Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

NN 92/2011 (4.8.2011.), Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1956

Na temelju članka 72. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008, 83/2009 i 91/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2011. godine donijela

ODLUKU

O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE

I.

Ovom Odlukom propisuje se najviša razina cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost s godišnjom potrošnjom manjom od 100 milijuna m3 plina, a posebno za kupce koji kupuju plin radi proizvodnje toplinske energije za tarifnoga kupca prema odredbama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, izuzev kućanstva.

Najviša razina cijene plina iz stavka 1. ove točke primjenjuje se do 31. prosinca 2011. godine.

II.

Najviša razina cijene plina za kupce iz točke I. ove Odluke, određuje se u iznosu od 2,13 kn/m3, a odnosi se na cijenu prirodnog plina za 1 Sm3 pri tlaku od 101,325 Pa i temperaturi 288,15 K za osnovnu ogrjevnu vrijednost 33.338,35 kJ/Sm3.

III.

U cijenu plina iz točke II. ove Odluke nije uključeno skladištenje plina.

IV.

Ako je prirodni plin drukčije ogrjevne vrijednosti od vrijednosti iz točke II. ove Odluke, cijena plina iz točke II. ove Odluke mijenja se za razliku cijene zbog povećanja ili smanjenja izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina u odnosu na ogrjevnu vrijednost iz točke II. ove Odluke.

Razlika cijene iz stavka 1. ove točke računa se prema formuli:

gdje je:

ΔCHd = razlika cijene plina zbog ogrjevne vrijednosti plina, kn/Sm3,

C = cijena plina iz točke II. ove Odluke koja iznosi do 2,13 kn/Sm3,

Hds = izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina, kJ/Sm3.

V.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2011. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/11
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 3. kolovoza 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.