Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

NN 130/2012 (28.11.2012.), Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2790

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 5. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/07 i 59/12) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se Program i način provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: osposobljavanje).

Članak 2.

Osposobljavanje mogu obavljati policijske uprave prema mjestu prebivališta građana, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te ustanove i druge pravne osobe koje za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje Ministarstva.

Članak 3.

Osposobljavanje se sastoji od teorijske i praktične nastave u trajanju od 14 nastavnih sati, prema nastavnim cjelinama propisanim u Prilogu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Uz prijavu za osposobljavanje, građanin prilaže potvrdu nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 10. stavkom 2. točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavkom 3. točkom 1. važećeg Zakona o oružju.

Nadležna tijela za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovog članka su policijska uprava, odnosno policijska postaja nadležne prema prebivalištu građana te ovlaštene zdravstvene ustanove.

Članak 5.

Nakon završetka osposobljavanja, građani pristupaju polaganju ispita o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja pred ispitnim povjerenstvom policijske uprave prema mjestu prebivališta ili ispitnim povjerenstvom Policijske akademije Ministarstva.

Uz prijavu za polaganje ispita građani prilažu potvrdu nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 10. stavkom 2. točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavkom 3. točkom 1. važećeg Zakona o oružju, bez koje ne mogu pristupiti ispitu.

Kada je građanin pohađao osposobljavanje u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja ima odobrenje Ministarstva, prilikom prijave ispita, uz potvrde nadležnih tijela iz članka 4. ovoga Pravilnika, mora priložiti i ovjerenu potvrdu te ustanove ili druge pravne osobe o završenom osposobljavanju.

Izgled i sadržaj potvrde iz stavka 3. ovoga članka propisan je na Obrascu 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ispitno povjerenstvo policijske uprave rješenjem imenuje načelnik policijske uprave, a ispitno povjerenstvo Policijske akademije Ministarstva rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova.

Policijske uprave i Policijska akademija Ministarstva mogu imati više ispitnih povjerenstava.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana, te njihovih zamjenika.

Administrativne poslove ispitnog povjerenstva obavlja tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 7.

Troškove osposobljavanja utvrđuje Ministarstvo, ovlaštena ustanova ili druga pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva za obavljanje osposobljavanja.

Troškove osposobljavanja koje se provodi u Ministarstvu te troškove provedbe ispita rješenjem utvrđuje ministar unutarnjih poslova.

Troškove osposobljavanja, ispita, te ponovnog polaganja ispita snose građani.

Članak 8.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici kao i tajnik ispitnog povjerenstava imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, posebno za predsjednika i članove ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike, a posebno za tajnika ispitnog povjerenstva.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem određuje visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ispit o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja sastoji se od:

1. usmene i praktične provjere znanja,

2. provedbe ocjenskog gađanja.

Članak 10.

Ocjensko gađanje obavlja se pod sljedećim uvjetima:

1. Pištolj, kalibra. 9 mm Para ili revolver, kalibra .38 special

– osam naboja (3 probna i 5 za ocjenu)

– stav stojeći

– udaljenost 10 metara

– meta R 50

– građanin od pet (5) naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu.

2. Puška s užlijebljenom cijevi kalibra najmanje .223 Remington

– osam naboja (3 probna i 5 za ocjenu)

– stav ležeći s naslonom

– udaljenost 50 metara

– meta R 50

– građanin od pet (5) naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu.

3. Puška s glatkom cijevi kalibra 12

– osam naboja s kuglom (3 probna i 5 za ocjenu)

– stav stojeći

– udaljenost 15 metra

– meta R 50

– građanin od pet (5) naboja s kuglom mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu.

Gađanje na strelištu obavlja se onom vrstom oružja za koju je građanin kod nadležnog tijela podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja (kratko vatreno oružje – pištolj ili revolver, dugo vatreno oružje – s užlijebljenom ili s glatkom cijevi).

Gađanje dugim vatrenim oružjem obavlja se na strelištu za dugo vatreno oružje.

Članak 11.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Polaznik se ocjenjuje ocjenom »položio«, ako je zadovoljio na usmenoj i praktičnoj provjeri znanja i ocjenskom gađanju.

Polaznik koji nije zadovoljio na usmenoj ili praktičnoj provjeri znanja, ne može pristupiti ocjenskom gađanju.

Polaznik koji nije zadovoljio na pojedinom dijelu ispita, pristupa polaganju popravnog ispita iz onoga dijela na kojem nije zadovoljio.

Ponovnom polaganju ispita polaznik može pristupiti u roku kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 12.

O tijeku polaganja ispita tajnik ispitnog povjerenstva vodi zapisnik u koji se unose sljedeći podaci:

– ime i prezime građanina te podaci o jednom roditelju,

– datum rođenja,

– država, mjesto, općina, grad rođenja,

– osobni identifikacijski broj,

– adresa stanovanja,

– serijski broj javne isprave kojom je provjeren identitet građanina,

– potvrda nadležnog tijela iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika,

– o članovima ispitnog povjerenstva,

– datum polaganja ispita,

– postavljena ispitna pitanja,

– odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu građanina na ispitu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i svi članovi ispitnog povjerenstva.

Članak 13.

O položenom ispitu o osposobljenosti građanina za pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se Uvjerenje čiji su izgled i sadržaj propisani na Obrascu 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja (»Narodne novine« broj: 8/93.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-41009/4-2012.

Zagreb, 20. studenoga 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA

ZAKONSKA REGULATIVA – 4 sata


NASTAVNE TEME

BROJ

SATI

1.

OSNOVE ZAKONSKIH ODREDBI ZAKONA O ORUŽJU

– temeljne odredbe Zakona o oružju

– isprave o oružju

– postupanje s oružjem i streljivom

– postupak s oružjem u slučaju smrti vlasnika oružja

– oduzimanje oružja, streljiva i isprava o oružju

– unos i iznos oružja i streljiva

– kaznene odredbe Zakona o oružju koje se odnose na građane

2

2.

ZAKONSKI UVJETI ZA UPORABU VATRENOG ORUŽJA

– nužna obrana

– krajnja nužda

– postupak nakon uporabe vatrenog oružja

– kažnjive radnje koje nastaju nezakonitom uporabom vatrenog oružja

2

RUKOVANJE I GAĐANJE VATRENIM ORUŽJEM – 10 sati


NASTAVNE TEME

BROJ

SATI

1.

SIGURNOST PRI RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM

– primarne mjere sigurnosti

– sekundarne mjere sigurnosti

– sigurnost pohranjivanja oružja

– sigurnosne procedure i postupci s vatrenim oružjem

– sigurnost nošenja vatrenog oružja

– sigurnost na strelištu

2

2.

KRATKO I DUGO VATRENO ORUŽJE

– taktičke i tehničke karakteristike kratkog i dugog vatrenog oružja

– glavni dijelovi

– sigurnosni sustavi

– funkcionalne poluge

– sustavi okidanja

– održavanje vatrenog oružja

2

3.

OSNOVE VJEŠTINE GAĐANJA

– hvat i držanje oružja

– stavovi za gađanje

– ciljanje

– okidanje

1

4.

PRAKTIČNE VJEŽBE U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM

– mjere i radnje pri provjeri stanja napunjenosti oružja

– uporaba funkcionalnih i sigurnosnih poluga

– rastavljanje i sastavljanje

– punjenje i pražnjenje vatrenog oružja

2

5.

GAĐANJE KRATKIM VATRENIM ORUŽJEM – pištolj, kalibra 9 mm Para ili revolver, kalibra .38 special

Izvodi se pod sljedećim uvjetima:

– minimalno deset naboja

– stav stojeći

– hvat dvoručni

– udaljenost 10 metara

– meta R 50

GAĐANJE DUGIM VATRENIM ORUŽJEM – puška s užlijebljenom cijevi kalibra najmanje .223 Remington i puška s glatkom cijevi kalibra 12

Izvodi se pod sljedećim uvjetima:

– minimalno deset naboja

– stav ležeći s naslonom za pušku s užlijebljenom cijevi, odnosno stav stojeći za pušku s glatkom cijevi

– udaljenost 50 metara za pušku s užlijebljenom cijevi

– udaljenost 15 metra za pušku s glatkom cijevi

– meta R 50

3

OBRAZAC 1

OVLAŠTENA USTANOVA

ILI PRAVNA OSOBA

Broj:

Datum,

Na temelju članka 5. Pravilnika o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se:


                                          POTVRDA

__________________________________________________
                         (ime i prezime, ime oca/majke)

rođen-a ____________________________________________
                          (dan, mjesec, godina, mjesto rođenja)

s prebivalištem u _____________________________________
                                               (mjesto i adresa)

pohađao-la je program osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja u trajanju od 14 sati.


                                                           ODGOVORNA OSOBA
                                                         ______________________

Dostaviti:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova

2. Arhiva ustanove

OBRAZAC 2

                          

           REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

___________________________________

Broj: _________________ 20__.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09) i članka 13. Pravilnika o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, izdaje se:

                                       UVJERENJE

__________________________________________________
                         (ime i prezime, ime oca/majke)

rođen-a ____________________________________________
                            (dan, mjesec, godina, mjesto rođenja)

s prebivalištem u _____________________________________
                                             (mjesto i adresa)

po odslušanom programu osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog

oružja u trajanju od 14 sati, polagao-la je dana __________ godine

ispit o osposobljenosti za pavlinu uporabu __________________

(kratkog, dugog, kratkog i dugog)

vatrenog oružja pred ispitnim povjerenstvom ________________.

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje da je kandidat s uspjehom položio-la ispit.

Predsjednik

Ispitnog povjerenstva

________________________

130 28.11.2012 Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja 130 28.11.2012 Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja