Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

NN 88/2012 (1.8.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2017

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o tržištu plina ( »Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11), prvi potpredsjednik Vlade i ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA

Članak 1.

U Pravilniku o organizaciji tržišta prirodnog plina ( »Narodne novine«, broj 126/10 i 128/11) u članku 9. stavku 3. broj: »20.« zamjenjuje se riječju: »prvog«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 9. broj: »25.« zamjenjuje se brojem: »20.«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 4. riječ: »zadnjeg« zamjenjuje se brojem: »25.«.

Članak 4.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

(1) Iznimno od članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika, zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini za plinsku godinu 2012./2013. podnosi se najkasnije do 22. kolovoza 2012.

(2) Iznimno od članka 10. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika, u zahtjevu za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini za plinsku godinu 2012./2013. zahtijevani kapacitet transportnog sustava za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava mora sadržavati najveći dnevni kapacitet izražen u kWh/dan za svaki pojedini mjesec plinske godine.

(3) Iznimno od članka 11. stavka 8. ovoga Pravilnika, operator transportnog sustava dužan je podnositelja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini za plinsku godinu 2012./2013. obavijestiti o raspodjeli kapaciteta transportnog sustava i pozvati korisnika transportnog sustava na sklapanje ugovora o transportu plina do 15. rujna 2012.

(4) Iznimno od članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika, ugovor o transportu plina na godišnjoj razini za plinsku godinu 2012./2013. sklapa se do 20. rujna 2012.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/213

Urbroj: 526-04-01-01/1-12-6

Zagreb, 20. srpnja 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar

Radimir Čačić, v. r.