Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2438

Na temelju članka 45. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/11), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PRAVILIMA I NAČINU RASPODJELE POSLOVA I ODGOVORNOSTI IZMEĐU RAZLIČITIH SLUŽBI UKLJUČENIH U UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila i način raspodjele poslova i odgovornosti između ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u sjedištu Ministarstva i policijskim upravama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu obuhvaća planiranje prijma u službu, provedbu postupka prijma u službu, napredovanje, ocjenjivanje rada, nagrađivanje policijskih službenika, kontinuiranu izobrazbu te ostale poslove vezane za radnopravni status policijskih službenika.

Članak 4.

Radi kontinuiranog obavljanja poslova upravljanja ljudskim potencijalima u Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale u sjedištu Ministarstva ustrojen je Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima u okviru kojeg su ustrojeni Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala i Služba za statusna pitanja i radnopravne odnose.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima kontinuirano prati, usmjerava i nadzire rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove upravljanja ljudskim potencijalima u policijskim upravama te iz djelokruga svoje nadležnosti pruža stručnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama u sjedištu Ministarstva i policijskim upravama.

Poslove upravljanja ljudskim potencijalima u policijskoj upravi obavlja ustrojstvena jedinica nadležna za upravljanje ljudskim potencijalima.

PLANIRANJE POTREBA PRIJMA U SLUŽBU

Članak 5.

Policijske uprave i ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva dužne su do kraja prosinca svake kalendarske godine iskazati potrebe prijma službenika u službu na određeno i neodređeno vrijeme za slijedeću kalendarsku godinu te iste dostaviti Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima.

Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala objedinjuje iskazane potrebe prijma policijskih uprava i ustrojstvenih jedinica u sjedištu Ministarstva te priprema prijedlog plana prijma u državnu službu za Ministarstvo za planiranu godinu.

Prijedlog plana prijma iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo upućuje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose koje donosi plan prijma u državnu službu.

JAVNI NATJEČAJ I INTERNI OGLAS

Članak 6.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove vezane uz provedbu javnog natječaja i internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta službenika u Ministarstvu te izrađuje rješenja o izboru kandidata i rješenja o prijamu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslove vezane uz provedbu javnog natječaja i internog oglasa za popunjavanje pojedinih radnih mjesta službenika u policijskim upravama mogu obavljati ustrojstvene jedinice nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskoj upravi.

PREMJEŠTAJI

Članak 7.

Služba za statusna pitanja i radnopravne odnose obavlja poslove vezane uz premještaj službenika u sjedištu Ministarstva, premještaj službenika iz jedne policijske uprave u drugu, premještaj službenika iz sjedišta Ministarstva u policijsku upravu i obrnuto te premještaj službenika unutar policijske uprave koji nisu u nadležnosti policijske uprave i izrađuje rješenja o premještaju.

Članak 8.

Nadležne službe za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskim upravama obavljaju poslove vezane uz premještaj službenika unutar policijske uprave te izrađuju rješenja o premještaju i prijedloge za premještaj sukladno nadležnostima policijske uprave.

RASPOREDI

Članak 9.

Služba za statusna pitanja i radnopravne odnose obavlja poslove vezane uz raspored svih službenika u sjedištu Ministarstva i policijskim upravama te izrađuje rješenja o rasporedu, na temelju prijedloga nadležnih ustrojstvenih jedinica u sjedištu Ministarstva i načelnika policijskih uprava.

OCJENJIVANJE

Članak 10.

Rad policijskog službenika ocjenjuje se sukladno pravilniku kojim se uređuje ocjenjivanje policijskih službenika.

Rješenje o ocjenjivanju policijskog službenika u sjedištu Ministarstva i policijskim upravama izrađuje Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima odnosno nadležna služba za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskoj upravi.

OBRAZOVANJE I ŠKOLOVANJE, SPECIJALIZACIJA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

Članak 11.

Poslove vezane uz obrazovanje i školovanje, specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje provodi nadležna ustrojstvena jedinica Službe za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala, sukladno Pravilniku kojim se uređuje način provedbe policijskog obrazovanja, te prava i obveze polaznika obrazovanja.

Članak 12.

Poslove vezane uz sklapanje ugovora o pravima i obvezama između Ministarstva i policijskog službenika koji se upućuje na školovanje za policijske službenike u sjedištu Ministarstva obavlja Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala, a za službenike u policijskim upravama ustrojstvena jedinica nadležna za obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima u policijskoj upravi.

ISPIT ZA ZVANJE

Članak 13.

Poslove vezane uz polaganje ispita za zvanje i donošenje rješenja o zvanju za policijske službenike u sjedištu Ministarstva te za policijske službenike u policijskim upravama koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij te koje imaju završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, obavlja Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala.

Poslove vezane uz polaganje ispita za zvanje i donošenje rješenja o zvanju za policijske službenike srednje stručne spreme u policijskim upravama obavljaju policijske uprave.

PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA

Članak 14.

Poslove psihosocijalne zaštite za sve zaposlenike Ministarstva obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Službe za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala, sukladno Pravilniku kojim se uređuje psihosocijalna zaštita zaposlenika Ministarstva.

DOSTAVA PODATAKA NADLEŽNIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 15.

Služba za statusna pitanja i radnopravne odnose dužna je izvijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za materijalno-financijske poslove, ustrojstvenu jedinicu nadležnu za razvoj, opremanje i potporu te ustrojstvenu jedinicu nadležnu za informacijsku sigurnost o provedenim postupcima prijama, rasporedima, premještajima i prestancima državne službe službenika.

Nadležne službe za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskim upravama dužne su izvijestiti ustrojstvene jedinice u policijskim upravama nadležne za materijalno-financijske poslove, tehničke poslove i informacijsku sigurnost o provedenim postupcima prijama, rasporedima, premještajima i prestancima državne službe službenika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

U Ministarstvu se osniva radna skupina radi kontinuiranog praćenja potreba Ministarstva za ustrojavanjem novih odnosno ukidanja i prilagođavanja postojećih radnih mjesta te periodičnog predlaganja ažuriranja opisa poslova postojećih radnih mjesta, ustrojavanja ili ukidanja radnih mjesta te radi predlaganja odgovarajućeg modula stručnog usavršavanja za utvrđena radna mjesta i kompetencija prema utvrđenim potrebama Ministarstva.

Članove radne skupine iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar od kojih je najmanje jedan predstavnik Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima te najmanje jedan predstavnik Ravnateljstva policije.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-51587/2012.

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

113 12.10.2012 Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova