodski Stupnik

11. OSNOVNA ŠKOLA »LJUDEVIT GAJ«, Lužani

Područna škola Živike

Područna škola Ciglenik

12. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN MEŠTROVIĆ«, Vrpolje

Područna škola Čajkovci

Područna škola Stari Perkovci

13. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN FILIPOVIĆ«, Velika Kopanica

Područna škola Beravci

Područna škola Jaruge

14. OSNOVNA ŠKOLA »STJEPAN RADIĆ«, Oprisavci

Područna škola Trnjanski Kuti

Područna škola Poljanci

Područna škola Svilaj

Područna škola Prnjavor

Područna škola Novi Grad

Područna škola Kupina

15. OSNOVNA ŠKOLA »MATIJA GUBEC«, Cernik

Područna škola Baćin Dol

Područna škola Banićevac

Područna škola Opatovac

Područna škola Podvrško

Područna škola Cernička Šagovina

16. OSNOVNA ŠKOLA »MATIJA ANTUN RELKOVIĆ«, Davor

Područna škola »Fra Marijan Lanosović« Orubica

17. OSNOVNA ŠKOLA »DRAGALIĆ«, Dragalić

Područna škola Gorica

18. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN MIHANOVIĆ«, Nova Kapela

Područna škola Bili Brig

Područna škola Magić Mala

Područna škola Siče

Područna škola Seoce

Područna škola Dragovci

Područna škola Donji Lipovac

Područna škola Srednji Lipovac

19. OSNOVNA ŠKOLA »OKUČANI«, Okučani

Područna škola Bodegraj – Lađevac

Područna škola Smrtić

Područna škola Gornji Bogičevci

Područna škola Stara Gradiška

Područna škola Trnakovac

20. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, Rešetari

21. OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR NAZOR«, Adžamovci

Područna škola Drežnik

Područna škola Gunjavci

Područna škola Bodovaljci

Područna škola Laze

22. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Staro Petrovo Selo

Područna škola Godinjak

Područna škola Tisovac

Područna škola Štivica

Područna škola Donji Crnogovci

23. OSNOVNA ŠKOLA MARKOVAC, Vrbova

Područna škola Komarnica

2. Osnivač Grad Slavonski Brod

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«, Slavonski Brod

Područna škola Donja Vrba

2. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN MIHANOVIĆ«, Slavonski Brod

Područna škola Mali Pariz

3. OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ, Slavonski Brod

Područna škola Jelas

4. OSNOVNA ŠKOLA »ĐURO PILAR«, Slavonski Brod

Područna škola Kolonija

5. OSNOVNA ŠKOLA »BOGOSLAV ŠULEK«, Slavonski Brod

Područna škola Vranovci

Područna škola Šušnjevci

6. OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR NAZOR«, Slavonski Brod

Područna škola Gornja Vrba

Područna škola Ruščica

Područna škola Gornja Bebrina

Područna škola Klakar

Područna škola Donja Bebrina

7. OSNOVNA ŠKOLA »IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ«, Slavonski Brod

Područna škola Brodski Varoš

Područna škola Gromačnik

8. OSNOVNA ŠKOLA »BLAŽ TADIJANOVIĆ«, Slavonski Brod

Područna škola Podcrkavlje

9. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, Slavonski Brod

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Zadarska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Zadarskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC, Benkovac

Područna škola Korlat

Područna škola Pristeg

Područna škola Popovići

Područna škola Buković

Područna škola Lisičić

Područna škola Raštević

Područna škola Podlug

Područna škola Bruška

Područna škola Nadin

Područna škola Perušić Gornji

2. OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD, Biograd na Moru

Područna škola Raštane Gornje

Područna škola Tkon

3. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Gračac

Područna škola Srb

4. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC, Obrovac

Područna škola Karin

Područna škola Kruševo

Područna škola Žegar

5. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA, Pag

Područna škola Dinjiška

Područna škola Povljana

Područna škola Vlašići

6. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, Bibinje

7. OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN, Sukošan

Područna škola Debeljak

8. OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK, Zemunik Donji

9. OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC, Galovac

Područna škola Gorica

10. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Škabrnja

Područna škola Prkos

11. OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK, Poličnik

Područna škola Lovinac

Područna škola Visočane

Područna škola Suhovare

Područna škola Rupalj

12. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR, Posedarje

Područna škola Islam Latinski

Područna škola Slivnica Donja

Područna škola Slivnica Gornja

Područna škola Podgradina

Područna škola Ždrilo

13. OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD, Novigrad

Područna škola Paljuv

14. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ, Pridraga

15. OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD, Starigrad Paklenica

Područna škola Tribanj

16. OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA, Ražanac

Područna škola Jovići

Područna škola Krneza

Područna škola Ljubač

Područna škola Radovin

Područna škola Rtina

17. OSNOVNA ŠKOLA »PETAR ZORANIĆ«, Nin

Područna škola Ninski Stanovi

Područna škola Vrsi

Područna škola Zaton

18. OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA, Privlaka

Područna škola Vir

19. OSNOVNA ŠKOLA VALENTIN KLARIN, Preko

Područna škola Kali

Područna škola Kukljica

Područna škola Lukoran

Područna škola Poljana

Područna škola Sukomiščica

Područna škola Ugljan

20. OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI, Sali

Područna škola Božava

21. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Neviđane

22. OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE, Pakoštane

Područna škola Drage

Područna škola Vrana

Područna škola »Dr. Blaž Jurišić« Vrgada

23. OSNOVNA ŠKOLA SV. FILIP I JAKOV, Sv. Filip i Jakov

Područna škola Raštane Donje

Područna škola Sikovo

Područna škola Sv. Petar

Područna škola Turanj

24. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA, Jasenice

Područna škola Rovanjska

25. OSNOVNA ŠKOLA POLAČA, Polača

26. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«, Lišane Ostrovičke

27. OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZORANIĆ, Stankovci

Područna škola Banjevci

Područna škola Crljenik

Područna škola Radašinovci

Područna škola Vukšić

2. Osnivač Grad Zadar

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA STANOVI, Zadar

Područna škola Crno

2. OSNOVNA ŠKOLA KRUNE KRSTIĆA, Zadar

Područna škola Ploče

3. OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zadar

Područna škola Kožino

Područna škola Petrčane

4. OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, Zadar

Područna škola Diklo

Područna škola Puntamika

5. OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA, Zadar

Odjeli za djecu s teškoćama u Domu za odgoj djece i mladih

6. OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC, Zadar

Područna škola Briševo

Područna škola Murvica

7. OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, Zadar

Područna škola Žerava

Područna škola Bokanjac

Područna škola Dračevac Ninski

Područna škola Poljica

8. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI, Zadar

Područna škola Olib

Područna škola Silba

Područna škola Veli Iž

Područna škola Premuda

Područna škola Molat

3. Osnivač Anka Marić i Dolores Mufa

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA NOVA, Zadar

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Osječko-baranjska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Osječko-baranjskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ŠEĆERANA, Šećerana

Područna škola Baranjsko Petrovo Selo

Područna škola Branjin Vrh

Područna škola Luč

Područna škola Petlovac

Područna škola Torjanci

2. OSNOVNA ŠKOLA »DR. FRANJO TUĐMAN«, Beli Manastir

3. OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ, Donji Miholjac

Područna škola Rakitovica

4. OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL, Podravski Podgajci

Područna škola Črnkovci

5. OSNOVNA ŠKOLA BUDROVCI, Budrovci

Područna škola Đurđanci

6. OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, Đakovo

7. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Đakovo

Područna škola Ivanovci Gorjanski

Područna škola Đakovački Pisak

8. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA, Đakovo

Područna škola Gašinci

Područna škola Kuševac

Područna škola Satnica Đakovačka

Područna škola Široko Polje

9. OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI, Đakovački Selci

10. OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, Piškorevci

Područna škola Novi Perkovci

11. OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRNJIKA – SLOVAKA, Jelisavac

Područna škola Breznica Našička

Područna škola Lađanska

12. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Našice

Područna škola Markovac Našički

Područna škola Velimirovac

13. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA, Valpovo

Područna škola Bocanjevci

Područna škola Nard

Područna škola Šag

14. OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI, Ladimirevci

Područna škola Harkanovci

Područna škola Ivanovci

15. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Feričanci

Područna škola Donja Motičina

Područna škola Seona

16. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Đurđenovac

Područna škola Beljevina

Područna škola Bokšić

Područna škola Bokšić Lug

Područna škola Klokočevci

Područna škola Pribiševci

Područna škola Šaptinovci

17. OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA, Podgorač

Područna škola Budimci

Područna škola Poganovci

Područna škola Razbojište

Područna škola Stipanovci

18. OSNOVNA ŠKOLA ČEMINAC, Čeminac

Područna škola Kozarac

19. OSNOVNA ŠKOLA JAGODNJAK, Jagodnjak

Područna škola Bolman

Područna škola Uglješ

20. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC, Popovac

Područna škola Kneževo

Područna škola Branjina

21. OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI, Kneževi Vinogradi

Područna škola Grabovac

Područna škola Karanac

22. OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC, Zmajevac

Područna škola Kotlina

Područna škola Novi Bezdan

Područna škola Suza

23. OSNOVNA ŠKOLA BILJE, Bilje

24. OSNOVNA ŠKOLA LUG – LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA, Lug

Područna škola Kopačevo

Područna škola Vardarac

25. OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ, Draž

Područna škola Batina

Područna škola Duboševica

Područna škola Topolje

26. OSNOVNA ŠKOLA DARDA, Darda

Područna škola Mece

27. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA, Belišće

Područna škola Veliškovci

Područna škola Vinogradci

28. OSNOVNA ŠKOLA BRATOLJUBA KLAIĆA, Bizovac

Područna škola Brođanci

Područna škola Cret Bizovački

Područna škola Habjanovci

Područna škola Samatovci

29. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Čepin

Područna škola Čepinski Martinci

30. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE, Čepin

31. OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO, Ernestinovo

Područna škola Šodolovci

32. OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO, Laslovo

33. OSNOVNA ŠKOLA GORJANI, Gorjani

Područna škola Tomašanci

34. OSNOVNA ŠKOLA »JOSIP KOZARAC«, Josipovac Punitovački

Područna škola Jurjevac Punitovački

Područna škola Punitovci

35. OSNOVNA ŠKOLA DRENJE, Drenje

Područna škola Kućanci

Područna škola Mandićevac

Područna škola Paljevina

Područna škola Potnjani

Područna škola Pridvorje

Područna škola Slatinik

Područna škola Bračevci

36. OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, Koška

Područna škola Ledenik

Područna škola Niza

Područna škola Subotički Lug

Područna škola Topoline

37. OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI, Petrijevci

Područna škola Satnica

38. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Trnava

Područna škola Dragotin

Područna škola Hrkanovci

Područna škola Kondrić

Područna škola Lapovci

39. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Semeljci

Područna škola Forkuševci

Područna škola Kešinci

Područna škola Koritna

Područna škola Mrzović

Područna škola Vrbica

Područna škola Vučevci

40. OSNOVNA ŠKOLA »IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ«, Strizivojna

Područna škola Soljak

41. OSNOVNA ŠKOLA »SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ«, Levanjska Varoš

42. OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA, Vuka

Područna škola Beketinci

43. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Vladislavci

44. OSNOVNA ŠKOLA LUKA BOTIĆ, Viškovci

45. OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ, Našice

46. OSNOVNA ŠKOLA »MATIJA GUBEC«, Magadenovac

Područna škola Beničanci

Područna škola Miholjački Poreč

Područna škola Golinci

Područna škola Kućanci

Područna škola Lacići

Područna škola Marjanci

Područna škola Radikovci

Područna škola Šljivoševci

Područna škola Čamagajevci

47. OSNOVNA ŠKOLA DALJ, Dalj

Područna škola Aljmaš

Područna škola Erdut

48. OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO, Bijelo Brdo

49. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUNOVAC«, Antunovac

Područna škola Ivanovac

50. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, Viljevo

Područna škola Ivanovo

Područna škola Kapelna

Područna škola Krčenik

Područna škola Podravska Moslavina

2. Osnivač Grad Osijek

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA SVETE ANE, Osijek

2. OSNOVNA ŠKOLA FRANJE KREŽME, Osijek

3. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Osijek

4. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA BECIĆA, Osijek

5. OSNOVNA ŠKOLA »MLADOST«, Osijek

6. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Osijek

7. OSNOVNA ŠKOLA VIJENAC, Osijek

8. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Osijek

Područna škola Sarvaš

9. OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE, Osijek

10. OSNOVNA ŠKOLA »GRIGOR VITEZ«, Osijek

11. OSNOVNA ŠKOLA »TIN UJEVIĆ«, Osijek

12. OSNOVNA ŠKOLA TENJA, Tenja

Područna škola Silaš

13. OSNOVNA ŠKOLA »DOBRIŠA CESARIĆ«, Osijek

14. OSNOVNA ŠKOLA AUGUST ŠENOA, Osijek

15. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPOVAC, Osijek

16. OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJEVAC, Višnjevac

17. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, Osijek

18. OSNOVNA ŠKOLA »RETFALA«, Osijek

3. Osnivač Vlada Republike Hrvatske

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. PROSVJETNO – KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH, Osijek

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Šibensko-kninska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Šibensko-kninskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG, Drniš

Područna škola Drinovci

Područna škola Gradac

Područna škola Oklaj

Područni odjel Pokrovnik

Područni odjel Radonić I.

