Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

NN 111/2011 (28.9.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2175

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 117/07) u Dodatku 1, točki 1. podtočki 1.2. alineji 1. iza riječi: »voda,« dodaju se riječi: »osim za centre za gospodarenje otpadom,«.

Članak 2.

Rok iz članka 21. stavka 3. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 117/07) produljuje se na način da postojeća odlagališta iz stavka 2. toga članka, na temelju odobrenih planova sanacije i/ili zatvaranja i uvjeta utvrđenih tim Pravilnikom, moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije na čijem se području nalaze.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-04/17

Urbroj: 531-01-11-7

Zagreb, 12. rujna 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.