Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

NN 33/2012 (16.3.2012.), Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UPRAVE

800

Na temelju članka 18. i članka 19. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11), članka 26. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 51/00 i 56/00) i članka 10. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11), ministar uprave donosi

NAPUTAK

ZA DOSLJEDNU PROVEDBU ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Ovim se Naputkom propisuju način uređivanja prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina općim aktima, odnosno statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinice samouprave) te način ostvarivanja prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u postupcima koji se vode pred državnim tijelima prvog stupnja i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

II. NAČIN UREĐIVANJA PRAVA NA RAVNOPRAVNU SLUŽBENU UPORABU JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA STATUTIMA JEDINICA SAMOUPRAVE

1. Općine i gradovi u kojima pripadnici nacionalne manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice i koje su, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, u obvezi svojim statutima izričito propisati i urediti pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina na cijelom svojem području, dužne su svojim statutima detaljno urediti ostvarivanje navedenog prava, odnosno izričito propisati svako pojedino pravo kojeg je ostvarivanje na području tih jedinica zajamčeno Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

2. Jedinice samouprave u kojima je ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine predviđeno međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, dužne su svojim statutima izričito propisati i urediti pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina sukladno odredbama međunarodnog ugovora, odnosno izričito propisati svako pojedino pravo kojeg je ostvarivanje na području tih jedinica zajamčeno međunarodnim ugovorom.

3. Jedinice samouprave u kojima je na njihovom cijelom području ili, iznimno, na dijelu područja, ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine uvedeno statutom jedinice, dužne su svojim statutima izričito propisati opseg ostvarivanja prava, odnosno izričito propisati svako pojedino pravo na koje se odnosi ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine.

4. Jedinice samouprave na području kojih su prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina stečena prema propisima koji su se primjenjivali do stupanja na snagu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj svojim su statutima dužne urediti ostvarivanje tih stečenih prava, ne mijenjajući niti ukidajući pojedina stečena prava.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA RAVNOPRAVNU SLUŽBENU UPORABU JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED DRŽAVNIM TIJELIMA PRVOG STUPNJA I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

5. Tijela državne uprave prvog stupnja, ustrojstvene jedinice središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, sudbena tijela prvog stupnja, državna odvjetništva prvog stupnja, javni bilježnici i pravne osobe koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: državna tijela prvog stupnja i pravne osobe koje imaju javne ovlasti), koji su ovlašteni postupati na području na kojem je, uz hrvatski jezik i latinično pismo, u ravnopravnoj službenoj uporabi jezik i pismo nacionalne manjine, dužni su dosljedno postupati sukladno odredbama članaka 12. – 18. i članka 20. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te sukladno odgovarajućim odredbama statuta jedinica samouprave.

6. Dužnost postupanja sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kojom je propisano da državna tijela prvog stupnja i pravne osobe koje imaju javne ovlasti te koja imaju svoje urede i ispostave u općinama, gradovima i županijama u kojima je u službenoj uporabi pored hrvatskog jezika i latiničkog pisma jezik i pismo nacionalne manjine, dvojezično ili višejezično: 1. izdaju javne isprave i 2. tiskaju obrasce koji se koriste u službene svrhe, imaju i državna tijela te pravne osobe koje imaju javne ovlasti koji imaju svoje urede i ispostave izvan područja jedinica samouprave u kojima je u službenoj uporabi pored hrvatskog jezika i latiničkog pisma jezik i pismo nacionalne manjine, ako su mjesno i/ili stvarno nadležna za postupanje na području jedinica samouprave koje su svojim statutima propisale, odnosno uredile ravnopravnu službenu uporabu manjinskog jezika i pisma.

7. Pravne osobe koje imaju javne ovlasti dužne su, u postupcima u kojima odlučuju o ostvarivanju određenog prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u praksi, primijeniti odgovarajuće odredbe zakona i statuta jedinica samouprave kojima je to određeno pravo uređeno te postupiti sukladno njima. Na primjer, pravna osoba koja upravlja javnom cestom dužna je pri ispisivanju prometnih znakova i drugih pisanih oznaka u prometu postupiti sukladno odredbi članka 10. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kojom je propisano da se u općinama i gradovima u kojima je u ravnopravnoj službenoj uporabi jezik i pismo nacionalne manjine, dvojezično ili višejezično, istom veličinom slova, ispisuju pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu, i sukladno odgovarajućim odredbama statuta jedinice samouprave omogućiti ostvarivanje navedenog prava u praksi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

8. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/10-01/63

Urbroj: 515-02-01-02/1-12-01

Zagreb, 1. ožujka 2012.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.