Uredba o dopuni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o dopuni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3087

Na temelju članka 70. stavka 10. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/2009 i 111/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, broj 137/2012), u članku 3. iza točke 3.1. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4.

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka

KN 2710 19 61 do 2710 19 69

160,00 kn/1000 kg.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 410-19/12-01/09

Urbroj: 50301-05/16-12-4

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.