Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

NN 145/2011 (15.12.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2951

Na temelju članka 138. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr. i 90/11) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« br. 30/09) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/10 i 50/11) u članku 1. stavku 1., alineji 1. iza riječi: »svjedodžbi« briše se zarez i riječi: »učeničke knjižice«.

Članak 2.

U članku 3., stavku 1., točka 1. briše se.

U stavku 1. točki 2. riječ: »petoga« zamjenjuje se riječju: »drugoga«.

U stavku 1. točki 3. riječ: »petoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«.

U stavku 1. točki 5. riječi: »svjedodžba prevodnica« zamjenjuje se riječima: »prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu,«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: »svjedodžbom prevodnicom« zamjenjuju se riječima: »prijepisom ocjena«.

U stavku 4. riječi: »eSvjedodžbu prevodnicu iz srednje škole« zamjenjuju se riječima: »prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu«

Članak 4.

Članak 21. briše se.

Članak 5.

U članku 22. stavak 3. briše se.

U stavku 4. iza riječi: »se« dodaju se riječi: »u pravilu«.

Članak 6.

U članku 23., stavku 1. riječi: »svjedodžba prevodnica« zamjenjuju se riječima: »prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu«.

Članak 7.

U članku 24. stavku 1. riječ: »petoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. riječi: »Svjedodžbu prevodnicu« zamjenjuju se riječima: »Prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu«.

U stavku 1. alineji 3. riječi: »Ocjenu za vladanje učenika« zamjenjuju se riječima: »Izrečene pedagoške mjere«.

U stavku 2. riječi: »Svjedodžbu prevodnicu« zamjenjuju se riječima: »Prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»3) Obrazac prijepisa ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje.«

Članak 9.

U članku 36. stavku 1. podstavku A. Razredne svjedodžbe, u alineji 1. riječ: »petoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«.

Stavak 1. podstavak D. »Druge svjedodžbe, potvrde i uvjerenja« mijenja se i glasi: »Potvrde i uvjerenja«.

U stavku 1. podstavku D. »Druge svjedodžbe, potvrde i uvjerenja«, alineja 2. briše se.

Članak 10.

U članku 37. stavak 5. briše se.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrazac 11 te obrazac učeničke knjižice.

Novi obrasci 1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D i 7 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/09-01/00552

Urbroj: 533-09-11-0010

Zagreb, 7. prosinca 2011.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.


OBRASCI