Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

NN 80/2011 (13.7.2011.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1709

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Uprava), nazivi njenih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, djelokrug tih jedinica i način upravljanja njima, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, te druga pitanja od značaja za rad Uprave.

Uz poslove određene ovom Uredbom, unutarnje ustrojstvene jedinice Uprave obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Upravne i druge stručne poslove iz svog djelokruga Uprava obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg ureda u Zagrebu ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Sektor za nabavu, pravne i računovodstvene poslove

3. Sektor za topografsku izmjeru i državne karte

4. Sektor za katastarski sustav

5. Sektor za državnu izmjeru

6. Sektor za informacijski sustav

7. Sektor za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIPP)

8. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda ustrojavaju se sljedeći područni uredi:

9. Područni ured za katastar Zagreb za područje Zagrebačke županije

10. Područni ured za katastar Krapina za područje Krapinsko--zagorske županije

11. Područni ured za katastar Sisak za područje Sisačko-moslavačke županije

12. Područni ured za katastar Karlovac za područje Karlovačke županije

13. Područni ured za katastar Varaždin za područje Varaždinske županije

14. Područni ured za katastar Koprivnica za područje Koprivničko-križevačke županije

15. Područni ured za katastar Bjelovar za područje Bjelovarsko--bilogorske županije

16. Područni ured za katastar Rijeka za područje Primorsko-
-goranske županije

17. Područni ured za katastar Gospić za područje Ličko-senjske županije

18. Područni ured za katastar Virovitica za područje Virovitičko-podravske županije

19. Područni ured za katastar Požega za područje Požeško-slavonske županije

20. Područni ured za katastar Slavonski Brod za područje Brodsko-posavske županije

21. Područni ured za katastar Zadar za područje Zadarske županije

22. Područni ured za katastar Osijek za područje Osječko-baranjske županije

23. Područni ured za katastar Šibenik za područje Šibensko-
-kninske županije

24. Područni ured za katastar Vukovar za područje Vukovarsko--srijemske županije

25. Područni ured za katastar Split za područje Splitsko-dalmatinske županije

26. Područni ured za katastar Pula za područje Istarske županije

27. Područni ured za katastar Dubrovnik za područje Dubrovačko-neretvanske županije

28. Područni ured za katastar Čakovec za područje Međimurske županije.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SREDIŠNJEM UREDU

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 6.

U Kabinetu ravnatelja obavljaju se stručni, administrativni i protokolarni poslovi za ravnatelja i njegovog zamjenika, poslovi praćenja rada i komuniciranja s tijelima državne vlasti, poslovi pravodobnog dostavljanja materijala i dokumenata iz djelokruga Uprave Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru i središnjim tijelima državne uprave, poslovi organiziranja pribavljanja dokumentacije i materijala iz područnih ureda, stručni poslovi koji se odnose na predstavke i pritužbe građana, poslovi suradnje sa sredstvima javnog priopćavanja i poslovi vezani uz ostvarenje prava na pristup informacijama, poslovi u svezi međunarodne suradnje i sudjelovanja u međunarodnim projektima, poslovi koji se odnose na prilagodbu propisima Europske unije, poslovi koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Uprave, poslovi izrađivanja i čuvanja zapisnika sa stručnog kolegija i drugih sastanaka, poslovi praćenja izvršenja obveza utvrđenih na stručnom kolegiju, te drugi stručni i administrativni poslovi.

2. SEKTOR ZA NABAVU, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Članak 7.

Sektor za nabavu, pravne i računovodstvene poslove obavlja upravne, pravne i stručne poslove iz djelokruga Uprave koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona, uredbi, pravilnika, naredbi, naputaka i ostalih provedbenih akata, daje stručna mišljenja po pitanjima primjene i provedbe zakona i drugih propisa, prati, daje stručna mišljenja te osigurava primjenu zakona i drugih propisa, obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, kao i upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno pravna pitanja službenika i namještenika Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, provodi nadzor nad radom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, provodi poslove nabave, kao i upravne i druge poslove iz djelokruga Uprave koji nisu ovom Uredbom stavljeni u djelokrug drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te financijsko-planske i računovodstvene poslove.

U Sektoru za nabavu, pravne i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

2.1. Odjel za pravne poslove

2.2. Odjel za kadrovske poslove i vođenje ljudskih potencijala

2.3. Odjel nabave i općih poslova

2.4. Odjel financijsko-planskih i računovodstvenih poslova

2.1. Odjel za pravne poslove

Odjel za pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa, izrađuje naputke radi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma, pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, provodi nadzor nad radom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba, prikuplja i obrađuje godišnja izvješća ovlaštenih osoba o obavljenim stručnim geodetskim poslovima, obavlja i sve druge pravne poslove Uprave.

2.2. Odjel za kadrovske poslove i vođenje ljudskih potencijala

Odjel za kadrovske poslove i vođenje ljudskih potencijala prati i provodi mjere kadrovske politike Uprave, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za planiranje, upravljanje i razvoj kadrova, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi strategije i mjera za planiranje, upravljanje i razvoj kadrova te planiranje potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupnu Upravu, prati pravnu regulativu, i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja rada Odjela.

2.3. Odjel nabave i općih poslova

Odjel nabave i općih poslova obavlja stručne i administrativne poslove vezane za izradu godišnjeg plana nabave, provodi i koordinira provođenje javnih nadmetanja i drugih vidova nabave, prati realizaciju plana nabave, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu, obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala, ulaže gotove predmete u arhivu, sređuje i čuva arhivu, daje spise na uvid djelatnicima, obavlja poslove na temelju propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, vodi evidenciju o postojećim poslovnim prostorima i brine o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, te obavlja poslove koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave.

2.4. Odjel financijsko-planskih i računovodstvenih poslova

Odjel financijsko-planskih i računovodstvenih poslova organizira i koordinira rad u obavljanju računovodstvenih poslova sukladno propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog predračuna prihoda i rashoda, priprema dokumentaciju za knjiženje, sastavlja periodične obračune i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje bruto bilance i preglede izvršenja financijskog plana, obavlja izračun plaće i osobnih naknada službenika i namještenika, obavlja likvidaciju ulaznih računa te priprema naloge za plaćanje računa, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, obavlja i druge poslove u vezi s financijskim i računovodstvenim poslovanjem te stručne poslove vezane uz implementaciju u sustav državne riznice.

U odjelu financijsko-planskih i računovodstvenih poslova ustrojavaju se:

2.4.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

2.4.2. Odsjek financijsko-računovodstvenih poslova

2.4.3. Pododsjek za plan i analizu

2.4.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna izrađuje konačni prijedlog proračuna za razdjel Uprave, plan vlastitih prihoda i financijske programe posebnih namjena, obavlja stručne poslove vezane za izradu financijskog plana, prati realizaciju donijetog financijskog plana, pribavlja izvješća i prati namjensko trošenje sredstava, te izrađuje nacrte stručnih uputa za pravilno prihodovanje i korištenje sredstava u Upravi.

2.4.2. Odsjek financijsko-računovodstvenih poslova

Odsjek financijsko-računovodstvenih poslova obavlja stručne poslove vezane uz izradu obračuna, analitičkih kontrolnih planova, kontiranje, knjiženje i kontroliranje knjigovodstvene dokumentacije, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog poslovanja, donosi plan rada vezan uz implementaciju sustava državne riznice, prati propise iz djelokruga rada državne riznice, prati razdjel Uprave u državnoj riznici te izrađuje nacrte uputa za pravilno poslovanje u sustavu državne riznice.

2.4.3. Pododsjek za plan i analizu

Pododsjek za plan i analizu prikuplja i priprema financijske podatke za donošenje financijskog plana (godišnjeg i višegodišnjeg) sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija, vodi računa o strategiji poslovanja (u suradnji sa nadređenim čelnikom), te daje smjernice o racionalnom planu za pojedine kategorije troška u proračunu, usko surađuje sa Odsjekom za planiranje i izvršavanje proračuna i inicira promjene plana u pojedinim stavkama, aktivnostima i projektima, analizira izvršenja proračuna i nastale troškove te predlaže moguće racionalizacije troškova, uštede i davanja preporuka za usmjeravanje određenih financijska sredstva za druge potrebe, surađuje sa Državnom riznicom samo u dijelu unosa godišnjih planova, kao i svih mjesečnih planova, revidiranih mjesečnih planova i odgovoran je da su uneseni planovi u skladu sa godišnjim planom i sa izvršenjem proračuna do mjeseca za koji se plan unosi.

3. SEKTOR ZA TOPOGRAFSKU IZMJERU I DRŽAVNE KARTE

Članak 8.

Sektor za topografsku izmjeru i državne karte obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala, obavlja upravne i stručne poslove na provođenju topografske izmjere za sva mjerila, prati i usmjerava obavljanje geodetskih radova za posebne potrebe, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu državnih karata te održavanje podataka u topografskim i kartografskim bazama podataka, vodi dokumentaciju vezanu uz provedbu fotogrametrijskih snimanja, uporabu fotogrametrijskog materijala, provođenju topografske izmjere i izrade državnih karata te sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa Uprave.

U Sektoru za topografsku izmjeru i državne karte ustrojavaju se:

3.1. Odjel fotogrametrije i kartografije

3.2. Odjel kontrole kvalitete i kartografskih baza podataka.

3.1. Odjel fotogrametrije i kartografije

Odjel fotogrametrije i kartografije priprema i koordinira provođenje neposredne topografske izmjere, obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja izrade službenih državnih karata te fotogrametrijskih snimanja, izdaje odobrenja vezana uz snimanja iz zraka, sudjeluje u komisijskom pregledu zračnih snimaka, prati radnje u fazi izradbe aerofotogrametrijskog materijala i obavlja ovjeru zaprimljenog fotomaterijala, izrađuje tehničku dokumentaciju za provođenje javnih nadmetanja za topografske izmjere, a koji su vezani uz izradu i ažuriranje službenih državnih karata te formatiranih karata. Obavlja poslove izdavanja službenih državnih karata po posebnim zahtjevima, organizira i obavlja poslove vektorizacije Hrvatske osnovne karte, obavlja poslove standardizacije i normiranja radova i postupaka za proizvode u djelokrugu rada Odjela. Samostalno i u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama vodi postupke nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odjela, predlaže rješenja za izradu zakonskih i drugih propisa iz djelokruga topografske izmjere, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i međunarodnim udrugama.

U Odjelu fotogrametrije i kartografije ustrojavaju se:

3.1.1. Odsjek za kartografiju

3.1.2. Odsjek za standardizaciju i specifikacije u fotogrametriji i kartografiji

3.1.3. Odsjek za fotogrametriju

3.1.1. Odsjek za kartografiju

Odsjek za kartografiju priprema i koordinira provođenje neposredne topografske izmjere, obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja izrade službenih državnih karata, obavlja poslove vektorizacije Hrvatske osnovne karte, koordinira poslove vezane za izradu formatiranih karata svih mjerila, obavlja poslove vezane za ažuriranje službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa, obavlja poslove izdavanja službenih državnih karata po posebnim zahtjevima. U suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje Odjelu arhiva i konverzije podataka službene podloge iz djelokruga Odsjeka.

3.1.2. Odsjek za standardizaciju i specifikacije u fotogrametriji i kartografiji

Odsjek za standardizaciju i specifikacije u fotogrametriji i kartografiji radi na poslovima izrade svih specifikacija proizvoda za proizvode iz djelokruga rada Sektora, radi na poslovima standardizacije, izrađuje prijedloge zakonskih i drugih propisa te izdaje stručna uputstva. Izrađuje i održava zbirke kartografskih znakova za sva mjerila.

3.1.3 Odsjek za fotogrametriju

Odsjek za fotogrametriju obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja fotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata, izdaje odobrenja za snimanja iz zraka, sudjeluje u komisijskom pregledu zračnih snimaka, prati izvršenje ugovornih obveza u fazi izrade aerofotogrametrijskog materijala, obavlja ovjeru zaprimljenog fotomaterijala te pohranjuje klasificirane podatke i brine o informacijskoj sigurnosti. Po posebnim zahtjevima priprema i izdaje fotomaterijal, pribavlja satelitske scene, izdaje odobrenja za korištenje aerofotogrametrijskih materijala te vodi evidenciju aerofotogrametrijskih snimanja, obavlja poslove izdavanja podataka službenih ortofotokarata po posebnim zahtjevima. U suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje Odjelu arhiva i konverzije podataka službene podloge iz djelokruga Odsjeka.

3.2. Odjel kontrole kvalitete i kartografskih baza podataka

Odjel kontrole kvalitete i kartografskih baza podataka obavlja poslove kontrole kvalitete procesa i proizvoda topografske izmjere, održava sustav kontrole kvalitete, evidentira rezultate kontrole kvalitete, daje prijedloge za oslužbenjavanje službenih državnih karata, uspostavlja, vodi i održava topografske i kartografske baze podataka, pruža podršku pri izradi službenih državnih karata, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi normativno tehničkih propisa i standardizacije poslovnih procesa u fotogrametriji i kartografiji, predlaže rješenja za izradu propisa iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi višegodišnjih i godišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i međunarodnim udrugama.

U Odjelu kontrole kvalitete i kartografskih baza podataka ustrojavaju se:

3.2.1. Odsjek kontrole kvalitete

3.2.2. Odsjek za kartografske baze podataka.

3.2.1. Odsjek kontrole kvalitete

Odsjek kontrole kvalitete obavlja poslove kontrole kvalitete projekata aerofotogrametrijskih snimanja, kontrolu kvalitete izvedenih snimanja i ocjenu uporabljivosti za daljnju proizvodnju. Također izvodi kontrolu kvalitete fotosignalizacije i određivanja orijentacijskih točaka, procesa aerotriangulacije te rezultata aerotriangulacije. Odsjek obavlja kontrolu kvalitete digitalnog modela reljefa i topografskih vektorskih podataka za potrebe ustroja i punjenja topografskih i kartografskih baza podataka, obavlja poslove kontrole kvalitete izrade i ažuriranja službenih državnih karata i daje prijedlog za stavljanje karata u službenu upotrebu, održava sustav kontrole kvalitete, obnavlja dokumentaciju kontrole kvalitete proizvodnje i ažuriranja službenih državnih karata i daje preporuke proizvođačima za poboljšanje kvalitete proizvoda. Prema potrebi, a na temelju rezultata provedenih kontrola daje preporuke za dopune i izmjene specifikacija proizvoda. Odsjek vodi evidenciju provedenih poslova kontrole kvalitete.

3.2.2. Odsjek za kartografske baze podataka

Odsjek za kartografske baze podataka obavlja poslove ustrojavanja i održavanja topografskih i kartografskih baza podataka, baze digitalnog modela reljefa, baze podataka fotogrametrijskih proizvoda, obavlja poslove homogenizacije vektorskih podataka u okviru uspostave kartografskih baza podataka. Po posebnim zahtjevima priprema i izdaje podatke iz baza podataka.

4. SEKTOR ZA KATASTARSKI SUSTAV

Članak 9.

Sektor za katastarski sustav prati i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova i registra prostornih jedinica, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz svog djelokruga te daje stručne naputke, mišljenja i objašnjenja za provedbu tih propisa, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svog djelokruga, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, priprema i provodi katastarske izmjere, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, vodi središnji registar prostornih jedinica, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru, katastarske operate i katastar vodova, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, organizira i provodi posebne registracijske projekte, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u odgovarajuće baze podataka, brine o radu baza podataka iz njegove nadležnosti i Preglednika katastarskih podataka, organizira provođenje postupaka homogenizacije katastarskog plana, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, rješava upravne stvari u drugom stupnju, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava te provodi inspekcijski nadzor nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi.

U Sektoru za katastarski sustav ustrojavaju se:

4.1. Odjel katastarskih izmjera i posebnih registara

4.2. Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata

4.3. Katastarski odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

4.4. Odjel za upravna postupanja i nadzor

4.5. Odjel geodetske inspekcije.

4.1. Odjel katastarskih izmjera i posebnih registara

Odjel katastarskih izmjera i posebnih registara priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija i uvođenja registra prostornih jedinica, izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o radu, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, priprema, predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Odjela koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svog područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za provođenje katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbu katastarskih elaborata, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u izradbi tih propisa, prati, analizira, nadzire i predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra vodova, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti katastra vodova, te daje stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu propisa koji se odnose na katastar vodova, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga te u suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga.

U Odjelu katastarskih izmjera i posebnih registara ustrojavaju se:

4.1.1. Odsjek katastarskih izmjera

4.1.2. Pododsjek za klasificiranje zemljišta

4.1.3. Odsjek posebnih registara

4.1.4. Pododsjek za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih radova i usluga

4.1.1. Odsjek katastarskih izmjera

Odsjek katastarskih izmjera priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, izrađuje nacrte akata kojima se određuju područja i imena katastarskih općina i katastarskih područja na moru, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odsjeka, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga na katastarskim izmjerama i tehničkim reambulacijama te ugovaranju izradbe katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, provodi nadzor nad izvođenjem katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, preuzima i ovjerava katastarske elaborate i vodi evidenciju izrađenih katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svog područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, te priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za provođenje katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija i izradbu odgovarajućih elaborata.

4.1.2. Pododsjek za klasificiranje zemljišta

Pododsjek za klasificiranje zemljišta priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe prikupljanja podataka o načinu uporabe zemljišta, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi prikupljanje podataka o načinu uporabe zemljišta, priprema, predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija i izradbom katastarskih elaborata u dijelu koji se odnosi na podatke o načinu uporabe zemljišta, vodi evidenciju o načinu uporabe zemljišta, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svog područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina te priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za prikupljanje podataka o načinu uporabe zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te u okviru održavanja katastarskih operata.

4.1.3. Odsjek posebnih registara

Odsjek posebnih registara priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica i njegovog podizanja na višu tehnološku razinu, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odsjeka, sudjeluje u ugovaranju radova na uvođenju registra prostornih jedinica, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem tih radova, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svog područja, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u izradbi tih propisa, prati, analizira, nadzire i predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra vodova, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti katastra vodova, te daje stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu propisa koji se odnose na katastar vodova.

4.1.4. Pododsjek za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih radova i usluga

Pododsjek za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih radova i usluga priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe na provedbi standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Pododsjeka, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za standardizaciju i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama priprema nacrte tehničkih specifikacija iz područja katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra vodova.

4.2. Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata

Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu i održavanje katastarskih operata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšavaju i unaprjeđuju katastarski operati i stanje podataka u njima, sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju katastarskih operata u područnim uredima za katastar, koordinira i programira poslove vezane uz povećanje učinkovitosti održavanja katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje Preglednika katastarskih podataka, provodi poslove vezane uz uvođenje standardnog programskog rješenja za održavanje katastarskog plana do njegovog prevođenja u zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, obavlja poslove vezane uz baze podataka digitalnog katastarskog plana u Središnjem uredu, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i prevođenja katastarskog plana u državni koordinatni sustav, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Odjela te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom izvršenju.

U Odjelu izradbe i održavanja katastarskih operata ustrojavaju se:

4.2.1. Odsjek za osnivanje katastarskih operata i posebne registracijske projekte

4.2.2. Odsjek za održavanje katastarskih operata

4.2.3. Odsjek za katastarski plan

4.2.1. Odsjek za osnivanje katastarskih operata i posebne registracijske projekte

Odsjek za osnivanje katastarskih operata i posebne registracijske projekte prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšavaju i unaprjeđuju katastarski operati i stanje podataka u njima, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Odsjeka te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate i posebne registracijske projekte, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odsjeka i izvješće o njegovom izvršenju.

4.2.2. Odsjek za održavanje katastarskih operata

Odsjek za održavanje katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata, vodi evidencije vezane uz obavljanje poslova na održavanju katastarskih operata, sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju katastarskih operata u područnim uredima za katastar, koordinira i programira poslove vezane uz povećanje učinkovitosti održavanja katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje Preglednika katastarskih podataka, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na održavanje katastarskih operata, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odsjeka i izvješće o njegovom izvršenju.

4.2.3. Odsjek za katastarski plan

Odsjek za katastarski plan prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradu, vođenje, održavanje i poboljšavanje katastarskog plana, vodi evidenciju o stanju katastarskog plana, provodi poslove vezane uz uvođenje standardnog programskog rješenja za održavanje katastarskog plana do njegovog prevođenja u zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, obavlja poslove vezane uz baze podataka digitalnog katastarskog plana u Središnjem uredu, obavlja poslove vezane uz programiranje, provođenje i nadzor homogenizacije katastarskog plana i prevođenja katastarskog plana u državni koordinatni sustav, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Odsjeka te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarski plan, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odsjeka i izvješće o njegovom izvršenju.

4.3. Katastarski odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Katastarski odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) prati i analizira stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz programskih rješenja za vođenje ZIS-a, prati predlaganje i donošenje propisa koji utječu na katastarska postupanja te daje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebe za mijenjanje modela podataka i poslovnih procesa u ZIS-u, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS-u, obavlja koordinaciju vođenja i upravljanja ZIS-om sa nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pravosuđa, organizira i nadzire migraciju katastarskih podataka u i iz ZIS-a, predlaže i usmjerava edukaciju vezanu uz rad u ZIS-u, izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom ostvarenju.

U Katastarskom odjelu za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) ustrojavaju se:

4.3.1. Pododsjek za upravljanje informacijama i modelima katastarskih podataka

4.3.2. Odsjek za poslovne procese, standardizaciju i normiranje katastarskih postupaka

4.3.1. Pododsjek za upravljanje informacijama i modelima katastarskih podataka

Pododsjek za upravljanje informacijama i modelima katastarskih podataka prati i analizira stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, prati predlaganje i donošenje propisa koji utječu na upravljanje katastarskim informacijama i modelima katastarskih podataka te daje nacrte prijedloga, primjedbi i sugestija vezanih uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebu za mijenjanje modela podataka u ZIS-u, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u kao glavno komunikacijsko sredstvo za održavanje i mijenjanje sadržaja katastarskih podataka, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanje podataka iz ZIS-a, sudjeluje u koordinaciji vođenja i upravljanja ZIS-om sa nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pravosuđa, organizira i nadzire migraciju katastarskih podataka u i iz ZIS-a, sudjeluje u predlaganju edukacije vezanu uz rad u ZIS-a, daje izvješća o pokazateljima rada u ZIS-u, izrađuje godišnji plan rada Pododsjeka i izvješće o njegovom ostvarenju.

4.3.2. Odsjek za poslovne procese, standardizaciju i normiranje katastarskih postupaka

Odsjek za poslovne procese, standardizaciju i normiranje katastarskih postupaka prati i analizira stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, prati predlaganje i donošenje propisa koji utječu na katastarska postupanja te daje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebu za mijenjanje poslovnih procesa u ZIS-u, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetski katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS-u a odnose se na tehničke specifikcije i postupovno normiranje, sudjeluje u koordinaciji vođenja i upravljanja ZIS-om sa nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pravosuđa, sudjeluje u predlaganju usmjeravanju edukacije vezanu uz rad u ZIS-u, izrađuje godišnji plan rada Odsjeka i izvješće o njegovom ostvarenju.

4.4. Odjel za upravna postupanja i nadzor

Odjel za upravna postupanja i nadzor prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima i provedenim nadzorima, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, donosi rješenja u osobitim slučajevima poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja, sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose Središnjem uredu, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora nad održavanjem katastarskih operata i radom područnih ureda za katastar, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, sudjeluje u izradbi tih propisa te priprema prijedloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke vezane uz primjenu tih propisa.

U Odjelu za upravna postupanja i nadzor ustrojavaju se:

4.4.1. Odsjek za postupanja u drugom stupnju

4.4.2. Odsjek za upravni i stručni nadzor

4.4.1.Odsjek za postupanja u drugom stupnju

Odsjek za postupanja u drugom stupnju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, donosi rješenja u osobitim slučajevima poništenja, ukidanja i mijenjanja rješenja, sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose Središnjem uredu, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, sudjeluje u izradbi tih propisa te priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke vezane uz primjenu tih propisa.

4.4.2. Odsjek za upravni i stručni nadzor

Odsjek za upravni i stručni nadzor prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u provedenim upravnim i stručnim nadzorima, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora nad održavanjem katastarskih operata i radom područnih ureda za katastar, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose središnjem uredu, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, sudjeluje u izradbi tih propisa te priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke vezane uz primjenu tih propisa.

4.5. Odjel geodetske inspekcije

Odjel geodetske inspekcije prati i analizira stanje u području obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja inspekcijskog nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, vodi očevidnik o radu geodetske inspekcije, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, priprema stručne podloge i stručna mišljenja vezana uz poslove iz nadležnosti Odjela, surađuje s inspekcijskim službama u drugim tijelima državne uprave, priprema prijedloge za oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete, izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom ostvarenju.

5. SEKTOR ZA DRŽAVNU IZMJERU

Članak 10.

Sektor za državnu izmjeru obavlja upravne i stručne poslove na uspostavi, održavanju i stalnoj kontroli polja stalnih geodetskih točaka, prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma u praktičnu uporabu na području osnovnih geodetskih radova, obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske, Hrvatski pozicijski sustav (u daljnjem tekstu: CROPOS) za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, obavlja poslove revizije i sanacije osnovnih geodetskih točaka, održava bazu podataka stalnih geodetskih točaka, priprema stručna mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te daje stručne upute za njihovu provedbu, sudjeluje u izradi stručnih podloga za zaključivanje bilateralnih ugovora o prekograničnoj suradnji i razmjeni podataka referentnih GNSS-mreža, kao i ostalih aktivnosti vezanih za međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja osnovnih geodetskih radova, planira i vodi poslove obilježavanja, označavanja i izmjere državne granice sukladno odredbama međunarodnih ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa susjednim državama, vodi i održava evidenciju državne granice, izrađuje prijedloge višegodišnjih programa iz svog djelokruga, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za državnu izmjeru ustrojavaju se:

5.1. Odjel osnovnih geodetskih radova

5.2. Odjel državne granice.

5.1. Odjel osnovnih geodetskih radova

Odjel osnovnih geodetskih radova obavlja poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere za potrebe službene kartografije, obavlja stalnu kontrolu polja stalnih geodetskih točaka, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava (položajnog, visinskog i gravimetrijskog) te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma u praktičnu uporabu na području osnovnih geodetskih radova, obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske – CROPOS za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, obavlja poslove revizije i sanacije osnovnih geodetskih točaka, obavlja poslove vezane za održavanje baze podataka stalnih geodetskih točaka, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja osnovnih geodetskih radova, priprema stručna mišljenja i nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz područja nadležnosti Odjela i daje stručne upute za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja osnovnih geodetskih radova, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

Za obavljanje poslova Odjela osnovnih geodetskih radova ustrojavaju se:

5.1.1. Odsjek za osnovne geodetske mreže

5.1.2. Odsjek za CROPOS

5.1.1. Odsjek za osnovne geodetske mreže

Odsjek za osnovne geodetske mreže vodi poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere za potrebe službene kartografije, obavlja stalnu kontrolu polja stalnih geodetskih točaka, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava (položajnog, visinskog i gravimetrijskog) te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma u službenu uporabu, obavlja poslove vezane za održavanje baze podataka stalnih geodetskih točaka, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja osnovnih geodetskih radova, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odsjeka, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

5.1.2. Odsjek za CROPOS

Odsjek za CROPOS obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske – CROPOS za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, izrađuje podzakonske propise koji reguliraju prava i obveze korisnika te propisuje procedure vezane za korištenje CROPOS-sustava od strane korisnika, vodi registraciju korisnika i prati korištenje sustava od strane korisnika, osigurava korisničku podršku korisnicima sustava, izrađuje i provodi programe za edukaciju korisnika, kao i aktivnosti na informiranju korisnika, sudjeluje u izradi podzakonskih propisa za primjenu CROPOS-sustava u poslovima državne izmjere i katastra nekretnina, izrađuje izvještaje i analize o radu i korištenju sustava, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za prekograničnu suradnju i razmjenu podataka graničnih referentnih stanica sa istovrsnim sustavima susjednih država, provodi redovnu kontrolu kvalitete podataka, osigurava sistemsku i komunikacijsku podršku cijelom sustavu i otklanjanje kvarova, izrađuje godišnje planove investicijskog održavanja sustava, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odsjeka, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

5.2. Odjel državne granice

Odjel državne granice obavlja poslove koji se odnose na vođenje i održavanje evidencije državne granice, uspostavlja i održava bazu podataka državne granice, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa aktivnosti obilježavanja, označavanja i izmjere državne granice sukladno odredbama međunarodnih ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa susjednim državama, obavlja poslove obnove i održavanja označene državne granice, obavlja poslove vezane za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča koje upozoravaju na približavanje graničnoj crti, prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama između Republike Hrvatske i susjednih država, surađuje s drugim državnim tijelima nadležnim za razgraničenje i uređivanje državne granice, obavlja stručne i tehničke poslove pri sklapanju međunarodnih ugovora o državnim granicama, priprema stručna mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te daje stručne upute za njihovu provedbu, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi upita i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz nadležnosti Odjela, priprema godišnja izvješća o izvršenim radovima vezanim uz državnu granicu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

6. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 11.

Sektor za informacijski sustav obavlja stručne poslove upravljanja jedinstvenog informatičko-komunikacijskog sustava Uprave, upravlja radom data centra Uprave, upravlja informatičkom i telekomunikacijskom infrastrukturom Uprave, predlaže i koordinira razvoj i uspostavu te održava poslovna, specijalistička i suradnička programska rješenja i korisničke web servise, osigurava kontroliran, pouzdan i siguran pristup informacijskom sustavu, osigurava konsolidiranu pohranu podataka Uprave i skrbi za njihovu pouzdanu i sigurnu pohranu, proučava, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi iz domena politike informatičke sigurnosti, informatičke tehnologije i prostornih informacija, prati i proučava svjetske trendove razvoja prostornih web servisa i programskih rješenja i planira njihovu uspostavu u Upravi, izdaje i distribuira prostorne podatke i proizvode Uprave u analognom i digitalnom obliku korisnicima izvan Uprave, upravlja radom geoportala, održava prostorne web servise, preuzima standardizirane i službene podatke iz svih produkcijskih baza geoprostornih podataka Uprave, vodi skladište gotovih proizvoda i vodi evidenciju svih raspoloživih prostornih podataka u repozitoriju, vodi arhive i sustav digitalne arhive Uprave te konverziju podataka, upravlja organizacijsko-tehnološkim sustavima za konverziju podataka, izrađuje godišnje i višegodišnje programe rada.

Za obavljanje poslova u Sektoru za informacijski sustav ustrojavaju se:

6.1. Odjel upravljanja informacijskim sustavom

6.2. Odjel razvoja informacijskog sustava

6.3. Odjel podataka i prostornih servisa

6.4. Odjel arhiva i konverzije podataka.

6.1. Odjel upravljanja informacijskim sustavom

Odjel upravljanja informacijskim sustavom obavlja stručne poslove upravljanja jedinstvenog informatičko-komunikacijskog sustava Uprave, upravlja radom data centra Uprave, upravlja informatičkom infrastrukturom Središnjeg ureda i područnih ureda za katastar (strojna oprema, sistemska programska podrška, infrastrukturni računalni servisi, računalne mreže, komunikacijske linije, baze podataka), upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu opremu u Središnjem uredu i pruža podršku održavanju računalne opreme područnih ureda za katastar upravljanjem i nadzorom rada help-deska, održava poslovna, specijalistička i suradnička programska rješenja i korisničke web servise u funkcionalnom i dostupnom stanju, pruža podršku za korištenje standardnih sistemskih programskih rješenja, upravlja tehnološkim promjenama verzija programske opreme, vodi evidenciju strojne opreme i licenci programske opreme, vodi skladište informatičke opreme, organizira isporuku, instalaciju i konfiguraciju strojne i programske informatičke opreme, osigurava kontroliran, pouzdan i siguran pristup unutarnjih i vanjskih korisnika informacijskom sustavu, informacijama i podacima Uprave, provodi politiku informatičke sigurnosti Uprave, osigurava konsolidiranu pohranu podataka Uprave i skrbi za njihovu pouzdanu i sigurnu pohranu, upravlja povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova vanjskim suradnicima, izrađuje godišnje planove rada.

6.2. Odjel razvoja informacijskog sustava

Odjel razvoja informacijskog sustava obavlja poslove tehničke, tehnološke i procesne podrške razvoju, unaprjeđenju i uspostavi informacijskog sustava Uprave, analizira i planira razvoj i unaprjeđenje informatičke infrastrukture Uprave, predlaže i koordinira razvoj i unaprjeđenje i uspostavu korisničkih web servisa, poslovnih, specijalističkih i suradničkih programskih rješenja te planira nabavu i izrađuje detaljne specifikacije strojne, informatičke, telekomunikacijske i programske opreme za postupak nabave, proučava, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi iz domena politike informatičke sigurnosti, informatičke tehnologije i prostornih informacija te radi na analizi, unaprjeđenju i informatiziranju poslovnih procesa, prati i proučava svjetske trendove razvoja prostornih web servisa i programskih rješenja i planira njihovu uspostavu u Upravi i NIPP-u, sudjeluje pri uspostavi meta-podatkovnog servisa NIPP-a i širenju mreže njegovih korisnika, upravlja radom geoportala, uspostavlja i unaprjeđuje upravljanje povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova vanjskim suradnicima, prati i podupire rad direktne organizacije, izrađuje godišnje planove rada.

6.3. Odjel podataka i prostornih servisa

Odjel podataka i prostornih servisa obavlja poslove izdavanja i distribucije prostornih podataka i proizvoda Uprave u analognom i digitalnom obliku korisnicima izvan Uprave, vodi skladište gotovih proizvoda i vodi evidenciju svih raspoloživih prostornih podataka u repozitoriju, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem/distribucijom prostornih podataka i proizvoda u digitalnom i analognom obliku, priprema podatke i proizvode u traženom prostornom obuhvatu i formatu, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, administrira prezentacijske baze prostornih podataka, održava prostorne web servise, preuzima standardizirane i službene podatke iz svih produkcijskih baza geoprostornih podataka Uprave, izrađuje godišnje planove rada.

6.4. Odjel arhiva i konverzije podataka

Odjel arhiva i konverzije podataka pohranjuje kartografske i druge izvornike iz područja katastra i topografije, vodi i pohranjuje tehničku dokumentaciju državne izmjere te vodi i pohranjuje ostale podatke Uprave pohranjene na foto, magnetnim, optičkim i drugim medijima, stavlja na raspolaganje podatke iz arhiva i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima, uspostavlja i vodi normoteku i prospektoteku primjenjujući metodologiju arhivistike i bibliotekarstva, proučava, prati i primjenjuje znanja, metode i zakonodavnu regulativu iz stručnog područja rukovanja i upravljanja arhivskom građom, te surađuje s nadležnim institucijama, obavlja poslove digitalizacije arhivske kartografske, katastarske i topografske građe i ostalih grafičkih prikaza iz svojeg djelokruga, konverzije podataka, upravlja organizacijsko-tehnološkim sustavima za konverziju podataka, uspostavlja i vodi sustav digitalne arhive Uprave, izrađuje godišnje planove rada.

7. SEKTOR ZA NACIONALNU INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA (NIPP)

Članak 12.

Sektor za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) obavlja upravne, razvojne i stručne poslove podrške tijelima NIPP-a, provedbe odluka tih tijela i pruža potrebnu logističku podršku njihovom radu, obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za INSPIRE direktivu, prati implementaciju INSPIRE direktive u Europskoj uniji i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija glede njene implementacije u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj i pruža im podršku pri uspostavi geoinformacijskih sustava u suglasju s odrednicama INSPIRE direktive i NIPP-a, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u subjektima i korisnicima NIPP-a, razvija i održava Internet portal NIPP-a, nacionalni geoportal te nacionalnu pristupnu točku za INSPIRE geoportal, vodi evidenciju geografskih imena, ustrojava i održava bazu geografskih imena, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi vezanih uz infrastrukturu prostornih podataka, razvija i održava knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, sudjeluje u izradi izvješća, višegodišnjih programa i godišnjih planova uspostave NIPP-a.

