Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

NN 135/2011 (25.11.2011.), Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.

2707

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04, 76/07, 152/08 i 14/11), uz prethodnu suglasnost Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (broj: K/408/11 od 21. studenog 2011. godine) i Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-02/11-01/173, urbroj: 371-01/11-10 od 22. studenoga 2011. godine), HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, 22. studenoga 2011. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILA O URAVNOTEŽENJU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (»Narodne novine«, br. 133/06) u članku 11. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Operator prijenosnog sustava i Operator distribucijskog sustava dužni su Operatoru tržišta dostavljati podatke o ostvarenju SOZO-a s energetskim iznosima izraženim u MWh/h zaokruženim na tri decimalna mjesta.«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Operator tržišta obračunava energiju uravnoteženja u skladu s odredbama ovih Pravila, a na temelju ugovornog rasporeda i podataka o ostvarenju SOZO-a koje mu dostavljaju Operator prijenosnog sustava i Operator distribucijskog sustava, s energetskim iznosima izraženim u MWh/h zaokruženim na tri decimalna mjesta.«.

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

»Članak 12a.

(1) Ukoliko se mjesečna količina električne energije po opskrbljivaču za obračunska mjerna mjesta za koja ne postoji izmjerena i potvrđena krivulja opterećenja, a koja je utvrđena primjenom Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja, razlikuje od mjesečne količine električne energije po opskrbljivaču iz službenog izvješća o ostvarenju opskrbljivača umanjene za električnu energiju za obračunska mjerna mjesta za koja postoji izmjerena i potvrđena krivulja opterećenja u obračunskom razdoblju, Operator distribucijskog sustava kod izračuna ostvarenja opskrbljivača dužan je sve satne vrijednosti krivulje ostvarenja za obračunska mjerna mjesta za koja ne postoji izmjerena i potvrđena krivulja opterećenja u obračunskom razdoblju pomnožiti s faktorom k koji se izračunava iz izraza:

k = Wo-O/WNKO-O

gdje je:

k                                         faktor korekcije

Wo-O                                 mjesečna količina električne energije po
                                           opskrbljivaču iz službenog izvješća o ost-
                                           varenju opskrbljivača umanjena za elekt-
                                           ričnu energiju za obračunska mjerna mjesta
                                           za koja postoji izmjerena i potvrđena kri-
                                           vulja opterećenja u obračunskom razdoblju                                  
                                          
                                         

WNKO-O                         mjesečna količina električne energije po ops-
                                           krbljivaču za obračunska mjerna mjesta za koja
                                           ne postoji izmjerena i potvrđena krivulja optere-
                                           ćenja, a koja je utvrđena primjenom Pravila prim-
                                            jene nadomjesnih krivulja opterećenja.

(2) Ostvarenja opskrbljivača izračunata prema postupku iz stavka 1. ovog članka, Operator distribucijskog sustava dostavlja Operatoru tržišta radi obračuna energije uravnoteženja u skladu s odredbama članka 12. ovih Pravila.

(3) Operator prijenosnog sustava dužan je temeljem obračuna energije uravnoteženja izrađenog temeljem podataka iz stavka 2. ovog članka za svaki SOZO, za sva obračunska razdoblja odstupanja u kojima se ostvarenje SOZO-a utvrđuje primjenom Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja ispostaviti račun odnosno odobrenje za obračunatu razliku.

Članak 4.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obračun energije uravnoteženja za sve SOZO-e Operator tržišta dostavlja Operatoru prijenosnog sustava.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Operator tržišta dužan je svakom SOZO-u dostavljati pripadajući obračun električne energije uravnoteženja.«

Članak 5.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

»Članak 21a.

Svi novčani iznosi iz članka 17. – 20. ovih Pravila, kao i jedinične cijene električne energije uravnoteženja iz članka 21. ovih Pravila, zaokružuju se na dva decimalna mjesta.«

Članak 6.

Članak 22. briše se.

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je ukupan iznos za energiju uravnoteženja pozitivan, Operator prijenosnog sustava izdaje SOZO-u račun za energiju uravnoteženja.

(2) Ako je ukupan iznos za energiju uravnoteženja negativan, SOZO izdaje Operatoru prijenosnog sustava račun za energiju uravnoteženja.

(3) Računi iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaju se do dvadeset petog (25.) dana u mjesecu koji slijedi nakon obračunskog razdoblja.

(4) Obračun energije uravnoteženja sastavni je dio svakog računa.

(5) Rok plaćanja računa je 15 dana od dana izdavanja računa.«

Članak 8.

Operator tržišta nije dužan dostavljati pripadajući obračun električne energije uravnoteženja SOZO-u koji je nositelj obveze javne usluge proizvodnje električne energije za tarifne kupce i SOZO-u opskrbljivaču tarifnih kupaca, za sve vrijeme dok troškovi proizvodnje električne energije za tarifne kupce sadržavaju i troškove energije uravnoteženja koje oni izazivaju.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. prosinca 2011. godine.

HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o.
Direktor
doc. dr. sc. Dubravko Sabolić, v. r.