Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju

NN 78/2011 (8.7.2011.), Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1645

Na temelju članka 10. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O SKUPNOM IZUZEĆU SPORAZUMA O OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se uvjeti koje sporazumi o osiguranju moraju ispunjavati, te ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati kako bi se mogli skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) sporazum je ugovor, pojedina odredba ugovora, usmeni ili pisani dogovori među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni između dva ili više neovisnih poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ili između dva ili više neovisnih poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazumi);

b) proizvodi su usluge osiguranja;

c) poduzetnik je osoba iz članka 3. Zakona;

d) poduzetnik pod kontrolom drugog poduzetnika ili povezani poduzetnici koji se smatraju jednim gospodarskim subjektom su poduzetnici iz članka 4. Zakona;

e) mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene usluge koja je predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području u smislu članka 7. stavka 1. Zakona i odredaba Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta;

(f) Agencija je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 3.

(1) Skupno izuzeće iz članka 10. Zakona primjenjuje se na sporazume o osiguranju sklopljene između dva ili više neovisnih poduzetnika u sektoru osiguranja, a kojima se uređuje:

a) zajednička izrada i prikupljanje te distribucija podataka potrebnih u svrhu izračuna prosječnih troškova pokrića određenog rizika u prošlosti (u daljnjem tekstu: zbirni podaci) te zajednička izrada tablica smrtnosti te tablica koje prikazuju učestalost bolesti, nesreća i invaliditeta u svezi s osiguranjem koje uključuje element kapitalizacije (u daljnjem tekstu: tablice),

b) zajedničko provođenje studija o vjerojatnom učinku vanjskih okolnosti na koje poduzetnici sudionici sporazuma ne mogu utjecati, na učestalost ili razmjer budućih zahtjeva za naknadu štete za određeni rizik ili kategoriju rizika ili na profitabilnost različitih vrsta ulaganja (u daljnjem tekstu: studije), kao i na distribuciju rezultata takvih studija.

(2) Pod sudionicima sporazuma o osiguranju smatraju se poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka te njihovi povezani poduzetnici.

Sporazumi na koje se ne primjenjuje skupno izuzeće

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe ne mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona:

a) sporazumi o osiguranju koji nisu usklađeni s ovom Uredbom,

b) sporazumi o osiguranju na koje se isključivo primjenjuju drugi propisi o skupnom izuzeću iz članka 10. stavka 2. Zakona.

II. UVJETI KOJE SPORAZUM MORA SADRŽAVATI I OSTALI UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI

Zbirni podaci, tablice i studije

Članak 5.

(1) Skupno izuzeće za sporazume o osiguranju iz članka 3. stavka 1. točke a) ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da zbirni podaci i/ili tablice:

a) utemeljeni su na prikupljenim podacima koji su raspoređeni na broj godina rizika koje su utvrđene na način da čine određeno promatrano razdoblje, i koji odnose se na istovjetne ili usporedive rizike u broju dostatnom za statističku obradu koja će, između ostalog, rezultirati brojčanim podacima o broju zahtjeva za naknadu štete tijekom navedenog razdoblja, broju pojedinačnih rizika osiguranih u svakoj godini rizika tijekom promatranog razdoblja, ukupno plaćenim iznosima ili dospjelim obvezama koje se odnose na zahtjeve za naknadu štete podnesene tijekom tog razdoblja te ukupnom iznosu kapitala za svaku godinu rizika tijekom promatranog razdoblja;

b) uključuju detaljan prikaz raspoložive statistike, kako je to aktuarski primjereno;

c) ne uključuju elemente za nepredviđene izdatke, prihode iz rezervacija, administrativne ili tržišne troškove ili fiskalne ili parafiskalne doprinose, prihode od ulaganja niti očekivanu dobit.

(2) Skupno izuzeće za sporazume o osiguranju iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da zbirni podaci, tablice ili rezultati studije:

a) ne imenuju osiguratelje ili bilo koju osiguranu stranu,

b) pri prikupljanju i distribuciji sadrže izjavu da su neobvezujući,

c) ne sadrže i ne navode bruto premiju osiguranja,

d) su dostupni pod primjerenim i nediskriminirajućim uvjetima svim osigurateljima koji zatraže njihov primjerak, uključujući i osiguratelje koji nisu aktivni na mjerodavnom tržištu u zemljopisnom ili proizvodnom smislu na koja se ti zbirni podaci, tablice ili rezultati studije odnose,

e) su dostupni pod primjerenim i nediskriminirajućim uvjetima udrugama potrošača ili kupaca koje iz opravdanih razloga zahtijevaju pristup tim informacijama pod određenim i precizno navedenim uvjetima, osim kada bi njihovo otkrivanje bilo protivno razlozima javne sigurnosti.

(3) Bruto premija iz stavka 2. ovoga članka je cijena koja se zaračunava kupcu police osiguranja.

Zajedničko pokriće specifičnih kategorija rizika, tržišni udjel i trajanje skupnog izuzeća

Članak 6.

