Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

NN 76/2012 (9.7.2012.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1763

Na temelju članka 68. stavka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. dug je svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije;

2. javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim poreznim zakonom, izuzev naknada za koncesije;

3. potraživanje je svako potraživanje države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje bi bilo prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja;

4. proračunska osnovica je osnovica za obračun naknada i drugih primanja prema posebnim propisima čija se visina utvrđuje zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu;

5. nadležno tijelo je tijelo koje nalaže uplatu u državni proračun Republike Hrvatske odnosno u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje je odgovorno za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja iz svoje nadležnosti;

6. članovi kućanstva su bračni ili izvanbračni drug, djeca i ostali srodnici u pravoj i pobočnoj liniji, srodnici po tazbini i druge osobe neovisno o stupnju i vrsti srodstva, a koje žive u istom stambenom prostoru s podnositeljem zahtjeva, zajednički snose troškove i zadovoljavaju potrebe zajedničkog života.

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

(2) Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je fizička osoba –
građanin, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i sl.).

(3) Na dužnika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i sl.) primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na pravnu osobu.

(4) Na odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koji su uređeni posebnim propisima ne primjenjuju se odredbe ove Uredbe.

(5) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na dugove i potraživanja s osnove javnih davanja, izuzev onih s osnove naknada za koncesije.

Članak 4.

(1) Iznos do kojeg ministar financija može u skladu sa člankom 68. Zakona o proračunu i odredbama ove Uredbe odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje utvrđen je zakonom kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu.

(2) Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga utvrđeno je zakonom kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu.

(3) Prilikom odlučivanja o pravima pravnih osoba koja su predmet ove Uredbe postupat će se u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore, uključujući i pravila o potporama male vrijednosti.

Članak 5.

(1) U postupku odlučivanja o pravima koja su predmet ove Uredbe primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, osim ako je ovom Uredbom drugačije određeno.

(2) Akti koji se donose u postupku odlučivanja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti.

II. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA

Članak 6.

(1) Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga može podnijeti dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se podnosi na obrascima ZFO i ZPO.

(3) Obrazac ZFO sadržan je u Prilogu 1., a obrazac ZPO u Prilogu 2. ove Uredbe i sastavni su dio ove Uredbe. Obrasci su dostupni na web-stranici Ministarstva financija i kod nadležnog tijela.

(4) Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu.

(5) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz ovoga članka.

Članak 7.

Uz zahtjev iz članka 6. ove Uredbe podnositelj zahtjeva fizička osoba – građanin obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga;

2. potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 13. stavka 2. točke 2. ove Uredbe;

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 6. ove Uredbe podnositelj zahtjeva pravna osoba i fizička osoba iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga

2. dokaz o financijskoj sposobnosti:

a. BON-1 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika);

b. BON-2 ili SOL-2 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva;

3. jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta;

4. poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate ili odgode.

Članak 9.

(1) Ako podaci iskazani u zahtjevu iz članka 6. ove Uredbe nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi sukladno članku 7. ove Uredbe, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje nadležnog tijela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

(2) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ako dopunjeni zahtjev, odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni nadležnom tijelu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo će razmotriti potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. Mišljenje se daje na obrascima ZFO ili ZPO.

(2) Nadležno tijelo će zahtjev s danim mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: upravno tijelo za financije) u roku 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga sukladno zakonu kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odluci o izvršavanju proračuna za svaku pojedinu godinu.

(2) Ukoliko se odobrava obročna otplata duga, u odluci kojom se odlučuje o zahtjevu obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za svaku pojedinu godinu.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(4) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Repub-
like Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

(1) Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata.

(2) Na dug iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se kamatna stopa u visini prosječne kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, ostvarena na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija koja je prethodila danu stupanja na snagu ove Uredbe, uvećane za pet postotnih bodova.

(3) Kamate se obračunavaju primjenom metode iz članka 3. Zakona o kamatama (»Narodne novine«, broj 94/2004).

Članak 13.

(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga fizičkim osobama – građanima odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za dužnika, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

(2) Naplata duga u cijelosti bi za dužnika fizičku osobu – građanina, u smislu ove Uredbe, predstavljala neprimjereno opterećenje:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a) kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva,

b) kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu.

(3) Za stjecanje prava na odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga fizička osoba – građanin mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga pravnim osobama i fizičkim osobama iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

– podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti u prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug

– ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu

– ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih i fizičkih osoba iz ovoga članka procijeni kao tržišno održiv.

