Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

NN 113/2011 (5.10.2011.), Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2217

Na temelju članka 112. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PEČATU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju oblik, sadržaj i način uporabe pečata za pečaćenje radijske postaje, radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme te druge elektroničke komunikacijske opreme (u daljnjem tekstu: pečat), koji je ovlašten upotrebljavati inspektor elektroničkih komunikacija u obavljanju inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

(2) Izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Oblik i sadržaj pečata i pečatnih kliješta

Članak 2.

(1) Inspektor elektroničkih komunikacija ima ovlast upotrebljavati pečat koji je oblikovani okrugli komad odgovarajuće kovine (mjedi ili slično) ili gume, promjera 38 mm, na kojem su u koncentričnim krugovima upisane riječi: »Republika Hrvatska, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb«, a u sredini je grb Republike Hrvatske, iznad kojega je upisan redni broj pečata.

(2) Pečat iz stavka 1. ovoga članka može biti i oblikovani plosnati komad olova ili drugoga odgovarajućeg materijala okruglog oblika, sa šupljinom u presjeku koja s jedne strane završava jednim otvorom, a s druge strane s dva otvora, kroz koje se provlači odgovarajuća žica, špaga ili slično.

(3) Prigodom pečaćenja opreme iz članka 1. ovoga Pravilnika pečatom iz stavka 2. ovoga članka plosnati komad olova ili drugoga odgovarajućeg materijala preša se pečatnim kliještima, na kojima se na jednoj strani nalazi urezan grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani redni broj pečatnih kliješta i skraćena oznaka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije: »HAKOM«.

(4) Pečat iz stavka 1. ovoga članka može biti i u obliku odgovarajućih sigurnosnih vezica izrađenih od plastične mase ili kovine, koje se nakon vezivanja ne mogu otvoriti bez raskidanja, odnosno u obliku odgovarajuće sigurnosne zaljepnice izrađene od posebne vrste papira, koji vidljivo i neizbrisivo mijenja boju svoje površine ako se sigurnosna zaljepnica ponovno uporabi nakon neovlaštenog skidanja.

(5) Sigurnosne vezice i sigurnosne zaljepnice iz stavka 4. ovoga članka imaju otisnut grb Republike Hrvatske, skraćenu oznaku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije: »HAKOM« te redni broj pečata.

Način uporabe pečata

Članak 3.

(1) Pečat se otiskuje ili stavlja na najprikladnije mjesto na opremi ili omotu za pakiranje opreme iz članka 1. ovoga Pravilnika, koja se pečati, a u slučaju uporabe sigurnosnih vezica iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, može se stavljati u svrhu vezivanja odgovarajuće sigurnosne vrećice, u koju je prethodno stavljena oprema koja se pečati.

(2) Sigurnosna vrećica iz stavka 1. ovoga članka ima otisnut grb Republike Hrvatske i skraćenu oznaku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije: »HAKOM«.

(3) Podaci o otiskivanju ili stavljanju pečata unose se u zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu.

(4) Prigodom otiskivanja ili stavljanja pečata osobito treba voditi računa o tome da se oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika, koja se pečati, ne ošteti.

Vraćanje, privremeno oduzimanje, gubitak ili nestanak te vođenje upisnika izdanih i vraćenih pečata i pečatnih kliješta

Članak 4.

Na vraćanje, privremeno oduzimanje, gubitak ili nestanak pečata i pečatnih kliješta te vođenje upisnika izdanih i vraćenih pečata i pečatnih kliješta na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija.

Zamjena pečata i pečatnih kliješta

Članak 5.

(1) Pečati i pečatna kliješta inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija, koji su izdani prema Pravilniku o pečatima inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 131/09.), zamijenit će se pečatima i pečatnim kliještima propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja pečata i pečatnih kliješta propisanih ovim Pravilnikom, inspektori elektroničkih komunikacija mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati pečate i pečatna kliješta inspektora elektroničkih komunikacija, odnosno nadzornika elektroničkih komunikacija, koji su izdani prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Inspektor elektroničkih komunikacija, koji je upotrebljavao pečat i pečatna kliješta koje je izdalo ministarstvo nadležno za elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je vratiti taj pečat i pečatna kliješta nadležnom ravnatelju u Ministarstvu danom prestanka državne službe u Ministarstvu, navedenim u rješenju o prestanku državne službe.

(4) Radnik Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), koji je upotrebljavao pečat i pečatna kliješta koje je izdala Agencija prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je vratiti taj pečat i pečatna kliješta ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije, odmah po primitku pečata i pečatnih kliješta izdanih na temelju ovoga Pravilnika, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u odluci o rasporedu na drugo radno mjesto.

(5) Vraćeni pečati i pečatna kliješta iz stavka 3. i 4. ovoga članka uništavaju se u skladu s posebnim propisom.

Propis koji prestaje važiti

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pečatima inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 131/09.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. listopada 2011.

Klasa: 011-01/11-02/74

Urbroj: 530-10-11-1

Zagreb, 29. rujna 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.