Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

NN 80/2011 (13.7.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

HRVATSKI SABOR

1707

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/145

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 6. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03. i 79/07.) u članku 157. stavku 2. točki a) riječi: »Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Europskoj uniji«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 121-12/11-01/01

Zagreb, 1. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.