Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

NN 38/2012 (30.3.2012.), Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

955

Na temelju članka 28. stavka 9. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina i način prikupljanja naknade za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina, koje kao javnu uslugu obavlja Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke naplaćuje se od voditelja bilančne skupine, koji sudjeluju na tržištu plina i određuje se:

– u iznosu od 0,0576 kuna/MWh plina koji je izmjeren na izlazima iz transportnog sustava Republike Hrvatske za svaku bilančnu skupinu i

– u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, kao godišnja naknada za sudjelovanje na tržištu plina u Republici Hrvatskoj.

U iznos naknade iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

III.

U obračun naknade iz točke II. stavka 1. ove Odluke ne ulazi količina plina koja se utiskuje u podzemno skladište plina.

IV.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., mjesečno obračunava naknadu za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke za jediničnu vrijednost količine plina koja iznosi 1.000 Sm3, a matematički se zaokružuje na jediničnu vrijednost. Naknadu za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. obračunava prema podacima za prethodni mjesec koje zaprima od operatora transportnog sustava, za utvrđene preuzete količine plina za svaku bilančnu skupinu u pojedinom mjesecu.

Naknada za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 2. ove Odluke naplaćuje se jednom godišnje, kao jednokratna uplata.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2012. godine.

Klasa: 310-05/12-01/02

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.