Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

NN 141/2011 (7.12.2011.), Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2834

Na temelju članka 208. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010 i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Članak 1.

Ova Odluka sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL, L 403, 30. 12. 2006.).

Članak 2.

Visine naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose:

Redni broj

Naziv nastavnog predmeta

Visina naknade u kunama

1.

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

95,00

2.

Prometni propisi i sigurnosna

pravila

118,00

3.

Upravljanje vozilom

3.1.

A1, A2, A, AM, F, G kategorije

164,00

3.2.

B kategorije

189,00

3.3.

B+E, C1, D1 kategorije

202,00

3.4.

C1+E, D1+E, C kategorije

246,00

3.5.

C+E kategorije

265,00

3.6.

D, D+E, H kategorije

302,00

Članak 3.

U naknadama iz članka 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji se prijavio za polaganje vozačkog ispita.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (»Narodne novine« broj: 88/2009.).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-63075/2011.

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.