(2) Radi ocjene radi li se o državnoj potpori u smislu propisa o državnim potporama uključujući i pravila o potporama male vrijednosti, potrebno je dostaviti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će odmah po odlučivanju o zahtjevu za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga nadležnom tijelu dostaviti odluku iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe i svu dokumentaciju iz spisa.

(2) Nadležno tijelo dužno je nadzirati izvršavanje obveza utvrđenih odlukom iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Ako dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: dužnik) svoju obvezu utvrđenu odlukom iz članka 11. ove Uredbe ne izvršava uredno i na vrijeme, na zahtjev nadležnog tijela obvezan je isplatiti cjelokupan dug.

(4) Ako dužnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, nadležno tijelo će pristupiti naplati duga putem instrumenata osiguranja iz članka 8. stavka 1. točke 3. ove Uredbe. Ako u tome ne uspije, nadležno tijelo će poduzeti zakonom propisane mjere za naplatu duga.

(5) Nadležno tijelo dužno je o poduzetim mjerama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije.

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo je dužno voditi evidenciju o naplati svake dospjele obveze utvrđene odlukom iz članka 11. ove Uredbe, naplati duga dužnika u cijelosti, te o aktiviranim instrumentima osiguranja.

(2) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije može u svakom trenutku zatražiti od nadležnog tijela dostavu podataka o naplati duga dužnika.

Članak 17.

Ukoliko je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

III. PRODAJA, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 18.

(1) Zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga može podnijeti dužnik fizička osoba – građanin.

(2) Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu na obrascu ZFO.

(3) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz ovoga članka.

Članak 19.

Uz zahtjev iz članka 18. ove Uredbe podnositelj zahtjeva fizička osoba – građanin obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga

2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 23. stavka 2. točke 2. ove Uredbe.

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi.

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 20.

(1) Ako podaci iskazani u zahtjevu iz članka 18. ove Uredbe nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi sukladno članku 19. ove Uredbe, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje nadležnog tijela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

(2) Smatrat će se da je podnositelj zahtjeva odustao od zahtjeva za otpis ako dopunjeni zahtjev, odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni nadležnom tijelu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Nadležno tijelo razmotrit će potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. Mišljenje se daje na obrascu ZFO.

(2) Nadležno tijelo će zahtjev s danim mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 22.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 21. stavka 2. ove Uredbe, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o otpisu/djelomičnom otpisu potraživanja sukladno zakonu kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odluci o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.

(2) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Repub-
like Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 23.

(1) Fizičkoj osobi – građaninu odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina i članova njegovog kućanstva.

(2) Osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe i članova njegovog kućanstva, u smislu ove Uredbe, ugrožene su:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a. kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m² za jednu osobu, uvećana za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m²), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,

c. kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske osnovice.

(3) Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 24.

Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će odmah po odlučivanju o zahtjevu za otpis ili djelomičan otpis duga, nadležnom tijelu dostaviti odluku iz članka 22. ove Uredbe i svu dokumentaciju iz spisa.

Članak 25.

Ukoliko je fizičkoj osobi – građaninu odobren otpis duga, sljedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Članak 26.

Nadležno tijelo otpisuje potraživanje prema dužniku pravnoj osobi koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom.

Članak 27.

(1) Fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

(2) Pravna osoba može podnijeti nadležnom tijelu pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata iz stavka 1. ovoga članka koji je nastao do dana stupanja na snagu ove Uredbe. Uz zahtjev je dužna priložiti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe i mora biti obrazložen.

(4) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo odbacit će kao nepravodoban.

(5) Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

(6) Fizička i pravna osoba koja je podnijela zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužna je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom.

(7) Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička i pravna osoba u roku 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Članak 28.

Nadležno tijelo će zahtjev s dokazom o uplati glavnice duga i svojim mišljenjem o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. stavka 7. ove Uredbe dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije.

Članak 29.

(1) Otpisat će se potraživanja koja prema vrijednosti predmeta spora spadaju u kategoriju sporova male vrijednosti propisima kojima se uređuje parnični postupak, a postupak radi naplate treba pokrenuti u inozemstvu.

(2) Potraživanja prema fizičkim osobama koja prelaze iznos od 10.000,00 kuna, odnosno iznos od 50.000,00 kuna prema pravnim osobama, mogu se otpisati na temelju obrazloženog prijedloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, kada se ocijeni da naplata nije izvjesna, na temelju raspoloživih dokaza, odnosno da nije svrsishodno pokretanje postupka s obzirom na visinu troškova vođenja postupka pred stranim sudovima.

Članak 30.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela otpisati potraživanje s osnove kamata ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata, sukladno zakonu kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odluci o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.

(2) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Repub-
like Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

Nadležno tijelo može otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi u iznosu do 30,00 kuna bez podnošenja zahtjeva za otpis.

Članak 32.

(1) Prodati se može potraživanje samo prema dužniku pravnoj osobi ako se utvrdi da bi naplata potraživanja na takav način bila svrsishodna jer je njegova imovina manja od vrijednosti potraživanja.

(2) Ne može se prodati potraživanje dužnika koji je u većinskom vlasništvu države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 33.

(1) Potraživanja se prodaju putem javne dražbe ili raspisivanjem javnog natječaja uz prethodnu suglasnost dužnika.

(2) Na prvoj javnoj dražbi ili javnom natječaju početna cijena je 75 posto nominalnog iznosa duga (glavnica s kamatama).

(3) Ukoliko se ne postigne tražena cijena, u roku od najmanje 30 dana odredit će se nova javna dražba ili raspisivanje javnog natječaja u kojem cijena ne može biti niža od 50 posto nominalnog iznosa duga, uz uvjet da je imovina pravne osobe čiji se dug prodaje nedostatna za pokriće 50 posto vrijednosti ukupnog potraživanja.

(4) Ukoliko se na drugoj javnoj dražbi ne postigne tražena cijena, u daljnjem roku od najmanje 30 dana odredit će se treća javna dražba ili raspisivanje javnog natječaja u kojem cijena ne može biti niža od 35 posto nominalnog iznosa duga, uz uvjet da je imovina pravne osobe čiji se dug prodaje nedostatna za pokriće 35 posto vrijednosti ukupnog potraživanja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 34.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/06

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 5. srpnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZFO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU DUGA I ZA OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
– FIZIČKE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog kućanstva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti:

1) ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU
OTPLATU DUGA

2) ZAHTJEV ZA OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS
POTRAŽIVANJA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

a) otpis
potraživanja

b) djelomičan otpis potraživanja

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

TABLICA 1. Podaci o podnositelju zahtjeva[1]

1.

Ime i prezime:

2.

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi:

DA

NE

6.

Korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

DA

NE

TABLICA 2. Podaci o dugu ili potraživanju čija se odgoda/obročna otplata, odnosno otpis ili djelomičan otpis potraživanja traži:

7.

Visina duga ili potraživanja za koji se traži odgoda/obročna otplata odnosno otpis ili djelomičan otpis i osnova nastanka duga/potraživanja:

8.

Razlog traženja odgode/obročne otplate, odnosno otpisa ili djelomičnog otpisa:

TABLICA 3. Podaci o članovima kućanstva podnositelja zahtjeva:

Koliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva (ukupan broj računajući i podnositelja zahtjeva) ______________

U tablici je potrebno precizirati odnos prema podnositelju zahtjeva:

Ime i
prezime:

Datum
rođenja, OIB

Odnos prema podnositelju zahtjeva

Je li osoba uzdržavana od strane podnositelja zahtjeva? (zaokružiti)

Je li podnositelj zahtjeva uzdržavan od te osobe?

(zaokružiti)
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE

TABLICA 4. Imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva:

TABLICA 4. a) podaci o prosječnom mjesečnom dohotku i primicima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva[2]

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstva:

Prosječan mjesečni dohodak i primici od nesamostalnog – samostalnog rada:

Naziv poslodavca, sjedište i adresa

1.2.3.4.5.6.UKUPNO:TABLICA 4. b) podaci o nekretninama[3] (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Vrste nekretnina

Vlasnik (ime i prezime)

Adresa (ulica, kbr., mjesto)

Korisna površina u m²

Tržišna vrijednost u kunama

Napomena

Stan ili kuća za stanovanje


Ostale nekretnine (poslovni prostor, zemljište, šume i ostale nekretnine)UKUPNO:TABLICA 4. c) Podaci o vozilima – plovilima (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Podaci o vozilima – plovilima

Automobil

Plovilo

Vlasnik (ime i prezime)

1.

1.

2.

2.

Vrsta, marka, tip, godina proizvodnje

1.

1.

2.

2.

Registarska oznaka

1.

1.

2.

2.

Vrijednost u kunama

1.

1.

2.

2.

