Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

NN 88/2011 (27.7.2011.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1877

Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU

I.

U Odluci o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, broj 89/2010) u točki III. stavku 1., podtočke 1., 2. i 5. mijenjaju se i glase:

»1. radi održavanja sajmova i izložbi, te priredbi koje nisu priredbe iz podtočke 2. ovog stavka:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 0,20 kn/m²/dnevno,

– ostala područja – 0,15 kn/m²/dnevno,

2. radi održavanja športskih natjecanja, folklornih, vjerskih i etničkih priredbi i festivala, te priredbi humanitarnog karaktera (humanitarni koncerti, akcije za pomoć i sl.):

– 0,10 kn/m²/dnevno,

5. za ostale namjene:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 0,25 kn/m²/dnevno,

– ostala područja – 0,20 kn/m²/dnevno.«.

II.

U točki VI. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. za gradnju trajnih građevina namijenjenih obavljanju trgovačkih i uslužnih djelatnosti, osim namjena iz podtočke 2. ove točke:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 25,00 kn/ m²/godišnje

– ostala područja – 12,50 kn/ m²/godišnje«.

U podtočki 2. riječi: »u svrhu obavljanja drugih djelatnosti (skladišta, luke, pristaništa i sl.)« mijenjaju se i glase: »namijenjenih obavljanju proizvodnih djelatnosti, osim namjena iz podtočaka 4., 5., 6., 7. i 9. ove točke«.

Iza podtočke 6. riječi: »Naknada za pravo građenja na javnom vodnom dobru od točke 1. do točke 6. plaća se jednokratno za sve godine trajanja prava građenja unaprijed.« brišu se.

Iza podtočke 9. riječi: »Naknada za pravo građenja na javnom vodnom dobru od točke 7. do točke 9. plaća se jednokratno unaprijed.« brišu se.

III.

Iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:

»VI.a

Naknada za pravo građenja iz ove Odluke plaća se jednokratno, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o pravu građenja.

Na zahtjev nositelja prava građenja naknada za pravo građenja koja prelazi ukupni iznos od 100.000,00 kuna plaća se u jednakim godišnjim obrocima.

Prvi obrok naknade iz stavka 2. ove točke uplaćuje se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o pravu građenja, a svaki sljedeći obrok uvećan za kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.

Ugovorom o pravu građenja u slučaju iz stavka 2. ove točke uredit će se broj obroka i odrediti rok u kojemu nositelj prava građenja mora izvršiti uplatu zadnjeg obroka naknade.«.

IV.

Točka IX. mijenja se i glasi:

»Pravo zakupa zasniva se u postupku javnoga natječaja, a visina zakupnine određene ovom Odlukom najniži je ponudbeni iznos.

Pravo najma, služnosti i građenja zasniva se na neposredni zahtjev stranke, a visina najamnine, visina naknade za pravo služnosti, odnosno pravo građenja određene ovom Odlukom, ugovorni su iznos naknade.

U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje prava građenja, to pravo će se dodijeliti u postupku iz stavka 2. ove točke.«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/11-01/05

Urbroj: 5030125-11-1

Zagreb, 7. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.