Područni odjel Radonić II.

Područna škola Siverić

Područni odjel Čavoglave

Područna škola Kaočine

Područni odjel Pakovo Selo

2. OSNOVNA ŠKOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, Knin

Područna škola Kijevo

Područna škola Golubić

3. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Knin

4. OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE, Kistanje

5. OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN, Primošten

6. OSNOVNA ŠKOLA ROGOZNICA, Rogoznica

7. OSNOVNA ŠKOLA SKRADIN, Skradin

Područna škola Rupe

Područna škola Dubravice

Područna škola Piramatovci

8. OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA KALEBA, Tisno

Područna škola Jezera

9. OSNOVNA ŠKOLA MURTRERSKI ŠKOJI, Murter

Područni odjel Betina

10. OSNOVNA ŠKOLA PIROVAC, Pirovac

11. OSNOVNA ŠKOLA VODICE, Vodice

Područna škola Tribunj

12. OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA, Čista Velika

13. OSNOVNA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, Unešić

Područna škola Mirlović, Zagora

2. Osnivač Grad Šibenik

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, Šibenik

Područna škola Prvić Šepurine

Područna škola Raslina

Područna škola Zaton

Područna škola Zlarin

2. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV., Šibenik

Područna škola Dubrava

3. OSNOVNA ŠKOLA JURJA ŠIŽGORIĆA, Šibenik

4. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA, Šibenik

Područna škola Lozovac

Područna škola Bilice

5. OSNOVNA ŠKOLA VIDICI, Šibenik

Područna škola Ražine

6. OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Šibenik

7. OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE, Vrpolje

Područna škola Boraja

Područna škola Danilo

Područna škola Perković

8. OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA, Brodarica

Područna škola Grebaštica

Područna škola Krapanj

3. Osnivač Šibenska biskupija

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, Šibenik

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Vukovarsko-srijemska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA,Vukovar

Područna škola Lužac

Područna škola Bogdanovci

2. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA,Vukovar

3. OSNOVNA ŠKOLA MITNICA, Vukovar

Područna škola Sotin

4. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA, Vukovar

Područna škola Petrovci

Područna škola Svinjarevci

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KOZARCA, Županja

6. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Županja

7. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Štitar

8. OSNOVNA ŠKOLA fra BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, Bošnjaci

9. OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA, Vukovar

Područna škola Bršadin

10. OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE, Vukovar

Područna škola Lipovača

11. OSNOVNA ŠKOLA BOROVO, Borovo

12. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, Cerna

Područna škola Šiškovci

13. OSNOVNA ŠKOLA GRADIŠTE, Gradište

14. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN I STJEPAN RADIĆ«, Gunja

Područna škola Rajevo Selo

15. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN MEŠTROVIĆ«, Drenovci

16. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN FILIPOVIĆ«, Račinovci

Područna škola Đurići

17. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA BENEŠIĆA, Ilok

Područna škola Radoš

18. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJO TUĐMAN, Šarengrad

Područna škola Bapska

Područna škola Mohovo

19. OSNOVNA ŠKOLA AUGUST CESAREC, Ivankovo

20. OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI, Retkovci

Područna škola Prkovci

21. OSNOVNA ŠKOLA »MATIJA GUBEC«, Jarmina

22. OSNOVNA ŠKOLA LOVAS, Lovas

Područna škola Opatovac

23. OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ, Tovarnik

24. OSNOVNA ŠKOLA »DAVORIN TRSTENJAK«, Podgajci Posavski

25. OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH, Nuštar

Područna škola Cerić

Područna škola Marinci

26. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN KOZARAC«, Nijemci

Područna škola Podgrađe

Područna škola Donje Novo Selo

Područna škola Đeletovci

27. OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, Lipovac

Područna škola Apaševci

28. OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI, Ilača

Područna škola Banovci

Područna škola Vinkovački Banovci

29. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA, Otok

30. OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR NAZORA«, Komletinci

31. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA, Privlaka

32. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI, Čakovci

Područna škola Berak

Područna škola Bokšić

Područna škola Mikluševci

Područna škola Tompojevci

33. OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI, Stari Jankovci

Područna škola Orolik

Područna škola Srijemske Laze

Područna škola Novi Jankovci

34. OSNOVNA ŠKOLA SLAKOVCI, Slakovci

35. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA CVRKOVIĆA, Stari Mikanovci

36. OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI, Vođinci

Područna škola Novi Mikanovci

37. OSNOVNA ŠKOLA KOROG, Korog

38. OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠICA, Markušica

Područna škola Gaboš

Područna škola Ostrovo

39. OSNOVNA ŠKOLA TORDINCI, Tordinci

Područna škola Antin

40. OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA, Trpinja

41. OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA, Bobota

Područna škola Klisa

Područna škola Ludvinci

Područna škola Pačetin

Područna škola Vera

42. OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL GAMIRŠEK,Vrbanja

43. OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI, Soljani

Područna Škola Strošinci

44. OSNOVNA ŠKOLA »IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ«, Rokovci-Andrijaševci

45. OSNOVNA ŠKOLA MIJAT STOJANOVIĆ, Babina Greda

46. OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI, Negoslavci

2. Osnivač Grad Vinkovci

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, Vinkovci

2. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Vinkovci

3. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Vinkovci

4. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Vinkovci

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Vinkovci

6. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Mirkovci

7. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN GUSTAV MATOŠ« Vinkovci

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Splitsko-dalmatinska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA HVAR, Hvar

2. OSNOVNA ŠKOLA GROHOTE, Grohote

3. OSNOVNA ŠKOLA »STJEPAN RADIĆ«, Imotski

Područna škola Vinjani Donji

Područna škola Glavina Donja

Područna škola Kamen Most

Područna škola Kukavice

Područna škola Kutleše

Područna škola Lončari

4. OSNOVNA ŠKOLA JOSIP PUPAČIĆ, Omiš

Područna škola Kučiće

Područna škola Slime

5. OSNOVNA ŠKOLA »1. LISTOPADA 1942.«, Čišla

Područna škola Dubrava

Područna škola Gata

Područna škola Kostanje

Područna škola Tugare

6. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA POLJICA, Srijane

7. OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA, Sinj

Područna škola Glavice

Područna škola Radošić

8. OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, Sinj

Područna škola Karakašica

Područna škola Lučane

Područna škola Čitluk

9. OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA, Sinj

Područna škola Brnaze

Područna škola Turjaci

10. OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ, Tijarica

11. OSNOVNA ŠKOLA MAJSTORA RADOVANA, Trogir

12. OSNOVNA ŠKOLA PETRA BERISLAVIĆA, Trogir

Područna škola Okrug Gornji

13. OSNOVNA ŠKOLA VIS, Vis

14. OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC, Vrgorac

Područna škola Podprolog

Područna škola Ravča

Područna škola Stilja

Područna škola Umčane

Područna škola Veliki Prolog

Područna škola Zavojane

Područna škola Dusina

Područna škola Dragljane

Područna škola Duge Njive

Područna škola Kokorići

Područna škola Mijaca

Područna škola Orah

15. OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, Kaštel Sućurac

16. OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA, Kaštel Gomilica

17. OSNOVNA ŠKOLA OSTROG, Kaštel Lukšić

Područna škola Lećevica

18. OSNOVNA ŠKOLA »BIJAĆI«, Kaštel-Novi

19. OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA, Kaštel Stari

Područna škola Prgomet

20. OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, Solin

Područna škola Ninčevići

Područna škola Rupotina

21. OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA PARAĆA, Solin

Područna škola Vranjic

22. OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE, Solin

Područna škola Kučine

Područna škola Mravince

23. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA, Seget Donji

Područna škola Ljubitovica

24. OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC, Podstrana

25. OSNOVNA ŠKOLA BOL, Bol

26. OSNOVNA ŠKOLA PUČIŠĆA, Pučišća

Područna škola Gornji Humac

Područna škola Pražnica

27. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Postira – Brač

28. OSNOVNA ŠKOLA SELCA, Selca

Područna škola Sumartin

29. OSNOVNA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, Donji Muć

Područna škola Brštanovo

Područna škola Gornji Muć

30. OSNOVNA ŠKOLA NEORIĆ-SUTINA, Neorić

31. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, Bračević

Područna škola Crivac

Područna škola Donje Ogorje

Područna škola Ramljane

32. OSNOVNA ŠKOLA JESENICE, Dugi Rat

Područna škola Krilo Jesenice

33. OSNOVNA ŠKOLA DINKA ŠIMUNOVIĆA, Hrvace

Područna škola Bitelić

Područna škola Potravlje

34. OSNOVNA ŠKOLA TIN UJEVIĆ, Krivodol

Područna škola Grubine

Područna škola Ivanbegovina

Područna škola Kljenovac

Područna škola Poljica

35. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Cista Velika

Područna škola Cista Provo

Područna škola Dobranje

36. OSNOVNA ŠKOLA ARŽANO, Aržano

Područna škola Svib

37. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Lovreć

Područna škola Medov Dolac

Područna škola Nikolići

38. OSNOVNA ŠKOLA STUDENCI, Studenci

39. OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO, Proložac

Područna škola Bušanje

Područna škola Dolića Draga

Područna škola Meteri

Područna škola Proložac Gornji

Područna škola Ričice

40. OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ, Runović

Područna škola Sebišina

41. OSNOVNA ŠKOLA JELSA, Jelsa

Područna škola Sveta Nedjelja

Područna škola Svirče

Područna škola Vrboska

Područna škola Zastražišće

42. OSNOVNA ŠKOLA ANTE ANĐELINOVIĆ, Sućuraj

Područna škola Bogomolje

43. OSNOVNA ŠKOLA PRIMORSKI DOLAC, Primorski Dolac

44. OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, Podgora

Područna škola Živošće

Područna škola Drašnice

Područna škola Igrane

45. OSNOVNA ŠKOLA GRADAC, Gradac

Područna škola Brist

Područna škola Drvenik

Područna škola Zaostrog

46. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Brela

47. OSNOVNA ŠKOLA BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, Baška Voda

48. OSNOVNA ŠKOLA IVAN DUKNOVIĆ, Marina

Područna škola Blizna

Područna škola Gustirna

Područna škola Sevid

Područna škola Vinišće

Područna škola Vrsine

49. OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA, Otok

Područna škola Ruda

Područna škola Udovičići

50. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Obrovac Sinjski, Han

Područna škola Bajagić

Područna škola Gala

Područna škola Gljev

51. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, Dicmo

Područna škola Krušvar

52. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA, Klis

Područna škola Klis-Kosa

Područna škola Konjsko

Područna škola Prugovo

53. OSNOVNA ŠKOLA DUGOPOLJE, Dugopolje

Područna škola Kotlenice

54. OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR, Supetar

Područna škola Nertežišća

Područna škola Sutivan

55. OSNOVNA ŠKOLA MILNA, Milna

56. OSNOVNA ŠKOLA PETRA HEKTOROVIĆA, Stari Grad

Područna škola Dol

Područna škola Vrbanj

57. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRA KARLO BALIĆ, Šestanovac

Područna škola Blato na Cetini

58. OSNOVNA ŠKOLA TRILJ, Trilj

Područna škola Bisko

Područna škola Budimiri

Područna škola Grab

Područna škola Jabuka

Područna škola Košute

Područna škola Ugljane

Područna škola Velić

Područna škola Vojnić

Područna škola Čaporice

Područna škola Vedrine

Područna škola Vrpolje

59. OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA, Vrlika

60. OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA, Komiža

61. OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD, Zagvozd

Područni odjel Dobričine

Područni odjel Krstatice

Područna škola Slivno

62. OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI, Zmijavci

Područna škola Drum

Područna škola Podbablje Gornje

Područna škola Znaori

Područna škola Šute

63. OSNOVNA ŠKOLA »TUČEPI«, Tučepi

2. Osnivač Grad Split

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA MARJAN SPLIT, Split

Odjel u KBC Firule Split

2. OSNOVNA ŠKOLA DOBRI, Split

3. OSNOVNA ŠKOLA »BOL«, Split

4. OSNOVNA ŠKOLA SKALICE, Split

5. OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ, Split

6. OSNOVNA ŠKOLA SPINUT, Split

7. OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN, Split

8. OSNOVNA ŠKOLA LUČAC, Split

9. OSNOVNA ŠKOLA »BRDA«, Split

Područni odjeli u Domu za odgoj djece i mladeži – Split

10. OSNOVNA ŠKOLA MEJE, Split

11. OSNOVNA ŠKOLA TRSTENIK, Split

12. OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE, Split

13. OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE, Split

14. OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR, Split

15. OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3, Split

16. OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE, Split

17. OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR, Split

18. OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK, Split

19. OSNOVNA ŠKOLA GRIPE, Split

20. OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI, Split

21. OSNOVNA ŠKOLA PUJANKI, SPLIT

22. OSNOVNA ŠKOLA ŽRNOVNICA, Žrnovnica

Područna škola Donje Sitno

Područna škola Gornje Sitno

23. OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE, Srinjine

24. OSNOVNA ŠKOLA VISOKA, Split

25. OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ, Stobreč

26. OSNOVNA ŠKOLA KAMEN-ŠINE, Split

27. OSNOVNA ŠKOLA SLATINE, Slatine

3. Osnivač Grad Makarska

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA OCA PETRA PERICE, Makarska

Područna škola Promajna

2. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, Makarska

4. Osnivač Karmen Salečić

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA LIBAR, Split

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Istarska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Istarskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTE, Buje

Područna škola Brtonigla

Područna škola Kaštel

Područna škola Momjan

2. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, Buje-Buie

Područna škola Brtonigla

Područna škola Momjan

3. OSNOVNA ŠKOLA »VAZMOSLAV GRŽALJA«, Buzet

Područni odjel Lanišće

Područna škola Roč

Područna škola Vrh

Područna škola Livade

4. OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA, Tar – SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA

5. OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA, Barban

6. OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, Kanfanar

Područna škola Sošići

7. OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«, Čepić

Područni odjel Kršan

Područni odjel Šušnjevica

8. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Potpićan

Područni odjel Pićan

Područni odjel Sveta Katarina

Područni odjel Tupljak

9. OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA, Raša

Područna škola Koromačno

10. OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVREČ, Sveti Lovreč Pazenatički

11. OSNOVNA ŠKOLA MARČANA, Marčana

Područni odjel Loborika

12. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Krnica

Područni odjel Rakalj

13. OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI, Marčana

14. OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA, Medulin

Područni odjel Ližnjan

Područni odjel Šišan

15. OSNOVNA ŠKOLA »VITOMIR ŠIROLA PAJO«, Nedešćina

Područna škola Sveti Martin

16. OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA«, Novigrad

Područna škola Karigador

17. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD, Novigrad – SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA

18. OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA, Oprtalj

19. OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT, Svetvinčenat

20. OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI, Juršići

21. OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA, Višnjan

Područna škola Vižinada

Područna škola Kaštelir

22. OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN- SE DIGNANO, Vodnjan

23. OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA, Fažana

Područni odjel Peroj

24. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Vrsar

25. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, Žminj

Područna škola Cere

Područna škola Sutivanac

2. Osnivač Grad Pula

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA, Pula

Područna škola Muntić

Područni odjel Loborika

Područna škola Valtura

2. OSNOVNA ŠKOLA STOJA, Pula

3. OSNOVNA ŠKOLA CENTAR, Pula

4. OSNOVNA ŠKOLA-SE »GIUSEPPINA MARTINUZZI«, Pula-Pola

Područna škola Galižana

Područna škola Šišan

5. OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA, Pula

6. OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER, Pula

7. OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC, Pula

Područna škola Banjole

Odjeli pri Općoj bolnici Pula

8. OSNOVNA ŠKOLA »MONTE ZARO«, Pula

9. OSNOVNA ŠKOLA VERUDA, Pula

10. OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH – PULA, Pula

Područna škola Štinjan

3. Osnivač Grad Labin

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA, Labin

Područna škola Rabac

2. OSNOVNA ŠKOLA »IVO LOLA RIBAR«, Labin

Područna škola Kature

Područna škola Vinež

Područna škola Vozilići

4. Osnivač Grad Pazin

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Pazin

Područna škola Cerovlje

Područna škola Trviž

Područna škola Gologorica

Područna škola Gračišće

Područna škola Karojba

Područna škola Kašćerga

Područna škola Lupoglav

Područna škola Motovun

Područna škola Sveti Petar u Šumi

Područna škola Tinjan

5. Osnivač Grad Poreč

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA POREČ, Poreč

Područna škola Žbandaj

Područna škola Nova Vas

Područna škola Veli Maj

2. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA »BERNARDO PARENTIN, Poreč

6. Osnivač Grad Rovinj

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA -SEI »BERNARDO BENUSSI«, Rovinj-Rovigno

Područna škola Bale

2. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Rovinj

Područna škola Mondelak-Mondelaco

3. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, Rovinj

Područna škola Bale

Područna škola Rovinjsko Selo

7. Osnivač Grad Umag

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE, Umag

Područna škola Babići

Područna škola Bašanija

Područna škola Juricani

Područna škola Kmeti

Područna škola Murine

Područna škola Petrovija

2. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA »GALILEO GALILEI«, Umag

Područna škola Bašanija

8. Osnivač Branka Červar

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA JURAJ DOBRILA S PRAVOM JAVNOSTI, Pula

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Dubrovačko-neretvanska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA, Korčula

Područna škola Lovište

Područna škola Lumbarda

Područna škola Račišće

Područna škola Viganj

2. OSNOVNA ŠKOLA »ANTE CURAĆ-PINJAC«, Žrnovo

Područna škola Pupnat

3. OSNOVNA ŠKOLA »BRAĆA GLUMAC«, Lastovo

4. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, Metković

Područna škola Bijeli Vir

Područna škola Mlinište

5. OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, Metković

Područna škola Prud

Područna škola Vid

6. OSNOVNA ŠKOLA » VLADIMIR NAZOR », Ploče

Područna škola Rogotin

7. OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA, Starševica

8. OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ, Komin

9. OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT, Cavtat

Područna škola Gabrile

Područna škola Komaji

Područna škola Močići

Područna škola Stravča

Područna škola Čilipi

10. OSNOVNA ŠKOLA GRUDA, Gruda

Područna škola Dubravka

Područna škola Molunat

Područna škola Popovići

Područna škola Pridvorje

Područna škola Radovčići

Područna škola Vitaljina

Područna škola Vodovađa

11. OSNOVNA ŠKOLA STON, Ston

Područna škola Hodilje

Područna škola Ponikve

12. OSNOVNA ŠKOLA »JANJINA«, Janjina

Područna škola Žuljana

Područna škola Putniković

13. OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ, Orebić

Područna škola Kučište

14. OSNOVNA ŠKOLA »KUNA«, Kuna

Područna škola Potomje

15. OSNOVNA ŠKOLA MLJET, Babino Polje

Područna škola Goveđari

16. OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

17. OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN, Opuzen

Područna škola Blace

18. OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA, Kula Norinska

Područna škola Krvavac

Područna škola Momići

19. OSNOVNA ŠKOLA »OTRIĆI-DUBRAVE«, Otrć-Seoci

20. OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA, Vela Luka

21. OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA, Smokvica

Područna škola Čara

22. OSNOVNA ŠKOLA SLANO, Slano

Područna škola Suđurađ

Područna škola Šipanska Luka

23. OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE, Smokovljani

24. OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ, Trpanj

25. OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA, Mlini

Područna škola Postranje

Područna škola Brgat

2. Osnivač Grad Dubrovnik

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA, Dubrovnik

2. OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, Dubrovnik

Područna škola Montovjerna

3. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, Dubrovnik

4. OSNOVNA ŠKOLA Ivana Gundulića, Dubrovnik

Područna škola Koločep

5. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, Orašac

Područna škola Lopud

Područna škola Trsteno

Područna škola Zaton

6. OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA, Dubrovnik

Područna škola Osojnik

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Međimurska županija

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Međimurskoj županiji

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA BELICA, Belica

Područna škola Gardinovec

2. OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava

Područna škola Donji Vidovec

3. OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN, Hodošan

Područna škola Sveti Juraj u Trnju

Područna škola Palinovec

4. OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN, Goričan

5. OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA, Mala Subotica

Područna škola Držimurec-Strelec

6. OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA, Orehovica

Područna škola Podbrest

7. OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće

Područna škola Hlapičina

Područna škola Peklenica

8. OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE, Nedelišće

Područna škola Dunjkovec

Područna škola Pušćine

9. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA NOVAKA, Macinec

Područna škola Gornji Hrašćan

10. OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN, Podturen

Područna škola Miklavec

Područna škola Novakovec

Područna škola Sivica

11. OSNOVNA ŠKOLA PRELOG, Prelog

Područna škola Cirkovljan

12. OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC, Donji Kraljevec

13. OSNOVNA ŠKOLA DRAŠKOVEC, Draškovec

14. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec

Područna škola Zasadbreg

15. OSNOVNA ŠKOLA SVETI MARTIN NA MURI, Sv. Martin na Muri

16. OSNOVNA ŠKOLA SELNICA, Selnica

Područna škola Zebanec

17. OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA, Štrigova

Područna škola Prekopa

Područna škola Železna Gora

Područna škola Stanetinec

18. OSNOVNA ŠKOLA DOMAŠINEC, Domašinec

Područna škola Dekanovec

Područna škola Turčišće

19. OSNOVNA ŠKOLA KOTORIBA, Kotoriba

20. OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC, Gornji Mihaljevec

21. OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC, Strahoninec

22. OSNOVNA ŠKOLA SVETA MARIJA, Sveta Marija

Područna škola Donji Mihaljevec

23. OSNOVNA ŠKOLA »PETAR ZRINSKI«, Šenkovec

Područna škola Mačkovec

Područna škola Žiškovec

24. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Pribislavec

25. OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA ŽGANCA, Vratišinec

Područna škola Gornji Kraljevec

2. Osnivač Grad Čakovec

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Područna škola Novo Selo Rok

Područna škola Krištanovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

3. III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC, Ivanovec

5. OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC, Kuršanec

XXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Gradu Zagrebu

Br.

Matična škola, sjedište i područna škola

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Zagreb

Bolnički odjel pri Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

3. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA PANTOVČAK, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA, Zagreb

Bolnički odjeli pri Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica

7. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA, Zagreb

10. OSNOVNA ŠKOLA KUSTOŠIJA, Zagreb

Područna škola Kustošija Gornja

11. OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA, Zagreb

12. OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD, Zagreb

13. OSNOVNA ŠKOLA PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb

14. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG, Zagreb

Bolnički odjeli u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice

15. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Zagreb

16. OSNOVNA ŠKOLA RETKOVEC, Zagreb

17. OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG, Zagreb

18. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆA, Zagreb

19. OSNOVNA ŠKOLA GRANEŠINA, Zagreb

20. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Zagreb

21. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Zagreb

22. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

Područna škola Dankovec

23. OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA, Zagreb

24. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, Zagreb

25. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Zagreb

26. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zagreb

27. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

28. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, Zagreb

29. OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC, Zagreb

Područna škola Bačun

Područna škola Vidovec

30. OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC, Zagreb

Područna škola Kozjak

Bolnički odjeli u KBC Zagreb

31. OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC, Zagreb

32. OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Zagreb

33. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Zagreb

Bolnički odjeli KBC Zagreb

Bolnički odjeli u Dječjoj bolnici Srebrnjak

34. OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, Zagreb

35. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ, Zagreb

36. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zagreb

37. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Zagreb

38. OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA, Zagreb

39. OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, Zagreb

40. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

41. OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Zagreb

42. OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zagreb

43. OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA ŽGANCA, Zagreb

44. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA, Zagreb

45. OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC, Zagreb

46. OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC, Zagreb

47. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Zagreb

48. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA, Zagreb

49. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Zagreb

50. OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zagreb

51. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

52. OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

53. OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE, Zagreb

54. OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA, Zagreb

55. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

Područni odjeli u Dječjem domu »A. G. Matoša«, Zagreb

56. OSNOVNA ŠKOLA HORVATI, Zagreb

57. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Zagreb

58. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, Zagreb

59. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, Zagreb

60. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

61. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA, Zagreb

62. OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

63. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Zagreb

Hrvatski program na engleskom jeziku (PYP program)

Program Internacionalne škole (MYP1, MYP2, MYP3)

64. OSNOVNA ŠKOLA RUDEŠ, Zagreb

65. OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO, Zagreb

66. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Zagreb

67. OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA, Zagreb

68. OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb

69. OSNOVNA ŠKOLA VRBANI, Zagreb

70. OSNOVNA ŠKOLA CVJETNO NASELJE, Zagreb

71. OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA, Zagreb

72. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

73. OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Zagreb

74. OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA, Zagreb

75. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, Zagreb

76. OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA, Zagreb

Područna škola Savska

77. OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, Zagreb

78. OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ, Zagreb

79. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ, Zagreb

80. OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA, Zagreb

Područna škola Demerje

Područna škola Dragonožec

Područna škola Hrvatski Leskovac

Područna škola Kupinečki Kraljevec

Područna škola Odranski Obrež

81. OSNOVNA ŠKOLA LUČKO, Zagreb

Područna škola Ježdovec

Područna škola Stupnik

82. OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA, Zagreb

83. OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA, Zagreb

84. I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE, Zagreb

85. OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE, Zagreb

86. OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO, Zagreb

87. OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA, Zagreb

88. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Zagreb

89. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Zagreb

90. OSNOVNA ŠKOLA ODRA, Zagreb

91. OSNOVNA ŠKOLA VEĆESLAVA HOLJEVCA, Zagreb

92. OSNOVNA ŠKOLA OTOK, Zagreb

93. OSNOVNA ŠKOLA FRANA GALOVIĆA, Zagreb

94. OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA, Kašina

Područna škola Planina Donja

Područna škola Prekvršje

Područna škola Vugrovec

95. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE, Soblinec

Područna škola Adamovec

Područna škola Belovar

Područna škola Glavnica Donja

Područna škola Moravče

96. OSNOVNA ŠKOLA LUKA SESVETE

97. OSNOVNA ŠKOLA SESVETE, Zagreb

98. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC, Zagreb

Područna škola Cerje

99. OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE, Zagreb

100. OSNOVNA ŠKOLA REMETE, Zagreb

101. OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE, Zagreb

102. OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE, Zagreb

103. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA, Zagreb

104. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA, Zagreb

105. OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC, Zagreb

106. OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE

Područna škola Dankovec

107. CENTAR ZA DOPISNO OBRAZOVANJE, BIROTEHNIKA, Zagreb (obrazovanje odraslih)

2. Osnivač Martin-Tino Časl

1. OSNOVNA ŠKOLA KREATIVAN RAZVOJ S PRAVOM JAVNOSTI, Zagreb 3.

3. Osnivač Udruga roditelja Marija Montessori, Zagreb

1. OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE WRANYCZANY, Zagreb 4.

4. Osnivač Udruga roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu

1. WALDORFSKA ŠKOLA U ZAGREBU, Zagreb 5.

5. Osnivač Vlatka Gođevac

1. OSNOVNA ŠKOLA NANDI S PRAVOM JAVNOSTI, Zagreb 6.

6. Osnivač Židovska vjerska zajednica Bet Izrael

1. OSNOVNA ŠKOLA LAUDER HUGO KON, Zagreb

3. Osnovne škole za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Popis osnovnih škola i centara koji realiziraju odgojno-obrazovne programe za učenike s teškoćama u razvoju

Br.

Matične i područne osnovne škole s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju

Osnivač

1.

OSNOVNA ŠKOLA PRI SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice

Krapinsko-zagorska županija

2.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI KARLOVAC

Grad Karlovac

3.

CENTAR TOMISLAV ŠPOLJAR, Varaždin

Grad Varaždin

4.

COOR PODRAVSKO SUNCE, Koprivnica

Grad Koprivnica

5.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

Grad Križevci

6.

V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Grad Bjelovar

7.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RIJEKA, Rijeka

Područni odjel Baredice

Područni odjel Fortica

Područni odjel Oštro

Grad Rijeka

8.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA, Virovitica

Grad Virovitica

9.

OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ, Slavonski Brod

Slavonski Brod

10.

OSNOVNA ŠKOLA VOŠTRNICA, Zadar

Područni odjel Benkovac

Grad Zadar

11.

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – PULA

Grad Pula

12.

CENTAR »LIČE FARAGUNA«, Labin

Grad Labin

13.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, Osijek

Grad Osijek

14.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIP MAROŠ,Vukovar

Vukovarska-srijemska županija

15.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC, Čakovec

Grad Čakovec

16.

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM, Zagreb

Grad Zagreb

17.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK, Zagreb

Grad Zagreb

18.

CENTAR ZA AUTIZAM, Zagreb

Područni odjeli u Splitu

Područni odjeli u Rijeci

Grad Zagreb

19.

SUVAG, Zagreb

Grad Zagreb

4. Osnovne škole s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju

Popis osnovnih škola s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Zagrebačka županija

Br.

Matična škola i sjedište

1. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Donja Zelina

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA, Šenkovec

3. OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA, Rugvica

4. OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVA, Dubrava

2. Osnivač Grad Samobor

1. OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR, Samobor

3. Osnivač Grad Vrbovec

1. I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC,Vrbovec

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Krapinsko-zagorska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica

2. OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA, Marija Bistrica

3. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ, Mihovljan

4. OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE, Oroslavje

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Sisačko-moslavačka županija

1. OSNOVNA ŠKOLA GLINA, Glina

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA, Novska

3. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Petrinja

2. Osnivač Grad Sisak

1. OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA SISAK, Sisak

3. Osnivač Grad Kutina

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA, Kutina

2. OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA, Kutina

IV. KARLOVAČKA-ŽUPANIJA

1. Osnivač Karlovačka županija

1. OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI, Plaški

2. Osnivač Grad Karlovac

1. OSNOVNA ŠKOLA BANIJA, Karlovac

2. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA SELJAN, Karlovac

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Varaždinska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG, Ludbreg

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF, Novi Marof

3. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, Varaždinske Toplice

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Koprivničko-križevačka županija

1. OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA, Đurđevac

2. OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, Virje

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Primorsko-goranska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA, Cres

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA, Rab

3. OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA, Mali Lošinj

2. Osnivač Grad Rijeka

1. OSNOVNA ŠKOLA »FRAN FRANKOVIĆ«, Rijeka

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Ličko-senjska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA, Otočac

2. Osnivač Grad Gospić

1. OSNOVNA ŠKOLA dr. JURE TURIĆA, Gospić

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Virovitičko-podravska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, Slatina

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Požega

1. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA, Požega

XII. BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Brodsko-posavska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA »LJUDEVIT GAJ«, Nova Gradiška

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Zadarska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC, Obrovac

2. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA, Pag

2. Osnivač Grad Zadar

1. OŠ PETRA PRERADOVIĆA, Zadar

2. OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA, Zadar

3. OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, Zadar

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Osječko-baranjska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJO TUĐMAN, Beli Manastir

2. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Đakovo

3. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA, Valpovo

4. OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI, Ladimirevci

5. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Đurđenovac

2. Osnivač Grad Osijek

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA BECIĆA, Osijek

2. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Osijek

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Šibensko-kninska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, Knin

2. OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Knin

2. Osnivač Grad Šibenik

1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV., Šibenik

2. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA, Šibenik

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Vinkovci

1. OSNOVNA ŠKOLA »ANTUN GUSTAV MATOŠ«, Vinkovci

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Splitsko-dalmatinska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA HVAR, Hvar

2. OSNOVNA ŠKOLA »STJEPAN RADIĆ«, Imotski

3. OSNOVNA ŠKOLA JOSIP PUPAČIĆ, Omiš

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA, Sinj

5. OSNOVNA ŠKOLA PETRA BERISLAVIĆA, Trogir

6. OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC, Vrgorac

7. OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, Kaštel Sućurac

8. OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, Solin

9. OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE, Solin

10. OSNOVNA ŠKOLA TRILJ, Trilj

2. Osnivač Grad Split

1. OSNOVNA ŠKOLA »BOL«, Split

2. OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ, Split

3. OSNOVNA ŠKOLA SPINUT, Split

4. OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN, Split

5. OSNOVNA ŠKOLA TRSTENIK, Split

6. OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE, Split

7. OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR, Split

8. OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE, Split

9. OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK, Split

3. Osnivač Grad Makarska

1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, Makarska

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Istarska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTE, Buje

2. Osnivač Grad Pula

1. OSNOVNA ŠKOLA CENTAR, Pula

2. OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER, Pula

3. Osnivač Grad Pazin

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Pazin

4. Osnivač Grad Poreč

1. OSNOVNA ŠKOLA POREČ, Poreč

5. Osnivač Grad Rovinj

1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, Rovinj

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Dubrovačko-neretvanska županija

1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA, Korčula

2. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, Metković

3. OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, Metković

4. OSNOVNA ŠKOLA » VLADIMIR NAZOR », Ploče

5. OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA, Staševica

6. OSNOVNA ŠKOLA STON, Ston

7. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, Orebić

8. OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN, Opuzen

2. Osnivač Grad Dubrovnik

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Dubrovnik

2. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, Dubrovnik

XXI. GRAD ZAGREB

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA, Zagreb

9. I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE, Zagreb

10. OSNOVNA ŠKOLA LUKA, Sesvete

5. Osnovne škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu A, B i C po županijama

Popis osnovnih škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina po županijama

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA, Banova Jaruga

Model C (slovački jezik i kultura)

Područna škola Međurić

Model C (češki jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA DVOR, Dvor

Model C (srpski jezik i kultura)

Područna škola Rujevac

Model C (srpski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, Sisak

Model C (češki jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA GLINA, Glina

Model C (srpski jezik i kultura)

5.

OSNOVNA ŠKOLA GVOZD, Gvozd

Model C (srpski jezik i kultura)

6.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Lipovljani

Model C (slovački jezik i kultura i češki jezik i kultura)

7.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Topusko

Model C (srpski jezik i kultura)

8.

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Jabukovac

Model C (srpski jezik i kultura)

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Ogulin

Model C (srpski jezik i kultura)

Područna škola Jasenak

Model C (srpski jezik i kultura)

Područna škola Drežnica

Model C (srpski jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA VOJNIĆ, Vojnić

Model C (srpski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI, Krnjak

Model C (srpski jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI, Plaški

Model C (srpski jezik i kultura)

5.

PRVA OSNOVNA ŠKOLA, Ogulin

Model C (srpski jezik i kultura)

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA, Rasinja

Model C (srpski jezik i kultura)

Područna škola Veliki Poganac

Model C (srpski jezik i kultura)

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA J. A. KOMENSKOG, Daruvar

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Gornji Daruvar

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Doljani

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Donji Sređani

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Ljudevit Selo

Model A (na češkom jeziku)

2.

I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR, Bjelovar

Model C (češki jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Daruvar

Model C (srpski jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, Hercegovac

Model C (na češkom jeziku)

Područna škola Ivanovo Selo

Model C (na češkom jeziku)

Područna škola Veliki Zdenci

Model C (na češkom jeziku)

5.

ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA Josipa Ružičke

Model A (na češkom jeziku)

Česká základni škola Josefa Růžičkyeška, Končanica

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Daruvarski Brestovac

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Dioš

Model A (na češkom jeziku)

6.

OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, Dežanovac

Model C (mađarski jezik i kultura i srpski jezik i kultura

Područna škola Trojeglava

Model C (mađarski jezik i kultura i srpski jezik i kultura)

7.

OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ, Sirač

Model C (na češkom jeziku)

8.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA, Grubišno Polje

Model A (na češkom jeziku)

Područna škola Ivanovo selo

Model A (na češkom jeziku)

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA I. G.

KOVAČIĆA, Vrbovsko

Područna škola Desanke Trbović, Gomirje

Model C (srpski jezik i kultura)

Područna škola Nikole Tesle, Moravice

Model C (srpski jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA BROD MORAVICE, Brod Moravice

Model C (srpski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE, Rijeka

Model A (na talijanskom jeziku)

4.

OSNOVNA ŠKOLA DOLAC- Scuola elementare DOLAC, Rijeka

Model A (na talijanskom jeziku)

5.

OSNOVNA ŠKOLA GELSI – Scuola elementare »GELSI«, Rijeka

Model A (na talijanskom jeziku)

6.

OSNOVNA ŠKOLA-Scuola elementare »SAN NICOLO«, Rijeka

Model A (na talijanskom jeziku)

7.

OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE, Rijeka

Model C (slovenski jezik i kultura)

8.

OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE, Rijeka

Model C (češki jezik i kultura)

9.

OSNOVNA ŠKOLA »NIKOLA TESLA«, Rijeka

Model C (albanski jezik i kultura)

10.

OSNOVNA ŠKOLA CENTAR, Rijeka

Model C (makedonski jezik i kultura)

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA DONJI LAPAC, Donji Lapac

Model C (srpski jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Udbina

Model C (srpski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Korenica

Model C (srpski jezik i kultura)

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA I. B.

MAŽURANIĆ, Virovitica

Model C (češki jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, Virovitica

Model C (češki jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA GRADINA, Gradina

Model C (mađarski jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA IVAN

GORAN KOVAČIĆ, Zdenci

Model C (slovački jezik i kultura)

5.

OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIRA NAZORA, Nova Bukovica

Model C (slovački jezik i kultura)

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA, Kaptol

Model C (češki jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA LIPIK, Lipik

Model C (češki jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA ZDENKA TURKOVIĆA, Kutjevo

Model C (češki jezik i kultura)

Područna škola Tominovac

Model C (češki jezik i kultura)

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Gračac

Model C (srpski jezik i kultura)

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA »DR. FRANJO TUĐMAN«, Beli Manastir

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) i Model C (mađarski jezik i kultura i srpski jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA

»VLADIMIR NAZOR«, Đakovo

Model C (mađarski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA IVAN

BRNJIK – SLOVAK, Jelisavac

Model C (slovački jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Našice

Model C (slovački jezik i kultura)

Područna škola Markovac Našički

Model C (slovački jezik i kultura)

5.

OSNOVNA ŠKOLA

JAGODNJAK, Jagodnjak

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Bolman

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Uglješ

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

6.

OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI,

Model C (na srpskom jeziku i Kneževi Vinogradi ćiriličnom pismu i Model C (mađarski jezik i kultura)

7.

OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC, Zmajevac

Model A i C (na mađarskom jeziku)

Područna škola Kotlina

Model A (na mađarskom jeziku)

Područna škola Novi Bezdan

Model A i C (na mađarskom jeziku)

Područna škola Suza

Model A i C (na mađarskom jeziku)

8.

OSNOVNA ŠKOLA BILJE, Bilje

Model C (mađarskog jezika i

9.

OSNOVNA ŠKOLA LUG – LASKOI ALTALANOS ISKOLA, Lug

Model A i C (na mađarskom jeziku)

Područna škola Kopačevo

Model A i C (na mađarskom jeziku)

Područna škola Vardarac

Model A i C (na mađarskom jeziku)

10.

OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ, Draž

Model C (mađarski jezik i kultura)

Područna škola Batina

Model C (mađarski jezik i kultura)

11.

OSNOVNA ŠKOLA DARDA, Darda

Model C (mađarski jezik i kultura te srpski jezik i kultura)

12.

OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO, Ernestinovo

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Šodolovci

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

13.

OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO, Laslovo

Model C (mađarski jezik i kultura)

14.

OSNOVNA ŠKOLA »JOSIP KOZARAC«, Josipovac Punitovački

Model C (slovački jezik i kultura)

Područna škola Jurjevac Punitovački

Model C (slovački jezik i kultura)

Područna škola Punitovci

Model C (slovački jezik i kultura)

15.

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Vladislavci

Model C (mađarski jezik i kultura)

16.

OSNOVNA ŠKOLA, Dalj

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) Model C (mađarski jezik i kultura)

17.

OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO, Bijelo Brdo

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

18.

OSNOVNA ŠKOLA »ANTUNOVAC«, Antunovac

Model C (njemački jezik i kultura)

19.

OSNOVNA ŠKOLA SVETE ANE, Osijek

Model C (njemački jezik i kultura)

20.

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE KREŽME, Osijek

Model C (njemački jezik i kultura)

21.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA BECIĆA, Osijek

Model C (slovački jezik i kultura)

22.

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Osijek

Model C (mađarski jezik i kultura)

23.

OSNOVNA ŠKOLA VIJENAC, Osijek

Model C (makedonski jezik i kultura)

24.

OSNOVNA ŠKOLA TENJA, Tenja

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Silaš

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

25.

OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJEVAC, Višnjevac

Model C (slovački jezik i kultura)

26.

PROSVJETNO – KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH, Osijek

Model C (mađarski jezik i kultura)

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, Knin

Model C (srpski jezik i kultura)

2.

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, Knin

Model C (srpski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE, Kistanje

Model C (srpski jezik i kultura)

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Vukovar

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Lužac

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

2.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA,Vukovar

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

3.

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA, Vukovar

Model C (ukrajinskog i/ili rusinskog jezika i kulture)

4.

OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA, Vukovar

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola BRDAŠIN

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

5.

OSNOVNA ŠKOLA BOROVO, Borovo

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

6.

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA BENEŠIĆA, Ilok

Model C (slovački jezik i kultura)

7.

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJO TUĐMAN, Šarengrad

Model C (srpski jezik i kultura)

8.

OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI, Ilača

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Banovci

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

9.

OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI, Čakovci

Model C (ukrajinskog i/ili rusinskog jezika i kulture)

10.

OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI, Stari Jankovci

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) i C (mađarskog jezika i kulture)

Područna škola Srijemske Laze

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

11.

OSNOVNA ŠKOLA KOROG, Korog

Model A (na mađarskom jeziku)

12.

OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠICA, Markušica

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Gaboš

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Ostrovo

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

13.

OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA, Trpinja

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

14.

OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA, Bobota

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Klisa

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Ludvinci

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Pačetin

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

Područna škola Vera

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

15.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI, Soljani

Model C (slovački jezik i kultura)

16.

OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI, Negoslavci

Model A (na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA SKALICE, Split

Model C (makedonski jezik i kultura)

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTE, Buje

Model A (na talijanskom jeziku)

2.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, Buje

Model A (na talijanskom jeziku)

3.

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA, Medulin

Model C (albanski jezik i kultura)

4.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD, Novigrad Scuola elementare italiana Cittanova

Model A (na talijanskom jeziku)

5.

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN- SE DIGNANO,Vodnjan

Model A (na talijanskom jeziku)

6.

OSNOVNA ŠKOLA CENTAR, Pula

Model C (makedonski jezik i kultura i albanski jezik i kultura)

7.

OSNOVNA ŠKOLA-SE »GIUSEPPINA MARTINUZZI«, Pula

Model A (na talijanskom jeziku)

8.

OSNOVNA ŠKOLA POREČ, Poreč

Model C (albanski jezik i kultura)

9.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA «BERNARDO PARENTIN, Poreč

Model A (na talijanskom jeziku)

10.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA -SEI «BERNARDO BENUSSI«, Rovinj-Rovigno

Model A (na talijanskom jeziku)

11.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA »GALILEO GALILEI«, Umag

Model A (na talijanskom jeziku)

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Br.

Osnovna škola

Model

1.

II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Model C (ruski jezik i kultura)

XXI. GRAD ZAGREB

Br.

Osnovna škola

Model

1.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Zagreb

Model B (mađarski i hrvatski jezik)

2.

OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ, Zagreb

Model C (albanski jezik i kultura)

3.

OSNOVNA ŠKOLA S. S. KRANJČEVIĆA, Zagreb

Model C (češki jezik i kultura)

4.

OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

Model C (albanski jezik i kultura)

5.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Zagreb

Model C (makedonski jezik i kultura)

6.

OSNOVNA ŠKOLA LAUDER – HUGO KON, Zagreb

Model C (hebrejski jezik i kultura)

6. Umjetničke škole u Republici Hrvatskoj

Popis umjetničkih osnovnih škola i programa koje škola ostvaruje, po županijama

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Zagrebačka županija

Br.

Matična škola, sjedište i Područna škola

Program

1.

GLAZBENA ŠKOLA »FERDO LIVADIĆ«, Samobor

glazbeni

2.

Osnivač Grad Ivanić Grad

1.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA MILKE TRNINE pri Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad

glazbeni

3.

Osnivač Grad Jasterbarsko

1.

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO,

Jastrebarsko

glazbeni

4.

Osnivač Grad Velika Gorica

1.

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUCIĆA, Velika Gorica

glazbeni

5.

Osnivač Grad Vrbovec

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec pri Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec

glazbeni

6.

Osnivač Grad Dugo Selo

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO, Dugo Selo

glazbeni

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Krapinsko-zagorska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, Zabok

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi Marija Bistrica, Marija Bistrica

glazbeni

2.

Osnivač Grad Pregrada

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA, Pregrada

glazbeni

3.

Osnivač Grad Krapina

1.

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina

glazbeni

4.

Osnivač Ružica Gelo

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BONAR, Donja Stubica

glazbeni

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Sisačko-moslavačka županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA, Novska

glazbeni

2.

GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, Sisak

područni odjel Petrinja

glazbeni

2.

Osnivač Grad Kutina

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA

PAPANDOPULA, Kutina

glazbeni

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Karlovačka županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC, Karlovac

glazbeni

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Varaždinska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Varaždin

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LADISLAVA ŠABANA, pri Pučkom otvorenom učilištu Đuro Arnold, Ivanec

glazbeni

2.

Osnivač Grad Ludbreg

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Pučkom otvorenom učilištu Dragutin Novak, Ludbreg

glazbeni

3.

Osnivač Grad Novi Marof

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA »IVAN

PADOVEC« pri Pučkom otvorenom učilištu Novi Marof, Novi Marof

glazbeni

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Grad Koprivnica

1.

GLAZBENA ŠKOLA »FORTUNAT PINTARIĆ«, Koprivnica

glazbeni

2.

Osnivač Grad Križevci

1.

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, Križevci

glazbeni

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, Bjelovar

glazbeni

Područni odjel Čazma, Čazma

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MLADEN POZAJIĆ pri Osnovnoj školi Garešnica

glazbeni

2.

Osnivač Grad Daruvar

1.

GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, Daruvar

glazbeni

Područni odjel Grubišno Polje

glazbeni

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Primorsko-goranska županija

1.

OSNOVNOŠKOLSKI GLAZBENI PROGRAM GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka područni odjel Rab

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, Delnice

glazbeni

3.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski

glazbeni

4.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RAB

glazbeni

2.

Osnivač Grad Rijeka

1.

OSNOVNA ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET I SUVREMENI PLES pri Osnovnoj školi Vežica, Rijeka

klasični balet i suvremeni ples

3.

Osnivač Grad Crikvenica

1.

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Crikvenica

glazbeni

4.

Osnivač Grad Mali Lošinj

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA KAŠMANA pri Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj, Mali Lošinj

glazbeni

5.

Osnivač Aleksandra Matić

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ALEKSANDRA JUG MATIĆ, Rijeka

glazbeni

6.

Osnivač Ante Radnić

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA TARLA, Opatija

glazbeni

7.

Osnivač Olivera Mirković

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MIRKOVIĆ, Opatija

glazbeni

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Ličko-senjska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA pri Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj

glazbeni

2.

Osnivač Grad Gospić

1.

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Dr. Jure Turića, Gospić

glazbeni

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Grad Slatina

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SLATINA, Slatina

glazbeni

Područni odjel Orahovica

glazbeni

2.

Osnivač Grad Virovitica

1.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, Virovitica

glazbeni

Područni odjeli Pitomača

glazbeni

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Požeško-slavonska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA, Požega

glazbeni

2.

Osnivač Grad Pakrac

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC, Pakrac

glazbeni

XII. BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Brodsko-posavska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA, Nova Gradiška

glazbeni

2.

Osnivač Grad Slavonski Brod

1.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, Slavonski Brod

glazbeni

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Zadarska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, Zadar

glazbeni

Područni odjel Preko

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi Biograd, Biograd

glazbeni

2.

Osnivač Sestre Benediktinke sv. Marije

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SV. BENEDIKTA, Zadar

glazbeni

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Osječko-baranjska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, Osijek

glazbeni i suvremeni ples

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA, Našice

glazbeni

3.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi I. G. Kovačić, Đakovo

glazbeni

Područni odjel Glazbene škole u Osnovnoj školi Josipa Kozarca Semeljci

glazbeni

Područni odjel Glazbene škole u Osnovnoj školi I. B. Mažuranić, Strizivojna

glazbeni

4.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi

August Harambašić, Donji Miholjac

glazbeni

5.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo

glazbeni

2.

Osnivač Grad Beli Manastir

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BELI MANASTIR, Beli Manastir

glazbeni i suvremeni ples

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Šibensko-kninska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK, Drniš

glazbeni

Područni odjel glazbene škole Knin, Knin

glazbeni

2.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA, Šibenik

glazbeni

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Vukovarsko-srijemska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi

balet, glazbeni program Dragutina Tadijanovića, Vukovar i program suvremenog plesa

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA »SREĆKO ALBINI« pri Osnovnoj školi Ivana Kozarca, Županja

glazbeni

3.

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA, Vinkovci

glazbeni

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Splitsko-dalmatinska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, Sinj

glazbeni

Područni odjel Trilj

glazbeni

Područni odjel Otok

glazbeni

2.

GLAZBENA ŠKOLA DR. IVAN GLIBOTIĆ, Imotski

glazbeni

3.

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, Split

glazbeni

Područni odjel Glazbene škole Stari Grad

glazbeni

Područni odjel Glazbene škole Trogir

glazbeni

2.

Osnivač Grad Makarska

1.

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA, Makarska

glazbeni

Područni odjeli u Baškoj Vodi

glazbeni

Područni odjeli u Drveniku

glazbeni

Područni odjeli u Vrgorcu

glazbeni

3.

Osnivač Grad Omiš

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Omiš

glazbeni

4.

Osnivač Vesna glazba d.o.o.

TS u

Zagrebu

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRAČ, Pučišća

glazbeni

5.

Osnivač Željko Jakus i Zoran Četković

1.

PRIVATNA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

glazbeni,

BORIS PAPANDOPULO, Split

baletno-

-plesni

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Istarska županija

1.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Pula

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi Rivarela, Novigrad

glazbeni

2.

Osnivač Grad Pazin

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Pučkom otvorenom učilištu u PAZINU, Pazin

glazbeni

3.

Osnivač Grad Rovinj

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Osnovnoj školi VLADIMIR NAZOR, Rovinj

glazbeni

4.

Osnivač Grad Labin

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN pri Pučkom otvorenom učilištu, Labin

glazbeni

Područni odjel Potpićan

glazbeni

Područni odjel Kršan, Potpićan

glazbeni

5.

Osnivač Grad Umag

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLAPRI POU ANTE BABIĆ, Umag

glazbeni

6.

Osnivač Grad Poreč

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI POU SLAVKO ZLATIĆ

glazbeni pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč, Poreč

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Dubrovačko-neretvanska županija

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ,

Metković

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA pri Pučkom

otvorenom učilištu Ploče, Ploče

glazbeni

3.

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Blato, Blato

glazbeni

4.

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi

Opuzen, Opuzen

glazbeni

5.

Baletno-plesna škola Vela Luka pri Osnovnoj školi Vela Luka, Vela Luka

balet i ples

6.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA, Dubrovnik

glazbeni i plesni

Područni odjel Glazbene škole Korčula

glazbeni

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1.

Osnivač Grad Čakovec

1.

UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ, Čakovec

glazbeni

Područni odjel Mursko Središće

glazbeni

Područni odjel Prelog

glazbeni

Područni odjel Donji Kraljevec

glazbeni

Područni odjel Orehovica

glazbeni

XXI. GRAD ZAGREB

1.

Osnivač Grad Zagreb

1.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA, Zagreb

glazbeni

Područni odjel Studentski Grad

glazbeni

Područni odjel Susedgrad

glazbeni

Područni odjel pri Osnovnoj školi Zapruđe

glazbeni

Područni odjel pri Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka

glazbeni

2.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA, Zagreb

glazbeni

3.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA pri Narodnom sveučilištu Sesvete

glazbeni

4.

OSNOVNA ŠKOLA ZA BALET I RITMIKU, Zagreb

balet i ples

Područni odjel pri Osnovnoj školi Špansko Oranice

balet i ples

5.

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb

balet

6.

ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, Zagreb

plesni

7.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA, Zagreb

glazbeni

8.

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, Zagreb

glazbeni

9.

GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ, Zagreb

glazbeni

10.

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, Zagreb

glazbeni

11.

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE, Zagreb

glazbeni

2.

Osnivač Ladislav Račić

1.

UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU, Zagreb

glazbeni

II. PODRUČJA NA KOJIMA SE MOGU OSNIVATI NOVE OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE ILI UVESTI NOVI PROGRAMI

1. Izgradnja i osnivanje novih osnovnoškolskih ustanova

1.a. Osnovne škole s općeobrazovnim programom

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. NOVA OSNOVNA ŠKOLA ZAPREŠIĆ, Zaprešić

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 2, Popovača

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA 2, Novska

3. OSNOVNA ŠKOLA IVAN RUKAVINA SIĐO, Mošćenica

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA U BIŠKUPCU

2. OSNOVNA ŠKOLA NA BAMFICI

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. III. OSNOVNA ŠKOLA KRIŽEVCI

2. OSNOVNA ŠKOLA PODOLICE

3. OSNOVNA ŠKOLA BAJER

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLAJ KOSTABELA, Rijeka

2. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VEŽICA, Rijeka

3. OSNOVNA ŠKOLA BRAŠĆINE, Rijeka

4. OSNOVNA ŠKOLA GRBCI-PILEPIĆI, Rijeka

5. OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ZAMET, Rijeka

6. OSNOVNA ŠKOLA RUJEVICA, Rijeka

7. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA DRENOVA, Rijeka

8. OSNOVNA ŠKOLA SUŠAČKA DRAGA, Rijeka

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA VIROVITICA III.

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA JUG, Nova Gradiška

2. OSNOVNA ŠKOLA PODCRKAVLJE, Podcrkavlje

3. OSNOVNA ŠKOLA VRANOVCI-BUKOVLJE, Vranovci

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA CRVENE KUĆE, Zadar

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVI BOKANJAC, Zadar

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA BRIJEŠĆE, Osijek

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVO NASELJE TENJA, Osijek

3. OSNOVNA ŠKOLA RETFALA U STROSSMAYEROVOJ ULICI, Osijek

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA KNIN, Knin

2. OSNOVNA ŠKOLA BILICE, Bilice

3. OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, Šibenik

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA IMOTSKI

2. OSNOVNA ŠKOLA ŽNJAN-PAZDIGRAD

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA POREČ II, Poreč

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA METKOVIĆ III., Metković

2. OSNOVNA ŠKOLA METKOVIĆ IV., Metković

XXI. GRAD ZAGREB

1. OSNOVNA ŠKOLA IVER, Sesvetski Kraljevec

2. OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI LESKOVAC, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA VRBANI III, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA ČULINEC

6. OSNOVNA ŠKOLA JAKUŠEVEC, Zagreb

1.b. Nove osnovnoškolske ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. ŠKOLA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ĐURĐEVAC, Đurđevac

XXI. GRAD ZAGREB

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI CENTAR KAJZERICA, Zagreb

2. CENTAR ZA AUTIZAM OPOROVEC-JUG, Zagreb

3. ODGOJNO-OBRAZOVNI CENTAR GOLJAK, Zagreb

1.c. Nove osnovnoškolske ustanove s umjetničkim programima

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ĐURĐEVAC, Đurđevac

2. Moguće statusne promjene područne škole u novu matičnu osnovnu školu

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA U RAKOVCU

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA REMETINEC, Remetinec

2. OSNOVNA ŠKOLA KLJUČ, Ključ

3. OSNOVNA ŠKOLA DRUŠKOVEC, Druškovec

4. OSNOVNA ŠKOLA SALINOVEC, Salinovec

VI. KORPIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GENERALIĆA, Hlebine

2. OSNOVNA ŠKOLA PODRAVSKE SESVETE

3. OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA PUNAT

2. OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA-DUBAŠNICA, Bogovići

3. OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA RUŠČICA, Ruščica

2. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VRBA

3. OSNOVNA ŠKOLA KOLONIJA, Slavonski Brod

4. OSNOVNA ŠKOLA JELAS, Slavonski Brod

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKA SATNICA

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN – škola na jeziku i pismu nacionalne manjine

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA KOSTANJE

XVII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA KAŠTELIR – LABINCI, Kaštelir

2. OSNOVNA KAROJBA – MOTOVUN, Karojba

3. OSNOVNA ŠKOLA TINJAN – SVETI PETAR U ŠUMI, Tinjan

4. TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GIOVANI ANDREA DELLA ZONCA, VODNJAN

3. Mogući novi osnovnoškolski umjetnički programi pri školama s općeobrazovnim programima

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI OREBIĆ

2. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI STON

3. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI PETRA KANAVELIĆA, Korčula

4. Osnovnoškolske ustanove s općeobrazovnim nastavnim planom i programom u kojima se može ustrojiti poseban razredni odjel za učenike s teškoćama u razvoju

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA RUDE, Rude

2. OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA, Pregrada

2. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Klanjec

III. SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Petrinja

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Daruvar

2. OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA

3. OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE

XVIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA DELNICE

2. OSNOVNA ŠKOLA I. MAŽURANIĆA, Novi Vinodolski

3. OSNOVNA ŠKOLA JELENJE-DRAŽICE, Dražice područni razredni odjel u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

4. OSNOVNA ŠKOLA »PODMURVICE«, Rijeka

5. OSNOVNA ŠKOLA »SRDOČI«, Rijeka

6. OSNOVNA ŠKOLA »EUGEN KUMIČIĆ«, Rijeka

7. OSNOVNA ŠKOLA »PEHLIN«, Rijeka

8. OSNOVNA ŠKOLA »VEŽICA«, Rijeka

9. OSNOVNA ŠKOLA »CENTAR«, Rijeka

10. OSNOVNA ŠKOLA »ZAMET«, Rijeka

11. OSNOVNA ŠKOLA »BRAJDA«, Rijeka

12. OSNOVNA ŠKOLA »RIKARD KATALINIĆ JERETOV«, Opatija

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL, Podgajci

2. OSNOVNA ŠKOLA »MATIJA GIBEC«, Magadenovac

3. OSNOVNA ŠKOLA JOSPI KOZARAC, Josipovac Punitovečki

4. OSNOVNA ŠKOLA DARDA, Darda

XXI. GRAD ZAGREB

1. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Zagreb

10. OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zagreb

11. OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

12. OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA, Zagreb

13. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

14. OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA, Zagreb

15. OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, Zagreb

16. OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA, Zagreb

17. OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO, Zagreb

18. OSNOVNA ŠKOLA VEĆESLAVA HOLJEVCA, Zagreb

19. OSNOVNA ŠKOLA SESVETE, Zagreb

20. OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC, Zagreb

U drugim će se županijama ustrojiti posebni razredni odjeli na temelju zahtjeva ureda državne uprave, sukladno potrebama kako su naveli osnivači u prijedlogu mreže.

5. Osnovne škole u kojima se mogu odobriti novi razredni odjeli na jeziku i pismu nacionalnih manjima

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

OSNOVNA ŠKOLA »VLADIMIR GORTAN«, Rijeka

Model C na srpskom jeziku i pismu

U drugim će se županijama ustrojit nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina na temelju zahtjeva ureda državne uprave, sukladno potrebama.

6. Moguće statusne promjene i promjene osnivačkih prava

6.a. Prijenos osnivačkih prava

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Setuš pri Osnovnoj školi Galdovo, Sisak, kojoj je osnivač Grad Sisak, postala bi Područna škola Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves, kojoj je osnivač Sisačko-moslavačka županija.

2. Područna škola Tišina Erdedska pri Osnovnoj školi Galdovo, Sisak, kojoj je osnivač Grad Sisak, postala bi Područna škola Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves, kojoj je osnivač Sisačko-moslavačka županija.

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Tušilović pri Osnovnoj školi Katarine Zrinski, Krnjak, kojoj je osnivač Karlovačka županija, postala bi Područna škola Osnovne škole Turanj, Karlovac, kojoj je osnivač Grad Karlovac

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Mihaljevci pri Osnovnoj školi Vladimir Nazor, Trenkovo, kojoj je osnivač Požeško-slavonska županija, postala bi Područna škola Osnovne škole Julija Kempfa, Požega, kojoj je osnivač Grad Požega.

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Promajna pri Osnovnoj školi oca Petra Perice, Makarska, kojoj je osnivač Grad Makarska, postala bi Područna škola Osnovne škole Beriše Granića Meštra, Baška Voda, kojoj je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. Područni odjel Banjole pri Osnovnoj školi Vidikovac, Pula, kojoj je osnivač grad Pula, postao bi područni odjel Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu, kojoj je osnivač Istarska županija.

2. Područni odjel Loborika pri Osnovne škole Šijana, Pula, kojoj je osnivač Grad Pula, postao bi područni odjel OŠ Marčana u Marčani, kojoj je osnivač Istarska županija.

6.b. Statusna promjena

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Divoševci pri Osnovnoj školi »Viktor Car Emin«, Donji Andrijevci, postala bi Područna škola Osnovne škole I. Filipović, Velike Kopanica.

2. Područna škola Jaruge pri Osnovnoj školi Ivan Filipović, Velika Kopanica, postala bi Područna škola Osnovne škole Sikirevci.

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Vučkovci pri Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci, postala bi Područna škola Osnovne škole Luke Botića, Viškovci.

2. Područna škola Forkuševci pri Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci, postala bi Područna škola Osnovne škole Luke Botića, Viškovci.

VII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Vrpolje pri Osnovnoj školi Trilj, postala bi Područna škola Osnovne škole Stjepana Radića, Tijarica.

2. Područna škola Medov Dolac pri Osnovnoj školi Lovreć, postala bi Područna škola Osnovne škole Zagvozd.

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. Osnovna škola Juršići, postala bi područni odjel Osnovne škole Svetvinčenat.

2. Područni odjel Livade pri Osnovnoj školi »Vazmoslava Gržalja«, postao bi Područna škola Osnovne škole Milana Šorga, Oprtalj.

3. Područni odjel Peroj pri Osnovnoj školi Fažana, postao bi područni odjel Osnovne škole Vodnjan.

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Viganj pri Osnovnoj školi Petra Kanavelića, Korčula, postala bi Područna škola Osnovne škole Orebić.

2. Područna škola Lovište pri Osnovnoj školi Petra Kanavelića, Korčula, postala bi Područna škole Osnovne škole Orebić.

Promjene osnivačkih prava i statusne promjene područnih škola (preustroj drugoj matičnoj školi) mogu donositi i drugi osnivači sukladno propisima.

PRILOG 2.

MREŽA SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

I. MREŽA SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

Donošenje mreže srednjoškolskih ustanova i programa obrazovanja propisano je člankom 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), člancima 10., 13. i 17. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009) i člankom 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007 i 125/2008).

Cilj je uspostavljanje racionalne mreže srednjih škola i programa obrazovanja koji će biti dostupni svim građanima i koristiti razvojnim potrebama društva, podizanju osnovne, opće i strukovne pismenosti te radnih i životnih sposobnosti stanovništva, poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanje prosječne kvalitete i ujednačavanje obrazovnih postignuća učenika koji pripadaju različitim socijalnim skupinama i obrazuju se u različitim sredinama.

