Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2440

Na temelju članka 18. stavka 2. i članka 70. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj: 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I DOSTUPNOSTI INFORMACIJA O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA TE NAČINU OBJAVE POPISA SLOBODNIH RADNIH MJESTA, SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODABIR KANDIDATA ZA PREMJEŠTAJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima te način objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sastav i način rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj.

Članak 2.

Slobodna radna mjesta policijskih službenika u Ministarstvu su radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koja je potrebno popuniti, osim radnih mjesta propisanih u članku 60. stavku 1. i članku 62. Zakona o policiji.

Članak 3.

Popis slobodnih radnih mjesta policijskih službenika (u daljnjem tekstu: Popis) objavljuje se najmanje dva puta godišnje na web-stranici Ministarstva (intranetu), najkasnije do 1. ožujka i do 1. listopada.

Članak 4.

Popis sadrži:

1. naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnih mjesta koja se popunjavaju,

2. broj izvršitelja,

3. uvjete radnog mjesta koji su propisani Pravilnikom,

4. kratak opis poslova radnih mjesta,

5. koeficijent složenosti posla i dodatke na plaću,

6. podatak za koja radna mjesta će se provesti testiranje.

Članak 5.

Zamolbu za popunu slobodnog radnog mjesta policijskog službenika (u daljnjem tekstu: zamolba) u sjedištu Ministarstva, policijski službenik dostavlja Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale.

Zamolbu za popunu slobodnog radnog mjesta policijskog službenika u policijskoj upravi, policijski službenik dostavlja službi nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskoj upravi.

Članak 6.

Zamolba se podnosi u roku od 30 dana od dana objave popisa.

Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti popunjen upitnik za premještaj koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, a nalazi se na web-stranici Ministarstva.

Policijski službenik koji nije podnio pravovremenu zamolbu ili ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, ne smatra se kandidatom za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika o čemu će ga pisanim putem obavijestiti ustrojstvena jedinica nadležna za upravljanje ljudskim potencijalima.

Članak 7.

Odabir kandidata za premještaj obavlja Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet članova, od kojih su četiri stalna i jedan promjenjivi.

U sastav Povjerenstva u sjedištu Ministarstva kao stalni članovi imenuju se predstavnik Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale i tri predstavnika Ravnateljstva policije, a kao promjenjivi član imenuje se rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj se radno mjesto popunjava.

U sastav Povjerenstva u policijskim upravama kao stalni članovi imenuju se predstavnik službe nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima, predstavnik iz djelokruga rada temeljne, granične i kriminalističke policije, a kao promjenjivi član imenuje se rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj se radno mjesto popunjava.

Članak 8.

Zadaće Povjerenstva su:

– sačiniti listu kandidata za svako radno mjesto i to abecednim redom prvog slova prezimena,

– uputiti kandidata na testiranje za radna mjesta za koja je to utvrđeno u popisu,

– obaviti razgovor s kandidatima,

– sačiniti konačnu rang-listu kandidata,

– o svom radu voditi zapisnik,

– dostaviti izvješće Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno službama nadležnim za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskim upravama.

Članak 9.

O načinu i sadržaju testiranja Povjerenstvo će izvijestiti kandidate najkasnije 8 dana prije termina održavanja putem web-stranice Ministarstva.

Provjeru znanja stranog jezika provodi Policijska akademija.

Članak 10.

Svaki dio provjere znanja na testiranju vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je dobio najmanje 5 bodova.

Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.

Članak 11.

Nakon provedenog razgovora i/ili testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata.

Članak 12.

Povjerenstvo je dužno izvješće s rang-listom kandidata dostaviti Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno službi nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskoj upravi radi donošenja rješenja o premještaju na osobni zahtjev.

Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno služba nadležna za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskoj upravi će o premještaju izvijestiti rukovoditelja ustrojstvene jedinice u kojoj je izabrani kandidat zaposlen.

Članak 13.

Ako ni jedan od prijavljenih kandidata nije zadovoljio na razgovoru i/ili testiranju, postupak popune radnog mjesta po zamolbi se obustavlja.

Kandidati koji nisu izabrani bit će se obaviješteni pisanim putem.

Članak 14.

Nakon objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, zbog promijenjenih okolnosti, može odlučiti da određeno radno mjesto nije potrebno popuniti, što će se objaviti na web-stranici Ministarstva.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, slobodno radno mjesto ne može se popuniti na drugi Zakonom o policiji propisani način, do sljedeće objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Broj: 511-01-51882/2012

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

UPITNIK ZA PREMJEŠTAJ

PRIJAVA ZA RADNO MJESTO

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
             (naziv radnog mjesta i ustrojstvena jedinica)

I. OSOBNI PODACI

1. PREZIME_________________________

2. IME______________________________

3. MATIČNI BROJ ____________________

4. ZAVRŠENA STUČNA SPREMA/ STUPANJ OBRAZOVANJA I ZANIMANJE/ZVANJE

________________________________________________________

5. OSOBNO POLICIJSKO ZVANJE __________________________

6. U SLUŽBI OD______________

7. OCJENE RADA U POSLJEDNJE 2 GODINE__________________

8. NAGRADE I PRIZNANJA_________________________________

9. ZAVRŠENI TEČAJEVI I SEMINARI_________________________

II. SADAŠNJI RASPORED

USTROJSTVENA JEDINICA________________________________

RADNO MJESTO__________________________________________

III. KRETANJA U SLUŽBI

1.

__________________________________________________

__________________________________________________

2. ________________________________________________

__________________________________________________

3.

__________________________________________________

__________________________________________________

IV. MOTIVI ZA PREMJEŠTAJ

__________________________________________________

__________________________________________________

Datum______________

                                                       ___________________
                                                                    (potpis)

113 12.10.2012 Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj 113 12.10.2012 Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj