Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

NN 126/2012 (16.11.2012.), Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2712

Osnovom članka 68. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12 i 57/12), članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10. i 08/11.) te članka 19. i 23. stavka 3. Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« 1/11., 6/11., 31/11., 78/11., 153/11., 38/12., 61/12. i 118/12.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijelo je

ODLUKU

O POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje posebni standard i mjerila njegove primjene vezano uz provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika koja se sukladno Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (u daljnjem tekstu: Odluka o standardima i normativima) osigurava osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Članak 2.

Primjenu posebnog standarda kod pojedinih ugovornih subjekata osnovom mjerila utvrđenih ovom Odlukom utvrđuje Zavod.

MJERILA ZA PRIMJENU POSEBNOG STANDARDA

Članak 3.

Mjerila za primjenu posebnog standarda iz članka 1. ove Odluke jesu sljedeća:

1. Broj gravitirajućih osiguranika, zaposlenih na poslovima na kojima se, sukladno važećim propisima, može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, određenim ordinacijama medicine rada koji iznosi 1700 osiguranika po ordinaciji i manje.

2. Broj i struktura radnika zaposlenih na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, mogući broj preventivnih pregleda osiguranika u skrbi pojedine ordinacije medicine rada u kalendarskoj godini te broj obavljenih preventivnih pregleda osiguranika u skrbi ordinacije medicine rada koji na godišnjoj razini iznosi 1700 pregleda i manje.

3. Visina ostvarenog novčanog iznosa osnovom izvršene specifične zdravstvene zaštite u ordinaciji medicine rada koji na godišnjoj razini ne može biti viši od 2/3 iznosa utvrđenog u članku 23. stavku 5. Odluke o standardima i normativima.

4. Obilježja vezana uz Mrežu ugovornih subjekata medicine rada (u daljnjem tekstu: Mreža) i popunjenost Mreže.

5. Ostala obilježja koja pridonose unapređenju, učinkovitosti i dostupnosti specifične zdravstvene zaštite radnika (učestalost prometne povezanosti i udaljenost od sjedišta ugovorenog subjekata medicine rada, prometna izoliranost, primjerice otoci, zemljopisno-demografska i gospodarska obilježja, gustoća naseljenosti i sl.).

Članak 4.

Posebni standard utvrđuje se kao poseban način plaćanja ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim specijalistima medicine rada u privatnoj praksi, a osnovom mjerila iz članka 3. ove Odluke, primjenom posebno utvrđenih cijena specifične zdravstvene zaštite na način da Zavod za navedene ordinacije medicine rada doznačuje:

– mjesečni iznos naknade koja obuhvaća fiksne troškove ordinacije medicine rada u visini utvrđenoj Odlukom o standardima i normativima te

– novčane iznose za izvršene preglede i postupke sukladno cijenama propisanim Odlukom o standardima i normativima i sadržanih u Tablici 2. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada (po posebnom standardu)«.

Članak 5.

Posebni standard iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se na ugovorne subjekte koji zadovoljavaju barem jedan kriterij utvrđen u članku 3. Odluke.

Članak 6.

Primjena posebnog standarda iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se ugovorom odnosno dodatkom ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe iz članka 3. točke 3. Odluke koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/12-01/213

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.