Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

NN 136/2012 (7.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2889

Na temelju članka 109. stavka 2. i 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkom održavanju vodnih putova (»Narodne novine«, br. 62/09) članak 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za poslove iz stavka 1. ovog članka kada se radi o višenamjenskim objektima i kada u financiranju sudjeluju i drugi korisnici, u postupku javne nabave sudjeluju i predstavnici tih korisnika.«

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslovi tehničkog održavanja:

1. održavanje dubine plovnih putova

2. uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe

3. interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspekcije za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama.

4. redovno održavanje akvatorija na lučkom području.

mogu se ustupati u grupama koje obuhvaćaju radove na dionicama istovjetnima područjima nadležnosti pojedine lučke kapetanije.«

Članak 3.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova tehničkog održavanja vodnih putova iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika izvođači moraju imati Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, izdanu od ministarstva nadležnog za graditeljstvo, kojom su ovlašteni za obavljanje radova koji se ustupaju i to:

1. Suglasnost skupine H.7 hidroradova (vađenje šljunka i pijeska – regulacijski radovi, hidraulička ispuna i melioracija, zaštita od erozije, osiguranje obala, te odgovarajući radovi na izvođenju brana, nasipa, obala, luka i ustava i sl.) za obavljanje radova iz članka 8. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. ovog Pravilnika,

2. Suglasnost za građenje građevina – Luke, vodni putovi, pregrade, nasipi i druge vodne gradnje za obavljanje radova iz članka 8. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika. Najmanju skupinu zahtjevnosti iste Suglasnosti, obzirom na složenost i vrijednost radova, definirat će naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 345-01/12-01/83

Urbroj: 530-03-3-2-12-3

Zagreb, 4. prosinca 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.