Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 88/2012 (1.8.2012.), Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2015

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se utvrđuju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja koja se koriste za proizvodnju energije, propisuju uvjeti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja te uređuju druga pitanja od značaja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP).

Članak 2.

(1) Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u pogledu:

– šireg korištenja vlastitih prirodnih energetskih resursa,

– dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata,

– učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš,

– otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,

– poticanja razvoja novih tehnologija i doprinosa lokalnoj zajednici,

– diverzifikacije proizvodnje energije i povećanja sigurnosti opskrbe.

(2) Dodjela prava služnosti i/ili prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju provodi se kroz postupak javnog natječaja.

(3) Dodjela prava priključka na mrežu ostvaruje se prema stanju i uvjetima regulacijske sposobnosti i tehničko-tehnološkim mogućnostima elektroenergetskog sustava koje utvrđuje HEP – Operator prijenosnog sustava.

U smislu prihvata veće proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana i sunčanih elektrana, a sukladno Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, pravo priključka dodjeljuje se kroz postupak javnog natječaja.

(4) Za pripremu i provedbu natječajnog postupka iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka zadužen je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije (u daljnjem tekstu: Centar).

Natječaj iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka objavljuje se u Službenom listu Republike Hrvatske i sadrži minimalno sljedeće uvjete:

– natjecatelj mora biti upisan u sudski registar Republike Hrvatske s registriranim predmetom poslovanja »proizvodnja električne energije«,

– natjecatelj mora dati izjavu o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi i

– minimalni rok za dostavu ponuda mora biti 90 dana od dana objave natječaja.

(5) Za praćenje i nadzor razvoja projekata dodjeljenih na temelju natječajnog postupka iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka nadležan je Centar.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(2) U ovome se Pravilniku koriste i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. elektrana na bioplin – tehnološki nezavisna cjelina postrojenja za proizvodnju električne energije iz supstrata biološkog porijekla, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije, poput prihvata, obrade i unosa supstrata; proizvodnje, skladištenja i pripreme bioplina; korištenja bioplina za proizvodnju električne energije,

2. kogeneracijsko postrojenje – postrojenje u kojemu se odvija kogeneracija, odnosno istodobna proizvodnja električne i toplinske energije. Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatiti i dijelove postrojenja u kojima se ne odvija kogeneracija (npr. vršne kotlove ili sustave za dopunsko izgaranje) ukoliko čine jedinstvenu cjelinu s kogeneracijskim postrojenjem,

3. postrojenje za korištenje obnovljivih izvora energije – postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije,

4. prostor isključivog prava razvoja projekta obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: prostor razvoja projekta) – prostor na kojem je nositelju projekta odobreno ispitivanje vjetropotencijala odnosno mogućnost razvoja projekta obnovljivog izvora energije,

5. visokoučinkovita kogeneracija – kogeneracija koja ostvaruje propisanu uštedu primarne energije prema uvjetima iz Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,

6. vjetroelektrana – postrojenje za pretvorbu energije vjetra u električnu energiju, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina ili objekata koji služe pogonu vjetroelektrane.

II. POSTROJENJA KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJSKA POSTROJENJA

Članak 4.

Postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije dijele se na sljedeće grupe:

Grupa 1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW

Tip postrojenja

a. sunčane elektrane

a.1.

sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

a.2.

sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

a.3.

sunčane elektrane veće od 30 kW

b. hidroelektrane

c. vjetroelektrane

d. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad

d.i.

elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW

d.ii.

elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW

e. geotermalne elektrane

f. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla

f.i.

elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW

f.ii.

elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW

g. elektrane na tekuća biogoriva

h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

i. ostale elektrane na obnovljive izvore

Grupa 2. Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage veće od 1 MW

Tip postrojenja

a. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW

b. vjetroelektrane

c. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad

c.i.

elektrane na krutu biomasu instalirane snage do uključivo 2 MW

c.ii.

elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

c.iii.

elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 5 MW do uključivo 10 MW

c.iiii.

elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 10 MW

d. geotermalne elektrane

e. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla

e.i.

elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 2 MW

e.ii.

elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

f. elektrane na tekuća biogoriva

g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

h. ostale elektrane na obnovljive izvore

i. sunčane elektrane

j. elektrane na životinjsku mast instalirane snage do uključivo 5 MW

Članak 5.

Kogeneracijska postrojenja dijele se na sljedeće grupe:

Grupa 3. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 1 MW, priključena na distribucijsku mrežu:

Tip postrojenja

a. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 30 kW

b. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 30 kW do uključivo 1 MW

Grupa 4. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW, priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu:

Tip postrojenja

a. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW do uključivo 35 MW

b. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 35 MW, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu.

Grupa 5. Individualna kogeneracijska postrojenja koja nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

Članak 6.

Postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu svrstana su u sljedeću grupu:

Grupa 6. Individualna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu:

Tip postrojenja

a. sunčane elektrane,

b. hidroelektrane,

c. vjetroelektrane,

d. elektrane na biomasu,

e. geotermalne elektrane,

f. elektrane na bioplin i tekuća biogoriva,

g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda,

h. kombinacija postrojenja iz Grupe 6.,

i. ostale elektrane na obnovljive izvore.

Članak 7.

Postrojenja koja za proizvodnju toplinske energije koriste obnovljive izvore energije dijele se na sljedeće grupe:

Grupa 7. Individualni sustavi instalirane toplinske snage do uključivo 30 kW:

Tip postrojenja

a. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću solarnih kolektora,

b. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje korištenjem energije okoliša,

c. sustavi za pripremu tople vode i/ili grijanje korištenjem biomase.

Grupa 8. Individualni sustavi instalirane toplinske snage veće od 30 kW:

Tip postrojenja

a. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću solarnih kolektora,

b. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje korištenjem energije okoliša,

c. sustavi za pripremu tople vode i/ili grijanje korištenjem biomase.

Članak 8.

Proizvodnja energije iz postrojenja iz članaka 4., 6. i 7. bilancira se kao udio obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije.

III. ENERGETSKO ODOBRENJE

Članak 9.

(1) Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (u daljnjem tekstu: energetsko odobrenje) izdaje ministarstvo nadležno za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na zahtjev fizičke ili pravne osobe.

(2) Ukoliko je lokacijskom dozvolom definirana fazna izgradnja postrojenja istu je potrebno konstatirati energetskim odobrenjem.

(3) Postupak izdavanja energetskog odobrenja prethodi postupku izdavanja akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju.

(4) Žalba na rješenje doneseno u postupku iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se Ministarstvu.

Članak 10.

Za postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama i za postrojenja iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja podnosi zahtjev na obrascu zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja koji je Prilog ovoga Pravilnika, te mora priložiti:

1. izvadak iz sudskog registra, izvadak iz obrtnog registra ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno za fizičku osobu potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,

2. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja.

4. analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja dobivenu na temelju podataka prostornog uređenja i tehno-ekonomskih podataka Operatora distribucijskog sustava ili Operatora prijenosnog sustava,

5. prethodnu elektroenergetsku suglasnost izdanu od nadležnog Operatora distribucijskog sustava ili Operatora prijenosnog sustava.

6. lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt sukladno propisima koji uređuju gradnju.

7. grafički prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u kojem je podnositelj zahtjeva utvrdio minimalan potreban neprekinuti prostor razvoja projekta odnosno poziciju na kojoj se planira izgraditi postrojenje u geodetskim točkama (Gauss– Krügerova projekcija: naziv točke, x koordinata u smjeru sjevera i y koordinata u smjeru istoka te koordinata z (nadmorska visina), ukoliko je poznata):

– za postrojenja iz članka 4. grupe 1.a.3., 1.b., 1.c., 1.e., 1.i., 2.a., 2.b., 2.d., 2.h. i 2.i. mora biti utvrđen prostor razvoja projekta, te granične geodetske točke prostora razvoja projekta,

– za postrojenja iz članka 4. grupe 1.a.1., 1.a.2., 1.d.i., 1.d.ii., 1.f.i., 1.f.ii., 1.g., 1.h., 2.c.i., 2.c.ii., 2.c.iii., 2.c.iiii., 2.e.i., 2.e.ii., 2.f., 2.g. i 2.j. mora biti utvrđena pozicija postrojenja s jednom geodetskom točkom,

– za postrojenja iz članka 5. mora biti utvrđena pozicija postrojenja s jednom geodetskom točkom,

7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

(2) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

Članak 12.

(1) Za vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika grafički prilog iz članka 11. stavak 1. u kojem je nositelj projekta definirao prostor razvoja projekta sadrži i planirani raspored vjetroagregata te po potrebi poziciju mjernog stupa.

(2) Minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata za vjetroelektranu iz članka 4. ovog Pravilnika mora biti 2000 m od najbližeg vjetroagregata druge planirane i/ili izgrađene vjetroelektrane.

Članak 13.

(1) Ukoliko zatraženi prostor razvoja projekta zahvaća već ranije odobreni prostor razvoja projekta, energetsko odobrenje se može izdati ako se zahtjevu priloži i suglasnost nositelja projekta koji je već ranije ishodio prethodno energetsko odobrenje ili energetsko odobrenje za dio prostora razvoja projekta koji se preklapa.

(2) Minimalna udaljenost najbližeg vjetroagregata planirane vjetroelektrane iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se ukoliko se zahtjevu priloži i suglasnost nositelja projekta, koji je već ranije ishodio energetsko odobrenje, na čiji se vjetroagregat odnosi propisani uvjet.

Članak 14.

(1) Za postrojenja hidroelektrana iz članka 4. ovoga Pravilnika, uz dokumente iz članka 11. ovoga Pravilnika zahtjevu podnositelj zahtjeva prilaže i ugovor o koncesiji za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije sukladno propisima u području vodnog gospodarstva i koncesija.

(2) Za postrojenja geotermalne elektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika, uz dokumente iz članka 11. ovoga Pravilnika, zahtjevu podnositelj zahtjeva prilaže i ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina (kada je konačna namjena korištenja mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe) sukladno propisima u području rudarstva i koncesija.

Članak 15.

