Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 119/2011 (21.10.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2319

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, broj 50/2011), Popis isprava i službenih obrazaca iz točke III. Odluke, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim Popisom isprava i službenih obrazaca koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Novi Popis isprava i službenih obrazaca iz stavka 1. ove točke sastavni je dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-10/11-01/01

Urbroj: 5030116-11-3

Zagreb, 29. rujna 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ZAŠTIĆENIH ISPRAVA I OBRAZACA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/2005)

POGRANIČNA PROPUSNICA – REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – REPUBLIKA SLOVENIJA

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/97)

POGRANIČNA PROPUSNICA – REPUBLIKA SLOVENIJA

POLJOPRIVREDNI ULOŽAK – REPUBLIKA SLOVENIJA – OBRAZAC 9

POGRANIČNA PROPUSNICA – SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

Odluka o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97)

R 105 POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/2007)

R 106 IZJAVAO ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA

R 110 IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA

R 111 POZIV GRAĐANINU

R 112 ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA

R 113 ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA)

R 114 ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE

R 118 BLOK-POTVRDA O NAPLAĆENOJ KAZNI

R 119 OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU

R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE

R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVI / KAZNA

R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE

R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA

R 126 PREKRŠAJNI NALOG/OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG

R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA

R 128 ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI ALKOHOLA, DROGA ILI LIJEKOVA U ORGANIZMU

R 129 – UPOZORENJE

PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MNISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – OBRAZAC 7

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/2002, 48/2005 i 74/2009)

PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA – OBRAZAC 7

PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE (REDOVNA, ŽURNA)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 3

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE ISPRAVE – OBRAZAC 4

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/2002, 48/2005 i 74/2009)

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADGLEDNIKA

Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/2005, 63/2007 i 152/2008)

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADZORNIKA

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA POMOĆNOG DJELATNIKA

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČARA

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/2002, 122/2002 i 31/2006)

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ČESI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – MAĐARI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – RUSINI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SLOVACI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SRBI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – TALIJANI

OSOBNA ISKAZNICA ZA STRANCA

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 3

ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010)

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1, 2, 3 – ŽUTE, PLAVE

KARTON IZDANE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA – OBRAZAC 5a

Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009)

PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA ZA STRANCE – OBRAZAC 8a

PUTNI LIST ZA STRANCA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

VIZA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 3

ODOBRENJE BORAVKA

OTKAZ BORAVKA

ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE – OBRAZAC 1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK – OBRAZAC 1a

Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSLOVNE DOZVOLE – OBRAZAC 3a

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA – OBRAZAC 4a

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA STRANCA – OBRAZAC 9a

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODULJENJE PUTNE ISPRAVE STRANCU – OBRAZAC 1

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OI ZA STRANCA – OBRAZAC 6a

ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 6

Zakon o oružju (»Narodne novine«, br. 63/2007 i 146/2008)

BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA – OBRAZAC 2

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 4

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA – OBRAZAC 5

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 1

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA – OBRAZAC 3

REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 10

ZAPISNIK O IZMJERENOJ BRZINI KRETANJA VOZILA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010 i 74/2011)

POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU-ZADRŽAVANJU REGISTARSKIH PLOČICA, TAHOGRAFSKOG ZAPISA, I DRUGIH CERTIFIKATA VOZILA I DRUGIH PREDMETA

 

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – OBRAZAC 1

 

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA – OBRAZAC 2

 

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ – OBRAZAC 1

 

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE – OBRAZAC 3

 

DOZVOLA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE – OBRAZAC 2

 

DOZVOLA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI – OBRAZAC 3

 

IZJAVA O MJESTU ČUVANJA VOZILA – OBRAZAC 27

 

PROMETNA DOZVOLA

 

KNJIŽICA VOZILA

 

IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA

 

KARTON TEHNNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE

 

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010 i 74/2011)

KARTON VOZAČA – OBRAZAC 3

KNJIŽICA POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE

OVJERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI I PRODULJENJE VALJANOSTI PROMETNE DOZVOLE – OBRAZAC 2

POTVRDA O IZDANIM POKUSNIM PLOČICAMA – OBRAZAC 24

POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA (do 3 dana)

POKUSNE PLOČICE 15X15 cm – 3 dana

POKUSNE PLOČICE 15X15 cm

POKUSNE PLOČICE AUTO 49X9 cm – 3 dana

POKUSNE PLOČICE AUTO 49X9 cm

PROMETNA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE

PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE

REGISTRACIJSKI LIST

VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE – OBRAZAC 2

DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA

Zakon o eksplozivnim tvarima ( Narodne novine, br. 178/2004, 109/2007, 67/2008 i 144/2010)

DOZVOLA ZA MINIRANJE

ZAŠTITARSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/2003, 31/2010 i 139/2010)

ČUVARSKA ISKAZNICA

ISKAZNICA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93, 34/95, 151/2003 i 79/2007 )

OSOBNA ISKAZNICA TRAŽITELJA AZILA – OBRAZAC 2

Zakon o azilu (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 88/2010)

OSOBNA ISKAZNICA ZA AZILANTA

ISKAZNICA STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 7a

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OSOBNE ISKAZNICE ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 6

KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 11

POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICE

Uredba broj 562/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 15. 3. 2006. kojom se utvrđuje kodeks zajednice o pravima kretanja osoba preko granice i prelaska granice, hrvatski državljani u Republiku Sloveniju, Republiku Mađarsku i Republiku Italiju mogu ući s osobnom iskaznicom

DETEKTIVSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/2009)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA GLASAČKE KUTIJE

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99, 53/2003, 44/2006, 19/2007 i 145/2010)

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/2002, 122/2002 i 31/2006)

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP A

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP B

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP C

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP D

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP E

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP F

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP G

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP H

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA 2011.

DIPLOMATSKA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

KONZULARNA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

SLUŽBENA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

OBRAZAC 9 ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A

OBRAZAC 9 ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D – OBRAZAC 9

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP-A – OBRAZAC 9

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 9

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJAI – E-putovnica – REDOVNA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA- E-putovnica – SLUŽBENE – redovna

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJAI -E-putovnica – DIPLOMATSKA redovna

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/2002, 122/2002 i 31/2006)

PUTNI LIST ZA STRANCA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

ZAJEDNIČKA PUTOVNICA

OBRAZAC 3 PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU

OBRAZAC 4 PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU

OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

OBRAZAC 7 PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODNOSNO PRODULJENJE PUTNE ISPRAVE

OBRAZAC 10 REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA

OBRAZAC 3 REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

REGISTRATOR ODBOBRENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE – OBR9

REGISTRATOR ZAHTJEVA ZA ODUZIMANJE/IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE – OBRAZAC 2

PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU – OBRAZAC 7

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/2002, 48/2005 i 74/2009)

PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU – OBRAZAC 6

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE/VIZE – OBRAZAC 5

REGISTRATOR ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA – OBRAZAC 1

VIZA – REPUBLIKE HRVATSKE SCHENGEN

Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009)

VIZA – ODOBRENJE BORAVKA

VIZA – ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU

VIZE MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJAI – OBRAZAC 3

OBRAZAC 1 – ZAHTJEV ZA VIZU

OBRAZAC 1 -VIZE MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SLUŽBENA ZNAČKA

Opći porezni zakon (»Narodne novine«, br. 147/2008 i 18/2011)

SLUŽBENA ZNAČKA – SLUŽBA ZA OVRHU

Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 139/2010)

ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH ZASTUPNIKA

Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/2009 i 49/2011)

SLUŽBENA ISKAZNICA DJELATNIKA – DEVIZNI INSPEKTOR

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 93/96, 140/2005, 132/2006 i 145/2010)

MJENICA

Zakon o mjenici (»Narodne novine«, br. 74/94 i 92/2010)

ISKAZNICA SLUŽBENIKA DJELATNIKA POREZNE UPRAVE

Zakon o poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 51/94, 141/98, 55/2000, 127/2000, 67/2001, 94/2001, 107/2001, 136/2002, 177/2004, 107/2007 i 128/2010 )

ALKOHOLNA MARKICA

Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, broj 136/2002)

KAVA MARKICE

Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 31/2011)

CIGARETNE MARKICE

Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/2009)

BILJEZI

Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 95/2007, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010), Zakon o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95, 57/96, 137/2002 i 26/2003)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

RIBOLOVNE DOZVOLE

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2010, 127/2010 i 55/2011), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 174/2004, 10/2005 i 49/2005)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

INDEKS

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009 i 63/2011)

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – VANJSKA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010 i 74/2011)

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – UNUTARNJA

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

ISPITI DRŽAVNE MATURE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 i 90/2011)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

DKD OBRAZAC, ZAŠTITA 1 – 2 VRSTE

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/2003, 194/2003 i 111/2007)

DKD OBRAZAC (2. i 3. list)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – godišnji ovjerni žig bez holograma

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – Kvartalna ovjerna naljepnica

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – naljepnica DKD – MANJA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – naljepnica DKD – VEĆA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – OZNAKA SAMO PRVO OVJERAVANJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – ŽIG – SAMO PRVO OVJERAVANJE

GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA 28 x 15 S HOLOGRAMOM (TIP I)

GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA r=10 – KOMUNALNA MJERILA

GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA ZA KOMUNALNA MJERILA 2010.

GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA ZA KOMUNALNA MJERILA

GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA S HOLOGRAMOM

GODIŠNJI OVJERNI ŽIG S HOLOGRAMOM

GODIŠNJI OVJERNI ŽIG ZA KOMUNALNA MJERILA

INVENTURNE NALJEPNICE ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

ISKAZNICA DRŽAVNOG MJERITELJSKOG INSPEKTORA

KVARTALNA OVJERNA NALJEPNICA

MJERILO JE NEISPRAVNO

MJERILO NIJE U UPORABI

MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA

NALJEPNICA – OVJERA TAKSIMETRA 65x95 (TIP VIII)

NALJEPNICA -OVLŠTENI SERVIS 23 x 8 (TIP VII)

NALJEPNICA – TAKSIMETRI 25x15 mm (TIP XII)

NALJEPNICA – UREĐAJ NADZOR PAKOVINA 60x30 -TIP 9

NALJEPNICA OVLAŠTENOG SERVISERA 23 x 8

NALJEPNICA SERVISIRANO 25 x 15

OZNAKA MJERILO NIJE U UPORABI 2010

OZNAKA PROTOČNIH MJERILA TEKUĆIH GORIVA

OZNAKA UREĐAJ ZA NADZOR PRETPAKIRANJE 2010

OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROTOČNIH MJERILA

ZAŠTITNA OZNAKA ZA TAKSIMETAR 25 X 15 metal 2010

ZAŠTITNA NALJEPNICA 25 x 8 S HOLOGRAMOM (TIP IV)

ZAŠTITNA NALJEPNICA 50 x 30 mm S HOLOGRAMOM (TIP V)

ZAŠTITNI ŽIG MALI

ZAŠTITNI ŽIG VELIKI

ZAŠTITNI ŽIG ZA TAKSIMETRE

ŽIG ZA OVJERAVANJE TAKSIMETRA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SIGURNOSNE NALJEPNICE S DATAMATRIX BARKODOM

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

ZDRAVSTVENA ISKAZNICA – Isprava 2

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/2008, 94/2009, 153/2009, 71/2010, 139/2010 i 49/2011)

AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

CAA – ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009 i 84/2011)

