Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava

NN 108/2012 (1.10.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava

HRVATSKI SABOR

2364

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA I DOPUNI ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07. i 36/09.) u članku 14. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. stekne dionice ciljnog društva koje je nagodbeni dužnik u postupku predstečajne nagodbe,«.

Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 432-02/12-01/02

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.