Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

NN 29/2012 (7.3.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

738

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08., 48/2010. i 74/2011. u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj: 141/2011.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 45. sjednici održanoj 28. veljače 2012. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009.) u članku 1. stavak 2. iza riječi »broj 155/08« dodaju se i riječi »i 141/2011«.

U članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL, L 403, 30. 12. 2006.).«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009.), oznaka kategorije »M« zamjenjuje se oznakom kategorije »AM«, a ispred oznake kategorije: »D, D+E« dodaju se oznake kategorija: D1, D1+E«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 2. riječi »broj 155/08« zamjenjuje se riječima »broj 141/2011«.

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. iza riječi »medicinske sestre/medicinskog tehničara« dodaju se riječi »te primalje«.

Članak 5.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ovlašteni ispitivač kandidatu koji je položio ispit za upravljanje vozilom na vozilu bez papučice spojke (ili poluge ručnog mjenjača) za kategorije A1, A2, A, AM, B ili B+E taj podatak upisuje u uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2012-2/2012-1/5

Zagreb, 28. veljače 2012.

Predsjednik
Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.