UKUPNO (vrijednost u kunama)TABLICA 4. d) Podaci o ostaloj imovini i primicima[4]

Vrsta imovine/primitka

Ime i prezime vlasnika/korisnika

Iznos u kunama

MirovinaGotovinaŠtednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicamaVrijednosni papiri, udjeli u kapitaluOstala imovina/primiciUKUPNO:Mjesto i datum: Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

____________________ ________________________

Vlastoručan potpis:

________________________

Prilozi:

TABLICA 5. MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Naplata duga u cijelosti/naplata potraživanja bi predstavljala neprimjereno opterećenje/ugrozila osnovne životne potrebe podnositelja zahtjeva

DA

NE

Podnositelj zahtjeva je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi

DA

NE

Podnositelj zahtjeva je korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

DA

NE

Ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos iz članka 13. stavka 2. točke 2b. (odgoda i obročna otplata), odnosno članka 23. stavka 2. točke 2c. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Imovina u novčanom obliku podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos iz članka 13. stavka 2. točke 2a. (odgoda i obročna otplata), odnosno članka 23. stavka 2. točke 2a. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos iz članka 23. stavka 2. točke 2.b (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga, odnosno otpis ili djelomičan otpis potraživanja

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga, odnosno otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja u skladu sa zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za svaku pojedinu godinu:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe: M.P.

Vlastoručan potpis:


PRILOG 2.

Obrazac ZPO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I OBROČNU OTPLATU DUGA
– PRAVNE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

4. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU DUGA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

TABLICA 1. Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi[5]

1.

Naziv ili tvrtka:

2.

Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Odgovorna osoba:

6.

Kontakt osoba:

7.

Podmirenje obveza:

Jesu li porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava pravodobno i u cijelosti podmirene?

DA

NE

8.

Financijska sposobnost:

Je li financijsko stanje pravne osobe stabilno?

Ima li pravna osoba dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti?

DA

DA

NE

NE

9.

Je li u tekućoj godini i prethodnoj godini pravna osoba vršila isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imala porezni dug?

DA

NE

TABLICA 2. Podaci o dugu čija se odgoda/obročna otplata traži:

10.

Visina duga za koji se traži odgoda plaćanja/obročna otplata duga i osnova nastanka duga:

11.

Podaci o dobivenim potporama male vrijednosti i ostalim državnim potporama u tekućoj i prethodne dvije godine uz izjavu da u prethodnih deset godina nije dobivena potpora za sanaciju i restrukturiranje

12.

Podaci o kreditnom rejtingu od banaka:

13.

Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži odgoda/obročna otplata:

TABLICA 3. Podaci o instrumentu osiguranja (neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstva drugih trgovačkih društava solidnog boniteta):

14.

Evidencijski broj:

15.

Visina i razdoblje važenja garancije:

16.

Podaci o banci koja je izdala garanciju (naziv ili tvrtka, adresa):

17.

Podaci o zalogu vrijednosnih papira:

18.

Podaci o zalogu na nekretninama, pokretninama i pravima građenja:

19.

Podaci o mjenici, zadužnici ili jamstvu drugih trgovačkih društava solidnog boniteta

Mjesto i datum: Ime i prezime odgovorne osobe
podnositelja zahtjeva:

_______________ ______________________

Vlastoručan potpis:
_______________________

Prilozi:

TABLICA 4. MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Podnositelj zahtjeva ima u cijelosti podmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

DA

NE

Podnositelj zahtjeva je pouzdan i financijski stabilan

DA

NE

Podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug

DA

NE

Podnositelja zahtjeva bi naplata potraživanja dovela do nelikvidnosti (blokade računa)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva priložio je valjani instrument osiguranja

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odobravanje odgode plaćanja/obročne otplate duga s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja u skladu sa zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za svaku pojedinu godinu:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe: M.P.

Vlastoručan potpis:

[1] Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 13. stavka 2. točke 2. ove Uredbe

– dokaze o postojanju okolnosti iz točaka 5. i 6. (potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrb, potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu)

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

[2] Napomena: Ovaj podatak dokazuje se prilaganjem potvrde Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. U stupac 2 upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana njegovog kućanstva podatak o prosječnom mjesečnom dohotku u razdoblju dvanaest mjeseci ili manje (ako dohodak nije ostvarivan kroz dvanaest mjeseci), ukupnom dohotku i ukupnim primicima (u tuzemstvu i u inozemstvu) kroz dvanaest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

[3] Napomena: U tablici 4. b) se navodi ukupna površina stambenog prostora koji služi za stanovanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. Također se unose traženi podaci o ostalim nekretninama koje ne služe za stanovanje ili obavljanje djelatnosti koje služe uzdržavanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

[4]Napomena: Unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja, odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva.

[5] Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– dokaze o financijskoj sposobnosti: BON-1 (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika), BON-2 ili SOL 2

– jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica ili zadužnica

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

76 09.07.2012 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 76 09.07.2012 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja