Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

NN 52/2012 (9.5.2012.), Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1280

Na temelju članka 145. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane i ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način izvođenja povremenih pojedinačnih operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja helikoptera s mjesta koja nisu pripremljena za slijetanje i uzlijetanje helikoptera.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na operacije slijetanja i uzlijetanja helikoptera na i s izdignute površine.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na operacije slijetanja i uzlijetanja helikoptera:

a) koji slijeću u slučaju nužde;

b) koji pružaju hitnu medicinsku pomoć;

c) koji sudjeluju u operacijama potrage i spašavanja;

d) koji sudjeluju u gašenju požara; i

e) kod letova za posebno djelovanje.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na operacije izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih helikoptera.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Izdignuta površina (Elevated surface): površina predviđena za slijetanje ili uzlijetanje helikoptera smještena na zgradi ili konstrukciji izdignutoj iznad površine zemlje;

2. Kontrolirana zona (Control zone): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do određene gornje granice;

3. Naseljeno područje (Congested area): grad, mjesto, naselje, odnosno bilo koje područje koje se koristi za stanovanje, javne ili rekreacijske potrebe;

4. Posjednik (Holder): osoba koja u skladu s propisom koji regulira vlasničko pravo ima faktičnu vlast glede prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera;

5. Površina dodira i uzleta (Touch-down and lift-off area): površina koju helikopter dotakne kod slijetanja ili s koje uzlijeće;

6. Prirodno mjesto za slijetanje helikoptera (Natural helicopter landing site): mjesto koje nije pripremljeno za slijetanje i uzlijetanje helikoptera;

7. Sigurni prostor (Safe area): određeno područje oko FATO-a koje je bez prepreka, osim onih koje su potrebne za navigaciju, i koje služe kako bi se smanjio rizik od oštećenja helikoptera ukoliko se nekontrolirano odvoji od FATO-a.

(2) U ovom Pravilniku upotrebljavaju se sljedeće kratice:

A: promjer rotora helikoptera.

AFM (Aircraft Flight Manual): Letački priručnik zrakoplova;

B: raspon između kotača, skija ili plovaka helikoptera;

CDP (Critical Decision Point): kritična točka odluke;

CTR (Control zone): kontrolirana zona;

D: najveća dimenzija helikoptera;

FATO (Final Aproach and Take Off Area): područje za obavljanje završnog prilaza i uzlijetanja;

ft (feet): stopa;

NHLS (Natural helicopter landing site): prirodno mjesto za slijetanje helikoptera;

TLOF (Touch-down and lift-off area): površina dodira i uzleta;

SA (Safe area): sigurni prostor;

VFR (Visual flight rules): pravila vizualnog letenja;

Vy (Best rate of climb speed): brzina najboljeg penjanja.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a smije se izvoditi samo ako prirodna mjesta za slijetanje helikoptera udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako se uzlijetanje i slijetanje obavlja s NHLS-a, koja se nalaze unutar kontroliranih zona (CTR), prije uzlijetanja je potrebno pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.

(3) Operatori helikoptera koji obavljaju komercijalne operacije moraju u svom Operativnom priručniku propisati procedure za odabir NHLS-a u skladu s ograničenjima za klasu performansi helikoptera ustanovljenim prema posebnim propisima.

(4) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a ne smije se obavljati u linijskom zračnom prijevozu.

(5) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a ne smije se obavljati unutar naseljenih područja i na udaljenosti manjoj od
150 m (500 ft) od naseljenog područja.

Odobrenje

Članak 4.

(1) Za obavljanje operacija slijetanja i uzlijetanja helikoptera s NHLS-a operator helikoptera mora ishoditi odobrenje. Odobrenje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) na zahtjev operatora helikoptera.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Agencije.

(3) U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka poimenično se navode piloti koji smiju obavljati slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a.

(4) U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka navode se dodatni uvjeti i ograničenja koja trebaju osigurati sigurno izvođenje operacija.

(5) Odobrenje za slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS-a, ovisno o vrsti operacija koje operator namjerava izvoditi, može se izdati na razdoblje do godinu dana.

(6) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ili povući izdano odobrenje, ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti.

Iskustvo pilota

Članak 5.

Polijetanje i slijetanje s NHLS-a smije obavljati pilot helikoptera koji ima valjanu dozvolu pilota helikoptera s upisanim tipom i ovlaštenjima i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopteru.

Suglasnost posjednika

Članak 6.

(1) Operator helikoptera mora, neovisno o dobivenom odobrenju Agencije, prije korištenja NHLS-a ishoditi suglasnost posjednika.

(2) Posjednik je odgovoran za poštivanje primjenjivih propisa i/ili uvjeta koje su postavila tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi zemljište (npr. parkovi prirode, nacionalni parkovi, zaštićena područja i sl.).

Obavijest o korištenju terena

Članak 7.

Prije početka izvođenja operacija operator helikoptera mora o korištenju NHLS-a pravodobno obavijestiti Operativno-komunikacijski centar nadležne Policijske uprave.

Prirodno mjesto za slijetanje helikoptera

Članak 8.

(1) Operator helikoptera ne smije koristiti NHLS koje ne ispunjava sljedeće uvjete:

a) NHLS mora imati površinu koja je jednaka ili veća od površine pravokutnika koji se dobije kao rezultat umnoška 1,5DxD, gdje D označava najveće dimenzije helikoptera;

b) TLOF mora imati nosivost koja odgovara ukupnoj težini helikoptera koji se koristi;

c) TLOF mora biti veća od površine kvadrata koji se dobije kao rezultat umnoška 2Bx2B, gdje B označava raspon podvozja (kotača, skija ili plovaka);

d) NHLS mora imati oko sebe sigurni prostor (SA) čija širina ne smije biti manja od 10 metara;

e) NHLS mora biti bez ikakvih prepreka, a sigurni prostor (SA) bez prepreka viših od 1 metar;

f) površina unutar sigurnog prostora (SA) mora biti pogodna za prisilno slijetanje;

g) predmeti koji bi se mogli pokrenuti s NHLS-a ne smiju ugroziti sigurno slijetanje i uzlijetanje helikoptera.

(2) Slijetanje i uzlijetanje s NHLS-a smije se izvoditi isključivo danju prema pravilima vizualnog letenja (VFR).

Pregled terena

Članak 9.

(1) Prije slijetanja na NHLS zapovjednik helikoptera mora, nadlijetanjem helikopterom, ustanoviti:

a) smjer vjetra,

b) mogućnost održavanja ravnine prilaza i odlaska,

c) pogodnost NHLS-a,

d) pogodnost NHLS-a i sigurnog prostora za prisilno slijetanje i

e) mogućnost nadvisivanja prepreka.

(2) Zapovjednik helikoptera ne smije koristiti NHLS ako se uz to mjesto nalaze ljudi, životinje, vozila, instalacije i sl. na udaljenosti manjoj od 3A, gdje je A promjer rotora helikoptera.

Prilaz i odlazak

Članak 10.

(1) Prilaz i odlazak moraju se izvoditi unutar sektora koji se nastavljaju na pravac slijetanja i uzlijetanja ili približno tom pravcu. Najmanja širina sektora mora biti 3A, gdje je A promjer rotora helikoptera. Sektori se nastavljaju na sigurni prostor i pružaju se do točke vertikalne projekcije na zemljinoj površini i sjecišta ravnine prilaza/odlaska s ravninom najmanje visine leta za područje gdje se obavljaju operacije.

(2) Sektori moraju biti slobodni od prepreka na cijeloj širini i vertikalno najmanje 10 m (35 ft) iznad površine prilaza/odlaska.

(3) Prilaz i odlazak moraju se izvoditi tako da se u bilo kojem trenutku može sigurno izvesti prisilno slijetanje na odgovarajuću površinu, osim kod višemotornog helikoptera s jednim neučinkovitim motorom, kada helikopter može sigurno nadvisivati prepreke unutar sektora na rastojanju većem od 10 m (35 ft).

(4) Površina za prisilno slijetanje mora omogućavati, svojom veličinom i karakteristikama, da se u slučaju autorotacije slijetanje može obaviti bez rizika od povređivanja osoba ili oštećenja imovine, kao i bez rizika od značajnijeg oštećenja helikoptera.

(5) Prisilno slijetanje mora biti moguće izvesti, na odgovarajuću površinu u smjeru uzlijetanja s helikopterom koji, u skladu s letačkim priručnikom (AFM):

a) nije sposoban penjati se s jednim neučinkovitim motorom, prije dostizanja 200 ft iznad površine, pri brzini najboljeg penjanja (Vy); i

b) može se penjati s jednim neučinkovitim motorom, prije dostizanja kritične točke odluke (CDP) nakon čega, u slučaju otkaza jednog motora, mora nastaviti uzlijetanje.

Osiguravanje primjene propisa

Članak 11.

(1) Agencija vrši nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika u skladu s ovlastima propisanim Zakonom o zračnom prometu.

(2) Postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu.

Stupanje na snagu

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o letenju zrakoplova (»Narodne novine«, broj 109/09) koje se odnose na izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera, a koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/8

Urbroj: 530-09-12-8

Zagreb, 23. travnja 2012.

Ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.