(1) Skupno izuzeće za sporazume o osiguranju iz članka 10. stavka 2. točke 5. Zakona na temelju ove Uredbe primjenjuje se i na sporazume sklopljene između dva ili više poduzetnika u sektoru osiguranja u svrhu osnivanja i djelovanja udruženja (pulova) osiguratelja ili osiguratelja i osiguratelja reosiguranja za zajedničko pokriće specifičnih kategorija rizika u obliku suosiguranja ili suosiguranja reosiguranja.

(2) Udruženjem suosiguratelja (pula) u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se udruženje koje osnivaju osiguratelji, uz iznimku ad hoc sporazuma o suosiguranju na tržištu pokrića štete, pri čemu određeni dio predmetnog rizika pokriva glavni osiguratelj dok preostali dio rizika pokrivaju ostali osiguratelji koji se tada pozivaju za pokriće tog preostalog dijela, a koji su suglasni da u ime i za račun svih sudionika udruženja izdaju police osiguranja određene kategorije rizika, ili povjeravaju izdavanje i upravljanje policama osiguranja za određene kategorije rizika, u njihovo ime i za njihov račun, jednom od osiguratelja, zajedničkom brokeru ili zajedničkom tijelu osnovanom u tu svrhu.

(3) Udruženjem suosiguratelja reosiguranja u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se udruženje koje osnivaju osiguratelji, uz moguću pomoć jednog ili više reosiguratelja, uz iznimku ad hoc sporazuma o suosiguranju reosiguranja na tržištu pokrića štete, pri čemu određeni dio predmetnog rizika pokriva glavni osiguratelj dok preostali dio rizika pokrivaju ostali osiguratelji koji se tada pozivaju za pokriće tog preostalog dijela, u cilju uzajamnog reosiguranja svih svojih obveza ili dijela svojih obveza u odnosu na određenu kategoriju rizika, odnosno kako bi u određenim slučajevima u ime svih sudionika i za njihov račun prihvatili reosiguranje za istu kategoriju rizika.

(4) Skupno izuzeće za udruženja suosiguratelja ili udruženja suosiguratelja reosiguranja iz stavka 1. ovoga članka koja se osnivaju isključivo u svrhu pokrića novih rizika, primjenjivat će se u razdoblju od tri godine od dana kada je udruženje prvi put osnovano, neovisno o visini tržišnog udjela udruženja (pula).

(5) Skupno izuzeće za udruženja suosiguratelja ili udruženja suosiguratelja reosiguranja koja nisu obuhvaćene stavkom 4. ovoga članka primjenjuje se za sve vrijeme primjene ove Uredbe, pod uvjetom da zajednički tržišni udjel poduzetnika sudionika sporazuma nije:

a) viši od 20% udjela na bilo kojem mjerodavnom tržištu, u slučaju udruženja suosiguratelja,

b) viši od 25% udjela na bilo kojem mjerodavnom tržištu, u slučaju udruženja suosiguratelja reosiguranja.

(6) U svrhu izračuna tržišnog udjela poduzetnika sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu u obzir se uzima:

a) tržišni udjel poduzetnika sudionika sporazuma unutar predmetnog udruženja,

b) tržišni udjel poduzetnika sudionika sporazuma unutar drugog udruženja na istom mjerodavnom tržištu na kojem djeluje i predmetno udruženje kojega je član poduzetnik sudionik sporazuma, i

c) tržišni udjel poduzetnika sudionika sporazuma izvan bilo kojeg udruženja na istom mjerodavnom tržištu na kojem djeluje predmetno udruženje.

(7) Ako ukupan tržišni udjel udruženja suosiguratelja iz stavka 5. točke a) ovoga članka u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 20%, a naknadno se poveća iznad tog iznosa, ne više od 25%, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela udruženja suosiguratelja iznad 20%.

(8) Ako ukupan tržišni udjel udruženja suosiguratelja iz stavka 5. točke a) ovoga članka u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 20%, ali se naknadno poveća na više od 25%, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati u razdoblju od jedne kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela udruženja suosiguratelja iznad 25%.

(9) Izuzeće u smislu stavaka 7. i 8. ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije kalendarske godine.

(10) Ako ukupan tržišni udjel udruženja suosiguratelja reosiguranja iz stavka 5. točke b) ovoga članka u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 25%, ali se naknadno poveća iznad tog iznosa, ne više od 30%, skupno izuzeće nastavit će se primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela udruženja suosiguratelja reosiguranja iznad 25%.

(11) Ako ukupan tržišni udjel udruženja suosiguratelja reosiguranja iz stavka 5. točke b) ovoga članka u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 25%, ali se naknadno poveća na više od 30%, skupno izuzeće nastavit će se primjenjivati u razdoblju od jedne kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela udruženja suosiguratelja reosiguranja iznad 30%.

(12) Izuzeće u smislu stavaka 10. i 11. ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije kalendarske godine.

