Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 88/2012 (1.8.2012.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2018

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11), prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 50/09) iza članka 27. dodaje se članak 27.a, koji glasi:

»Članak 27.a

Ukoliko su transportni sustav i pojedini distribucijski sustav povezani preko više izlaza iz transportnog sustava, te ukoliko tako priključeni dijelovi distribucijskog sustava predstavljaju jednu hidrauličku cjelinu, operator transportnog sustava, u dogovoru s operatorom distribucijskog sustava, može te izlaze iz transportnog sustava proglasiti jednim skupnim izlazom iz transportnog sustava.«.

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Na ulazu u transportni sustav ili izlazu iz transportnog sustava na kojemu se transport plina obavlja samo za jednog korisnika, temeljem rezervacija kapaciteta unutar jedne bilančne skupine, količinom plina tog korisnika transportnog sustava smatrat će se izmjerena količina plina.

(2) Na ulazu u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili iz sustava skladišta plina ili izlazu iz transportnog sustava u distribucijski sustav ili u sustav skladišta plina, na kojemu se transport plina obavlja za dva ili više korisnika ili samo za jednog korisnika temeljem rezervacija kapaciteta unutar dvije ili više bilančnih skupina, izmjerena količina plina raspodjeljuje se korisnicima transportnog sustava proporcionalno udjelu pojedine nominacije u sumi svih nominacija.

(3) Za ulaz u transportni sustav ili izlaz iz transportnog sustava na međudržavnom spojnom plinovodu pravila raspodjele izmjerene količine plina po korisnicima utvrđuju se bilateralnim sporazumom operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj s operatorom transportnog sustava susjedne države. Operator transportnog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti tako utvrđena pravila za svaki pojedini međudržavni spojni plinovod.

(4) Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog članka, korisnici transportnog sustava mogu dogovoriti drugačija pravila raspodjele zajednički izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili iz sustava skladišta plina ili izlazu iz transportnog sustava u distribucijski sustav ili u sustav skladišta plina. U tom slučaju svi korisnici transportnog sustava i voditelji bilančnih skupina te proizvođač plina ili operator sustava skladišta plina ili operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava, dužni su sklopiti sporazum o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina.

(5) Krajnji kupac priključen na transportni sustav koji za pojedini izlaz iz transportnog sustava želi sklopiti ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača plinom mora prethodno sklopiti sporazum o raspodjeli izmjerenih količina plina za taj izlaz iz transportnog sustava sa svim uključenim opskrbljivačima plinom i voditeljima bilančnih skupina te operatorom transportnog sustava.

(6) Operator transportnog sustava ima pravo u svakom trenutku zatražiti izmjenu sklopljenog sporazuma iz stavka 4. ili 5. ovoga članka, ukoliko utvrdi da za to postoji opravdan razlog.

(7) Operator transportnog sustava dužan je izraditi te u elektroničkom obliku objaviti na svojoj internetskoj stranici obrasce tipskih sporazuma iz stavka 4. i 5. ovog članka.

(8) Operator transportnog sustava svakodnevno do 09:30 sati, za prethodni plinski dan, obavlja dnevnu raspodjelu izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u transportni sustav ili izlazu iz transportnog sustava i to na način da izmjerenu količinu plina raspodjeljuje po korisnicima transportnog sustava sukladno stavku 2. ili 3. ovoga članka ili sporazumu iz stavka 4. ili 5. ovoga članka.

(9) Za potrebe raspodjele izmjerenih količina plina, operator transportnog sustava prvog radnog dana u mjesecu dostavlja proizvođaču plina ili operatoru sustava skladišta plina ili operatoru distribucijskog sustava podatke o izmjerenim dnevnim količinama plina za svaki dan prethodnog mjeseca za ulaz u transportni sustav ili izlaz iz transportnog sustava iz stavka 2. i 4. ovoga članka.

(10) Proizvođač plina ili operator sustava skladišta plina ili operator distribucijskog sustava, u roku od 8 dana po isteku mjeseca, dostavlja operatoru transportnog sustava podatke o raspodjeli izmjerenih dnevnih količina plina po korisnicima, razrađeno po bilančnim skupinama. Zbroj raspodijeljenih vrijednosti, za svaki dan, mora biti jednak izmjerenim količinama plina na pojedinom ulazu u transportni sustav ili izlazu iz transportnog sustava.

(11) Operator transportnog sustava i proizvođač plina ili operator sustava skladišta plina ili operator distribucijskog sustava razmjenjuju podatke u elektroničkom obliku. Oblik i sadržaj datoteke za razmjenu podataka te način dostave podataka određuje operator transportnog sustava.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/45

Urbroj: 526-04-01-01/1-12-5

Zagreb, 20. srpnja 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar

Radimir Čačić, v. r.