Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

NN 93/2011 (10.8.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1976

Na osnovi članka 20. stavka 3. i članka 60. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine« broj 50/09., 118/09., 4/10., 13/10. 14/10., 1/11., 16/11. i 31/11.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se osnovica i stopa, te način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranika Zavoda iz članka 4. stavka 1. točke 3. i 4. ovog Pravilnika upućene na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za osigurane osobe Zavoda koje u inozemstvu borave radi privatnog posla iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovog Pravilnika ovim Pravilnikom utvrđuje se način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a posebnom odlukom utvrđuje se osnovica i stopa posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«

Članak 2.

U članku 11. stavci 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»Područni ured Zavoda izdaje osiguranoj osobi prije odlaska u inozemstvo potvrdu iz stavka 2. ovog članka na osnovi tiskanice prijave boravka u inozemstvu iz članka 6. ovog Pravilnika u kojoj obvezno mora biti naznačen prvi i posljednji dan boravka u inozemstvu u skladu sa brojem dana za koje je prethodno uplaćen poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu utvrđen posebnom odlukom iz članka 1. stavka 3. ovog Pravilnika, dokaza da je uplaćen taj doprinos za sve dane planiranog boravka u inozemstvu radi privatnog posla, te u slučaju iz članka 18. ovog Pravilnika i na osnovi rješenja Direkcije Zavoda.

Iznimno od stavka 3. ovog članka, osiguranoj osobi koja namjerava u inozemstvu boraviti dulje od 3 mjeseca može se odobriti plaćanje posebnog doprinosa u obrocima, odnosno za kraće razdoblje od razdoblja planiranog boravka u inozemstvu s time da se u tom slučaju primjenjuje visina stope doprinosa utvrđena za odgovarajuće razdoblje u skladu sa posebnom odlukom iz članka 1. stavka 3. ovog Pravilnika, a potvrda iz stavka 2. ovog članka izdaje se samo za broj dana za koje je prethodno uplaćen taj posebni doprinos.«

Članak 3.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osigurane osobe koja u inozemstvu namjerava boraviti radi privatnog posla utvrđuje se posebnom odlukom iz članka 1. stavka 3. ovog Pravilnika.«

Stavak 6. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/115

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 29. lipnja 2011.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

Dražen Jurković, dr. med., v. r.