Mrežom srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja postižu se sljedeći učinci:

– udovoljavanje zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnog područja za pojedine sektore u odnosu na postojeće gospodarske kapacitete i planove gospodarskog razvoja pojedinog područja,

– zadovoljavanje pedagoških mjerila i propisanih standarda u odnosu na veličinu škola, rasprostranjenost i dostupnost obrazovnih programa, demografske uvjete, potrebe društva i prostorno-tehničke, kadrovske i ostale didaktičke uvjete,

– zaštita nacionalnih i regionalnih/lokalnih interesa.

Implementacija strukovnih kurikuluma u predložene obrazovne sektore po školama uvodi se sukcesivno, prema dinamici njihovog donošenja, na način:

– da osnivači izrade plan postupnog prelaska na nove kurikulume i strukovne kvalifikacije, osiguraju materijalne, kadrovske i druge uvjete, sukladno potrebama tržišta rada i drugim potrebama sredine u kojoj se škola nalazi. Planom je potrebno utvrditi dinamiku postupnog prelaska, tako da se do 2013. godine u potpunosti ovaj proces završi;

– da nakon donošenja pojedinih kurikuluma, tamo gdje postoji potreba tržišta rada, škole podnesu zahtjev za odobrenje izvođenja pojedinog kurikuluma. Za dobivanje odobrenja škole su dužne osigurati materijalne, kadrovske i druge uvjete propisane kurikulumom;

– za zanimanja za koja ne postoje potrebe tržišta rada i zanimanja za koja osnivači i škole ne osiguraju propisane uvjete škole neće dobiti odobrenje za nastavak rada pa će se ta zanimanja u pojedinim školama postupno ugasiti do 2013. godine.

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

2.

SREDNJA ŠKOLA »IVAN ŠVEAR« IVANIĆ-GRAD

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

2.1.

Izdvojena lokacija u Križu

GIMNAZIJA

3.

SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

4.

EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBOR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

5.

GIMNAZIJA »ANTUN GUSTAV MATOŠ« SAMOBOR

GIMNAZIJA

6.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

7.

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

8.

GIMNAZIJA VELIKA GORICA

GIMNAZIJA

9.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Turizam i ugostiteljstvo

10.

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA – VELIKA GORICA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

11.

SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

12.

SREDNJA ŠKOLA BAN »JOSIP JELAČIĆ« – ZAPREŠIĆ

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

13.

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA – ZELINA

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Elektrotehnika i računalstvo

1.2.ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA »FERDO LIVADIĆ«, SAMOBOR

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

2.

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

Plesač suvremenog plesa – pripremna naobrazba

Plesač suvremenog plesa – program srednje škole

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

2.

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

3.

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK

Umjetnost

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Tekstil i koža

4.

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK

GIMNAZIJA

5.

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA

GIMNAZIJA

Zdravstvo i socijalna skrb

Turizam i ugostiteljstvo

5.1.

Učenički dom u sastavu škole

6.

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Graditeljstvo i geodezija

Zdravstvo i socijalna skrb

6.1.

Učenički dom u sastavu škole

7.

SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

8.

SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šumarstvo, prerada i obrada drva

9.

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Promet i logistika

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA GLINA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Elektrotehnika i računalstvo

2.

SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA

HRVATSKA KOSTAJNICA

GIMNAZIJA

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Tekstil i koža

3.

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA KUTINA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Elektrotehnika i računalstvo

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

5.

SREDNJA ŠKOLA NOVSKA

GIMNAZIJA

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

6.

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

7.

GIMNAZIJA SISAK

GIMNAZIJA

8.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

9.

SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Zdravstvo i socijalna skrb

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

10.

TEHNIČKA ŠKOLA SISAK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

11.

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

12.

OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Graditeljstvo i geodezija

Promet i logistika

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Tekstil i koža

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

13.

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO

Turizam i ugostiteljstvo

Zdravstvo i socijalna skrb

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA SISAK

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

2.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM KUTINA

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

GIMNAZIJA

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

1.1.

Učenički dom u sastavu škole

2.

GIMNAZIJA KARLOVAC

GIMNAZIJA

3.

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

4.

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

5.

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

Šumarstvo, prerada i obrada drva

6.

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

Zdravstvo i socijalna skrb

7.

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

8.

TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

9.

MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Graditeljstvo i geodezija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

10.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Graditeljstvo i geodezija

11.

GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

12.

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

13.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI – KARLOVAC

Skupina TES programa

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM KARLOVAC

2.

UČENIČKI DOM OGULIN

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

1.

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA KARLOVAC

GIMNAZIJA

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

2.

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

GIMNAZIJA

3.

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

GIMNAZIJA

4.

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

5.

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

6.

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Zdravstvo i socijalna skrb

7.

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

8.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Umjetnost

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Tekstil i koža

Poljoprivreda, prehrana i veterina

9.

GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

GIMNAZIJA

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

10.

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA »ARBORETUM OPEKA« – VINICA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Turizam i ugostiteljstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU

GIMNAZIJA

Zdravstvo i socijalna skrb

1.1.

Učenički dom u sastavu škole

2.

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA VARAŽDIN

GIMNAZIJA

3.

PRVA SREDNJA ŠKOLA VARAŽDIN

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

PRIVATNA VARAŽDINSKA GIMNAZIJA

GIMNAZIJA

5.

PRIVATNA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠKOLA – VARAŽDIN

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Promet i logistika

2.

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC

GIMNAZIJA

3.

GIMNAZIJA »FRAN GALOVIĆ« KOPRIVNICA

GIMNAZIJA

4.

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Zdravstvo i socijalna skrb

5.

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

6.

GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG KRIŽEVCI

GIMNAZIJA

7.

SREDNJA ŠKOLA »IVAN SELJANEC« KRIŽEVCI

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Promet i logistika

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tekstil i koža

Turizam i ugostiteljstvo

Graditeljstvo i geodezija

8.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Poljoprivreda, prehrana i veterina

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

2.

GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ KOPRIVNICA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

GIMNAZIJA BJELOVAR

GIMNAZIJA

2.

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

Zdravstvo i socijalna skrb

3.

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

5.

TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

6.

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

7.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

8.

SREDNJA ŠKOLA ČAZMA

GIMNAZIJA

Promet i logistika

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

9.

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

10.

SREDNJA ŠKOLA DARUVAR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

11.

GIMNAZIJA DARUVAR

GIMNAZIJA

12.

SREDNJA ŠKOLA »AUGUST ŠENOA«

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

12.1.

Učenički dom u sastavu škole

13.

SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

2.

GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.1.ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

2.

SREDNJA ŠKOLA DELNICE

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

PODRUČNA ŠKOLA ČABAR

GIMNAZIJA

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

3.

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

4.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Turizam i ugostiteljstvo

5.

OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Poljoprivreda, prehrana i veterina

6.

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA

GIMNAZIJA

7.

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

Turizam i ugostiteljstvo

8.

SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

9.

STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

10.

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU RIJEKA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

11.

SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

12.

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Tekstil i koža

Umjetnost

13.

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Elektrotehnika i računalstvo

14.

EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

15.

PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA

GIMNAZIJA

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

16.

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Graditeljstvo i geodezija

18.

PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA

GIMNAZIJA

17.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA

GIMNAZIJA

18.

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

GIMNAZIJA

19.

ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Elektrotehnika i računalstvo

20.

GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Poljoprivreda, prehrana i veterina

21.

PROMETNA ŠKOLA RIJEKA

Promet i logistika

22.

MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Zdravstvo i socijalna skrb

23.

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST RIJEKA

Umjetnost

24.

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

24.1.

Učenički dom u sastavu škole

25.

POMORSKA ŠKOLA BAKAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

25.1.

Učenički dom u sastavu škole

26.

SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

26.1.

Izdvojena lokacija u Cresu

GIMNAZIJA

27.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RIJEKA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Graditeljstvo i geodezija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Tekstil i koža

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šumarstvo, prerada i obrada drva

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM »PODMURVICE«

2.

DOM UČENIKA SUŠAK

3.

UČENIČKI DOM LOVRAN

4.

UČENIČKI DOM KVARNER

1.3.1. PRIVATNI UČENIČKI DOMOVI S PRAVOM JAVNOSTI

1.

ŽENSKI UČENIČKI DOM MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ RIJEKA

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA – RIJEKA

GIMNAZIJA

2.

OPĆA GIMNAZIJA RIJEKA

GIMNAZIJA

3.

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA ZA ŠPORTAŠE – RIJEKA

GIMNAZIJA

4.

SREDNJA ŠKOLA ANDRIJE LJUDEVITA ADAMIĆA – RIJEKA

GIMNAZIJA

5.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA MIRKOVIĆ OPATIJA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Zdravstvo i socijalna skrb

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

1.1.

Učenički dom u sastavu škole

2.

GIMNAZIJA GOSPIĆ

GIMNAZIJA

3.

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

3.1.

Učenički dom u sastavu škole

4.

SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

5.

SREDNJA ŠKOLA »PLITVIČKA JEZERA« – KORENICA

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

5.1.

Učenički dom u sastavu škole

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA »STJEPAN IVŠIĆ« ORAHOVICA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

2.

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

3.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Tekstil i koža

Turizam i ugostiteljstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

4.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Zdravstvo i socijalna skrb

5.

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

GIMNAZIJA

6.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

Tekstil i koža

7.

STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

8.

SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY – VIROVITICA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM VIROVITICA

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U VIROVITICI

GIMNAZIJA

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC

GIMNAZIJA

Graditeljstvo i geodezija

Zdravstvo i socijalna skrb

Šumarstvo, prerada i obrada drva

1.1.

Učenički dom u sastavu škole

2.

GIMNAZIJA POŽEGA

GIMNAZIJA

3.

EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

4.

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

5.

TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

6.

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA

Graditeljstvo i geodezija

Tekstil i koža

Turizam i ugostiteljstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

ĐAČKI DOM POŽEGA

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U POŽEGI

GIMNAZIJA

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

GIMNAZIJA

2.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

Turizam i ugostiteljstvo

Tekstil i koža

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Poljoprivreda, prehrana i veterina

3.

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

5.

OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Turizam i ugostiteljstvo

Tekstil i koža

6.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

Elektrotehnika i računalstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

7.

GIMNAZIJA »MATIJA MESIĆ« SLAVONSKI BROD

GIMNAZIJA

8.

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

Promet i logistika

9.

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

10.

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Zdravstvo i socijalna skrb

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA – SLAVONSKI BROD

 

GIMNAZIJA

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Graditeljstvo i geodezija

2.

SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

3.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

4.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

5.

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

6.

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR

GIMNAZIJA

7.

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

GIMNAZIJA

8.

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

GIMNAZIJA

9.

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

10.

POMORSKA ŠKOLA ZADAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

11.

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR

Zdravstvo i socijalna skrb

12.

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

13.

TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

14.

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA ZADAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Promet i logistika

Graditeljstvo i geodezija

15.

POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

Poljoprivreda, prehrana i veterina

16.

ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENU UMJETNOST ZADAR

Umjetnost

Tekstil i koža

17.

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

18.

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR

Turizam i ugostiteljstvo

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE ZADAR

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. – ZADAR

GIMNAZIJA

2.

ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA

GIMNAZIJA

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

GIMNAZIJA BELI MANASTIR

GIMNAZIJA

2.

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

3.

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

4.

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

5.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA ĐAKOVO

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

6.

GIMNAZIJA A. G. MATOŠA ĐAKOVO

GIMNAZIJA

7.

OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Graditeljstvo i geodezija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Turizam i ugostiteljstvo

Tekstil i koža

8.

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Područna ŠKOLA ĐURĐENOVAC

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

9.

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

10.

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK

Turizam i ugostiteljstvo

10.1.

Učenički dom u sastavu škole

11.

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

12.

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

13.

OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tekstil i koža

Turizam i ugostiteljstvo

14.

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK

Poljoprivreda, prehrana i veterina

15.

I. GIMNAZIJA OSIJEK

GIMNAZIJA

16.

II. GIMNAZIJA OSIJEK

GIMNAZIJA

17.

III. GIMNAZIJA OSIJEK

GIMNAZIJA

18.

TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA – OSIJEK

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

19.

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

Zdravstvo i socijalna skrb

20.

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

21.

TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA »DAVOR MILAS« OSIJEK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

21.1.

Učenički dom u sastavu škole

22.

PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH OSIJEK

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

23.

ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK

Umjetnost

24.

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

25.

SREDNJA ŠKOLA DALJ

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

26.

ŠKOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« OSIJEK

Promet i logistika

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE – OSIJEK

2.

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U OSIJEKU

GIMNAZIJA

2.

GAUDEAMUS, PRVA PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA U OSIJEKU

GIMNAZIJA

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

2.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

3.

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA KNIN

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

4.

GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK

GIMNAZIJA

5.

EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

6.

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

Promet i logistika

7.

MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

Zdravstvo i socijalna skrb

8.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

Turizam i ugostiteljstvo

9.

TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

10.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šumarstvo, prerada i obrada drva

11.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA ŠIBENIK

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

ŠIBENSKA PRIVATNA GIMNAZIJA

 

GIMNAZIJA

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

2.

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA VINKOVCI

GIMNAZIJA

3.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

Šumarstvo, prerada i obrada drva

5.

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Zdravstvo i socijalna skrb

6.

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

7.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA VINKOVCI

Tekstil i koža

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

8.

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tekstil i koža

Turizam i ugostiteljstvo

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

8.1.

Izdvojena lokacija u Drenovcima

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

9.

GIMNAZIJA ŽUPANJA

GIMNAZIJA

10.

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

11.

GIMNAZIJA VUKOVAR

GIMNAZIJA

12.

EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

13.

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE VUKOVAR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

14.

STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tekstil i koža

15.

SREDNJA ŠKOLA ILOK

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Elektrotehnika i računalstvo

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA VINKOVCI

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

DOM UČENIKA VUKOVAR

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA HVAR

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

1.1.

Izdvojena lokacija u Jelsi

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

2.

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA IMOTSKI

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Graditeljstvo i geodezija

Tekstil i koža

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Promet i logistika

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

3.

EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

5.

GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA IMOTSKI

GIMNAZIJA

6.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA MAKARSKA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

7.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

8.

SREDNJA ŠKOLA »JURE KAŠTELAN« OMIŠ

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

9.

TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA SINJ

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Promet i logistika

10.

GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA SINJ

GIMNAZIJA

11.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA SINJ

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tekstil i koža

12.

SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA TROGIR

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

13.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA »BLAŽ JURJEV TROGIRANIN« TROGIR

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

14.

SREDNJA ŠKOLA »ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO« VIS

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

15.

SREDNJA ŠKOLA »TIN UJEVIĆ« VRGORAC

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

16.

SREDNJA ŠKOLA »BRAĆA RADIĆ« KAŠTEL ŠTAFILIĆ –

NEHAJ

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

16.1.

Učenički dom u sastavu škole

17.

PRIRODOSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

GIMNAZIJA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Zdravstvo i socijalna skrb

18.

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Elektrotehnika i računalstvo

19.

GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Graditeljstvo i geodezija

20.

OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT

Tekstil i koža

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

21.

I. GIMNAZIJA SPLIT

GIMNAZIJA

22.

II. GIMNAZIJA SPLIT

GIMNAZIJA

23.

III. GIMNAZIJA SPLIT

GIMNAZIJA

24.

IV. GIMNAZIJA »MARKO MARULIĆ« SPLIT

GIMNAZIJA

25.

V. GIMNAZIJA »VLADIMIR NAZOR« SPLIT

GIMNAZIJA

26.

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

27.

TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

28.

SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT

Promet i logistika

29.

TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

30.

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Elektrotehnika i računalstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

31.

GRADITELJSKA OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA SPLIT

Umjetnost

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

32.

POMORSKA ŠKOLA SPLIT

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

33.

ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT

Umjetnost

34.

ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT

Zdravstvo i socijalna skrb

35.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT

Turizam i ugostiteljstvo

36.

SREDNJA ŠKOLA »BRAČ« SUPETAR

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

37.

SREDNJA ŠKOLA »BOL« BOL

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

38.

KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA

Graditeljstvo i geodezija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

38.1.

Učenički dom u sastavu škole

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ IMOTSKI

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

2.

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

3.

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA – SPLIT

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

ŽENSKI ĐAČKI DOM SPLIT

2.

UČENIČKI DOM SPLIT

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU

GIMNAZIJA

2.

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ – SPLIT

GIMNAZIJA

3.

SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ – SPLIT

Zdravstvo i socijalna skrb

4.

PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA – SPLIT

GIMNAZIJA

5.

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS – SPLIT

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

6.

GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICA JELENA – SPLIT

GIMNAZIJA

7.

UMJETNIČKA GIMNAZIJA ARS ANIMAE – SPLIT

Gimnazija

8.

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER – SPLIT

GIMNAZIJA

Turizam i ugostiteljstvo

9.

PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA LEONARDO DA VINCI – SPLIT

GIMNAZIJA

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni br. škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA »VLADIMIR GORTAN« BUJE

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

2.

SREDNJA ŠKOLA »LEONARDO DA VINCI« BUJE

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

3.

GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

4.

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

5.

SREDNJA ŠKOLA BUZET

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

6.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Tekstil i koža

7.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

8.

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

9.

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJA

10.

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

11.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

Turizam i ugostiteljstvo

12.

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA

Umjetnost

13.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA »DANTE ALIGHIERI« PULA

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

14.

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

15.

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

Zdravstvo i socijalna skrb

16.

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

17.

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tekstil i koža

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šumarstvo, prerada i obrada drva

18.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ

GIMNAZIJA

Zdravstvo i socijalna skrb

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Elektrotehnika i računalstvo

19.

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

20.

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

Turizam i ugostiteljstvo

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

21.

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA PULA

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM PULA

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni br.

škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA – PAZIN

Gimnazija

1.1.

Učenički dom u sastavu škole

2.

PRIVATNA GIMNAZIJA JURAJ DOBRILA – PULA

Gimnazija

3.

SREDNJA ŠKOLA MANERO, VIŠNJAN

Turizam i ugostiteljstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

OBRTNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Graditeljstvo i geodezija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Poljoprivreda, prehrana i veterina

2.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJA

3.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

4.

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Zdravstvo i socijalna skrb

5.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

6.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Turizam i ugostiteljstvo

7.

SREDNJA ŠKOLA KORČULA

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

8.

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Turizam i ugostiteljstvo

9.

SREDNJA ŠKOLA BLATO

GIMNAZIJA

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

10.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

11.

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija

Turizam i ugostiteljstvo

Promet i logistika

Tekstil i koža

12.

GIMNAZIJA METKOVIĆ

GIMNAZIJA

13.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

GIMNAZIJA

Elektrotehnika i računalstvo

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Promet i logistika

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

Plesač klasičnog baleta

Plesač narodnih plesova

Slikarski dizajner

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

ŽENSKI ĐAČKI DOM DUBROVNIK

2.

MUŠKI UČENIČKI DOM

1.3.1. PRIVATNI UČENIČKI DOMOVI S PRAVOM JAVNOSTI

1.

UČENIČKI DOM PAOLA DI ROSSA – DUBROVNIK

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA-DUBROVNIK

GIMNAZIJA

2.

DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA

GIMNAZIJA

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

GIMNAZIJA ČAKOVEC

GIMNAZIJA

2.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

3.

GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Umjetnost

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Graditeljstvo i geodezija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

3.1.

Učenički dom u sastavu škole

4.

TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

5.

GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tekstil i koža

Promet i logistika

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

6.

SREDNJA ŠKOLA PRELOG

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Poljoprivreda, prehrana i veterina

1.2. PRIVATNI UČENIČKI DOMOVI S PRAVOM JAVNOSTI

1.

UČENIČKI DOM SVJETIONIK ČAKOVEC

1.3. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

GIMNAZIJA

Zdravstvo i socijalna skrb

XXI. GRAD ZAGREB

1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne)

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

I. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

2.

II. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

3.

III. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

4.

IV. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

5.

V. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

6.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

7.

VII. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

8.

GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG ZAGREB

 

GIMNAZIJA

9.

IX. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

10.

X. GIMNAZIJA »IVAN SUPEK« ZAGREB

 

GIMNAZIJA

11.

XI. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

12.

XII. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

13.

XIII. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

14.

GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

15.

XV. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

16.

XVI. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

17.

KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

18.

XVIII. GIMNAZIJA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

19.

ŠPORTSKA GIMNAZIJA ZAGREB

GIMNAZIJA

19.1.

Učenički dom u sastavu škole

20.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

Zdravstvo i socijalna skrb

20.1. 

Učenički dom u sastavu škole

21.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA ZAGREB

 

Zdravstvo i socijalna skrb

22.

ŠKOLA ZA PRIMALJE ZAGREB

Zdravstvo i socijalna skrb

22.1.

Učenički dom u sastavu škole

23

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB

 

Zdravstvo i socijalna skrb

24.

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB

 

Zdravstvo i socijalna skrb

25.

VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

26.

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

27.

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

28.

TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

29.

UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

30.

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

31.

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB

 

Turizam i ugostiteljstvo

32.

HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

 

Turizam i ugostiteljstvo

33.

I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA – ZAGREB

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

Elektrotehnika i računalstvo

34.

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Elektrotehnika i računalstvo

35.

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA ZAGREB

 

Elektrotehnika i računalstvo

 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

36.

GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Graditeljstvo i geodezija

37.

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Graditeljstvo i geodezija

38.

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA ZAGREB

 

GIMNAZIJA

 

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

 

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

39.

POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Elektrotehnika i računalstvo

 

Promet i logistika

40.

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET ZAGREB

 

Promet i logistika

41.

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZAGREB

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

42.

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZAGREB

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

43.

ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZAGREB

 

Umjetnost

 

Tekstil i koža

44.

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

 

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

45.

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA ZAGREB I INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

Elektrotehnika i računalstvo

46.

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA ZAGREB

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

Elektrotehnika i računalstvo

47.

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA ZAGREB I ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA METALNIH KONSTRUKCIJA ZAGREB

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

Elektrotehnika i računalstvo

48.

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Šumarstvo, prerada i obrada drva

49.

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

 

Elektrotehnika i računalstvo

Promet i logistika

49.1.

Učenički dom u sastavu škole

50.

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA ZAGREB

 

Graditeljstvo i geodezija

 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

51.

OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE ZAGREB

 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

52.

SREDNJA ŠKOLA SESVETE

 

GIMNAZIJA

53.

SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC

 

Elektrotehnika i računalstvo

54.

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZAGREB

 

Umjetnost

55.

POLICIJSKA AKADEMIJA – ZAGREB

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

56.

SREDNJA ŠKOLA – CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAGREB

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Tekstil i koža

Graditeljstvo i geodezija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Turizam i ugostiteljstvo

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

57.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Promet i logistika

58.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tekstil i koža

59.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ« – ZAGREB

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Turizam i ugostiteljstvo

Elektrotehnika i računalstvo

Tekstil i koža

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

1.2. ŠKOLE S GLAZBENIM I BALETNO-PLESNIM PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

1.

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB

Plesač klasičnog baleta

Plesač narodnih plesova

2.

ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ ZAGREB

Plesač suvremenog plesa – program srednje škole

Plesač suvremenog plesa – pripremna naobrazba

3.

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA ZAGREB

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

4.

GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ ZAGREB

Glazbenik – program srednje škole

5.

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG ZAGREB

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

6.

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSE ZAGREB

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

7.

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA ZAGREB

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

1.3. UČENIČKI DOMOVI

1.

UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB

2.

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA

3.

UČENIČKI DOM LUKE BOTIĆA

4.

UČENIČKI DOM TIN UJEVIĆ

5.

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

6.

UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA

7.

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

8.

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

9.

UČENIČKI DOM MAKSIMIR

10.

UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK

11.

UČENIČKI DOM – HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

1.4. PRIVATNE ŠKOLE S PRAVOM JAVNOSTI

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

2.

ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

3.

ZAGREBAČKA MEDRESA DR. AHMED SMAJLOVIĆ

 

GIMNAZIJA

4.

SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA – KATARINA BRANKOVIĆ – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

5.

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

6.

PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

7.

ZAGREBAČKA UMJETNIČKA GIMNAZIJA

 

GIMNAZIJA

8.

GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA – ZAGREB

GIMNAZIJA

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

9.

EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI – ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

10.

LINIGRA – PRIVATNA ŠKOLA – ZAGREB

GIMNAZIJA

 

Turizam i ugostiteljstvo

11.

OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

12.

PRIVATNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA INOVA – ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

13.

PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

14.

PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ČASL – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

15.

PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA »SVIJET« – ZAGREB

 

GIMNAZIJA

16.

PRIVATNA EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA – ZAGREB

 

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

17.

UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU – ZAGREB

 

Umjetnost

18.

I. SREDNJA INFORMATIČKA ŠKOLA – ZAGREB

 

Elektrotehnika i računalstvo

19.

PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA SREDNJA ŠKOLA JURE KUPREŠAK – ZAGREB

GIMNAZIJA

 

Turizam i ugostiteljstvo

20.

GLAZBENA ŠKOLA BRKANOVIĆ – ZAGREB

 

Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik – pripremna naobrazba

II. PODRUČJA NA KOJIMA SE SREDNJA ŠKOLA MOŽE OSNOVATI

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA KRAPINA

 

Elektrotehnika i računalstvo

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Redni broj škole

Naziv škole

naziv obrazovnog sektora

1.

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Poljoprivreda, prehrana i veterina

2.

SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Šumarstvo, prerada i obrada drva

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.

SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Turizam i ugostiteljstvo

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1.

SREDNJA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE

GIMNAZIJA

Ekonomija, poslovna administracija i trgovina

Osobne, usluge zaštite i druge usluge