Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

NN 143/2012 (20.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

HRVATSKI SABOR

3032

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/167

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07. i 45/11.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom određuju pretpostavke kažnjivosti, kazne, sigurnosne mjere, oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta, javno objavljivanje presude, zastara i kazneni postupak za kaznena djela pravnih osoba.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Okvirnom odlukom Vijeća 2005/667 PUP, od 12. lipnja 2005. godine o jačanju kaznenopravnog okvira za provedbu zakona protiv onečišćenja brodovima (SL L 255, 30. 9. 2005.),

– Drugim protokolom, od 19. lipnja 1997. godine, koji se donosi na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju za zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 221, 19. 7. 1997., str. 12.).«.

Članak 3.

U članku 7. stavcima 1. i 2. iza riječi: »presude« briše se riječ: »i« i stavlja zarez, a iza riječi: »koristi« dodaju se riječi: »i oduzimanje predmeta«.

Članak 4.

Naziv Glave III. mijenja se i glasi: »III. KAZNE«

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: »Vrste kazni«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Kazne su novčana kazna i ukidanje pravne osobe.«.

Članak 5.

Članak 9. briše se.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je za kazneno djelo propisana novčana kazna ili kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od jedne godine zatvora, pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 5.000,00 do 8.000.000,00 kuna.

(2) Ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od pet godina zatvora, pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 15.000,00 do 10.000.000,00 kuna.

(3) Ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od deset godina zatvora, pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 30.000,00 do 12.000.000,00 kuna.

(4) Ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od petnaest godina zatvora ili teža kazna, pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 do 15.000.000,00 kuna.«.

Članak 7.

Iza članka 10. dodaje se naslov i članak 10.a koji glase:

»Izvršenje novčane kazne

Članak 10.a

Ako pravna osoba ne plati u određenom roku novčanu kaznu, novčana kazna naplatit će se prisilno.«.

Članak 8.

Iza članka 12. dodaje se naslov i članak 12.a koji glase:

»Oslobođenje od kazne

Članak 12.a

Pravna osoba koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi od kazne.«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Sud može pravnoj osobi izreći uvjetnu osudu tako da istodobno odredi da se novčana kazna neće izvršiti ako pravna osoba u vremenu koje sud odredi, a koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od tri godine, ne počini novo kazneno djelo.

(2) Uvjetna osuda može se izreći za kaznena djela za koja je sud osudio pravnu osobu na novčanu kaznu manju od 50.000,00 kuna.

(3) Prema pravnoj osobi ne može se primijeniti djelomična uvjetna osuda.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 14. i članak 14. brišu se.

Članak 11.

Iza članka 14. dodaje se naziv Glave III.a koji glasi: »III.a SIGURNOSNE MJERE«.

Članak 12.

Iza članka 18. dodaje se naziv Glave III.b koji glasi: »III.b ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, ODUZIMANJE PREDMETA I JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE«.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Oduzimanje imovinske koristi i oduzimanje predmeta«

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Na oduzimanje imovinske koristi i oduzimanje predmeta primjenjuju se odredbe Kaznenog zakona i posebnih zakona.«.

Članak 13.

Članak 20. briše se.

Članak 14.

Iza članka 21. dodaje se naziv Glave III.c koji glasi: »III.c ZASTARA I OBAVIJEST O PRAVOMOĆNOJ OSUĐUJUĆOJ PRESUDI« te naslov iznad članka 21.a i članak 21.a koji glase:

»Zastara

Članak 21.a

(1) Zastara kaznenog progona protiv pravne osobe računa se prema kazni propisanoj za počinjeno kazneno djelo.

(2) Novčana se kazna ne može izvršiti kad protekne šest godina od njezina izricanja ili opozivanja uvjetne osude kojom je ona izrečena.

(3) Izvršenje kazne ukidanja pravne osobe ne zastarijeva.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Obavijest o presudi«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Sud će, po službenoj dužnosti, po donošenju presude, bez odgode, o sadržaju presude kojom se osuđuje pravna osoba obavijestiti sudski ili drugi registar u koji je ta pravna osoba upisana.

(2) U obavijesti sudskom ili drugom registru navest će se sljedeći podaci: naziv suda, broj presude i dan izricanja presude, tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i matični broj pravne osobe, osobni identifikacijski broj, kazneno djelo, kazna i sigurnosna mjera ako je izrečena.

(3) Sud će, po službenoj dužnosti, o sadržaju pravomoćne presude obavijestiti ministarstvo nadležno za pravosuđe. Obavještavanje ministarstva nadležnog za pravosuđe provest će se radi upisa podataka u kaznenu evidenciju sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje vođenje, dostupnost, davanje i brisanje podataka iz kaznene evidencije.

(4) Sud iz stavka 1. ovog članka obavijestit će sudski ili drugi registar i o danu pravomoćnosti. Sud će tako postupiti i u slučaju ukidanja ili preinačenja presude iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 740-02/12-01/01

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.