Uredba o izmjenama Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 78/2011 (8.7.2011.), Uredba o izmjenama Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1646

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/2001, 156/2002, 100/2004, 112/2007 i 43/2009), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osobe), koje obavljaju proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, uključujući i djelatnost trgovine, dužne su, radi kontrole cijena proizvoda i usluga iz članka 3. ove Uredbe, pri svakoj promjeni cijena svojih proizvoda i/ili usluga, prijaviti cjenike, odnosno tarife, Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana prije njihove primjene.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Proizvodi i usluge koji podliježu kontroli cijena sukladno ovoj Uredbi su:

1. izrada isprava i službenih obrazaca,

2. izdavanje, tiskanje i prodaja službenih obrazaca,

3. prijevoz putnika u unutarnjem željezničkom prometu.

Obvezama prijave cjenika i tarifa sukladno članku 2. ove Uredbe za proizvode i usluge iz stavka 1. ovoga članka, podliježu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i to: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Narodne novine d.d. i HŽ – Putnički prijevoz d.o.o.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na proizvode i usluge iz istoga stavka ovoga članka, čija cijena se utvrđuje posebnim propisima.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Ministarstvo može dati prigovor na prijavljeni cjenik, odnosno tarifu, te od osobe zatražiti da se cjenik, odnosno tarifa uskladi prema prigovoru. Ukoliko osoba ne uskladi cjenik, odnosno tarifu prema prigovoru Ministarstva, cijene iz prijavljenog cjenika i tarife ne mogu se primijeniti.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/11-01/01

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 19. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.