Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

HRVATSKI SABOR

1224

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Osnivanje i naziv

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba), kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu te uređuju odnosi u svezi s osnivanjem, upravljanjem i poslovanjem Službe.

Članak 2.

(1) Osnivač Službe je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovim Zakonom, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

(3) Služba se upisuje u sudski registar.

Status i sjedište

Članak 3.

(1) Služba iz članka 1. ovoga Zakona posluje pod nazivom: »Poljoprivredna savjetodavna služba«, javna ustanova za poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu i djeluje putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave koje se osnivaju Statutom.

(2) Sjedište Službe je u Zagrebu.

Djelatnost Službe

Članak 4.

(1) Služba obavlja poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu kao javnu službu.

(2) Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gospodarstvu,

2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede i ribarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku i očuvanju vrijednosti seoskog prostora i održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva,

3. sudjelovanje i izrada razvojnih planova za poljoprivredna gospodarstva (investicijski programi, poslovni planovi, programi razvoja seoskog prostora i dr.),

4. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike u skladu s propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske,

5. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora te otoka,

6. sudjelovanje u provedbi IPARD programa i mjera ruralnog razvoja,

7. promicanje znanja u poljoprivredi i ribarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i seoskog prostora te otoka,

8. poticanje i pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu,

9. pružanje usluga savjetovanja korisnicima potpora u ribarstvu glede provedbe mjera strukturne politike, mjera uređenja tržišta i posebnih potpora,

10. provođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja (FADN Sustav),

11. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva i sela te otoka,

12. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja,

13. provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji,

14. organiziranje i praćenje te prikupljanje podataka o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji,

15. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima,

16. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi i ribarstvu,

17. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

18. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu,

19. suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

20. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija i konferencija i izložbi,

21. obavljanje i drugih poslova po ovlaštenju institucija nadležnih za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi i ribarstvu,

22. obavljanje i drugih poslova u okviru poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u skladu s posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Službe.

(3) Poslove i zadatke iz stavka 2. točke 13. i 17. ovoga članka Služba obavlja kao javnu ovlast.

Tijela Službe

Članak 5.

Tijela Službe su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće

Članak 6.

(1) Službom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar), od kojih su predsjednik i jedan član predstavnici Ministarstva, a dva člana predstavnici stručnih organizacija iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici sukladno propisima o radu.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na prijedlog ministra.

Nadležnosti Upravnog vijeća

Članak 7.

(1) Upravno vijeće:

– donosi Statut i opće akte Službe,

– utvrđuje poslovnu politiku Službe,

– donosi godišnji program rada i financijski plan Službe te nadzire njihovo izvršavanje,

– donosi smjernice o ustroju Službe,

– imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Službe,

– donosi odluke iz djelokruga rada Službe,

– donosi Poslovnik o radu,

– donosi odluke o kupnji i prodaji nekretnina i o zaduživanju Službe,

– donosi druge odluke značajne za rad Službe,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Službe.

(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun.

(3) Završni račun i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Članak 8.

(1) Službu vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Službe, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Službe, zastupa Službu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Službe u pravnom prometu.

(3) Služba ima i zamjenika ravnatelja.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati visoku stručnu spremu agronomske struke i najmanje pet godina rada u struci.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(7) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Upravno vijeće može razriješiti i prije isteka mandata pod uvjetima propisanim Zakonom o ustanovama.

(8) Zamjenik ravnatelja Službe zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Službe.

(9) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Službe.

Stručno vijeće

Članak 9.

(1) Služba može imati Stručno vijeće.

(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Službe te daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja djelatnosti Službe.

(4) Imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom Službe.

Stručna i savjetodavna tijela

Članak 10.

Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti utvrđuju Statutom.

Statut Službe

Članak 11.

(1) Statutom Službe pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja, kriteriji rada i rad stručnih službi te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Službe.

(2) Statut Službe donosi Upravno vijeće.

(3) Ministarstvo daje suglasnost na Statut Službe.

Sredstva za rad Službe

Članak 12.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Službe osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu.

(2) Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna Republike Hrvatske, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i Statutom Službe.

(3) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način, sukladno zakonu i općim aktima Službe.

(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Službe osiguravaju se na temelju programa rada i financijskog plana Službe.

(5) Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća, sukladno propisima za proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Službe

Članak 13.

Služba ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Službe.

Odgovornosti Službe

Članak 14.

(1) Služba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Službe.

Nadzor

Članak 15.

Nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja Ministarstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će privremenog ravnatelja Službe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Službe u sudski registar i organizirati početak rada Službe.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Službe traje do imenovanja ravnatelja Službe.

Članak 17.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Službe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće donijet će Statut i druge opće akte Službe u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 18.

(1) Služba preuzima poslove, službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, pokretnine, prava i obveze i financijska sredstva Hrvatske poljoprivredne komore, koji se odnose na poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost koju obavlja Stručna služba Komore – Javna poljoprivredna savjetodavna služba.

(2) Nekretnine iz stavka 1. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, broj 127/10.) bile u vlasništvu ili posjedu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu-savjetodavnu službu i nekretnine koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u posjedu Hrvatske poljoprivredne komore, a koristi ih Stručna služba Komore – Javna poljoprivredna savjetodavna služba, za obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti. Prenošenje vlasništva nekretnina s njihovim pobližim određenjem uredit će se odgovarajućim aktom sklopljenim između Službe i Hrvatske poljoprivredne komore, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i u skladu sa zakonom.

(3) Preuzimanje poslova, službenika i namještenika zatečenih na preuzetim poslovima, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska poljoprivredna komora i Služba pobliže će urediti sporazumom, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

Članak 19.

(1) Nakon donošenja akata iz članka 17. ovoga Zakona i upisa Službe u sudski registar, Služba će preuzetim službenicima i namještenicima ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno propisima o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno propisima o radu.

(2) Do sklapanja novih ugovora, preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu ravnatelja Službe.

(3) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09. i 127/10.) u članku 18. stavku 3. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: Komora)« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba)«, a u članku 19. stavku 2. točki 3. riječ: »Komora« zamjenjuje se riječju: »Služba«,

– u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10. i 124/11.) u članku 10. stavku 3. i 4. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«,

– u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10., 127/10. i 55/11.) u članku 84. stavku 2. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«,

– u Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) u članku 37. stavku 2. i članku 38. stavku 2. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/12-01/02

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.