(1) U postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje energetskog odobrenja Ministarstvo provjerava u Registru OIEKPP zahvaća li traženi prostor razvoja projekta već odobreni prostor nekog drugog postrojenja.

(2) U slučaju da prostor razvoja projekta zahvaća već odobreni prostor razvoja projekta drugog nositelja projekta taj se prostor može odobriti ukoliko postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehno-ekonomskih kriterija.

Članak 16.

(1) Nositelj projekta mora u roku od 2 godine od dana izvršnosti energetskog odobrenja dostaviti Ministarstvu građevinsku dozvolu ili drugi akt temeljem kojeg se može graditi sukladno propisima o gradnji.

(2) Ukoliko u roku iz stavka 1. ovoga članka, nositelj projekta nije dostavio građevinsku dozvolu ili drugi akt temeljem kojeg se može graditi energetsko odobrenje prestaje važiti.

(3) Energetsko odobrenje prestaje važiti prestankom važenja građevinske dozvole ili drugog akta temeljem kojeg se može graditi.

Članak 17.

(1) U slučaju promjene nositelja projekta novi nositelj projekta dužan je zatražiti izmjenu energetskog odobrenja.

(2) Zahtjevu za izmjenu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o prijenosu prava i obveza iz energetskog odobrenja na novog nositelja projekta,

2. izvadak iz sudskog registra, izvadak iz obrtnog registra ili odgovarajućeg registra, odnosno za fizičku osobu potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,

3. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

4. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja.

5. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

(3) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

IV. REGISTAR PROJEKATA I POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA

Članak 18.

(1) Registar OIEKPP je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije, postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.

(2) Registar OIEKPP se ustrojava radi praćenja i nadzora nad provedbom projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(3) Registar OIEKPP ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(4) Pregled podataka iz Registra OIEKPP dostupan je putem Interneta.

Članak 19.

Upisom u Registar OIEKPP stječe se status nositelja projekta.

Članak 20.

(1) Podatke u Registar OIEKPP upisuju Ministarstvo, Agencija, operator tržišta, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava.

(2) U Registar OIEKPP upisuju se podaci iz akata koje izdaju subjekti iz stavka 1. ovoga članka te drugi podaci vezani uz gradnju i korištenje postrojenja.

(3) Podaci u Registar OIEKPP se upisuju nakon izvršnosti akata iz stavka 2 ovoga članka.

(4) Prvi upis u Registar OIEKPP obavlja operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava na temelju izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti.

(5) U Registar OIEKPP se upisuju podaci o isteku važenja akata iz stavka 2 ovoga članka.

(6) Centar je u svrhu praćenja, nadzora te otklanjanja prepreka u provedbi projekata obnoviljivih izvora energije i kogeneracije ovlašten unositi i koristiti podatke iz Registra.

Članak 21.

(1) Registarski broj se dodjeljuje za svaki projekt pri upisu u Registar OIEKPP.

(2) Jednom dodijeljeni registarski broj pojedinom projektu neće se mijenjati niti će se dodjeljivati drugom projektu.

(3) Registarski broj sastoji se od:

– četveroznamenkastog rednog broja,

– broja godine upisa.

(4) Iza rednog broja, a ispred godine upisa stavlja se kosa crta (/).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Postupci u kojima su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika stečena prava i obveze temeljem ishođenog prethodnog energetskog odobrenja dovršit će se prema odredbama Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/2007).

(2) Postupci za izdavanje energetskog odobrenja započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/2007).

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje obaveza prikazivanja prvog dijela Registarskog broja (matičnog broja fizičke ili pravne osobe) Projekta te se u svim primjenama koristi skraćeni oblik koji se sastoji od četveroznamenkastog rednog broja i broja godine upisa.

(4) Za projekte upisane u Registar OIEKPP za koje nisu sklopljeni ugovori o otkupu električne energije prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine« broj 33/2007) izvršit će se usklađenje grupe postrojenja pri prvom postupku pred Ministarstvom, Agencijom, operatorom tržišta, operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, te će izmjena biti upisana u Registar OEIKPP temeljem izvršnog akta.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/2007).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/136

Urbroj: 526-04-02/1-12-8

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva

Radimir Čačić, v. r.

PRILOG

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Podnosim zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sa sljedećim podacima:

1. Naziv projekta za koji se podnosi zahtjev:

2. Grupa i tip postrojenja za koje se podnosi zahtjev:

3. Lokacija projekta

županija:

općina ili grad:

adresa:

katastarska općina:

katastarska čestica:

4. Instalirana električna snaga postrojenja (MW)

5. Instalirana toplinska snaga postrojenja (MW)

6. Podnositelj zahtjeva:

Naziv ili ime i prezime:

Sjedište ili prebivalište:

OIB:

7. Odgovorna osoba:

Ime i prezime:

OIB:

Adresa:

Telefon:

Telefaks

E-mail:

Izjavljujem da su svi podaci, navedeni u ovom zahtjevu i priloženim ispravama istiniti i ispravni, te snosim odgovornost za neistinitost podataka.

Mjesto i datum: Potpis odgovorne osobe:

M.P.