Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

NN 110/2012 (5.10.2012.), Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2387

Na temelju članka 3a. stavka 3. i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA TE UPISU UZGOJNO VALJANIH SVINJA ČISTIH PASMINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja matičnih knjiga uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, njihova podjela, te utvrđuju uvjeti koje treba zadovoljiti da bi svinja bila uzgojno valjana i upisana u matičnu knjigu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Odluka Komisije 89/502/EEZ od 18. srpnja 1989. godine o uvjetima upisa čistokrvnih rasplodnih svinja u matične knjige (SL 247, 23. 8. 1989.).

Članak 3.

(1) Samo uzgojno valjana svinja čiste pasmine (u daljnjem tekstu: uzgojno valjana svinja) može biti upisana u matičnu knjigu.

(2) Matična knjiga razdijeljena je na glavni dio i dodatne dijelove.

Članak 4.

Uzgojno valjana svinja da bi ispunila uvjete za upis u glavni dio matične knjige određene pasmine, mora:

– potjecati od roditelja i njihovih roditelja upisanih u matičnu knjigu iste pasmine,

– od rođenja biti označena prema pravilima matične knjige,

– imati rodoslovlje koje je u suglasju s pravilima matične knjige.

Članak 5.

(1) Glavni dio matične knjige može se podijeliti u nekoliko razreda prema uzgojnim osobinama svinja.

(2) U pojedini razred može se upisati samo uzgojno valjana svinja koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova koja vodi matičnu knjigu može odlučiti da se žensko grlo koje ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika može upisati u dodatni dio matične knjige, ako ispunjava sljedeće uvjete:

– mora biti označeno u skladu s pravilima matične knjige,

– mora biti procijenjeno da odgovara standardu pasmine,

– mora imati minimum traženih osobina propisanih uvjetima za upis u matičnu knjigu.

(2) Uvjeti iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka mogu se razlikovati obzirom na to pripada li žensko grlo određenoj pasmini iako nije poznato njeno podrijetlo ili je uzgojeno u skladu s programom križanja odobrenim od uzgojne organizacije ili ovlaštene ustanove koja vodi matičnu knjigu.

Članak 7.

Uzgojno valjano žensko grlo, čije su majka i majčina majka upisane u dodatni dio matične knjige sukladno članku 6. ovoga Pravilnika i čiji su otac i dva djeda upisani u glavni dio matične knjige sukladno uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika, može se smatrati čistokrvnim ženskim grlom i upisati u glavni dio matične knjige kako je propisano člankom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Kada matična knjiga sadrži više dijelova i/ili razreda, uzgojno valjana svinja porijeklom iz države članice Europske unije koja se sa svojim osobinama razlikuje od populacije iste pasmine u Republici Hrvatskoj upisat će se u onaj dio ili razred matične knjige čijim uvjetima udovoljava.

Članak 9.

Matična knjiga mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o uzgojno valjanoj svinji:

– oznaka grla,

– datum rođenja,

– pasmina,

– spol,

– oznake roditelja i njihovih roditelja,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika,

– poznati rezultati proizvodnih osobina,

– datum i razlog izlučenja.

Članak 10.

U matičnu knjigu upisuju se i novi podaci o proizvodnim i uzgojnim osobinama svake uzgojno valjane svinje, i to:

– podaci o rezultatima ispitivanja grla,

– ocjena vanjštine grla,

– rasplodna proizvodnja i

– ostali podaci za koje se može utvrditi da su od uzgojnog značaja za pojedinu pasminu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine« broj 164/04) koje se odnose na svinje čistih pasmina.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/87

Urbroj: 525-07/0565-12-2

Zagreb, 19. rujna 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.