Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

NN 55/2012 (16.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1366

Na temelju članka 58. stavka 6. i članka 195. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (»Narodne novine« br. 90/10 i 111/10) članak 9. mijenja se i glasi:

»Obujam zgrade u projektima i snimkama zgrada obračunava se u skladu s posebnim propisom kojim je određen način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

Članak 9a. briše se.

Članak 3.

Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se u postupcima započetim do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, osim ako to investitor ili vlasnik građevine zatraži.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-04/5

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 10. svibnja 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.