Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta

NN 152/2011 (27.12.2011.), Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

3151

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08 i 90/11), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja potvrde o pravu puta, izračun i visina naknade, način plaćanja naknade te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.

II. PRAVO PUTA

Članak 2.

1) Smatra se da infrastrukturni operator ima pravo puta ako je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na općem dobru, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, uz ispunjavanje bilo kojeg od sljedećih uvjeta:

a) da posjeduje uporabnu dozvolu izdanu na svoje ime ili na ime svojih univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika,

b) da se koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine, na kojoj je izgrađena ta infrastruktura, u razdoblju od najmanje tri godine od početka njezina korištenja.

2) Za jednu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture se izdaje potvrda o pravu puta samo za jednog infrastrukturnog operatora.

3) U slučaju da su dva ili više infrastrukturnih operatora sufinancirali izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, HAKOM će za tu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izdati jednu potvrdu o pravu puta, ali u toliko primjeraka izvornika koliko ima infrastrukturnih operatora. Potvrda o pravu puta glasi na sve infrastrukturne operatore, kao nositelje prava puta, a ukupna visina naknade za pravo puta se dijeli u odnosu na udjele u broju cijevi i/ili kabela.

III. POTVRDA O PRAVU PUTA

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta

Članak 3.

1) U svrhu izdavanja potvrde o pravu puta, u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom, infrastrukturni operator dostavlja HAKOM-u zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta.

2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke i dokumente:

a) podatke o infrastrukturnom operatoru,

b) popis katastarskih čestica na koje se odnosi zahtjev, te popis vlasnika tih čestica ili upravitelja općeg dobra i površina koje zauzima elektronička komunikacijska infrastruktura, razvrstano po vrstama nekretnina ili općeg dobra,

c) podatke o dijelu trase za koju plaća naknadu temeljem druge pravne osnove i dokaz o plaćanju iste,

d) izvod iz katastra vodova za trase za koje se traži pravo puta,

e) izvatke iz zemljišnih knjiga čestica na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

3) Ako elektronička komunikacijska infrastruktura nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, podnositelj zahtjeva mora, prije podnošenja zahtjeva, izraditi elaborat za katastar vodova, prijaviti nadležnom uredu i ishoditi potvrdu od istog da je elaborat prihvaćen. Potvrdu i ovjereni elaborat je potrebno priložiti zahtjevu.

4) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke a) ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka mora dostaviti i:

a) uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture, koja glasi na podnositelja zahtjeva ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika,

b) geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture za koju je zatražena potvrda o pravu puta.

5) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke b) ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka mora dostaviti i:

a) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (neki od dokumenata investicijske izgradnje kao što su: građevinski dnevnik, završno izvješće nadzornog inženjera, zapisnik o kontroli kvalitete, ugovor o gradnji, izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana kao nova imovina, izvadak iz odluke da je predmetna infrastruktura sastavni dio bilance temeljnog kapitala infrastrukturnog operatora i sl.),

b) ovjerenu izjavu infrastrukturnog operatora, danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da se najmanje tri godine koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine.

6) Podaci koji se dostavljaju uz zahtjev moraju biti dostavljeni u elektronskom zapisu na CD-u u standardno definiranoj tablici koju HAKOM dostavlja infrastrukturnom operatoru na zahtjev.

Izdavanje potvrde o pravu puta

Članak 4.

1) Potvrdu o pravu puta izdaje HAKOM u roku trideset (30) dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.

2) Ukoliko nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje potvrde o pravu puta propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, HAKOM će najkasnije u roku od petnaest (15) dana od zaprimanja zahtjeva, pozvati infrastrukturnog operatora da isti dopuni.

3) Dva izvornika potvrde o pravu puta iz stavka 1. ovog članka, HAKOM dostavlja infrastrukturnom operatoru u roku od osam (8) dana od izdavanja iste.

4) Infrastrukturni operator obvezan je vlasniku nekretnine, odnosno upravitelju općeg dobra dostaviti jedan izvornik potvrde o pravu puta u roku od trideset (30) dana od zaprimanja potvrde te početi plaćati naknadu utvrđenu u potvrdi o pravu puta.

5) Za one nekretnine na koje se odnose potvrde o pravu puta, a za koje nije moguće utvrditi vlasnika, odnosno upravitelja općeg dobra uvidom u javne knjige, infrastrukturni operator je obvezan u roku 30 dana od dobivanja potvrda o pravu puta uputiti javni poziv svim vlasnicima, odnosno upraviteljima nekretnina putem svoje web-stranice, te oglasnih ploča predmetne lokalne uprave o pravu puta i obvezi plaćanja naknade. Infrastrukturni operator je obvezan imati javni poziv na svojim web stranicama tako dugo dok ne utvrdi vlasnika odnosno upravitelja općeg dobra.

6) Infrastrukturni operator obvezan je omogućiti HAKOM-u uvid u podatke infrastrukturnog operatora o plaćanju naknada za pravo puta.

7) Ako infrastrukturni operator nije mogao isplatiti naknadu određenu potvrdom o pravu puta zbog nemogućnosti pronalaženja vlasnika ili upravitelja općeg dobra, navedenog u izdanoj potvrdi o pravu puta, mora rezervirati sredstva za određenu naknadu.

8) Za one nekretnine na koje se odnosi zahtjev za izdavanje potvrda o pravu puta, a za koje nije moguće utvrditi vlasnika odnosno upravitelja općeg dobra, HAKOM će izdati potvrde o pravu puta prema obrascu iz Dodatka 1, uz napomenu da se sredstva za naknadu moraju rezervirati.

9) Obrazac potvrde o pravu puta sastavni je dio ovog Pravilnika i čini Dodatak 1.

IV. NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA NA TEMELJU PRAVA PUTA

Članak 5.

1) Naknada za korištenje općeg dobra i nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nekretnina u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba se plaća godišnje, po četvornom metru zemljišta, jednoznačno na cijelom području Republike Hrvatske za pojedine vrste nekretnina.

2) Vrste nekretnina (zemljišta) iz stavka 1. ovoga članka, koje se određuju prema načinu uporabe katastarske čestice odnosno njezinih dijelova (u zagradama su skraćene oznake), su:

a) poljoprivredna zemljišta: nerazvrstano poljoprivredno zemljište, oranica, oranica-staklenik, oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, vrt-plastenik, voćnjak, voćnjak-rasadnik, maslinik, maslinik-rasadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, livada, pašnjak, trstik i ribnjak (oznaka A),

b) šumska zemljišta: šuma i ostalo šumsko zemljište (oznaka B),

c) vode; rijeka, potok, kanal, jezero, bara, močvara, ribogojilište i marikultura (oznaka C),

d) prirodno neplodno zemljište: neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i pješčana obala (oznaka D),

e) zemljište privedeno svrsi: izgrađeno zemljište, zemljište pod zgradama, dvorište, park, zemljište za sport i rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, uređena plaža, luka, marina, zračna luka, kamenolom, šljunčara, pješčenjak, otvoreni kop, nasip, usjek, ustava, deponija, ulica, trg, cesta, put, autocesta i željeznička pruga (oznaka E),

f) vrste nekretnina (zemljišta) za koje je na katastarskoj čestici uspostavljen poseban pravni režim, pomorsko dobro, vodno dobro, kulturno dobro, strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma, spomenik parkovne arhitekture, štićeno područje (oznaka F).

Članak 6.

1) Visina naknade za pravo puta se izračunava prema površini zemljišta koja se koristi za pristup, postavljanje, korištenje, popravljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture u sljedećim iznosima:

Redni broj

Vrsta nekretnine, skraćene oznake

Godišnja naknada

1.

A

10 kn/m²

2.

B

5 kn/m²

3.

C

4 kn/m²

4.

D

4 kn/m²

5.

E

6 kn/m²

6.

F

10 kn/m²

2) Površina zemljišta za koju se određuje naknada kod kabelske kanalizacije, je širina od jednog metra umnožena s dužinom trase.

3) Površina za elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije, je širina od 0,5 metara umnožena s dužinom trase.

4) Površina zemljišta za koju se određuje naknada kod stupova nadzemne komunikacijske mreže, je 4 četvorna metra. Za prihvate nadzemne komunikacijske mreže na objektima određuje se jednokratna naknada u iznosu od 250,00 kn po prihvatu.

5) Površina zemljišta za koju se određuje naknada kod samostojećih uličnih ormarića i javnih telefonskih govornica, je 4 četvorna metra. Za javne govornice prilagođene potrebama osoba s invaliditetom HAKOM će izdavati potvrde o pravu puta s naknadom od 0,00 kn.

6) Infrastrukturni operator se može odlučiti u dogovoru s vlasnikom nekretnine za jednokratnu isplatu naknade za pravo puta u slučajevima ako je vlasnik nekretnine pravna ili fizička osoba i ako postigne takav dogovor s vlasnikom. Uz propisane priloge zahtjeva za potvrdu o pravu puta, infrastrukturni operator prilaže i izjavu vlasnika da pristaje na jednokratnu naknadu. U takvim slučajevima naknada se određuje kao godišnja naknada umnožena s 20, odnosno kao 20 godišnjih naknada.

7) Obveza plaćanja naknade za pravo puta započinje danom stjecanja prava puta, odnosno stupanjem na snagu Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08).

Članak 7.

1) Kada je ostvareno pravo puta, upravitelji općeg dobra ili vlasnici nekretnina dužni su infrastrukturnom operatoru omogućiti pristup na njihove nekretnine na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura radi postavljanja, korištenja, održavanja, pregleda, uključenja ili isključenja korisnika, te sječe drveća i drugog raslinja koje ugrožava ove objekte.

2) Infrastrukturni operator ima obvezu obavijestiti upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine da će obavljati radnje iz stavka 2. ovog članka, a odmah nakon tih radnji mora sanirati sva oštećenja i dovesti korišteni dio nekretnina u prvobitno stanje.

3) Ako za neke radnje iz stavka 2. ovoga članka nije napravljena sanacija, odnosno dovođenje u prvobitno stanje, upravitelji općeg dobra ili vlasnici nekretnina imaju pravo na naknadu, odnosno naknadu štete prema općim propisima.

Članak 8.

1) Obveza plaćanja naknade za pravo puta prestaje ako infrastrukturni operator zasnuje koje drugo stvarno pravo na nekretnini za koju je izdano pravo puta ili zasnuje drugi pravni odnos s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine za koje je izdano pravo puta, kojim je utvrđena obveza plaćanja odgovarajuće naknade za korištenje općeg dobra ili nekretnine.

2) O nastupu okolnosti iz stavka 1. ovog članka, infrastrukturni operator obvezan je obavijestiti HAKOM.

3) U slučaju zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovog članka, HAKOM će brisati potvrdu o pravu puta iz evidencije i o tome će dostaviti obavijest infrastrukturnom operatoru.

Izmještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture

Članak 9.

1) U slučaju izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, infrastrukturni operator će dostaviti HAKOM-u zahtjev za izmjenu potvrde o pravu puta.

2) U slučaju potpunog izmještanja izvan nekretnine određene potvrdom o pravu puta, infrastrukturni operator će HAKOM-u dostaviti zahtjev za brisanje potvrde o pravu puta iz evidencije HAKOM-a, a obavijest o tome HAKOM će dostaviti infrastrukturnom operatoru i upravitelju općeg dobra ili vlasniku nekretnine.

3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i ovjerenu izjavu upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine, kojom potvrđuje da je korišteni dio nekretnine nakon izmještanja saniran i da su sve štete vezane uz izmještanje otklonjene.

V. REZERVIRANA SREDSTVA INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

Članak 10.

1) Za izdane potvrde o pravu puta, a s obvezom rezerviranja sredstava za naknadu, HAKOM će izdati nove potvrde kada se utvrdi vlasnik nekretnine ili upravitelj općeg dobra.

2) Za slučajeve iz stavka 1. ovog članka infrastrukturni operator mora dostaviti nove podatke o vlasniku ili upravitelju općeg dobra i isplatiti rezervirana sredstva utvrđenim vlasnicima ili upraviteljima općeg dobra.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

1) Infrastrukturni operator će za potvrde o pravu puta koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, u roku 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti visinu naknada koje je obvezan platiti upraviteljima općeg dobra, odnosno vlasnicima nekretnina. Iznimno, navedeno se ne odnosi na jednokratnu naknadu iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika.

2) Infrastrukturni operator mora HAKOM-u dostaviti dokaze o isplaćenim usklađenim naknadama.

Članak 12.

Infrastrukturni operatori moraju HAKOM-u dostaviti podatke o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi za koju smatraju da imaju pravo puta i to u roku od:

a) jedne godine – za trase kabelske kanalizacije,

b) dvije godine – za svu ostalu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Članak 13.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« br. 31/09 i 89/10).

Klasa: 011-02/11-02/13

Urbroj: 376-10-11-5(JŠ)

Zagreb, 7. prosinca 2011.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.

DODATAK 1

Obrazac potvrde o pravu puta

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

POTVRDA O PRAVU PUTA
Broj …….

1.

Ime, prezime i adresa, odnosno
naziv i sjedište infrastrukturnog
operatora i OIB

2.

Ime, prezime i adresa, odnosno
naziv i sjedište vlasnika ili upravitelja
nekretnine

3.

Podaci o nekretnini (katastarska
čestica, katastarska općina, županija,
vrsta nekretnine)

4.

Površina koju zauzima elektronička
komunikacijska infrastruktura i iznos
naknade

5.

Popis dokumenata temeljem kojih je
izdana potvrda o pravu puta

KLASA:

URBROJ:

                             M.P.

Mjesto i nadnevak:

_________________

Ovjera HAKOM-a:

______________