Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 97/2012 (24.8.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2172

Na temelju članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 24. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09 i 56/10) u stavku 3. iza riječi: »luka upisa« dodaju se riječi: »nabavna vrijednost brodice«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U list B-uloška knjige brodica upisuju se sljedeći podaci o vlasniku brodice: ime, prezime, MBG, odnosno naziv i matični broj vlasnika, OIB vlasnika, stalno boravište/sjedište, način stjecanja vlasništva i podaci o ispravi kojom se dokazje vlasništvo brodice, podaci o korisniku leasinga, ako ga ima, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za brodice za gospodarske namjene i osobna ograničenja vlasnika u svezi s raspolaganjem brodicom.«

Članak 2.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Ako vlasnik brodice upisane u očevidnik brodica promijeni sjedište odnosno stalno boravište ili promijeni područje na kojem se brodica stalno ili pretežno zadržava ili plovi i time promijeni lučku kapetaniju ili ispostavu nadležnu za upis brodice, dužan je takvu promjenu u roku od 30 dana od dana njenog nastanka prijaviti lučkoj kapetaniji ili ispostavi kod koje je brodica upisana.

(2) Lučka kapetanija ili ispostava iz stavka 1. ovog članka će na temelju isprava kojima se dokazuje da će brodica promijeniti luku upisa i uvažavajući stanje u očevidniku, rješenjem dopustiti prijenos upisa brodice u očevidnik brodica lučke kapetanije ili ispostave u koju će se brodica preupisati, a primjerak rješenja dostaviti lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji će se očevidnik brodica preupisati.

(3) Uz zahtjev za preupis brodice vlasnik prilaže dozvolu za plovidbu brodice. Ako je dozvola za plovidbu brodice uništena ili izgubljena, vlasnik je dužan oglasiti gubitak ili uništenje iste u službenom glasilu Republike Hrvatske, te dokaz o tome priložiti uz zahtjev za preupis.

(4) Po primitku rješenja iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija ili ispostava u čiji se očevidnik brodica preupisuje, donijeti će rješenje o prijenosu upisa brodice, te izdati novu dozvolu za plovidbu brodice.

(5) Primjerak rješenja o izvršenom upisu iz stavka 4. ovog članka dostaviti će se lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji je očevidnik brodica bila upisana, nakon čega će se zbirka isprava predmetne brodice, zajedno s poništenom plovidbenom dozvolom, dostaviti lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji je očevidnik brodica preupisana.

Članak 3.

Iza članka 30. dodaje se novi članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

(1) Ukoliko vlasnik čamca upisanog u očevidnik čamaca želi isti upisati u očevidnik brodica podnijet će zahtjev za upis brodice lučkoj kapetaniji ili ispostavi kod koje će brodica biti upisana.

(2) Uz zahtjev za upis čamca u očevidnik brodica vlasnik prilaže dozvolu za plovidbu čamca. Ako je dozvola za plovidbu čamca uništena ili izgubljena, vlasnik je dužan oglasiti gubitak ili uništenje iste u službenom glasilu Republike Hrvatske, te dokaz o tome priložiti uz zahtjev za upis.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava iz stavka 1. ovog članka će zatražiti od lučke kapetanije odnosno ispostave u kojoj je čamac upisan dostavu isprava radi upisa čamaca u očevidnik brodica.

(4) Po primitku isprava iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija ili ispostava u čiji se očevidnik brodica upisuje, na temelju isprava i dozvole iz stavka 2. ovog članka donijeti će rješenje o upisu brodice, te izdati novu dozvolu za plovidbu brodice.

(5) U slučaju nepotpune dokumentacije potrebne za upis brodice u očevidnik brodica vrijede podaci navedeni u očevidniku čamaca odnosno u dozvoli za plovidbu čamca.

(6) Primjerak rješenja o izvršenom upisu iz stavka 4. ovog članka dostaviti će se lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji je očevidnik čamaca brodica bila upisana, nakon čega će ista donijeti rješenje o brisanju čamca iz očevidnika čamaca te primjerak istog dostaviti lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi u kojoj je brodica upisana.

(7) Prije upisa čamca u upisnik brodica vlasnik iz stavka 1. ovog članka dužan je priložiti i dokaz o plaćenoj naknadi na upis brodice u upisnik brodica.«

Članak 4.

U članku 79. stavku 1. podstavku 1. riječi: »svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice« zamjenjuju se riječima: »savladati poseban program i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu sukladno posebnom propisu.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/45

Urbroj: 530-04-12-1

Zagreb, 23. srpnja 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.