Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2548

Na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 150/08., 155/09., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« broj 94/05., 136/06., 80/07., 117/07., 64/08., 118/09. i 50/10.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse na novoj adresi podnositelj zahtjeva koji je privatnu praksu obavljao na temelju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o odobrenju za rad na osnovi koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe obvezan je uz dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka priložiti i suglasnost županije/Grada Zagreba o promjeni adrese.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/171

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.