Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

NN 39/2012 (4.4.2012.), Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1002

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 18. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug rada Ureda za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika/ica, te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG RADA UREDA

Članak 2.

Ured za Vladu Republike Hrvatske obavlja sljedeće stručne poslove:

– koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost, te promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

– odobrava tijelima državne uprave i pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države planove djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova,

– predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja vezana uz područje ravnopravnosti spolova, s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima, te sudjeluje u njihovoj izradi,

– izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,

– provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova,

– prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova, u odnosu na međunarodne dokumente,

– priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

– surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova,

– promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

– prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova i drugim nadležnim državnim tijelima,

– koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

– izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

Ured obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

III. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 3.

Radom Ureda upravlja ravnatelj/ica Ureda, rukovodeći državni službenik/ica, kojega imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika/ice Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj/ica Ureda je za svoj rad i rad Ureda odgovoran/na Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj/ica ima prava i ovlasti čelnika/ice državne uprave u odnosu na državne službenike/ice zaposlene u Uredu.

Članak 4.

Ravnatelj/ica Ureda ima pomoćnika/icu koji/ja obavlja poslove po nalogu ravnatelja/ice Ureda i za svoj rad odgovara ravnatelju/ici.

IV. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA/ICA

Članak 5.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika/ica s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj/ica Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave, nadležnog za službeničke odnose.

Članak 6.

Okvirni broj državnih službenika/ica potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

V. RADNO VRIJEME

Članak 7.

Ravnatelj/ica Ureda može iznimno, ovisno o potrebama službe, za pojedine službenike/ice odrediti drukčiji raspored tjednog radnog vremena nego što je to propisano Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ravnatelj/ica Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ravnatelj/ica Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova (»Narodne novine«, br. 18/2004, 131/2005, 29/2008 i 58/2009).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/15

Urbroj: 5030109-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA/ICA U UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Red.

broj

Planirani/sistematizirani broj službenika/ica

1.

Ravnatelj/ica Ureda

1

2.

Pomoćnik/ica ravnatelja/ice Ureda

1

3.

Savjetnik/ica

3

4.

Stručni suradnik/ica

3

5.

Administrativni tajnik/ica

1

SVEUKUPNO

9