(13) Pod novim rizikom iz stavka 4. ovoga članka smatra se rizik koji prije nije postojao i čije se pokriće osiguranjem može ostvariti samo uz uvjet stvaranja potpuno novog proizvoda osiguranja, ili u iznimnim slučajevima, rizik čija su se obilježja, na temelju objektivne analize, toliko materijalno promijenila da nije moguće unaprijed znati koji opseg pokrića štete je potreban s obzirom na visinu rizika. Nadopuna ili zamjena za postojeći proizvod osiguranja ne smatra se novim rizikom u smislu odredaba ove Uredbe.

Izračun tržišnog udjela

Članak 7.

(1) Tržišni udjel udruženja suosiguratelja ili udruženja suosiguratelja reosiguranja iz članka 6. stavka 5. ove Uredbe izračunava se na temelju podataka o bruto prihodu od polica osiguranja. Ako podaci o bruto prihodu nisu dostupni, u svrhu određivanja tržišnog udjela sudionika sporazuma mogu se primijeniti procjene temeljene na drugim pouzdanim tržišnim podacima, uključujući vrijednost osiguranja pokrivenog policama osiguranja ili vrijednost osiguranog rizika.

(2) Tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na temelju podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja je prethodila sklapanju sporazuma.

Ostali uvjeti koji se moraju ispuniti

Članak 8.

Skupno izuzeće za udruženja suosiguratelja ili udruženja suosiguratelja reosiguranja iz članka 6. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom:

a) da svaki sudionik sporazuma, u razumnom roku ima pravo istupa iz udruženja (pula), bez snošenja bilo kakvih sankcija,

b) da pravila udruženja, u cijelosti ili djelomično, ne obvezuju bilo kojeg člana udruženja da preko udruženja osigura ili reosigura bilo koju vrstu rizika koju pokriva udruženje,

c) da pravila udruženja, u cijelosti ili djelomično, ne ograničavaju bilo kojeg člana udruženja da izvan udruženja osigura ili reosigura bilo koju vrstu rizika koju pokriva udruženje,

d) da pravila udruženja ne ograničavaju aktivnosti udruženja ili njegovih članova u osiguranju ili reosiguranju rizika koji se nalaze na bilo kojem dijelu mjerodavnog tržišta,

e) da sporazum ne ograničava prodaju,

f) da sporazum ne dijeli tržišta, odnosno kupce, te

g) da se članovi udruženja suosiguratelja reosiguranja ne dogovaraju o bruto premijama osiguranja koje zaračunavaju u direktnom osiguranju.

III. OGRANIČENJA, ODNOSNO UVJETI KOJE SPORAZUMI NE SMIJU SADRŽAVATI

Članak 9.

Skupno izuzeće za sporazume o osiguranju iz članka 3. ove Uredbe neće se primjenjivati kada se sudionici sporazuma dogovore između sebe, nametnu drugim poduzetnicima ili obvežu druge poduzetnike da ne upotrebljavaju zbirne podatke ili tablice koje se razlikuju od zbirnih podataka ili tablica utvrđenih u smislu članka 3. stavka 1. točke a) ove Uredbe, ili da ne odstupaju od rezultata studije u smislu članka 3. stavka 1. točke b) ove Uredbe.

IV. UKIDANJE SKUPNOG IZUZEĆA

Uvjeti za ukidanje skupnog izuzeća

Članak 10.

(1) Agencija može po službenoj dužnosti u smislu članka 10. stavka 4. Zakona, pokrenuti postupak ocjene pojedinog sporazuma o osiguranju, iako taj sporazum ispunjava uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u slučaju kada učinci tog sporazuma, samostalno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na mjerodavnom tržištu, za vrijeme njihova trajanja, kumulativno ne ispunjavaju uvjete za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(2) Ako Agencija u postupku ocjene pojedinog sporazuma iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da sporazum ima učinke koji su u suprotnosti s uvjetima propisanim člankom 8. stavkom 5. Zakona i ovom Uredbom, rješenjem će ukinuti skupno izuzeće za taj sporazum.

Teret dokaza o ispunjavanju uvjeta za skupno izuzeće sporazuma o osiguranju

Članak 11.

(1) Za sporazume o osiguranju koji ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u pravilu se predmnijeva da ispunjavaju uvjete iz članka 8. stavka 3. Zakona, osim u slučaju iz članka 10. ove Uredbe.

(2) Iznimno, za sporazume o osiguranju koji ne ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, sudionici takvih sporazuma moraju sami procijeniti ispunjavaju li njihovi sporazumi, unatoč tome uvjete za izuzeće od opće zabrane sporazuma iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(3) Ako Agencija pokrene postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz stavka 2. ovoga članka, teret dokaza o ispunjenju uvjeta za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona u tom postupku snose poduzetnici sudionici tog sporazuma o osiguranju.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Na sporazume o osiguranju koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, a koji su ispunjavali uvjete za skupno izuzeće iz Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Narodne novine«, broj 54/2005) nastavlja se primjena te Uredbe do isteka trajanja tih sporazuma, a najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

(2) Počevši od 1. srpnja 2012. godine sporazumi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u cijelosti usklađeni s odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Narodne novine«, broj 54/2005).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/07

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.