Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

NN 86/2012 (27.7.2012.), Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

86 27.07.2012 Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

HRVATSKI SABOR

1969

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/99

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA

Članak 1.

U Zakonu o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pristup klasificiranim podacima bez certifikata imat će u okviru obavljanja poslova iz njihovog djelokruga državni dužnosnici određeni odredbama Zakona o sustavu državne uprave, zastupnici u Hrvatskome saboru, pučki pravobranitelj, suci, Glavni državni odvjetnik, zamjenici Glavnog državnog odvjetnika, ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 804-04/12-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.