Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1653

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje (»Narodne novine«, broj 96/2010), u točki IV. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Davor Ljubanović, državni tajnik u Ministarstvu uprave;«.

Podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Darko Gulija, Hrvatska udruga korisnika otvorenih sustava (HrOpen);«.

Podtočka 17. mijenja se i glasi:

»17. Igor Škevin, tajnik Udruženja za informacijske tehnologije –
Centar za informatiku i statistiku, Hrvatska gospodarska komora;«.

Iza podtočke 23. dodaju se podtočke 24., 25., 26. i 27., koje glase:

»24. mr. sc. Tin Matić, odvjetnik;

25. prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica Inicijative za E-jugoistočnu Europu;

26. Suzana Stubičan Ćelić, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;

27. Ranko Smokvina, tvrtka InfoExpert, voditelj projekta eRačun za Republiku Hrvatsku.«.

II.

U točki VI. riječi: »Tatjana Butorac«, zamjenjuju se riječima: »Suzana Stubičan Ćelić«.

III.

U točki VII. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nacionalno vijeće donosi Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća kojim se uređuje organizacija i način rada Nacionalnog vijeća, kojeg po usvajanju natpolovičnom većinom članova Nacionalnog vijeća potpisuje predsjedatelj iz točke V. ove Odluke.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 650-01/10-02/01

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 14. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.