Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 99/2012 (31.8.2012.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2199

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Odluci o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 49/2012), u Prilogu I. u Tablici 1., pod rednim brojem 28. riječi: »Gajeva 89« zamjenjuju se riječima: »Prvča 96 b«.

II.

U Prilogu I. dodaje se Tablica 2., koja je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/04

Urbroj: 5030120-12-3

Zagreb, 30. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

Tablica 2. OPSKRBA GRADSKIM PLINOM

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/kWh]

Ts2 [kn]

1

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

GRADSKI PLIN

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,546000

16,50