Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

NN 61/2012 (1.6.2012.), Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR

1489

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/07) Rektorski zbor donosi

IZMJENE I DOPUNA POPISA

AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZINA
STUDIJA

BROJ
ECTS

TRAJANJE

AKADEMSKI NAZIV/
AKADEMSKI STUPANJ

KRATICA

1. PRIRODNE ZNANOSTI

1.01. Matematika

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI – ODJEL ZA MATEMATIKU

DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike

univ. mag. math.

1.02. Fizika

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI – ODJEL ZA FIZIKU

INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjerstva i fizike materijala

mag. phys. et matech.

1.05. Biologija

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STUDIJE MORA

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvopristupnica (bacalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora

univ. bacc. biol. et oecol. mar.

1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti

SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

ISTRAŽIVANJE U EDUKACIJI U PODRUČJU PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti; doktor/doktorica znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti

dr. sc.

SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STUDIJE MORA

PRIMJENJENE ZNANOSTI O MORU

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti

dr. sc.

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.03. Elektrotehnika

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica naprednih komunikacijskih tehnologija

univ. spec. el.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ŽELJEZNIČKI ELEKTROTEHNIČKI SUSTAVI

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica željezničkih elektrotehničkih sustava

univ. spec. el.

2.04. Geodezija

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike

univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

2.09. Računarstvo

SVEUČILIŠTE U RIJECI – TEHNIČKI FAKULTET

RAČUNARSTVO

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva

mag. ing. comp.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET ELEKTROTEHINIKE I RAČUNARSTVA

INFORMACIJSKA SIGURNOST

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica informacijske sigurnosti

univ. spec. secur. inf.

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

PROCESNO RAČUNARSTVO

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica procesnog računarstva

univ. spec. comp.

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

SVEUČILIŠTE U RIJECI – TEHNIČKI FAKULTET

Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti i interdisciplinarnih tehničkih znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja tehničkih znanosti – polje: strojarstvo ili brodogradnja ili temeljne tehničke znanosti ili interdisciplinarne tehničke znanosti

dr. sc.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.01. Temeljne medicinske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

diplomski studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med. techn.

3.02. Kliničke medicinske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

ORTOPEDIJA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra ortopedije

univ. mag. med.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI; GASTRO-ENTEROLOGIJA I HEPATOLOGIJA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra ultrazvuka u gastroenterologiji s hepatologijom

univ. mag. med.

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – MEDICINSKI FAKULTET

ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI: Smjer Kardiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra ultrazvuka u kardiologiji

univ. mag. med.

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

SVEUČILIŠTE U RIJECI – MEDICINSKI FAKULTET

FIZIOTERAPIJA

diplomski studij

120

2

magistar/magistra fizioterapije

mag. physioth.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – MEDICINSKI FAKULTET

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica promocije zdravlja i prevencije ovisnosti

univ. spec. sanit. publ.

3.04. Veterinarska medicina

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA ANIMALNIH NAMIRNICA

poslijediplomski specijalistički studij

140

2

sveučilišni/a magistar/magistra higijene i tehnologije namirnica

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

KIRURGIJA, ORTOPEDIJA I OFTALMOLOGIJA S ANESTEZIOLOGIJOM

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra kirurgije

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

MIKROBIOLOGIJA I EPIZOOTIOLOGIJA

poslijediplomski specijalistički studij

139

2

sveučilišni/a magistar/magistra mikrobiologije i epizootiologije

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

PATOLOGIJA I UZGOJ DOMAĆIH MESOŽDERA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra domaćih karnivora

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

PROIZVODNJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA SVINJA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra hiologije

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

SANITACIJA

poslijediplomski specijalistički studij

139

2

sveučilišni/a magistar/magistra sanitacije

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH SISAVACA

poslijediplomski specijalistički studij

124

2

sveučilišni/a magistar/magistra teriogenologije

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

UNUTARNJE BOLESTI

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra unutarnjih bolesti

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

UZGOJ I PATOLOGIJA DIVLJAČI

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra uzgoja divljači

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

UZGOJ I PATOLOGIJA EGZOTIČNIH KUĆNIH LJUBIMACA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra egzotičnih ljubimaca

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

UZGOJ I PATOLOGIJA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA

poslijediplomski specijalistički studij

122

2

sveučilišni/a magistar/magistra laboratorijskih životinja

univ. mag. med. vet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKA PATOLOGIJA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra veterinarske patologije

univ. mag. med. vet.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.01. Poljoprivreda

SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STUDIJE MORA

MORSKO RIBARSTVO

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka morskog ribarstva

univ. bacc. ing. agr.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AGRONOMSKI FAKULTET

AGROEKOLOGIJA

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekologije

mag. ing. agr.

4.05. Prehrambena tehnologija

SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

NUTRICIONIZAM

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) nutricionizma

univ. bacc. nutr.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS

preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

PODUZETNIŠTVO

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

POSLOVNA EKONOMIJA;
smjerovi: Financije,
Računovodstvo i revizija, Marketing, Menadžment,

Menadžerska informatika, Trgovina, Turizam, Analiza i poslovno planiranje

preddiplomski sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

ANALIZA KONKURENTNOSTI

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica upravljanja izvozom analize konkurentnosti

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET

EKONOMIJA ENERGETSKOG SEKTORA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica ekonomije energetskog sektora

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica ekonomike Europske unije

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

KONTROLING

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica kontrolinga

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

MEĐUNARODNO POSLOVANJE PODUZEĆA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica međunarodnog poslovanja poduzeća

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA S EUROPSKOM UNIJOM

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica pravnog i gospodarskog okvira poslovanja s Europskom unijom

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica strateškog poduzetništva

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

UPRAVLJANJE IZVOZOM

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica upravljanja izvozom

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET

UPRAVLJANJE POSLOVNIM USPJEHOM

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica za upravljanje poslovnim uspjehom

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

ZDRAVSTVENI TURIZAM

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica zdravstvenog turizma

univ. spec. oec.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja ekonomije

dr. sc.

5.02. Pravo

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET

FINANCIJSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica financijskog prava trgovačkih društava

univ. spec. iur.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja prava

dr. sc.

5.03. Politologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

IDENTITET EUROPE

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica iz političke teorije

univ. spec. pol.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

LOKALNA DEMOKRACIJA I RAZVOJ

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica iz lokalne demokracije i razvoja

univ. spec. pol.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

REGIONALNE KOMPARATIVNE STUDIJE SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica komparativne politike

univ. spec. pol.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

SIGURNOSNA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica za nacionalnu sigurnost

univ. spec. pol.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

VANJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica vanjske politike Europske unije

univ. spec. pol.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

VANJSKA POLITIKA I DIPLOMACIJA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju

univ. spec. pol.

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN

INFORMATIKA U OBRAZOVANJU

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

ODNOSI S JAVNOŠĆU

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica iz odnosa s javnošću

univ. spec. rel. publ.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – ODJEL ZA INFORMATIKU

Poslijediplomski sveučilišni studij INFORMATIKA

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja informacijske i komunikacijske znanosti

dr. sc.

5.07. Pedagogija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – UČITELJSKI FAKULTET i WESTFALISCHE-UNIVERSITAT MUNSTER

MENADŽMENT I SAVJETOVANJE ZA EUROPSKO OBRAZOVANJE

diplomski sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra europskog obrazovanja

mag. educ. eur.

5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

REHABILITACIJA

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) edukacijske rehabilitacije

univ. bacc. rehab. educ.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) socijalne pedagogije

univ. bacc. paed. soc.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

mag. rehab. educ.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra socijalne pedagogije

mag. paed. soc.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

RANA INTERVENCIJA U EDUKACIJSKOJ REHABILITACIJI

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

univ. spec. rehab. educ.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

PREVENCIJSKA ZNANOST I STUDIJ INVALIDITETA

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana poremećaji u ponašanju; doktor/doktorica znanosti iz polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija

dr. sc.

5.09. Logopedija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

LOGOPEDIJA

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) logopedije

univ. bacc. logoped.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

LOGOPEDIJA

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra logopedije

mag. logoped.

5.10. Kineziologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

PRIMJENJENA KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica primijenjene kineziologije u edukaciji

univ. spec. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

PRIMJENJENA KINEZIOLOGIJA U REKREACIJI

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica primijenjene kineziologije u rekreaciji

univ. spec. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

PRIMJENJENA KINEZIOLOGIJA U SPORTU

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica primijenjene kineziologije u sportu

univ. spec. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

KINEZIOLOGIJA

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica iz polja kineziologije

dr. sc.

5.12. Socijalne djelatnosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PRAVNI FAKULTET

OBITELJSKA MEDIJACIJA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica obiteljske medijacije

univ. spec. mediat.

5.13. Sigurnost i obrambene znanosti

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET

KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica kriminalističkog istraživanja

univ. spec. crim.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

6.01. Filozofija

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – FILOZOFSKI FAKULTET

sveučilišni studij FILOZOFIJA (dvopredmetni)

preddiplomski studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) filozofije

univ. bacc. phil.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – FILOZOFSKI FAKULTET

sveučilišni studij FILOZOFIJA (dvopredmetni); smjer: nastavnički

diplomski studij

120

2

magistar/magistra edukacije filozofije

mag. educ. phil.

6.02. Teologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PROTESTANTSKA TEOLOGIJA

preddiplomski studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica teologije

univ. bacc. theol.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – KATOLIČKO BOGOSLOVNI FAKULTET

PASTORALNA TEOLOGIJA,
Smjerovi: Pastoral obitelji, Pastoral kriznih situacija, Pastoral župne zajednice

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica pastorala obitelji; sveučilišni/a specijalist/

specijalistica pastorala kriznih situacija; sveučilišni/a specijalist/

specijalistica pastorala župne zajednice

univ. spec. theol.

6.03 Filologija

SVEUČILIŠTE U RIJECI – FILOZOFSKI FAKULTET

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. ital.

6.04. Povijest

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

POVIJEST (jednopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) povijesti

univ. bacc. hist.

6.05. Povijest umjetnosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

POVIJEST UMJETNOSTI, smjerovi: istraživački (jednopredmetni i dvopremetni); nastavnički (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra povijesti umjetnosti; magistar/magistra edukacije povijesti umjetnosti

mag. hist. art; mag. educ. hist. art.

6.10 Intedisciplinarne humanističke znanosti

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FILOZOFSKI FAKULTET

HUMANISTIČKE ZNANOSTI, moduli: Filozofija, Povijest, Povijest umjetnosti, Opće jezikoslovlje (lingvistika), Književnost i kultura, Mediteranski interdisciplinarni kulturološki doktorski studij

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja Interdisciplinarne humanističke znanosti

dr. sc.

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

INŽENJERSTVO NA ENGLESKOM JEZIKU

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjerstva

univ. bacc. ing.

SVEUČILIŠTE U ZADRU

KULTURA I TURIZAM

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica kulture i turizma

univ. bacc. turism. cult.

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – PRAVNI FAKULTET OSIJEK

LJUDSKA PRAVA

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica ljudskih prava

univ. spec. iur.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRAVA DJECE

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica prava djece

univ. spec. iur.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

REGULIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica regulacije tržišta elektroničkih komunikacija

univ. spec. elect. comm.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UPRAVLJANJE GRADOM

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica upravljanja gradom

univ. spec. admin. urb.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UPRAVLJANJE KRIZAMA

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica upravljanja krizama

univ. spec. admin. chris.

8.05. Obrazovne znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – UČITELJSKI FAKULTET

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

univ. bacc. paed.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

univ. bacc. paed.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – UČITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

univ. bacc. paed.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – UČITELJSKI FAKULTET

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja

mag. paed.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

mag. paed.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – UČITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

mag. paed.

BRIŠE SE IZ POPISA (nepostojeći studij):

4.01. Poljoprivreda (Agronomija)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AGRONOMSKI FAKULTET

AGROEKONOMIKA

diplomski sveučilišni studij

120

2

sveučilišni/a prvopristupnik/ prvopristupnica (bacalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekonomike

mag. ing. agr.

Klasa: 602-04/11-01/37

Urbroj: R Z/12-34

Zadar, 9. svibnja 2012.

Predsjednik
Rektorskog zbora Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ante Uglešić, v. r.