Zakon o izmjeni Zakona o šumama

NN 25/2012 (28.2.2012.), Zakon o izmjeni Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

638

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU U ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/29
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 27. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.) u članku 62. stavku 2. brojka: »0,0525%« zamjenjuje se brojkom: »0,0265%«.

Članak 2.

Ministar nadležan za poslove šumarstva uskladit će Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 84/10.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/12-01/01
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r