Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

NN 65/2012 (13.6.2012.), Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1539

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 130/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te način vođenja i sadržaj Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva.

Članak 2.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe propisan je na OBRASCU 1.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta/djece propisan je na OBRASCU 2.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece propisan je na OBRASCU 3.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe/punoljetne osobe i djeteta/djece s upitnikom propisan je na OBRASCU 4.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece s upitnikom propisan je na OBRASCU 5.

Obrasci iz stavka 1.,2.,3.,4. i 5. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva popunjavaju i svojim potpisom potvrđuju točnost upisanih podataka na obrascima iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi Evidenciju:

1. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo prirođenjem,

2. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo po međunarodnom ugovoru,

3. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom,

4. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje odricanjem,

5. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje po međunarodnom ugovoru.

Evidencije iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime, prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja, prebivalište/boravište, dosadašnje (strano) državljanstvo, datum i broj akta o primitku u hrvatsko državljanstvo, datum izvršene dostave akta, osobne podatke maloljetnog djeteta koje primitkom stječe hrvatsko državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime, prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja, prebivalište/boravište, datum i broj akta o prestanku hrvatskog državljanstva, datum izvršene dostave akta, novo državljanstvo, osobne podatke maloljetnog djeteta kojem prestaje hrvatsko državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Akti na temelju kojih je proveden postupak stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem te izvršen upis u knjizi državljana i akti na temelju kojih je proveden postupak prestanka hrvatskog državljanstva (izjave, zapisnici, rješenja i drugo) smatraju se aktima trajne vrijednosti.

Za akte iz stavka 1. ovoga članka vodi se poseban upisnik predmeta i čuvaju se u arhivu na način da se sačuvaju od zlouporabe, uništenja i oštećenja. Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema brojevima akata.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 20. Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-30439-2012.

Zagreb, 5. lipnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

OBRAZAC 1

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:


Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuću osnovu:

A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj

B) temeljem rođenja u Republici Hrvatskoj

C) temeljem braka s hrvatskim državljaninom

D) temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili braka s hrvatskim iseljenikom

E) temeljem prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva

F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva otpustom)

G) temeljem pripadnosti hrvatskom narodu

UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG
DRŽAVLJANSTVA

1.

Ime


2.

Prezime


3.

Rođeno prezime


4.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke te državljanstvo i nacionalnost roditelja


5.

Spol


6.

Dan, mjesec i godina rođenja


7.

Mjesto i država rođenja


8.

Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu te poznavanje stranih jezika i kojih


9.

Nacionalnost


10.

Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima)


11.

Prijašnje državljanstvo


12.

Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja


13.

Zanimanje, naziv i sjedište tvrtke u kojoj radi


14.

Ima li registrirano trgovačko društvo ili obrt u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, točan naziv i adresa sjedišta


15.

Mjesto i točna adresa sadašnjeg boravka (država, mjesto, ulica i broj), te broj telefona/ mobitela podnositelja zahtjeva


16.

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)

(osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem prebivalištu u Republici Hrvatskoj)


17.

Ima li odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i datumu stjecanja stalnog boravka)


18.

Bračno stanje (neoženjen – neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac – udovica)

Datum i mjesto sklapanja braka


19.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja i državljanstvo bračnog/izvanbračnog druga


20.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja djece te državljanstvo (upisuju se podaci o bračnoj, izvanbračnoj i posvojenoj djeci)


21.

Da li je netko od srodnika zaposlen u državnim tijelima Republike Hrvatske ili u inozemstvu (ako jest – navesti naziv tijela i funkciju)


22.

Da li je služio vojsku, koju, kada i gdje (čin)

Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od 1991. do 1995. godine, u kojim postrojbama i opis zadaća koje je obavljao


23.

Je li, kada i zbog čega osuđivan kazneno ili prekršajno u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu


24.

Navesti podatke o bližim srodnicima koji su hrvatski državljani


Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________

Ovjerava ovlaštena osoba             Potpis podnositelja zahtjeva

 ____________________                 ______________________

         (potpis i pečat)

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• Životopis – za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima,

– za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bračne drugove navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje odgovarajućih dokaza,

– za osobe koje zahtjev podnose po pravnoj osnovi članka 8. Zakona i iseljenike – detaljno se očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja,

– za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike detaljnije opisati način promicanja interesa RH u inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje odgovarajućih dokaza

• Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• Izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika

• Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihovi bračni drugovi)

• Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja

• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomoćnik).


OBRAZAC 2

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:


Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuću osnovu:

A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj

B) temeljem rođenja u Republici Hrvatskoj

C) temeljem braka s hrvatskim državljaninom

D) temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili braka sa hrvatskim iseljenikom

E) temeljem prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva

F) temeljem državljanstva roditelja koji su prirođenjem stekli hrvatsko državljanstvo (samo za maloljetne osobe koje zahtjev temelje na odredbi članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu)

G) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva otpustom)

H) temeljem pripadnosti hrvatskom narodu

UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1.

Ime


2.

Prezime


3.

Rođeno prezime


4.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke te državljanstvo i nacionalnost roditelja


5.

Spol


6.

Dan, mjesec i godina rođenja


7.

Mjesto i država rođenja


8.

Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu te poznavanje stranih jezika i kojih


9.

Nacionalnost


10.

Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima)


11.

Prijašnje državljanstvo


12.

Vrste putnih isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja i rokovi važenja


13.

Zanimanje, naziv i sjedište tvrtke u kojoj radi


14.

Ima li registrirano trgovačko društvo ili obrt u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, točan naziv i adresa sjedišta


15.

Mjesto i točna adresa sadašnjeg boravka (država, mjesto, ulica i broj), te broj telefona/ mobitela podnositelja zahtjeva


16.

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)

(osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem prebivalištu u Republici Hrvatskoj)


17.

Ima li odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i datumu stjecanja stalnog boravka)


18.

Bračno stanje (neoženjen – neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac – udovica)

Ukoliko je osoba u braku upisuje se datum i mjesto sklapanja braka


19.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja bračnog/izvanbračnog druga, te državljanstvo


20.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja djece te državljanstvo (upisuju se podaci o bračnoj, izvanbračnoj i posvojenoj djeci)


21.

Da li je netko od srodnika zaposlen u državnim tijelima Republike Hrvatske ili u inozemstvu (ako jest – navesti naziv tijela i funkciju)


22.

Da li je služio vojsku, koju, kada i gdje (čin)

Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od 1991. do 1995. godine, u kojim postrojbama i opis zadaća koje je obavljao


23.

Je li, kada i zbog čega osuđivan kazneno ili prekršajno u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu


24.

Navesti podatke o bližim srodnicima koji su hrvatski državljani


Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

Osim za sebe podnosim zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva svoje maloljetne djece po pravnoj osnovi članka _______________ Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 i 130/11)


Ime i prezime

(rođeno prezime)

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

1.
2.
3.
4.
5.
U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno:

1.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke, državljanstvo roditelja te spol i nacionalnost djeteta

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Naziv i mjesto vrtića ili škole koju pohađa

1.

2.

3.

4.

5.

3.

Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima, navesti i prijašnje državljanstvo djeteta)

1.

2.

3.

4.

5.

4.

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta djeteta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)

osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem prebivalištu djeteta u Republici Hrvatskoj

1.

2.

3.

4.

5.

5.

Ima li dijete odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i datumu stjecanja stalnog boravka)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Navesti podatke o bližim srodnicima djeteta koji su hrvatski državljani

1.

2.

3.

4.

5.

Pristajem da se svi osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________

Ovjerava ovlaštena osoba                 Potpis podnositelja zahtjeva

____________________                      ______________________

(potpis i pečat)


Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života

__________________________________________________

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• Životopis – za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima,

– za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bračne drugove navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje odgovarajućih dokaza,

– za osobe koje zahtjev podnose po pravnoj osnovi članka 8. Zakona i iseljenike – detaljno se očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja,

– za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike detaljnije opisati način promicanja interesa RH u inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje odgovarajućih dokaza

• Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• Izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika

• Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihovi bračni drugovi)

• Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja

• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomoćnik)

• Kod zahtjeva za maloljetno dijete potrebno je priložiti detaljniju pisanu izjavu podnositelja zahtjeva u kojem će biti navedene okolnosti života djeteta (primjerice živi li s roditeljima u zajedničkom kućanstvu, pohađa li vrtić ili školu, izvanškolske aktivnosti i sl.), dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku).

OBRAZAC 3

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:


Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA MALOLJETNOG DJETETA/DJECE

Pravna osnova podnošenja zahtjeva: ________________________

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

IME I PREZIME


Djevojačko prezime


Datum i mjesto rođenja


Državljanstvo


Adresa u inozemstvu

(država, mjesto, ulica i broj)


Adresa u Republici Hrvatskoj

(mjesto, ulica i broj), broj telefona


UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA MALOLJETNOG DJETETA/DJECE


Ime i prezime

(rođeno prezime)

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

1.
2.
3.
4.
5.
U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno:

1.

Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke, državljanstvo roditelja te spol i nacionalnost djeteta

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Naziv i mjesto vrtića ili škole koju pohađa

1.

2.

3.

4.

5.

3.

Državljanstvo i mjesto upisa u

knjigu državljana (ako je dijete dvostruki ili višestruki državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima), navesti i prijašnje državljanstvo djeteta

1.

2.

3.

4.

5.

4.

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta djeteta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)

osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem prebivalištu djeteta u Republici Hrvatskoj

1.

2.

3.

4.

5.

5.

Ima li dijete odobren stalni boravak u drugoj državi (ime države i datum odobrenja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Navesti podatke o bližim srodnicima djeteta koji su hrvatski državljani

1.

2.

3.

4.

5.

Pristajem da se svi osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________

Ovjerava ovlaštena osoba              Potpis podnositelja zahtjeva

____________________                  ______________________

        (potpis i pečat)


Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života

__________________________________________________

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• Detaljniju pisanu izjavu podnositelja zahtjeva u kojem će biti navedeno, primjerice živi li dijete u zajedničkom kućanstvu s roditeljima, tko ga uzdržava, izvanškolske aktivnosti i sl.

• Dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• Izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku)

• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomoćnik).

OBRAZAC 4

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:


Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
PODNOSITELJ ZAHTJEVA

IME I PREZIME


OIB


Djevojačko prezime


Datum rođenja


Adresa u inozemstvu


Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi


ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

A) OTPUST

B) ODRICANJE

C) MEĐUNARODNI UGOVOR

Osim za sebe podnosim zahtjev za OTPUST/ODRICANJE državljanstva Republike Hrvatske i za svoju malodobnu djecu: (zaokružiti)


IME I PREZIME, OIB

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

1.
2.
3.
4.
5.
O B R A Z L O Ž E N J E

podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva


Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu i pripadajućem upitniku mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

_________________

(vlastoručni potpis)

Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života

__________________________________________________

Potvrđivanje identiteta
podnositelja zahtjeva

Pečat tijela

Potpis ovlaštene osobe: _________________

UPITNIK
ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1.

IME


2.

PREZIME


3.

ROĐENO PREZIME


4.

Ime i prezime oca


Ime i prezime majke


Djevojačko prezime majke


5.

Spol

M/Ž

6.

Dan, mjesec i godina rođenja


7.

Mjesto i država rođenja


8.

Zanimanje


9.

Državljanstvo


Mjesto upisa u knjigu državljana


10.

Mjesto i adresa sadašnjeg boravka u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)


11.

Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)


12.

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)


Podaci o putovnici stranke

Broj


Datum i mjesto izdavanja


Datum važenja


13.

Prije odlaska u inozemstvo posljednji radni odnos bio je u poduzeću


14.

Vojni rok služio sam

Od: Do:

Vodim se u vojnoj evidenciji

(odnosi se na područje Republike Hrvatske)


15.

Bračno stanje


U braku sam s

(ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja)


16.

PODACI O DJECI


Ime i prezime

Datum
rođenja

Mjesto i država rođenja

Državljanstvo

17. Ranije sam bio/bila u braku sa _________ koja/koji sada živi na adresi: ___________. Brak je razveden pred sudom u _____________, presuda broj: __________________________. Iz tog braka imam sljedeće obveze: __________________________

U Hrvatskoj žive još i moja bračna ili izvanbračna djeca, prema kojoj imama obveze:

Ime i
prezime

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

Vrsta
obveze

Adresa stanovanja


18. Podaci o roditeljima podnositelja zahtjeva


OTAC

MAJKA

Ime i prezimeDatum i mjesto i država rođenjaDatum smrti

(ako su umrli)Adresa u Republici HrvatskojAdresa u inozemstvuOd čega žive, tko ih uzdržavaPRILOZI

UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1. ŽIVOTOPIS

2. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće putne isprave ili osobne iskaznice)

3. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

4. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH – ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

5. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna iskaznica)

6. ZAJAMČENJE O PRIMITKU U STRANO DRŽAVLJANSTVO ILI DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK

7. SPECIJALNA PUNOMOĆ kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku

ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1. ŽIVOTOPIS

2. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće putne isprave ili osobne iskaznice)

3. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

4. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH – ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

5. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU U INOZEMSTVU

6. VLASTORUČNO POTPISANA I DATIRANA IZJAVA O ODRICANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

7. DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK

8. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna iskaznica)

9. SPECIJALNA PUNOMOĆ kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku


OBRAZAC 5

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:


Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
PODNOSITELJ ZAHTJEVA

IME I PREZIME


OIB


Djevojačko prezime


Datum rođenja


Adresa u inozemstvu

(država, mjesto, ulica i broj)


Adresa u Republici Hrvatskoj

(mjesto, ulica i broj)


ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA ZA MALOLJETNO DIJETE/DJECU

D) OTPUST

E) ODRICANJE

F) MEĐUNARODNI UGOVOR

Podnosim zahtjev za OTPUST/ODRICANJE državljanstva Republike

(zaokružiti)

Hrvatske za svoje maloljetno/u dijete/djecu:


IME I PREZIME, OIB

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

1.
2.
3.
4.
5.
O B R A Z L O Ž E N J E

podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva


_________________

(vlastoručni potpis)

Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života

__________________________________________________

podnositelja zahtjeva

Pečat tijela

Potpis ovlaštene osobe: _________________

UPITNIK
ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA ZA MALOLJETNO DIJETE/DJECU

1.

IME


2.

PREZIME


3.

ROĐENO PREZIME


4.

Ime i prezime oca


Ime i prezime majke


Djevojačko prezime majke


5.

Spol

M/Ž

6.

Dan, mjesec i godina rođenja


7.

Mjesto i država rođenja


8.

Državljanstvo


Mjesto upisa u knjigu državljana


9.

Podaci o putovnici

Broj


Datum i mjesto izdavanja


Datum važenja


* rubrike od 1-9 popunjava podnositelj zahtjeva navodeći svoje osobne podatke

11. Podaci o roditeljima djeteta


OTAC

MAJKA

Ime i prezime

(za majku i rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDatum smrti

(ako su umrli)Adresa u Republici HrvatskojAdresa u inozemstvuDržavljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (podaci o svim državljanstvima)Bračno stanje roditelja


PRILOZI

UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA MALOLJETNOG DJETETA

ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1. MOLBA

2. ŽIVOTOPIS

3. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće putne isprave ili osobne iskaznice)

4. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

5. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna iskaznica)

6. ZAJAMČENJE O PRIMITKU U STRANO DRŽAVLJANSTVO ILI DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK

7. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH zakonskih zastupnika djeteta (ukoliko zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

8. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA (ukoliko je brak razveden)

ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

1. MOLBA

2. ŽIVOTOPIS

3. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće putne isprave ili osobne iskaznice)

4. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

5. DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK

6. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna iskaznica)

7. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH zakonskih zastupnika djeteta (ukoliko zahtjev za odricanje podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

8. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA (ukoliko je brak razveden)

65 13.06.2012 Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva 65 13.06.2012 Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva 65 13.06.2012 Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva 65 13.06.2012 Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva