Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 144/2012 (21.12.2012.), Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3094

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

IZMJENU

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012 i 121/2012), u članku 14. stavku 4. podstavku 3. iza riječi: »dostavi operatoru tržišta«, riječi: »ugovor o korištenju mreže« zamjenjuju se riječima: »javnobilježnički ovjerenu izjavu financijske institucije koja financira izgradnju postrojenja«.

Članak 2.

Ova Izmjena Tarifnog sustava objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 310-02/12-01/29

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.