Za obavljanje poslova Sektora za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka ustrojavaju se:

7.1. Odjel za podršku tijelima NIPP-a

7.2. Odjel za podršku uspostave geoinformacijskih sustava
NIPP-a

7.1. Odjel za podršku tijelima NIPP-a

Odjel za podršku tijelima NIPP-a obavlja upravne i stručne poslove podrške tijelima NIPP-a, Vijeću NIPP-a, Odboru NIPP-a i radnim skupinama koje Vijeće NIPP-a uspostavi, obavlja poslove provedbe odluka tih tijela i pruža potrebnu logističku podršku njihovom radu, obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za INSPIRE direktivu, prati implementaciju INSPIRE direktive u Europskoj uniji i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija glede njene implementacije u Republici Hrvatskoj te podupire pripremu podzakonskih akata za njenu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo, prati i analizira efekte uspostave infrastrukture prostornih podataka na svim razinama i o njima izvještava tijela NIPP-a, razvija politiku razmjene, pristupa i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a te priprema i koordinira sporazume o uspostavi NIPP-a između subjekata NIPP-a, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u subjektima i korisnicima NIPP-a, sudjeluje u radu međunarodnih institucija koje se bave infrastrukturom prostornih podataka, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa i godišnjih planova uspostave NIPP-a te izvješća o uspostavi NIPP-a i implementaciji INSPIRE direktive.

7.2. Odjel za podršku uspostave geoinformacijskih sustava NIPP-a

Odjel za podršku uspostave geoinformacijskih sustava NIPP-a prati, analizira i podupire razvoj infrastrukture prostornih podataka na nacionalnoj razini i u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj i pruža im podršku pri uspostavi geoinformacijskih sustava u suglasju s odrednicama INSPIRE direktive i NIPP-a, razvija i održava Internet portal NIPP-a, nacionalni geoportal te nacionalnu pristupnu točku za INSPIRE geoportal, vodi evidenciju geografskih imena, ustrojava i održava bazu geografskih imena, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi vezanih uz infrastrukturu prostornih podataka, priprema i provodi programe edukacije o NIPP-u subjektima i korisnicima NIPP-a, vodi razvojno-istraživačke projekte, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi izvješća, višegodišnjih programa i godišnjih planova uspostave NIPP-a.

Za obavljanje poslova Odjela za podršku uspostave geoinformacijskih sustava NIPP-a ustrojavaju se:

7.2.1. Pododsjek za nacionalni geoportal

7.2.2. Pododsjek za geografska imena

7.2.1. Pododsjek za nacionalni geoportal

Pododsjek za nacionalni geoportal prati razvoj infrastrukture prostornih podataka na nacionalnoj razini i u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj i pruža im podršku pri uspostavi geoinformacijskih sustava u suglasju s odrednicama INSPIRE direktive i NIPP-a, razvija i održava nacionalni geoportal i pruža podršku sudjelovanju drugih subjekata u nacionalnom geoportalu, razvija i održava nacionalnu pristupnu točku za INSPIRE geoportal, organizira uspostavu nacionalnog servisa metapodataka subjekata NIPP-a sukladno zakonskim odredbama, razvija i održava Internet portal NIPP-a, priprema i provodi programe edukacije o NIPP-u subjektima i korisnicima NIPP-a, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi vezanih uz infrastrukturu prostornih podataka, sudjeluje u razvojno-istraživačkim projektima i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje u području svoje nadležnosti, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

7.2.2. Pododsjek za geografska imena

Pododsjek za geografska imena prikuplja geografska imena, vodi evidenciju o njima te ustrojava i održava bazu geografskih imena, prati, uvodi i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi vezanih uz geografska imena na nacionalnoj razini, sudjeluje u procesima i projektima uključivanja geografskih imena u NIPP te europsku i globalnu infrastrukturu prostornih podataka, sudjeluje u razvojno-istraživačkim projektima i obavlja aktivnosti iz područja međunarodne suradnje u području svoje nadležnosti, ustrojava i održava knjižnicu Uprave, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

8. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 13.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije za Upravu, u skladu s propisima i standardima unutarnje revizije, obavlja unutarnju reviziju svih poslovnih procesa i sustava u Upravi, procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, daje stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja sustava unutarnjih kontrola i poslovanja, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu preporuka iz prethodno obavljenih revizija, obavlja reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih organizacija i institucija, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije prema planu te revizije prema zahtjevu ravnatelja, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ravnatelju, izrađuje propisana izvješća o radu Odjela i dostavlja ih odgovarajućim institucijama i osobama u skladu s propisima, surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole što uključuje dostavu strateških i godišnjih planova i godišnjeg izvješća te s Državnim uredom za reviziju, prati i predlaže stalno usavršavanje unutarnjih revizora u skladu sa standardima unutarnje revizije, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima ili propisima.

IV. DJELOKRUG I USTROJSTVO PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR I NJIHOVIH UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 14.

U područnim uredima za katastar obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na osnivanju, vođenju i održavanju katastra nekretnina, provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenju i održavanju katastra zemljišta, osnivanju, vođenju i održavanju područnih registara prostornih jedinica, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i područnih registara prostornih jedinica, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, pružanju geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada područnih ureda za katastar, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar te izvještavanju Središnjeg ureda, te obavljanju drugih poslova koje odredi Središnji ured.

Članak 15.

Radi učinkovitog obavljanja poslova i zadaća područnih ureda za katastar u njima se ustrojavaju:

– Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

– Odjeli za katastar nekretnina.

Članak 16.

U odjelima za katastarske programe i geodetske poslove obavljaju se poslovi na provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te poslovi pružanja stručne pomoći u tom obilježavanju, poslovi na organizaciji izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom, poslovi vezani uz homogenizaciju katastarskog plana, poslovi na osnivanju, vođenju i održavanju područnih registara prostornih jedinica, poslovi vezani uz koordiniranje osnivanja, vođenja i održavanja gradskih i općinskih registara prostornih jedinica, poslovi na održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja te poslovi vezani uz koordiniranje vođenja katastra vodova, poslovi na vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja i određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, te koordinaciji tih poslova, poslovi na reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima, poslovi na izdavanju podataka iz županijskih registara prostornih jedinica, poslovi na izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, poslovi na izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslovi pružanja geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, poslovi na praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, poslovi na osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada odjela, poslovi vezani uz informatičku podršku radu područnih ureda za katastar, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, poslovi na prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar, te drugi poslovi koje odredi pročelnik.

Ako se u Odjelu za katastarske programe i geodetske poslove ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice (odsjeci ili pododsjeci) one se ustrojavaju kao:

– odsjek ili pododsjek za katastarske programe

– odsjek ili pododsjek za geodetske poslove.

Članak 17.

U odsjecima i pododsjecima za katastarske programe obavljaju se poslovi na provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te poslovi pružanja stručne pomoći u tom obilježavanju, poslovi na organizaciji izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom, poslovi vezani uz homogenizaciju katastarskog plana, poslovi na osnivanju, vođenju i održavanju područnih registara prostornih jedinica, poslovi vezani uz koordiniranje osnivanja, vođenja i održavanja gradskih i općinskih registara prostornih jedinica, poslovi na vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja i određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, te koordinaciji tih poslova, poslovi na izdavanju podataka iz županijskih registara prostornih jedinica, poslovi na izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslovi na praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, poslovi na osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada, poslovi vezani uz informatičku podršku radu područnih ureda za katastar, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, poslovi na prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar, te drugi poslovi koje odredi načelnik.

Članak 18.

U odsjecima i pododsjecima za geodetske poslove obavljaju se poslovi na održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja te poslovi vezani uz koordiniranje vođenja katastra vodova, poslovi na reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima, poslovi na izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, poslovi pružanja geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, poslovi na praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, poslovi na osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, poslovi na prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar, te drugi poslovi koje odredi načelnik.

Članak 19.

U odjelima za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na vođenju i održavanju katastra nekretnina, vođenju i održavanju katastra zemljišta, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama odjela, osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada odjela, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti odjela i izvještavanju pročelnika, te obavljanju drugih poslova koje odredi pročelnik.

Ako se u Odjelu za katastar nekretnina ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, one se ustrojavaju kao:

– Odsjek ili pododsjek za tehničku dokumentaciju

– Odsjek ili pododsjek za katastarske poslove

– Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina

– Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina

– Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina.

U ispostavama koje nisu ustrojene kao odsjeci, pododsjeci ili odjeljci poslove obavljaju samostalni izvršitelji.

Članak 20.

U odsjeku ili pododsjeku za tehničku dokumentaciju obavljaju se poslovi vezani uz vođenje i održavanje tehničke dokumentacije katastra zemljišta i katastra nekretnina, poslovi vezani uz osnivanje, vođenje, održavanje i izdavanje podataka iz katastara vodova i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te poslovi vezani uz pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i posebnih geodetskih podloga.

Članak 21.

U odsjeku ili pododsjeku za katastarske poslove obavljaju se poslovi vođenja i održavanja pisanih dijelova katastarskih operata katastra zemljišta i katastra nekretnina, izrađuju nacrti prvostupanjskih rješenja o provođenju promjena u katastarskim operatima, vrše upisi u katastarske operate na temelju isprava, te obavljaju poslovi izdavanja podataka iz katastra zemljišta i katastra nekretnina.

Članak 22.

U ispostavama – odsjecima za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na vođenju i održavanju katastra nekretnina, vođenju i održavanju katastra zemljišta, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti ispostave i izvještavanju načelnika, te obavljanju drugih poslova koje odredi načelnik.

Članak 23.

U ispostavama – pododsjecima i odjeljcima za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na vođenju i održavanju katastra nekretnina, vođenju i održavanju katastra zemljišta, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti ispostave i izvještavanju načelnika, te obavljanju drugih poslova koje odredi načelnik.

Članak 24.

U ispostavama kojima poslove obavljaju samostalni izvršitelji obavljaju se poslovi zaprimanja podnesaka stranaka te poslovi na izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, te obavljanju drugih poslova koje odredi načelnik.

Članak 25.

U Područnom uredu za katastar Zagreb ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

9.1.1. Odsjek za katastarske programe

9.1.2. Odsjek za geodetske poslove

9.2. Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

9.2.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

9.3. Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad

9.4. Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

9.5. Odjel za katastar nekretnina Samobor

9.6. Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

9.7. Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

9.8. Odjel za katastar nekretnina Zaprešić.

Članak 26.

U Područnom uredu za katastar Krapina ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

10.2. Odjel za katastar nekretnina Krapina

10.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

10.2.2. Odsjek za katastarske poslove

10.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Pregrada

10.3. Odjel za katastar nekretnina Zabok

10.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

10.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

10.3.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Klanjec

10.4. Odjel za katastar nekretnina Zlatar

10.4.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Donja Stubica.

Članak 27.

U Područnom uredu za katastar Sisak ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

11.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

11.1.1. Odsjek za katastarske programe

11.1.2. Odsjek za geodetske poslove

11.2. Odjel za katastar nekretnina Sisak

11.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

11.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

11.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Petrinja

11.2.4. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica

11.2.5. Ispostava Dvor – samostalni izvršitelji

11.3. Odjel za katastar nekretnina Glina

11.3.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Topusko

11.4. Odjel za katastar nekretnina Novska

11.4.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Kutina.

Članak 28.

U Područnom uredu za katastar Karlovac ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12.1.1. Odsjek za katastarske programe

12.1.2. Odsjek za geodetske poslove

12.2. Odjel za katastar nekretnina Karlovac

12.2.1. Pododsjek za katastarske poslove

12.2.2. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Slunj

12.2.3. Ispostava Vojnić – samostalni izvršitelji

12.3. Odjel za katastar nekretnina Ogulin

12.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

12.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

12.4. Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

12.4.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ozalj.

Članak 29.

U Područnom uredu za katastar Varaždin ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

13.1.1. Odsjek za katastarske programe

13.1.2. Odsjek za geodetske poslove

13.2. Odjel za katastar nekretnina Varaždin

13.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

13.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

13.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ludbreg

13.3. Odjel za katastar nekretnina Ivanec

13.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

13.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

13.4. Odjel za katastar nekretnina Novi Marof

13.4.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

13.4.2. Pododsjek za katastarske poslove.

Članak 30.

U Područnom uredu za katastar Koprivnica ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

14.1.1. Pododsjek za katastarske programe

14.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

14.2. Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

14.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

14.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

14.3. Odjel za katastar nekretnina Đurđevac

14.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

14.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

14.4. Odjel za katastar nekretnina Križevci

14.4.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

14.4.2. Pododsjek za katastarske poslove.

Članak 31.

U Područnom uredu za katastar Bjelovar ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

15.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

15.1.1. Odsjek za katastarske programe

15.1.2. Odsjek za geodetske poslove

15.2. Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

15.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

15.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

15.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Čazma

15.3. Odjel za katastar nekretnina Daruvar

15.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

15.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

15.3.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Garešnica

15.3.4. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Grubišno Polje.

Članak 32.

U Područnom uredu za katastar Rijeka ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

16.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

16.1.1. Odsjek za katastarske programe

16.1.2. Odsjek za geodetske poslove

16.2. Odjel za katastar nekretnina Rijeka

16.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

16.2.2. Odsjek za katastarske poslove

16.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Opatija

16.3. Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

16.3.1. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Rab

16.4. Odjel za katastar nekretnina Delnice

16.4.1. Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Čabar

16.4.2. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Vrbovsko

16.5. Odjel za katastar nekretnina Krk

16.5.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Mali Lošinj

16.5.2. Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Cres.

Članak 33.

U Područnom uredu za katastar Gospić ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

17.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

17.1.1. Odsjek za katastarske programe

17.1.2. Odsjek za geodetske poslove

17.2. Odjel za katastar nekretnina Gospić

17.2.1. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Korenica

17.2.2. Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Donji Lapac

17.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Novalja

17.2.4. Ispostava Lovinac – samostalni izvršitelj

17.3. Odjel za katastar nekretnina Otočac

17.4. Odjel za katastar nekretnina Senj.

Članak 34.

U Područnom uredu za katastar Virovitica ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

18.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

18.1.1. Pododsjek za katastarske programe

18.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

18.2. Odjel za katastar nekretnina Virovitica

18.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

18.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

18.2.3. Ispostava Pitomača – samostalni izvršitelji18.3. Odjel za katastar nekretnina Slatina.

18.3.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Orahovica.

Članak 35.

U Područnom uredu za katastar Požega ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

19.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

19.1.1. Odsjek za katastarske programe

19.1.2. Odsjek za geodetske poslove

19.2. Odjel za katastar nekretnina Požega

19.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

19.2.2. Odsjek za katastarske poslove

19.3. Odjel za katastar nekretnina Pakrac.

Članak 36.

U Područnom uredu za katastar Slavonski Brod ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

20.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

20.1.1. Pododsjek za katastarske programe

20.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

20.2. Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod

20.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

20.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

20.3. Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška

20.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

20.3.2. Pododsjek za katastarske poslove.

Članak 37.

U Područnom uredu za katastar Zadar ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

21.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

21.1.1. Odsjek za katastarske programe

21.1.2. Odsjek za geodetske poslove

21.2. Odjel za katastar nekretnina Zadar

21.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

21.2.2. Odsjek za katastarske poslove

21.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Pag

21.2.4. Ispostava Gračac – samostalni izvršitelji

21.3. Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

21.4. Odjel za katastar nekretnina Benkovac

21.4.1. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Obrovac.

Članak 38.

U Područnom uredu za katastar Osijek ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

22.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

22.1.1. Pododsjek za katastarske programe

22.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

22.2. Odjel za katastar nekretnina Osijek

22.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

22.2.2. Odsjek za katastarske poslove

22.3. Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir

22.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

22.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

22.4. Odjel za katastar nekretnina Đakovo

22.4.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

22.4.2. Pododsjek za katastarske poslove

22.5. Odjel za katastar nekretnina Našice

22.6. Odjel za katastar nekretnina Valpovo

22.6.1. Ispostavu – Odsjek za katastar nekretnina Donji Miholjac.

Članak 39.

U Područnom uredu za katastar Šibenik ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

23.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

23.1.1. Odsjek za katastarske programe

23.1.2. Odsjek za geodetske poslove

23.2. Odjel za katastar nekretnina Šibenik

23.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

23.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

23.3. Odjel za katastar nekretnina Knin

23.4. Odjel za katastar nekretnina Drniš.

Članak 40.

U Područnom uredu za katastar Vukovar ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

24.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

24.1.1. Pododsjek za katastarske programe

24.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

24.2. Odjel za katastar nekretnina Vukovar

24.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

24.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

24.2.3. Ispostava Ilok – samostalni izvršitelj

24.3. Odjel za katastar nekretnina Vinkovci

24.3.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

24.3.2. Pododsjek za katastarske poslove

24.4. Odjel za katastar nekretnina Županja

24.4.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

24.4.2. Pododsjek za katastarske poslove.

Članak 41.

U Područnom uredu za katastar Split ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

25.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

25.1.1. Odsjek za katastarske programe

25.1.2. Odsjek za geodetske poslove

25.2. Odjel za katastar nekretnina Split

25.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

25.2.2. Odsjek za katastarske poslove

25.2.3. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Omiš

25.2.4. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Supetar

25.2.5. Ispostava – Pododsjek za katastar nekrentina Vis

25.3. Odjel za katastar nekretnina Makarska

25.3.1. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Imotski

25.3.2. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Vrgorac

25.4. Odjel za katastar nekretnina Sinj

25.4.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

25.4.2. Pododsjek za katastarske poslove

25.5. Odjel za katastar nekretnina Solin

25.5.1. Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

25.6. Odjel za katastar nekretnina Trogir

25.6.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

25.6.2. Pododsjek za katastarske poslove

25.7. Odjel za katastar nekretnina Stari Grad

25.7.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Hvar.

Članak 42.

U Područnom uredu za katastar Pula ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

26.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

26.1.1. Odsjek za katastarske programe

26.1.2. Odsjek za geodetske poslove

26.2. Odjel za katastar nekretnina Pula

26.2.1. Odsjek za tehničku dokumentaciju

26.2.2. Odsjek za katastarske poslove

26.3. Odjel za katastar nekretnina Buje

26.4. Odjel za katastar nekretnina Labin

26.5. Odjel za katastar nekretnina Poreč

26.6. Odjel za katastar nekretnina Pazin

26.6.1. Ispostava Buzet – samostalni izvršitelji

26.7. Odjel za katastar nekretnina Rovinj.

Članak 43.

U Područnom uredu za katastar Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

27.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

27.2. Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik

27.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

27.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

27.3. Odjel za katastar nekretnina Korčula

27.3.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Blato

27.4. Odjel za katastar nekretnina Metković

27.4.1. Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ploče.

Članak 44.

U Područnom uredu za katastar Čakovec ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

28.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

28.1.1. Pododsjek za katastarske programe

28.1.2. Pododsjek za geodetske poslove

28.2. Odjel za katastar nekretnina Čakovec

28.2.1. Pododsjek za tehničku dokumentaciju

28.2.2. Pododsjek za katastarske poslove

28.3. Odjel za katastar nekretnina Prelog.

V. UPRAVLJANJE USTROJSTVENIM JEDINICAMA UPRAVE

Članak 45.

Radom Uprave upravlja ravnatelj.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegova izbivanja i spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Radom Kabineta ravnatelja upravalja tajnik Kabineta.

Sektorima upravljaju pomoćnici ravnatelja.

Radom odjela u sastavu sektora upravljaju načelnici odjela.

Radom samostalnih odjela upravljaju načelnici samostalnog odjela.

Radom područnih ureda upravljaju pročelnici.

Radom odjela u sastavu područnih ureda upravljaju načelnici odjela.

Radom odsjeka u sastavu odjela upravljaju voditelji odsjeka.

Radom pododsjeka u sastavu odjela upravljaju voditelji pododsjeka.

Radom Ispostava – odsjeka upravljaju voditelji odsjeka.

Radom Ispostava – pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Radom Ispostava – odjeljaka upravljaju voditelji odjeljka.

Članak 46.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran resornom ministru ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Vladi Republike Hrvatske.

Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju.

Tajnik Kabineta ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju.

Pomoćnici ravnatelja odgovorni su za svoj rad ravnatelju.

Načelnici odjela u sastavu sektora odgovorni su za svoj rad ravnatelju i nadležnom pomoćniku ravnatelja.

Načelnici samostalih odjela odgovorni su za svoj rad ravnatelju.

Pročelnici područnih ureda odgovorni su za svoj rad ravnatelju i pomoćnicima ravnatelja.

Načelnici odjela u područnim uredima odgovorni su za svoj rad nadležnom pročelniku.

Voditelji odsjeka i pododsjeka u sastavu odjela su za svoj rad odgovorni nadležnom načelniku.

Voditelji Ispostava – odsjeka, Ispostava – pododsjeka, Ispostava – odjeljka su za svoj rad odgovorni nadležnom načelniku.

Samostalni izvršitelji u ispostavama koje nisu svrstane u odsjeke, pododsjeke i odjeljke su za svoj rad odgovorni nadležnom načelniku odjela.

VI. STRUČNI KOLEGIJ I SAVJETODAVNA RADNA TIJELA

Članak 47.

Stručno i savjetodavno tijelo ravnatelja je stručni kolegij.

Sastav stručnog kolegija, način rada, pitanja koja će raspravljati, te mjesto i vrijeme održavanja stručnog kolegija utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem redu Uprave.

Članak 48.

Savjetodavna radna tijela (radne grupe i povjerenstva i sl.) za raspravljanje pojedinih pitanja koja se odnose na obavljanje poslova Uprave i izradu nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Uprave, osniva ravnatelj.

VII. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 49.

Godišnji plan rada Uprave donosi ravnatelj.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Uprave u određenoj godini, a posebice izradu nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Uprave.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje Uprava izrađuje sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

VIII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UPRAVE

Članak 50.

Poslove i zadatke iz djelokruga Uprave, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na položaje i radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

IX. RADNO VRIJEME UPRAVE

Članak 51.

Radno vrijeme Uprave uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Uprave.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Pitanja značajna za rad Uprave koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državne geodetske uprave

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja značajna za rad Uprave.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donijet će ravnatelj, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj je dužan donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na temelju Pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka, u roku 60 dana od dana donošenja Pravilnika.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 114/2004, 167/2004, 96/2006, 27/2008 i 79/2009).

Članak 54.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/01

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 19. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj izvršitelja

I.

Zamjenik ravnatelja

1

1.

Kabinet ravnatelja

4

2.

Sektor za nabavu, pravne i računovodstvene poslove

1

2.1.

Odjel za pravne poslove

7

2.2.

Odjel za kadrovske poslove i vođenje ljudskih potencijala

6

2.3.

Odjel nabave i općih poslova

9

2.4.

Odjel financijsko-planskih i računovodstvenih poslova

1

2.4.1.

Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

4

2.4.2.

Odsjek financijsko-računovodstvenih poslova

4

2.4.3.

Pododsjek za plan i analizu

3

Ukupno Sektor za nabavu, pravne i računovodstvene poslove:

35

3.

Sektor za topografsku izmjeru i državne karte

1

3.1.

Odjel fotogrametrije i kartografije

1

3.1.1.

Odsjek za kartografiju

5

3.1.2.

Odsjek za standardizaciju i specifikacije u fotogrametriji i kartografiji

4

3.1.3.

Odsjek za fotogrametriju

4

3.2.

Odjel kontrole kvalitete i kartografskih baza podataka

1

3.2.1.

Odsjek kontrole kvalitete

4

3.2.2.

Odsjek za kartografske baze podataka

4

Ukupno Sektor za topografsku izmjeru i državne karte

24

4.

Sektor za katastarski sustav

2

4.1.

Odjel katastarskih izmjera i posebnih registara

1

4.1.1.

Odsjek katastarskih izmjera

4

4.1.2.

Pododsjek za klasificiranje zemljišta

3

4.1.3.

Odsjek posebnih registara

4

4.1.4.

Pododsjek za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih radova i usluga

3

4.2.

Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata

1

4.2.1.

Odsjek za osnivanje katastarskih operata i posebne registracijske projekte

4

4.2.2.

Odsjek za održavanje katastarskih operata

4

4.2.3.

Odsjek za katastarski plan

6

4.3.

Katastarski odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

1

4.3.1.

Pododsjek za upravljanje informacijama i modelima katastarskih podataka

3

4.3.2.

Odsjek za poslovne procese, standardizaciju i normiranje katastarskih postupaka

4

4.4.

Odjel za upravna postupanja i nadzor

1

4.4.1.

Odsjek za postupanja u drugom stupnju

5

4.4.2.

Odsjek za upravni i stručni nadzor

4

4.5.

Odjel geodetske inspekcije

5

Ukupno Sektor za katastarski sustav

55

5.

Sektor za državnu izmjeru

1

5.1.

Odjel osnovnih geodetskih radova

1

5.1.1.

Odsjek za osnovne geodetske mreže

4

5.1.2.

Odsjek za CROPOS

4

5.2.

Odjel državne granice

5

Ukupno Sektor za državnu izmjeru

15

6.

Sektor za informacijski sustav

1

6.1.

Odjel upravljanja informacijskim sustavom

5

6.2.

Odjel razvoja informacijskog sustava

5

6.3.

Odjel podataka i prostornih servisa

5

6.4.

Odjel arhiva i konverzije podataka

5

Ukupno Sektor za informacijski sustav

21

7.

Sektor za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

1

7.1.

Odjel za podršku tijelima NIPP-a

5

7.2.

Odjel za podršku uspostave geoinformacijskih sustava NIPP-a

1

7.2.1.

Pododsjek za nacionalni geoportal

3

7.2.2.

Pododsjek za geografska imena

3

Ukupno Sektor za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

13

8.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

3

Ukupno Središnji ured

171

9.

Područni ured za katastar Zagreb

3

9.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

9.1.1.

Odsjek za katastarske programe

6

9.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

9.2.

Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

7

9.2.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

6

9.3.

Odjel za katastar nekretnina Ivanić Grad

7

9.4.

Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

9

9.5.

Odjel za katastar nekretnina Samobor

15

9.6.

.Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

14

9.7.

Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

10

9.8.

Odjel za katastar nekretnina Zaprešić

11

Ukupno Područni ured za katastar Zagreb

93

10.

Područni ured za katastar Krapina

1

10.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

5

10.2.

Odjel za katastar nekretnina Krapina

1

10.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

4

10.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

4

10.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Pregrada

5

10.3.

Odjel za katastar nekretnina Zabok

1

10.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

3

10.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

10.3.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Klanjec

5

10.4.

Odjel za katastar nekretnina Zlatar

7

10.4.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Donja Stubica

8

Ukupno Područni ured za katastar Krapina

48

11.

Područni ured za katastar Sisak

1

11.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

11.1.1.

Odsjek za katastarske programe

9

11.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

11.2.

Odjel za katastar nekretnina Sisak

1

11.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

11.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

11.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Petrinja

9

11.2.4.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica

5

11.2.5.

Ispostava Dvor – samostalni izvršitelji

2

11.3.

Odjel za katastar nekretnina Glina

4

11.3.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Topusko

4

11.4.

Odjel za katastar nekretnina Novska

9

11.4.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Kutina

9

Ukupno Područni ured za katastar Sisak

67

12.

Područni ured za katastar Karlovac

2

12.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

12.1.1.

Odsjek za katastarske programe

4

12.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

12.2.

Odjel za katastar nekretnina Karlovac

4

12.2.1.

Pododsjek za katastarske poslove

5

12.2.2.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Slunj

4

12.2.3.

Ispostava Vojnić – samostalni izvršitelji

2

12.3.

Odjel za katastar nekretnina Ogulin

1

12.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

12.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

12.4.

Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

7

12.4.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ozalj

4

Ukupno Područni ured za katastar Karlovac

46

13.

Područni ured za katastar Varaždin

3

13.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

13.1.1.

Odsjek za katastarske programe

4

13.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

13.2.

Odjel za katastar nekretnina Varaždin

1

13.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

13.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

13.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ludbreg

7

13.3.

Odjel za katastar nekretnina Ivanec

1

13.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

5

13.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

13.4.

Odjel za katastar nekretnina Novi Marof

1

13.4.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

5

13.4.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

Ukupno Područni ured za katastar Varaždin

51

14.

Područni ured za katastar Koprivnica

1

14.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

14.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

3

14.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

5

14.2.

Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

1

14.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

14.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

14.3.

Odjel za katastar nekretnina Đurđevac

1

14.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

3

14.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

14.4.

Odjel za katastar nekretnina Križevci

1

14.4.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

14.4.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

Ukupno Područni ured za katastar Koprivnica

38

15.

Područni ured za katastar Bjelovar

2

15.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

15.1.1.

Odsjek za katastarske programe

4

15.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

15.2.

Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

1

15.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

15.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

15.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Čazma

5

15.3.

Odjel za katastar nekretnina Daruvar

1

15.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

15.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

15.3.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Garešnica

5

15.3.4.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Grubišno Polje

5

Ukupno Područni ured za katastar Bjelovar

45

16.

Područni ured za katastar Rijeka

3

16.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

16.1.1.

Odsjek za katastarske programe

12

16.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

9

16.2.

Odjel za katastar nekretnina Rijeka

1

16.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

12

16.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

9

16.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Opatija

8

16.3.

Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

10

16.3.1.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Rab

6

16.4.

Odjel za katastar nekretnina Delnice

8

16.4.1.

Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Čabar

3

16.4.2.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Vrbovsko

3

16.5.

Odjel za katastar nekretnina Krk

11

16.5.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Mali Lošinj

4

16.5.2.

Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Cres

3

Ukupno Područni ured za katastar Rijeka

103

17.

Područni ured za katastar Gospić

1

17.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

17.1.1.

Odsjek za katastarske programe

4

17.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

17.2.

Odjel za katastar nekretnina Gospić

2

17.2.1.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Korenica

4

17.2.2.

Ispostava – Odjeljak za katastar nekretnina Donji Lapac

3

17.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Novalja

4

17.2.4.

Ispostava Lovinac – samostalni izvršitelji

1

17.3.

Odjel za katastar nekretnina Otočac

7

17.4.

Odjel za katastar nekretnina Senj

5

Ukupno Područni ured za katastar Gospić

36

18.

Područni ured za katastar Virovitica

2

18.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

18.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

3

18.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

3

18.2.

Odjel za katastar nekretnina Virovitica

1

18.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

18.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

18.2.3.

Ispostava Pitomača – samostalni izvršitelji

2

18.3.

Odjel za katastar nekretnina Slatina

8

18.3.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Orahovica

5

Ukupno Područni ured za katastar Virovitica

33

19.

Područni ured za katastar Požega

1

19.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

19.1.1.

Odsjek za katastarske programe

4

19.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

19.2.

Odjel za katastar nekretnina Požega

1

19.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

4

19.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

5

19.3.

Odjel za katastar nekretnina Pakrac

7

Ukupno Područni ured za katastar Požega

27

20.

Područni ured za katastar Slavonski Brod

1

20.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

20.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

6

20.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

3

20.2.

Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod

1

20.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

3

20.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

20.3.

Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška

1

20.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

7

20.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

8

Ukupno Područni ured za katastar Slavonski Brod

36

21.

Područni ured za katastar Zadar

2

21.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

21.1.1.

Odsjek za katastarske programe

8

21.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

11

21.2.

Odjel za katastar nekretnina Zadar

1

21.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

6

21.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

12

21.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Pag

6

21.2.4.

Ispostava Gračac – samostalni izvršitelji

3

21.3.

Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

8

21.4.

Odjel za katastar nekretnina Benkovac

6

21.4.1.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Obrovac

4

Ukupno Područni ured za katastar Zadar

68

22.

Područni ured za katastar Osijek

3

22.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

22.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

6

22.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

5

22.2.

Odjel za katastar nekretnina Osijek

1

22.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

4

22.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

5

22.3.

Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir

1

22.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

7

22.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

22.4.

Odjel za katastar nekretnina Đakovo

1

22.4.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

5

22.4.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

22.5.

Odjel za katastar nekretnina Našice

10

22.6.

Odjel za katastar nekretnina Valpovo

11

22.6.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Donji Miholjac

10

Ukupno Područni ured za katastar Osijek

82

23.

Područni ured za katastar Šibenik

1

23.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

23.1.1.

Odsjek za katastarske programe

5

23.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

23.2.

Odjel za katastar nekretnina Šibenik

1

23.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

23.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

23.3.

Odjel za katastar nekretnina Knin

6

23.4.

Odjel za katastar nekretnina Drniš

7

Ukupno Područni ured za katastar Šibenik

35

24.

Područni ured za katastar Vukovar

2

24.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

24.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

3

24.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

3

24.2.

Odjel za katastar nekretnina Vukovar

1

24.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

3

24.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

4

24.2.3.

Ispostava Ilok – samostalni izvršitelj

1

24.3.

Odjel za katastar nekretnina Vinkovci

1

24.3.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

7

24.3.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

24.4.

Odjel za katastar nekretnina Županja

1

24.4.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

6

24.4.2.

Pododsjek za katastarske poslove

5

Ukupno Područni ured za katastar Vukovar

44

25.

Područni ured za katastar Split

3

25.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

25.1.1.

Odsjek za katastarske programe

14

25.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

4

25.2.

Odjel za katastar nekretnina Split

1

25.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

7

25.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

8

25.2.3.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Omiš

7

25.2.4.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Supetar

9

25.2.5.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Vis

3

25.3.

Odjel za katastar nekretnina Makarska

10

25.3.1.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Imotski

10

25.3.2.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Vrgorac

5

25.4.

Odjel za katastar nekretnina Sinj

1

25.4.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

5

25.4.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

25.5.

Odjel za katastar nekretnina Solin

8

25.5.1.

Ispostava – Pododsjek za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

8

25.6.

Odjel za katastar nekretnina Trogir

1

25.6.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

5

25.6.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

25.7.

Odjel za katastar nekretnina Stari Grad

6

25.7.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Hvar

4

Ukupno Područni ured za katastar Split

132

26.

Područni ured za katastar Pula

3

26.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

26.1.1.

Odsjek za katastarske programe

8

26.1.2.

Odsjek za geodetske poslove

5

26.2.

Odjel za katastar nekretnina Pula

1

26.2.1.

Odsjek za tehničku dokumentaciju

6

26.2.2.

Odsjek za katastarske poslove

7

26.3.

Odjel za katastar nekretnina Buje

9

26.4.

Odjel za katastar nekretnina Labin

8

26.5.

Odjel za katastar nekretnina Poreč

9

26.6.

Odjel za katastar nekretnina Pazin

6

26.6.1.

Ispostava Buzet – samostalni izvršitelji

2

26.7.

Odjel za katastar nekretnina Rovinj

7

Ukupno Područni ured za katastar Pula

72

27.

Područni ured za katastar Dubrovnik

2

27.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

6

27.2.

Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik

1

27.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

27.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

9

27.3.

Odjel za katastar nekretnina Korčula

8

27.3.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Blato

5

27.4.

Odjel za katastar nekretnina Metković

9

27.4.1.

Ispostava – Odsjek za katastar nekretnina Ploče

7

Ukupno Područni ured za katastar Dubrovnik

51

28.

Područni ured za katastar Čakovec

2

28.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

1

28.1.1.

Pododsjek za katastarske programe

8

28.1.2.

Pododsjek za geodetske poslove

4

28.2.

Odjel za katastar nekretnina Čakovec

1

28.2.1.

Pododsjek za tehničku dokumentaciju

4

28.2.2.

Pododsjek za katastarske poslove

6

28.3.

Odjel za katastar nekretnina Prelog

6

Ukupno Područni ured za katastar Čakovec

32

SVEUKUPNO:

1310