CAA – SVJEDODŽBA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 1

CAA – SVJEDODŽBA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 2

CAA – VALIDACIJSKI LIST

CAA – DOZVOLA MEHANIČARA ODRŽAVANJA TIP 1, 2

CAA – DOZVOLA 9A-PART-66

CAA – DOZOLA INŽENJERA TEHNIČKE PRIPREME

CAA – KONTROLOR ZRAČNOG PROMETA – STUDENT

CAA – KONTROLOR ZRAČNOG PROMETA – STANDARDNA

CAA – DOZVOLA LETAČKOG OSOBLJA

Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009 i 84/2011)

 

 

RAZNA MINISTARSTVA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SLUŽBENE ISKAZNICE DJELATNIKA I OVLAŠTENIH OSOBA (PVC, PAPIR)

 

POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

POTVRDA O OŠTEĆENJU VOZILA

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama (»Narodne novine«, broj 142/2008)

ZAPISNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA NA CESTI

MINISTARSTVO UPRAVE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

EVIDENCIJE PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95)

POTVRDE

Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača (»Narodne novine«, broj 24/2007)

UPISNIK O ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/2004)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRAZAC DSI-1)

Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/2006 i 103/2009)

DOMOVNICE

Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 i 28/92)

MATICE ROĐENIH, VJENČANIH, UMRLIH

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/93) Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, br. 202/2003 i 138/2008)

MATICE (ULOŽNI ARAK)

MATICE (NASLOVNI ARAK)

REGISTAR

ISKAZ NAKNADNOG UPISA I BILJEŠKI U MATIČNU KNJIGU

IZVADCI IZ MATICE ROĐENIH, VJENČANIH I UMRLIH

Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, br. 202/2003 i 138/2008)

RODNI, VJENČANI, SMRTNI LISTOVI

PRIJAVA O ROĐENJU

SMRTOVNICA

ZAPISNIK O PRIJAVI

OBAVIJEST

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

OBAVIJESTI

ZAPISNIK

Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, br. 202/2003 i 138/2008)

IZVADCI (BEČKA KONVENCIJA)

Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94)

EVIDENCIJA

POTVRDE

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003, 17/2004, 136/2004, 107/2007 i 6/2011)

ZAPISNIK O PRIZNAVANJU OČINSTVA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE ODGOJNE SKUPINE

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (»Narodne novine«, broj 114/2002)

MATIČNA KNJIGA DJECE

IMENIK DJECE

LJETOPIS

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

DOSJE DJETETA S POSEBNIM POTREBAMA

KNJIGA ZAPISNIKA

ZDRAVSTVENI KARTON DJETETA U DJEČJEM VRTIĆU

EVIDENCIJA POBOLA I PROCIJEPLJENOSTI DJECE

MATIČNA KNJIGA UČENIKA (MATICA UČENIKA)

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/2010 i 50/2011)

REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU

RAZREDNA KNJIGA »A«

IMENIK UČENIKA »A«

RAZREDNA KNJIGA »B«

IMENIK UČENIKA »B«

RAZREDNA KNJIGA »K«

RAZREDNA KNJIGA »Z«

IMENIK UČENIKA »Z«

RAZREDNA KNJIGA »O«

IMENIK UČENIKA »O«

SPOMENICA ŠKOLE

UČENIČKE KNJIŽICE

SVJEDODŽBE ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

PREGLED IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENAZOČNIH UČITELJA

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/2010 i 50/2011)

POHVALNICE

MATIČNA KNJIGA ZA GIMNAZIJE

MATIČNA KNJIGA ZA STRUKOVNE I UMJETNIČKE ŠKOLE

MATIČNA KNJIGA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE

RAZREDNA KNJIGA ZA GIMNAZIJE I UMJETNIČKE ŠKOLE

RAZREDNA KNJIGA ZA STRUKOVNE ŠKOLE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/2010 i 50/2011)

RAZREDNA KNJIGA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE

UGOVOR O NAUKOVANJU

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009)

UGOVOR O PRAKTIČNOJ NASTAVI

POHVALNICA

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 32/2010 i 50/2011)

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

PREGLED IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENAZOČNIH UČITELJA

OSOBNI DNEVNIK UČENIKA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

OSOBNI DNEVNIK UČENIKA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

MATIČNA KNJIGA U UČENIČKOM DOMU

DNEVNIK RADA ODGOJNE SKUPINE U UČENIČKOM DOMU

PREGLED RADA UČENIČKIH AKTIVNOSTI U DOMU

KNJIGA DEŽURSTAVA ODGOJITELJA I UČENIKA U DOMU

UČENIČKA KNJIŽICA ZA GLAZBENE ŠKOLE

MATIČNA KNJIGA ZA GLAZBENE ŠKOLE

IMENIK UČENIKA ZA GLAZBENE ŠKOLE

DNEVNIK RADA ZA TEORIJSKE PREDMETE, SKUPNO MUZICIRANJE I KOMORNU NASTAVU

DNEVNIK RADA ZA POJEDINAČNU NASTAVU

MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Pravilnik o sadržaju, obliku, te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj 129/2008)

DNEVNIK RADA S IMENIKOM POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

SVJEDODŽBE – OBRAZOVANJE ODRASLIH

PRIJAVNICE

 

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJE ODOBRENJE/2

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/2004 i 63/2008)

POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, br. 120/2005, 106/2006, 102/2007 i 130/2008)

GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, br. 118/2005 i 120/2010)

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA)

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI POVREMENI I NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA HRVATSKA – AUSTRIJA

DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU

DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA

UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA (100 KOMADA SVAKE VRSTE DOZVOLA)

LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, br. 87/2005 i 13/2008)

IZVOD LICENCIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJA SE OVJERAVAJU ZA SVAKO POJEDINAČNO VOZILO

POTVRDA O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, br. 120/2005 i 102/2007)

IZVOD POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE KOJA SE OVJERAVA ZA SVAKO POJEDINAČNO VOZILO

UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETA

Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 91/2008)

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT A + PVC FOLIJA

Pravilnik o čamcima (»Narodne novine«, br. 80/2000, 38/2006 i 91/2006)

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT B + PVC FOLIJA

DOZVOLA ZA PLOVIDBU ČAMCA + PVC FOLIJA

ISKAZNICA O UPISU U UPISNIK AGENATA UNUTARNJE PLOVIDBE + PVC FOLIJA

Pomorski zakonik (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011)

POMORSKA VINJETA

Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi i način evidencije i izdavanja vinjete (»Narodne novine«, broj 26/2010)

PRAZNA SVJEDODŽBA

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca... (»Narodne novine«, broj 3/2008)

NALJEPNICA SVJEDODŽBE

POMORSKA KNJIŽICA

NALJEPNICA OSOBNI PODACI – POMORSKA KNJIŽICA

NALJEPNICA SVJEDODŽBE – POMORSKA KNJIŽICA

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca... (»Narodne novine«, broj 3/2008)

POTVRDNICA – TIP 1

POTVRDNICA – TIP 2 ISPS

POTVRDNICA – TIP 3 JAHTE

UVJERENJE UKV + PVC FOLIJA

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT A + PVC FOLIJA

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009 i 56/2010)

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT B + PVC FOLIJA

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT C – PVC

ISKAZNICA POMORSKOG PELJARA

Pravilnik o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, broj116/2010)

ISKAZNICA POMORSKOG AGENTA + PVC FOLIJA

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravilima i obvezama pomorskog agenta (»Narodne novine«, broj 82/2007)

DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009 i 56/2010)

UPISNI LIST (3 INAČICE)

BRODSKA SVJEDODŽBA

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 103/2000 i 24/2004)

DNEVNICI PUTOVANJA ZA CEMT DOZVOLE

Pravilnik o postupku, načinu i kriterijima raspodjele stranih dozvola u međunarodnom cestovnom prometu stvari (»Narodne novine«, broj 21/92)

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA PREMA INTERBUS SPORAZUMU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 36/98, 111/2006, 63/2008, 124/2009, 91/2010 i 112/2010 – ispravak)

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA SLOBODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA U UNUTARNJEM JAVNOM CESTOVNOM PROMETU

OBRASCI ANEKSA 5 ZA PRIKLJUČNA VOZILA

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 54/95)

OBRASCI ANEXA 4 ZA EURO III, IV I V MOTORNA VOZILA

POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU ZA CARINSKU UPRAVU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 36/98, 111/2006, 63/2008, 124/2009, 91/2010 i 112/2010 – ispravak)

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA

UPISNIK IZDANIH POTVRDA O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

UPISNIK IZDANIH LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, br. 87/2005 i 13/2008)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 76/2011)

PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA

Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 25/2009 i 55/2011)

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3)

KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB)

Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 146/2005, 133/2007, 420/08, 2/2009 i 150/2009)

KNJIGE DNEVNIKA PREVENTIVE

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2010 i 55/2011)

AMBULANTNI DNEVNIK

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/2007 i 55/2011)

BLOK RAČUN

POTVRDE, ISPITIVANJA, ISKAZI, ODJAVE I ZAPISNICI

POTVRDE, PRIJAVE, ZAPISNICI, EVIDENCIJE

RAČUNI I DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA

EVIDENCIJE, ZAPISNICI, ZABRANE

MJESEČNI ISKAZ

POVRATNICE, UPITNICI, POTVRDE

ISKAZI, ZABRANE, ZADRŽAVANJA I DOSTAVA

KNJIGE (REPKART UO – 1, 2, 3, 4)

PUTOVNICA ZA KUĆNE LJUBIMCE

POTVRDA (P-2)

UPISNIK I EVIDENCIJE

IZVJEŠTAJI

NALAZ

ETIKETE ZA IZVOZNE OBJEKTE (SAMOLJEPIVE, ROLA)

OBRAČUNI I TALONI

UPISNIK ZA SVJEDODŽBE

UPUTNICE I ETIKETE

KARTON ZA REGISTRACIJU

RAČUN ZA GRAN. VET. INSPEKCIJU

ZAPISNICI

VETERINARSKO-SANITARNE SVJEDODŽBE (CERTIFIKATI A4; A3; 63X29,7)

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/2007 i 55/2011)

LABNAR – OBR. ZA DOSTAVU UZORAKA

DNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV

DNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA ŠPORTSKI RIBOLOV

DOZVOLE ZA LOV TUNE, IGLUNA I IGLANA

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2010 i 55/2011)

POVLASTICA AKVAKULTURA – RIBA I DRUGI MORSKI PLODOVI

POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

UVJERENJA I ODOBRENJA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGA NADZORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/2008, 123/2008 i 49/2011)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POVREDAMA I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA RADNIKA NA RADU – GI

Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009 i 61/2011)

EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN EK-1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE

Pravilnik o radnoj knjižici (»Narodne novine«, broj 14/96)

RADNA KNJIŽICA

REGISTAR IZDANIH RADNIH KNJIŽICA

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/2010)

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA

UPUTNICA ZA PROVJERU RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA NA RADNOM MJESTU

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGA ODRŽAVANJA SKLONIŠTA

Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (»Narodne novine«, br. 45/84 i 76/94)

PRIJAVE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar (»Narodne novine«, broj 114/2010), i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republike Hrvatskoj(»Narodne novine«, broj 11/2002 i 144/2010)

ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju bianco zadužnice (»Narodne novine«, br. 147/2010 i 16/2011) i Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice ( Narodne novine, broj 16/2011)

EVIDENCIJA O IZDANIM POTVRDAMA

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, br. 202/2003 i 138/2008)

ZEMLJIŠNA KNJIGA

Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/2004) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (»Narodne novine«, br. 81/97, 109/2002, 123/2002, 153/2002, 14/2005 i 60/2010)

KNJIGA PODULOŽAKA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVACI

UPISNICI ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE – TK

Sudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 80/97, 20/98, 118/2001, 49/2003, 32/2004, 9/2006, 116/2008, 125/2008, 146/2008, 158/2009, 3/2011, 34/2011 i 100/2011)

DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, br. 88/2008 i 119/2008)

UPISNICI

Poslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, br. 156/2009 i 61/2011)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

SANITARNA KNJIŽICA

Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/2008 i 88/2010)

ZBIRNA PRIJAVA OBOLJENJA SMRTI OD GRIPE

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/2007, 113/2008 i 43/2009)

KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI

ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/2008 i 88/2010)

ZAPISNIK KOMISIJE O PROVJERI ZNANJA IZ HIGIJENE

POTVRDA O STEČENOM ZNANJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA GDJE SE ZAHTIJEVA HIGIJENA NAMIRNICA I OSOBNA HIGIJENA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM OBVEZNIM IMUNIZACIJAMA OBAZAC 6

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ČLANA POSADE POMORSKOG BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 111/2002)

PRIJAVA OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTI

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/2007, 113/2008 i 43/2009)

POTVRDA O SMRTI

Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011)

DOZVOLE ZA KREMIRANJE UMRLE OSOBE

Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011)

EVIDENCIJA O IZVRŠENOM PREGLEDU MRTVOZORNIKA

ZDRAVSTVENI LISTOVI

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine«, br. 64/2002 i 105/2007)

EVIDENCIJE

Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine«, broj 111/2002)

OBAVIJEST O POČETKU/PRESTANKU STATUSA RODITELJA/NJEGOVATELJA

Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja (»Narodne novine«, broj 111/2007)

OČEVIDNICI

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 32/2005) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (»Narodne novine«, broj 32/2005)

NALAZ I MIŠLJENJE MENTORA O TJELESNOM OŠTEĆENJU DJETETA

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (»Narodne novine«, br. 18/2009 i 25/2009 – ispravak)

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011)

OBJAVE

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice u unutrašnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, broj 1420/2001)

UVJERENJE

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 1/2011)

MATIČNA KNJIGE – DNEVNICI RADA

Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći« (»Narodne novine«, broj 78/2009) i Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu (»Narodne novine«, broj 78/2009)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

PRATEĆI LISTOVI

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (»Narodne novine«, broj 39/2009)

OČEVIDNICI

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama, te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine«, broj 113/2006)

OČEVIDNICI – IZVJEŠĆA

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/2006, 121/2008, 31/2009, 156/2009 i 91/2011)

OČEVIDNIK

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 133/2006, 31/2009 i 156/2009)

IZVJEŠĆA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 31/2009)

OČEVIDNIK O PRIJEVOZU OTPADA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 111/2006)

IZVJEŠĆA

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 136/2006, 31/2009 i 156/2009)

PLAN GOSPODARENJA – PRATEĆI LISTOVI

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/2007)

OČEVIDNICI – ZAPISNICI

Zakon o zaštiti zraka i Zakon o potvrđivanju Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/93, 12/93, 8/2006 10/2000 i 12/2001), donosi Uredbu o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, broj 120/2005)

IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektičnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/2007, 133/2008, 31/2009 i 156/2009)

PRIJAVNI LISTOVI – PODACI

Pravilnik o registru onečišćenja okoliša (»Narodne novine«, broj 35/2008)

MINISTARSTVO FINANCIJA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

IZVJEŠĆE O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE IPP

Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, br. 96/2009 i 91/2010)

POTVRDA O IMOVNOM STANJU

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju (»Narodne novine«, broj 92/95)

BILANCA

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 130/2010)

RAČUN DOBITKA I GUBITKA RDG/POD

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PODUZETNIKE

MINISTARSTVO KULTURE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvoz

OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE (OBRAZAC SR)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/2003, 157/2003, 87/2009, 88/2010 i 61/2011)

MINISTARSTVO TURIZMA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

MINIMALNI UVJETI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/2007 i 82/2009)

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/2007, 58/2008 i 45/2009)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

OBRTNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/2007)

ODOBRENJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

UVJERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne sposob. čuvara i zaštitara u privatnoj praksi (»Narodne novine«, br. 38/2004, 106/2004, 38/2008 i 16/2011)

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA, TISKANICA-1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 4/2010)

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OSIGURANU OSOBU U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, TISKANICA-2

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OSIGURANU OSOBU ČLANA OBITELJI OSIGURANIKA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, TISKANICA-3

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 4/2010)

PUTNI NALOZI U SVRHU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 120/2006, 4/2010 i 4/2011)

SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENOG RADNIKA

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara (»Narodne novine«, broj 139/2009)

PRIJAVA – ODJAVA BORAVKA U INOZEMSTVU ČLANA OBITELJI OSIGURANIKA (TISKANICA-5)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 50/2009, 118/2009, 4/2010, 14/2010, 1/2011, 31/2011 i 93/2011)

PRIJAVA-ODJAVA BORAVKA U INOZEMSTVU (TISKANICA-4)

POTVRDA O PRAVU NA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 50/2009, 118/2009, 4/2010, 14/2010, 1/2011, 31/2011 i 93/2011)

RECEPT

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, br. 4/2010 i 1/2011)

UPUTNICE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 4/2010 i 1/2011)

NALOG ZA UPORABU VOZILA ZA SPECIJALNE POTREBE U ZDRAVSTVU (OBRAZAC SAN-5)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/2008, 94/2009, 153/2009, 71/2010, 139/2010 i 49/2011)

UPLATNICA ZA NAPLATU – HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pravilnik o izmj. i dopun. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 4/2010)

POLICA – HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Odluka o izmjeni odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe HZZO-a (»Narodne novine«, broj 4/2010) i Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 2/2009, 32/2009, 59/2009, 91/2009, 118/2009, 4/2010 i 88/2010)

PONUDA – HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PRIJAVA OZLJEDE NA RADU

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz Obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 1/2011)

PRIJAVA O PROFESIONALNOJ BOLESTI

PRIJAVA – ODJAVA – PROMJENA

NALJEPNICA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ – HEMODIJALIZU

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 67/2009, 116/2009, 4/2010, 88/2010 131/2010 i 87/2010)

NALJEPNICA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ OSIGURENE OSOBE

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

IZBORNI MATERIJALI – IZVODI IZ POPISA BIRAČA, LISTE KANDIDATA, GLASAČKI LISTIĆI, ZAPISNICI O RADU BIRAČKIH ODBORA, RJEŠENJA O IMENOVANJU IZBORNIH POVJERENSTAVA, RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA, RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA, IZBORNI PLAKATI

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, br. 64/2000, 22/2001 i 92/2010)

SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

MATIČNI LIST

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 46/2007 i 63/2011), Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/2005)

REGISTAR MATIČNE KNJIGE

MATIČNA KNJIGA STUDENATA OBRAZAC 1

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

OVLAŠTENJA ZA SUDIONIKE

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, br. 64/2000, 22/2001 i 92/2010)

OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU POPISIVAČA, ODNOSNO DUŽNOST DAVANJA PODATAKA U POPISNOM CENTRU

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/01), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, br. 64/2000, 22/2001 i 92/2010)

POPIS ADRESA NA KOJIMA JE OSTAVLJENA OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU

OBRAZAC P-3a

PRVI REZULTATI

OBRAZAC P-O

UPITNIK ZA PRIJAVU (I TEST) ISPITIVAČA I KONTROLORA (ZA OPTIČKI UNOS)

UPITNIK ZA SUDIONIKE U POPISU

ZAHTJEV ZA UVID U PODATKE POPISA

POMOĆNA POPISNICA

PRETHODNA POPISNICA

UPITNIK ZA KONTROLU OBUHVATA KVALITETE ZA KUĆANSTVO I STAN

KONTROLA POPISNICA

POPISNICA – FORMAT A3 OBOSTRANO

UPITNIK ZA KUĆANSTVO I STAN
FORMAT A3 OBOSTRANO