Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj

NN 130/2012 (28.11.2012.), Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2771

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 50. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU RANJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom se određuju ranjiva područja u Republici Hrvatskoj, na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području, na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla.

II.

Ovom Odlukom se utvrđuje okvir za provedbu pravnog akta Europske unije – Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL. L 375, 31.12.1991.).

III.

Ranjiva područja određena su sukladno kriterijima utvrđenim člankom 55. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 89/2010) i na temelju provedenog monitoringa voda.

Ranjiva područja iz stavka 1. ove točke prikazana su u kartografskom prikazu sadržanom u Prilogu 1. ove Odluke i u popisu općina sadržanom u Prilogu 2. ove Odluke, koja su unutar ranjivih područja.

IV.

Monitoring koncentracije nitrata poljoprivrednog podrijetla provodi se u površinskim i podzemnim vodama u ranjivim područjima određenim sukladno točki III. ove Odluke.

V.

Kartografski prikaz ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području, u mjerilu 1:25.000 čuva se u izvornom obliku u Hrvatskim vodama, a dostavlja se bez naknade na zahtjev tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

VI.

Prilozi 1. i 2. sastavni su dio ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/12-01/08

Urbroj: 50301-25/25-12-3

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

Kartografski prikaz ranjivih područja u Republici Hrvatskoj


PRILOG 2.

Popis općina unutar ranjivih područja u Republici Hrvatskoj130 28.11.2012 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj 130 28.11.2012 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj 130 28.11.2012 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj