Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina

NN 74/2012 (4.7.2012.), Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1724

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 43. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA PRIZNAVANJA UZGOJNIH ORGANIZACIJA KOJE VODE ILI USPOSTAVLJAJU MATIČNU KNJIGU ZA UZGOJNO VALJANE SVINJE ČISTIH PASMINA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za priznavanje udruga uzgajivača, saveza uzgajivača i središnjeg saveza uzgajivača (u daljnjem tekstu: uzgojne organizacije) koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina te oblik i sadržaj očevidnika uzgojnih organizacija.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Odluka Komisije 89/501/EEZ od 18. srpnja 1989. godine o utvrđivanju uvjeta za priznavanje i nadzor udruga uzgajivača i uzgojnih organizacija koje uspostavljaju ili vode matične knjige za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (SL L 247, 23. 8. 1989.).

Članak 3.

(1) Uzgojna organizacija podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za njezino priznavanje i dobivanje suglasnosti za vođenje matične knjige i bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja čistih pasmina.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti podatke i isprave iz Priloga I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

(1) Ministarstvo izdaje rješenjem suglasnost uzgojnoj organizaciji za vođenje matične knjige i bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (u daljnjem tekstu: suglasnost), ako utvrdi da ispunjava uvjete iz Priloga II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ako za određenu pasminu već postoji jedna ili više priznatih uzgojnih organizacija, Ministarstvo može uzgojnoj organizaciji koja je podnijela zahtjev za priznavanje isti odbiti ako se na taj način ugrožava očuvanje pasmine ili ugrožava djelovanje ili provedba uzgojnog programa postojeće uzgojne organizacije.

(3) Ministarstvo će dostaviti Europskoj komisiji podatke o svim izdanim suglasnostima te o odbijenim zahtjevima.

Članak 5.

Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje o davanju suglasnosti uzgojnoj organizaciji ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Priznata uzgojna organizacija koja vodi matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina upisuje se u očevidnik uzgojnih organizacija (u daljnjem tekstu: očevidnik) koji se u elektroničkom obliku vodi u Ministarstvu.

(2) U očevidniku se upisuju sljedeći podaci:

1. redni broj uzgojne organizacije,

2. naziv i sjedište uzgojne organizacije (mjesto, ulica i broj),

3. datum izdavanja suglasnosti,

4. broj rješenja o registraciji pri tijelu državne uprave,

5. teritorijalno područje djelovanja,

6. broj članova,

7. broj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina prema pasmini na dan podnošenja zahtjeva za suglasnost,

8. ime stručne osobe koja će obavljati poslove uzgoja uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, odnosno raditi na provedbi uzgojnog programa,

9. imena osoba ovlaštenih za zastupanje (ime, prezime i svojstvo).

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (»Narodne novine« broj 164/04) koje se odnose na uzgojne organizacije koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina.

Članak 9.

(1) Uzgojne organizacije koje su dobile suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja čistih pasmina do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i dostaviti Ministarstvu dokaze o usklađenosti do 31. prosinca 2012. godine.

(2) Uzgojnim organizacijama koje ne postupe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje o davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih svinja čistih pasmina.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/12-01/65

Urbroj: 525-07/0725-12-2

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Uzgojna organizacija je pri podnošenju zahtjeva dužna priložiti:

– rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,

– uzgojni program,

– statut,

– popis članova udruge,

– popis udruga koje čine savez,

– popis udruga i/ili saveza koji čine središnji savez,

– broj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina u vlasništvu članova uzgojne organizacije koji pripadaju pasmini za koju se traži suglasnost,

– podatak o teritorijalnom području djelovanja,

– podatak o broju i dokaz o stručnoj osposobljenosti osoba zaduženih za provođenje poslova uzgoja uzgojno valjanih svinja čistih pasmina,

– dokaz o ispunjavanju prostornih i tehničkih uvjeta za obavljanje poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja.

PRILOG II.

U svrhu priznavanja i dobivanja suglasnosti uzgojna organizacija koja vodi ili uspostavlja matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina mora:

1. imati pravnu osobnost;

2. dokazati da:

– će djelovati učinkovito,

– može provoditi provjere potrebne za upisivanje rodoslovlja,

– postoji dovoljno velika populacija za provođenje uzgojnog programa ili postoji dovoljno velika populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno,

– raspolaže podacima o praćenju proizvodnosti potrebnim za provedbu uzgojnog programa;

3. imati utvrđena pravila za:

– utvrđivanje značajki pasmine,

– sustav označavanja životinja,

– sustav registracije podrijetla,

– određivanje uzgojnih ciljeva

– sustav kontrole proizvodnosti i korištenja podataka o proizvodnosti koji omogućava ocjenu genetske vrijednosti životinja,

– podjelu matične knjige na dijelove, ako postoje različiti uvjeti za upis životinja ili ukoliko postoje postupci razvrstavanja životinja upisanih u matičnu knjigu;

4. imati utvrđena pravila, usvojena statutom udruge koja uvažavaju načelo nediskriminacije između članova;

5. imati stručnu osobu za obavljanje poslova uzgoja odnosno provedbe uzgojnog programa, koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja stočarstva. Udruga može poslove uzgoja i provedbe uzgojnog programa povjeriti savezu, središnjem savezu ili ovlaštenoj ustanovi.

74 04.07.2012 Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina